Hotărârea nr. 103/2019

Modificarea HCL nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galati, ca partener, in cadrul proiectului "Achizitie de mijloace de transport public - tramvaie/troleibuze/autobuze electrice" si aprobarea cheltuielilor legate de proiect, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 103 din 28.03.2019

privind modificarea HCL nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie/troleibuze/autobuze electrice” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 116/19.03.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 16594/19.03.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 16596/19.03.2019, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 22413/12.02.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 16719/22.02.2019;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Viceprim-ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 6113/01.11.2018 pentru aprobarea Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3 în parteneriat, Obiectivul specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, cu modificările și completările ultarioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Având în vedere Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru devoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „e”, alin. (7), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art I. - Art. 5 din HCL nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie/troleibuze/autobuze electrice” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public solicitate la finanțare, și a altor activități eligibile proprii din proiect ale UAT Municipiul Galați, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie”, în cuantum de 80.023.800,00 lei, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

ART II. - Anexa 3 la HCL nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie/troleibuze/autobuze electrice” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art III. - Art. 6 din HCL nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie/troleibuze/autobuze electrice” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 6. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Galați, reprezentând contribuția de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum de 1.600.476,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie”.”

Art IV. - Art. 7 din HCL nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie/troleibuze/autobuze electrice” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 7. - Se aprobă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 15.200.000,00 lei și achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investițiiilor aferente UAT Municipiul Galați în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”.”

ART V. - Se aprobă modificarea și completarea Acordului de Parteneriat nr. 107272/MDRAP/20.09.2018, 63474/UAT/27.07.2018, încheiat în baza HCL nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie/troleibuze/autobuze electrice” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • (1)    Art. 3 alin. (4) - Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale

Proiectului, se modifică după cum urmează:

Lider de parteneriat:

 • - Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 720.000,00 lei

 • - Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %):0

 • - Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect: 720.000,00 lei

 • - Valoarea contribuției liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %): 108.000,00 lei reprezentând 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

Partener:

 • - Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 95.223.800,00 lei

 • - Valoare TVA: 15.203.800,00 lei

 • - Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %): 0 lei

 • - Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 15.200.000,00 lei

 • - Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 3.800,00 lei

 • - Valoarea eligibilă totală a activităților proprii incluse în proiect: 80.023.800,00 lei

- Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %): 1.600.476,00 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

 • (2) Se aprobă introducerea anexei „Detalierea cheltuielilor proiectului” la Acordul de Parteneriat nr. 107272/MDRAP/20.09.2018, 63474/UAT/27.07.2018, având cuprinsul prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezernta hotărâre.

 • (3)   Modificările și completările Acordului de parteneriat nr. 107272/MDRAP/20.09.2018, 63474/UAT/27.07.2018 se vor efectua conform actului adițional prezentat în anexa 2 care face parte integrantă din prezernta hotărâre.

ART VI. - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. VII - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Anexa 1 la HCL nr. 103/28.03.2019

DETALIEREA CHELTUIELILOR PROIECTULUI, CONFORM PREVEDERILOR ANEXEI 4.1

UAT MUNICIPIUL GALATI , tip vehicul : TRAMVAIE - 17 - 19 m

FĂRĂ TVA (LEI)

TVA (LEI)

UM

Vehicul (autobuz electric / troleibuz / tramvai)

Vehicul (autobuz electri / troleibuz / tramvai)

SiR (se completea ză doar pentru autobuze electrice)

SiL (se complet ează doar pentru autobuz e electrice

)

Vehicul (autobuz electri / troleibuz / tramvai)

SiR (se complete ază doar pentru autobuze electrice)

Total nr. mijloace de transport/nr. total stații

buc.

10

0

0

X

X

Preț estimativ/buc. Vehicul (lei) / Preț estimativ/buc. Stație (lei)

lei

8,000,000.00

0.00

0.00

X

X

Preț estimativ total vehicule (lei) / Preț estimativ total stație (lei)

lei

80,000,000.00

0.00

0.00

15,200,00

0.00

0.00

Cheltuieli cu

lei

0.00

X

salariile

- cheltuieli cu salariile pentru persoanele angajate în afara organigramei partenerului

0.00

X

- cheltuieli cu salariile pentru personalul angajat în organigrama partenerului

0.00

X

Total cheltuieli de informare și publicitate, din care:

lei

20,000.00

3,800.00

- anunț/comunicat de presă privind începerea proiectului -obligatoriu

lei

800.00

152.00

- anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului -obligatoriu

lei

800.00

152.00

- panou de informare temporar pe durata investiției -obligatoriu

lei

2,000.00

380.00

- placă permanentă la finalizarea investiției -obligatorie

lei

2,500.00

475.00

- autocolante și plăcuțe pentru mijloacele de transport și echipamentele achiziționate -

lei

900.00

171.00

obligatorii

- afișe

lei

1,000.00

190.00

- bannere

lei

0.00

0.00

- spoturi audio

lei

2,000.00

380.00

- spoturi video

lei

0.00

0.00

- broșuri

lei

5,000.00

950.00

- pliante

lei

5,000.00

950.00

Cheltuieli cu avize și acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare, din care:

lei

0.00

0.00

- cheltuieli pentru obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri/branșament e la rețeaua publică de energie electrică pentru instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcarte a autobuzelor electrice

lei

0.00

0.00

- alte avize, acorduri și autorizații

lei

0.00

0.00

- cheltuieli pentru acorduri, avize și autorizația de construire

lei

0.00

0.00

TOTAL

lei

80,020,000.00

15,203,800.0

TVA neeligbil

lei

15,200,000.0

TVA eligibil

lei

3,800.00

valoare totala eligibila

lei

80,023,800.0

contributie proprie, 2%

lei

1,600,476.00

valoare totala partener,

lei

95,223,800.0

cu TVA

Observație: În tabelul „Detalierea cheltuielilor proiectului” se va completa numai în câmpurile hașurate cu verde. Anexa la tabelul „Detalierea cheltuielilor proiectului” se va completa integral conform cazului concret de la nivelul UAT.

Nota nr. 1: SiR înseamnă „stație de încărcare rapidă”; SiL înseamnă „stație de încărcare lentă”

Nota nr. 2: Tabelul trebuie completat, astfel încât să fie respectate prevederile Anexei 4.1.4 la Ghidul Solicitantului, în special în ceea ce privește încadrarea corectă a cheltuielilor în „categoriile” și „subcategoriile” stipulate, precum și încadrarea acestora în plafoanele maxime prevăzute.

Nota nr. 3: Trebuie avut în vedere faptul că nu sunt purtătoare de TVA urmatoarele categorii de cheltuieli: salariile, taxele, avizele, acordurile. Purtătoare de TVA sunt doar eventualele studii care stau la baza acordării avizelor și/sau acordurilor.

Nota nr. 4: Valorile vor fi trecute în LEI, cu două zecimele, fără aproximări.

ANEXĂ

Denumire


Preț estimativ


Număr bucăți


Valoare totală


(lei) /

bucată

0

1

2

3=1x2

autocolant format Ao

5.00

100.00

500.00

autocolant format A3

1.00

100.00

100.00

autocolant format A4

1.00

100.00

100.00

plăcuță Tramvai nou

5.00

40.00

200.00

afiș format Ao

5.00

200.00

1,000.00

banner 1 (denumire)

0.00

0.00

0.00

spot audio începere

Proiect

1,000.00

1.00

1,000.00

spot audio incheiere

Proiect

1,000.00

1.00

1,000.00

spot video 1 (denumire)

0.00

0.00

0.00

broșură parteneriat

UAT-MDRAP

2.00

1,000.00

2,000.00

broșură transport cu tramvaie noi

3.00

1,000.00

3,000.00

pliant parteneriat

UAT-DRAP

2.00

1,000.00

2,000.00

pliant transport cu tramvaie no

3.00

1,000.00

3,000.00

TOTAL

20,000.0

0

Cheltuieli cu avize și acorduri necesare pentru instalarea

stațiilor de încărcare (Categoria

14 - Subcategoria 43)

Denumire

Tarif (lei)

aviz 1 (denumire)

0.00

aviz 2 (denumire)

0.00

acord 1 (denumire)

0.00

acord 2 (denumire)

0.00

autorizație 1

(denumire)

0.00

autorizație 2

(denumire)

0.00

TOTAL

0.00

Cheltuieli cu avize și acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare (Categoria 17 - Subcategoria 59)

Denumire

Tarif (lei)

aviz 1 (denumire)

0.00

aviz 2 (denumire)

0.00

acord 1 (denumire)

0.00

acord 2 (denumire)

0.00

autorizație 1

(denumire)

0.00

autorizație 2

(denumire)

0.00

TOTAL


0.00


Președinte de ședință,

Anexa 2 la HCL nr. 103/28.03.2019

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Nr. __________/______________


UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL GALAȚI

Nr.

____________/______________


ACT ADIȚIONAL nr. 1

LA

ACORDUL DE PARTENERIAT

Nr. 107272 /MDRAP/20.09.2018

Nr. 63474/UAT/27.07.2018

dintre

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Și UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL GALAȚI

pentru pregătirea și implementarea proiectului „Achiziție de mijloace de

transport public - tramvaie”

TEMEIUL LEGAL

Prezentul act adițional la acordul de parteneriat, denumit în continuare “ACT

ADIȚIONAL”, are în vedere următoarea legislație națională:

Ordonanța de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene;

 • ■  Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

 • ■  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■  Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■  Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■  Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • ■  Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■  Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru devoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

 • ■  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

 • ■  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

PĂRȚILE

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin echipa de implementare a Proiectului desemnată prin Ordin al Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în calitate de Lider de parteneriat, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentant legal prin domnul _______________, viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului:

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare1 (FEN):

 • -  RO14TREZ70020A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;

 • -  RO58TREZ70020A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii precedenți.

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului București

și

Unitatea administrativ-teritorială MUNICIPIUL GALAȚI, în calitate de Partener, cu sediul în str. Domnească, nr. 54, localitatea Galați, județul Galați, România, cod poștal 800820, telefon: 0236307700, fax: 0236461460, poștă electronică: main@primariagalati.ro, cod fiscal: 3814810 reprezentat legal prin domnul ___________________, PRIMARUL

MUNICIPIULUI GALAȚI având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:

-RO16TREZ24A840303580101X-Transporturi-Strazi-Finanțare națională -RO32TREZ24A840303580101X   -Transporturi-Strazi-Finanțare   externă

nerambursabilă

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați Str. Brăilei, nr.33, Galați

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:

-RO51TREZ30621A480101XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent -RO95TREZ30621A480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori -RO42TREZ30621A480103XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Prefinanțare

-RO11TREZ30621A426900XXXX - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați Str. Brăilei, nr.33, Galați

Părțile de comun acord, în conformitate cu prevederile HCL nr._____________________,

au convenit modificarea Acordului de Parteneriat nr. 64380/26.07.2018 după cum urmează:

Art. 1 Se modifică art. 3 alin.(4) din Acordul de parteneriat nr. 107272/MDRAP/20.09.2018 / 63474/UAT/27.07.2018 și va avea următorul cuprins: ”(4)   Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale Proiectului

Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 6 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Partenerii vor asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente valorii eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 7 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Rata cofinanțării publice suportate către M.D.R.A.P, în calitate de lider de parteneriat, de la Bugetul de stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect, conform Acordului de parteneriat.

În ceea ce privește cheltuielile eligibile ale partenerilor reprezentați de unități administrativ-teritoriale, cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităților proprii din proiect, conform Acordului de parteneriat.

Lider de parteneriat :

 • -   Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 720.000,00 lei

 • -    Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %):0

 • -   Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect: 720.000,00 lei

 • -   Valoarea contribuției liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %) : 108.000,00 lei reprezentând 15% din valoarea eligibilă a proiectului”

Partener :

 • -     Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 95.223.800,00lei

 • -     Valoare TVA: 15.203.800,00 lei

 • -     Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %): 0 lei

 • -     Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 15.200.000,00 lei

 • -     Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 3.800,00 lei

 • -     Valoarea eligibilă totală a activităților proprii incluse în proiect: 80.023.800,00 lei

 • -     Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %): 1.600.476,00 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. ”

Art.2 Se introduce ca anexă la Acordul de parteneriat nr. 107272/MDRAP/20.09.2018 / 63474/UAT/27.07.2018:

- Anexa ”Detalierea cheltuielilor proiectului”

Prezentul Act adițional este întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

La prezentul Act adițional este anexat următoarul document:

- Hotărârea de aprobare a modifcărilor aduse Acordului de parteneriat nr. 107272/MDRAP/20.09.2018 / 63474/UAT/27.07.2018 încheiat între MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE și UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL GALAȚI

Semnături

Lider

de Numele, prenumele

și

funcția

Semnătura Data   și

parteneriat

reprezentantului

legal

al

locul

organizației/instituției

semnării

Ministerul

Dezvoltării

Regionale și

Administrației     VICEPRIMINISTRU

Publice

Partener          Numele, prenumele   și  funcția Semnătura Data    și

reprezentantului       legal       al               locul

organizației/instituției                               semnării

UNITATEA___

ADMINISTRATIV-

TERITORIALĂ PRIMAR

MUNICIPIUL

GALAȚI

Președinte de ședință,

Anexa 3 la HCL 103/28.03.2019

Oraș

Rută/UM

Tv 18

Valori cu

TVA

Galați

39/buc

10

Total nr. mijloace de transport/nr. total stații

buc

10

xx

Preț estimativ/buc. vehicul ( Lei)

Lei

8.00000,00

9.520.000,00

Preț estimativ total vehicul (Lei)

Lei

80.000.000,00

95.200.00,00

cheltuieli de informare si publicitate

Lei

20.000,00

23,800,00

cheltuieli cu salariile

Lei

0

0

cheltuieli cu avize si acorduri necesare pentru instalarea statiilor de încărcare

Lei

0

0

Total (lei)*

Lei

80.020.000,00

95.223.800,00

Notă: Tvi8 - tramvai cu lungimea de 18,0 m.

Președinte de ședință,

1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;