Hotărârea nr. 1/2019

Repartizarea excedentului bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, in anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 1 din 14.01.2019

privind repartizarea excedentului bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, în anul 2019

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 3/10.01.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 14.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 1264/10.01.2019 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. 2, lit. “b”, alin. (4), lit. “a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă repartizarea excedentului bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, în anul 2019, în sumă de 16.543.156,65 lei, astfel:

  • a) Ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare - suma de 6.543.156,65 lei;

  • b) Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare - suma de 10.000.000,00 lei.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,