Hotărârea nr. 105/2019

Transmiterea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor bunuri, aflate in proprietatea Municipiului Galati, catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "General Eremia Grigorescu" al Judetului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 105

din 28.03.2019

privind transmiterea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor bunuri, aflate în proprietatea Municipiului Galați, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 119/19.03.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 16642/19.03.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 16644/19.03.2019, al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Patrimoniu, al Biroului Apărare și Protecție Civilă și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați nr. 2812577/14.12.2018 și nr. 2804067/14.03.2018, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 121477/14.12.2018, respectiv sub nr. 26059/14.03.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 2.146 - 2.157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct. 3, pct. 8 și pct. 15, art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul dispozițiile art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 9 ani, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați, a bunurilor cuprinse în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați, a bunurilor cuprinse în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă modelul de contract de comodat prevăzut în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Lista bunurilor date în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență "General Eremia Grigorescu” al Județului Galați

FnT“

crt.

Denumirea bunurilor

Nr.inventar /cod

U.M.

Cantitatea

Preț unitar -lei

Valoarea

-lei

p7~

L j

Autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime pe autoșasiu MÂN TGM 18.340 4x2 BL, serie șasiu WMAN18ZZ0JY371569 și suprastructură VOLKAN

218199/

2.3.2.2.9.3.

buc

1

2.842.612,50

2.842.612,50

Președinte de ședință,

Lista bunurilor date în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență "General Eremia Grigorescu” al Județului Galați

Nr. " crt.

Denumirea bunurilor

Nr.inventar /cod

U.M.

Cantitatea

Preț unitar -lei

Valoarea

-lei

I

Motofierăstrău MS 362/40 cm

214600-

214604

2.1.8.1.1.

buc

5

3.450,00

17.250,00

2.

Fierăstrău alternativ cu acumulatori LI-ION 18V LXT

MAKITÂ DJR187Z

09040100

buc

10

815,00

8.150,00

3.

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatori LI-ION LXT 18VMAKITA DDF483Z

03030193

buc

10

545,00

5.450,00

4.

I

I

Kit încărcare (încărcător dublu DC18RD, 4 acumulatori Li-lon 18V/5,0Ah BL1850B, valiza tip MAKPAC)

02070107

buc

10

1.795,00

17.950,00

! 5.

Trusă Makita cu 43 accesorii de găurire și înșurubare

09040101

buc

10

79,99

799,90

Președinte de ședință,

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Nr._________/________2019


INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ”GENERAL EREMIA GRIGORESCU ” AL JUDEȚULUI GALAȚI Nr._________/________2019

CONTRACT DE COMODAT

(ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ)

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL GALAȚI, prin Consiliul Local Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr.54, reprezentat prin domnul_____-primar al

Municipiului Galați, în calitate de comodant, pe de o parte

și

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ”GENERAL EREMIA GRIGORESCU” AL JUDEȚULUI GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Mihai Bravu nr.36, reprezentat prin domnul _________________, în calitate de comodatar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Comodantul dă spre folosință gratuită comodatarului bunurile prevăzute în anexa nr.1 la prezentul contract, pe care comodatarul se obligă să le folosească în conformitate cu natura și destinația lor, exclusiv pe raza municipiului Galați.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1.  Părțile au convenit să încheie prezentul contract pe o perioadă de __ani, având valabilitate începând cu data semnării acestuia de către părți.

 • 3.2. Predarea bunurilor se face pe bază de proces-verbal de predare -primire, care va deveni anexa nr.2 la prezentul contract.

 • 3.3. La expirarea prezentului contract, părțile vor putea, de comun acord, să prelungească perioada pentru care s-a încheiat prezentul contract.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 4.1. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) să predea comodatarului în bună stare bunurile prevăzut la pct.2.1.;

 • b) să nu îl împiedice pe comodatar să folosească bunurile până la termenul convenit.

 • 4.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) să folosească bunurile primite în baza prezentului contract ca un bun proprietar, să efectueze toate reviziile și reparațiile necesare și să nu transmită dreptul de folosință unei terțe persoane;

 • b) să suporte toate cheltuielile pentru buna funcționare a bunurilor primite în baza prezentului contract, să suporte toate riscurile utilizării necorespunzătoare a acestora;

 • c) să asigure funcționarea bunurilor exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate;

 • d) să facă toate demersurile necesare ca dreptul de proprietate al comodantului să fie respectat pe toată durata contractului;

 • e) să restituie bunurile la împlinirea termenului stabilit în contract, în parametrii funcționali existenți în momentul preluării și să răspundă de orice degradare adusă acestora, cu excepția celor provenite din degradarea produsă de utilizare.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Prezentul contract încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în cazul în care una din părți:

a) nu remediază în termen de 10 zile încălcările prevederilor contractuale notificate de cealaltă parte;

b) cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți.

 • 5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

 • 5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • VI. FORȚA MAJORĂ

 • 6.1. Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră constatată de către o autoritate competentă.

 • 6.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 6.3. Dacă în termen de 5 zile producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca una dintre ele să pretindă daune-interese.

 • VII. LITIGII

 • 7.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 • 7.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • VIII. CLAUZE FINALE

 • 8.1. Modificarea și completarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 8.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 8.3. În cazul în care părțile își încalcă obliagțiile lor, neexercitarea de partea care suferă prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obliagației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

8.4. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, _____________2019, în 2

exemplare originale pentru fiecare parte.


COMODANT,

COMODATAR,

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE

MUNICIPIUL GALAȚI

URGENȚĂ ”GENERAL EREMIA GRIGORESCU” AL JUDEȚULUI GALAȚI

Primar


Director

Direcția Financiar Contabilitate


Adjunct Inspector Șef


Director

Direcția Patrimoniu


Contabil Șef


Șef

Serviciu Juridic și Legalitate


Consilier Juridic


Șef

Birou Apărare și Protecție Civilă


Președinte de ședință,