Proces verbal din 30.05.2018

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 30/05/2018

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 30 MAI 2018

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, conform

5              >     '

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 2548/24.05.2018.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din 26.05.2018.

Ședința Consiliului Local din data de 30.05.2018 este publică, avându-1 ca președinte de ședință pe dl. Ghețu Ilie.

 • 1.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați, a construcției C6 (P) - garaj, în suprafață de 101 mp, situată în Galați, strada Gheorghe Asachi nr. 2, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați;

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Vânători nr. 24;

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Cezar nr. 75 A;

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Octav Băncilă nr. 26;

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 10, str. Lacului nr. 3;

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Mihai Eminescu nr. 149;

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Jorăști la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apă Galați";

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie "Buna Vestire" Galați;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Galați;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Frunzei nr. 14, lot 1;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 19, str. V.A. Urechianr. 37;

 • 13. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 14. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 101,84 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 15. Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri în suprafață de 132 mp, respectiv 345 mp -proprietatea publică a Municipiului Galați;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de disponibilizare al Societății CALORGAL S.A. Galați;

 • 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 39,44 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Enăchiță Văcărescu nr. 1;

 • 18. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru atribuirea titlului de Colegiu Național Liceului Teoretic "Emil Racoviță" Galați;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice pentru Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați;

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Poliția Locală Galați;

 • 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați;

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aferenți anului 2018, pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere” Galați;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Dramatic „Pani Tardini” Galați, pe anul 2017;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, Aleea Paul Bujor nr. 6;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 19, str. V.A. Urechia nr. 39;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Mălinilor nr. 30;

 • 31. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui spațiu medical, situat în Galați, str. Brăilei nr. 236, parter, bloc E6, domnului doctor Goldură Ionel, în calitate de reprezentant legal al Launer Farm S.R.L. Galați;

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport, Societatea Metaltrade International S.R.L., pentru proprii angajați;

 • 33. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2017;

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziție și montaj instalații de producere a energiei termice în Municipiul Galați;

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice "Ștefan cel Mare și Sfânt" Galați;

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice "Sf. Spiridon" Galați;

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Financiar Creșe Galați;

 • 39. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Clubul Sportiv Atlas Galați pentru realizarea evenimentului, Campionatul Național de Tenis pentru Veterani, în perioada 27 iunie-01 iulie 2018, la Galați;

 • 40. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Culturală "Inanina Music Star" pentru realizarea evenimentului cultural ,"La frați nu se pun hotare", în data de 31 mai 2018;

 • 41. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Direcția Județeană pentru Cultură Galați și Asociația "Tinerii și Viitorul", în vederea organizării celei de-a IV-a ediții a festivalului "La Pas prin Grădina Publică în Galații de altădată";

 • 42. Proiect de hotărâre pentru modificarea art, 3 din H.C.L. nr. 405/23.10.2014 privind aprobarea organigramei și a cotizației anuale pentru Fundația "Sportul Gălățean", cu modificările și completările ulterioare;

 • 43. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion pentru realizarea evenimentului sportiv, Turneul de Baschet 3x3, în perioada 2-3 iunie 2018, la Galați;

 • 44. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 45. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare și aprobarea condițiilor de acordare a ajutorului financiar;

 • 46. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 75/15.02.2018 privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor aferente cotelor de contribuție pentru reabilitarea termică a unor imobile și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către Municipiul Galați cu titlu de cotă de contribuție ce revine asociațiilor de proprietari;

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport, Societatea Transurb S.A., pentru Societatea Arcelor Mittal S.A.;

 • 48. Proiect de hotărâre privind acceptarea promisiunii de donație a drepturilor patrimoniale de autor asupra unor basoreliefuri reprezentând figurile unor personalități istorice ale României;

 • 49. Proiect de hotărâre privind înființarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galați";

 • 50. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 51. Diverse.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

Bună ziua. începem ședința ordinară de astăzi, 30 mai 2018. Salutăm prezența domnului Prefect, Dorin Otrocol. Se pare că avem câteva înscrieri la cuvânt. Invităm la microfon pe d-na. Abrudan Ioana. Vă atragem atenția că aveți câte trei minute fiecare.

D-na. ABRUDAN IOANA:

Cu privire la proiectul privind Regulamentul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați. Mă numesc Ioana Abrudan și reprezint pe fratele meu, Niculescu Constantin Dumitru, titular de Act de concesiune la cimitirul „Eternitatea”.

Mă aflu în fața dvs. cu o situație conflictuală din anul 2013 privind înhumarea, articolul 12 aliniatul 5 din Hotărârea Consiliului Local din 2008. Acesta se regăsește cu aceeași formulare în articolul 20 aliniatul 6 din proiectul care va fi supus votului dumneavoastră astăzi. Este vorba de locurile de veci vechi cu mai multi concesionari care au decedat, iar titularul în viață nu poate soluționa succesiunile, deoarece urmașii nu pot fi găsiți. De aici interdicția folosirii locurilor de veci.

Conform noului articol, Administrația cimitirelor va cere, în continuare, succesiuni și acordurile tuturor coindivizarilor menținând aceeași interdicție.

Este o situație specială care afectează mulți concesionari din orașul Galați, printre care și familia mea care deține trei locuri de veci în cimitirul „Eternitatea” de aproape 80 de ani. Consider acest articol 20 aliniatul 6 ca fiind neclar, abuziv, împotriva concesionarului si a comunității.

’                                           3

Așadar, este necesară rezolvarea situațiilor speciale prin alinierea noului Regulament la cele din alte orașe din țară cum ar fi: Brăila, Pașcani, Tg. Mureș.

Iată ce s-a hotărât, în Municipiul Brăila, în urma dezbaterii publice privind noul Regulament de funcționare a cimitirelor. Citez:,, este necesară reglementarea situației în care concesionarul a decedat și, din motive obiective, nu se poate face succesiunea. Pentru a evita astfel de situații si a avea în continuare clienti certi, este necesară stabilirea unei proceduri”. închid citatul. Articolul 23 aprobat în ședința Consiliului Eocal Brăila din 23 februarie 2017 prevede, în acest sens, că, dacă titularul concesiunii a decedat, iar din motive obiective, moștenitorii nu pot face concesiunea, dreptul de folosința poate fi concesionat unei rude printr-o declarație pe propria răspundere autentificată, iar în cazul apariției moștenitorilor legali, aceștia vor ceda cota parte ce li se cuvine fără a implica Gospodărire Urbană în eventualele litigii.

La Galați, de ce nu se poate? Interdicția de a folosi locurile de veci, conform acestui articol, atrage după sine atribuirea locurilor de înhumare la urgența, cu efect negativ prin supraîncărcarea cimitirelor pe orizontală, lucru de altfel vizibil în cimitirele gălățene. Astfel, unele familii au ajuns în situația de a deține mai multe locuri de înhumare pe lângă cel inițial. Existența mai multor locuri de înhumare pentru o familie este stresantă, contrară tradiției ortodoxe și limitează spațiul disponibil în cimitir.

Sunt un concesionar responsabil, corect, plătitor de taxe. De aici întrebarea: care este diferența între un concesionar care îngrijește și plătește taxele anuale pentru locul de veci al familiei și pe care nu-1 poate folosi și cei care dețin mai multe locuri și nu plătesc de ani de zile? Ce se va întâmpla în viitor cu aceste locuri de veci nefolosite? Sunt întrebări la care cei în cauză așteaptă un răspuns.

Administrațiile locale ale cimitirelor nu trebuie să se transforme în tribunale ad-hoc. Ele trebuie să respecte doar regulamentul. Pentru eventualele disensiuni ivite între concesionarii locurilor de veci există calea justiției. Nu în ultimul rând, vreau să spun că aceste concesiuni vechi legate de cimitir creează mari probleme și notarilor publici, la care, cu regret, nu găsesc rezolvare. Vă mulțumesc.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Mulțumesc, domnule Președinte. Doamnă, noi ne-am mai întâlnit la una dintre audiențele pe care le-am ținut. Să știți că, materialul pe care l-ați citit, l-am înaintat, la rândul meu, celor de la Gospodărire Urbană. într-adevăr, v-am dat dreptate când ne-am întâlnit, pentru că este logic ceea ce ați spus. Recunosc că este unul dintre puținele Regulamente pe care eu personal nu am apucat să-1 citesc cap-coadă. Am să fac amendamentul, dacă se poate, din momentul de față, dacă legea permite să admit amendamentul doamnei sub auspiciul legalității lui, din punctul meu de vedere îl accept. Pentru că, într-adevăr, avem o problemă cu locurile de veci și încăpăținarea aceasta cu care... Adică dacă sunt alte UAT- uri care rezolvă la modul acesta nu văd de ce Galațiul ar fi mai cu moț. Prin urmare, amendamentul doamnei îl accept, în momentul de față. Când vom ajunge la punctul acesta... Nu știu dacă ați reușit, domnule director, să modificați regulamentul. Vă rugasem, la momentul respectiv, să treceți și ideea de a putea taxa pe cei care nu-și îngrijesc mormintele. Și taxarea nu înseamnă pierderea concesiunii, pentru că nu aceasta e ideea noastră, ci, dacă am prestat pentru dumnealui un serviciu, i-am curățat mormântul de buruieni, cred că ar fi de bun simț să putem să emitem și o factură pe numele concesionarului.

Sunt cele două amendamente pe care le accept. Unul e al doamnei, sub auspiciul legalității. Prin urmare, Aparatul de lucru, să-1 treacă acolo.

PREȘEDINTE, GHETUILIE:

9                             7                    5

Urmează dl. Stratula Vasile.

DL. STRATULA VASILE:

Bună ziua. Sunt președintele Comitetului Interimar din cel mai amărât comitet în lanțul de Asociații de Locatari din Galați. Conflictul pe care l-am arătat în 25 septembrie 2017 a luat o amploare atât de mare, încât astăzi pot afirma cu mâna pe inimă că acest cartier a fost distrus în mod bestial fără să fie tras la răspundere acest Agrogal SA care își face legea bunului plac. Deși în 25 septembrie am arătat că a întrerupt circuitul de apă potabilă și energie electrică, din 31 mai 2017, deci mâine se împlinește un an de când acest cartier este terorizat mai ales că avem de-a face și cu 17 copii minori care, cred că vă dați seama în ce hal sunt chinuiți fără apă și energie electrică.

De aceea vin cu rugămintea de a se face imediat un control pentru a verifica aceste afirmații ale mele și să se conspecteze un HCL de urgență care să cuprindă toate măsurile pe care trebuie să le ia Consiliul Local în vederea respectării Legii 230 din 2007 și a celor măsuri de vecinătate. Eu nu am vrut să mă cert cu ei, dar ei vor să ne distrugă pur și simplu și să ne alunge din cartier. Mulțumesc.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Situația pe care o prezentați o știm cu toții. Din păcate, dvs. ne-ați rugat să dispunem sau cei 27 de membri ai Consiliului Local să emită o Hotărâre de Consiliu Local pentru o proprietate privată, lucru care nu se poate. Din verificările pe care Primăria le-a dispus acolo, din câteva zeci de apartamente dvs. sunteți chiriași acolo, nu sunteți proprietari. Opt sunt proprietari, intr-adevăr. Acolo este o altă situație și acolo aveți pârghiile legale de a-1 da în judecată pe cel care nu vă mai permite accesul la utilități. Pentru restul cetățenilor, Consiliul Local nu poate dispune pe proprietatea privată sau pe bunurile altcuiva. E greu să te duci să-i bagi pumnul în gură așa cum spuneți dvs., unui proprietar care vrea să dispună de bunul propriu în limita a ceea ce vrea dumnealui să facă. Dacă ar fi să privim și invers lucrurile, am putea fi și în fața unei tulburări de posesie, atât cât mă mai pricep.

Prin urmare, problema și ajutorul pe care îl căutați, nu știu în ce măsură Consiliul Local vi-1 poate acorda. Nu știu în ce măsură le poate acorda Consiliul Local.

DL. STRATULA VASILE:

Referitor la acea dispută care a apărut și au tăiat apa și energia electrică domnul director general Cristian Capețis a găsit un răspuns.

„Referitor la fișa personală de audiențe înregistrată în Primăria Municipiului Galați, nu poate soluționa problema racordării la utilități apă, energie electrică a imobilului din str. Bazinul Nounr. 1”...

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

J                                                                  5

Despre asta era vorba. Că nu putem dispune de proprietatea altcuiva.

DL. STRATULA VASILE:

Dar noi suntem proprietari, domnule Primar.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

7                                                             5

Eu vă cred, dar nu e problema Primăriei. Problemele pe care le ridicați nu țin de Primărie. Puteți înțelege lucrul acesta? Efectiv nu țin de Primărie.

DL. STRATULA VASILE:

Deci 230 e călcată în picioare?

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

*

Care este raportul Primăriei cu dvs.? întreb și eu. In afară de cel cetățenesc care e raportul?

DL. STRATULA VASILE:

Autoritatea Consiliului Local poate dispune la Apă Canal și energie electrică,..

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Poate. Dar nu poate obliga. Nu poate obliga.

DL. STRATULA VASILE:

Nu e autoritate de bază în orașul acesta?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Nu poate obliga autoritatea de bază pe absolut nimeni să facă ceva ce nu e în lege. Oamenii aceștia, pe care îi aveți în fața dvs., nu pot dispune. Eu, ca Primar, nu pot da comandă unei companii din subordinea Primăriei, să branșeze sau să debranșeze pe cineva. Este un raport economic pe care îl aveți dvs., eventual proprietar, cu un furnizor de servicii. Primăria, în tot acest cerc pe care încercați să-l descrieți, nu există legal. Asta încerc să vă explic.

PREȘEDINTE, GHEȚU ILIE:

Vă mulțumim. Se pregătește dl. Ștefu Toader, Președintele Clubului Sportiv „United”.

DL. ȘTEFU TOADER:

Bună ziua domnilor, sărut mâna doamnelor, sunt Președintele Clubului Sportiv „United”, Ștefu Toader.

Eu vă mulțumesc că mi-ați îngăduit dreptul de a adresa câteva cuvinte domnilor consilieri. Cred că știți prea bine că am beneficiat de finanțarea Primăriei în activitatea pe care am desfășurat-o în sezonul competițional 2017-2018. Pentru Clubul Sportiv „United”, anul 2017-2018 a fost unul deosebit. Am obținut rezultate deosebite, motiv pentru care adresez un mesaj de mulțumire din partea reprezentanților acestui club și aș vrea să păstrăm, în continuare, aceleași relații de colaborare, pentru că noi, de fiecare dată când ne-am adresat Consiliului Local, prin comisii, noi am promis că în schimbul sumelor de bani pe care ni le-ați alocat, noi aducem performanță. Și asta am și făcut. Anul acesta Clubul Sportiv „United” a jucat două finale de campionat național din două posibile. Am reușit să obținem două locuri II, cu regret că nu am obținut și locul I, meritam din plin să aducem și medalia la Galați,dar atât am reușit. Pe viitor poate reușim mai mult.

5

încă o dată eu vă mulțumesc si cu acordul dvs., as vrea să înmânez domnului

5                        3                                                      7       5

Primar un set de medalii pe care le-a obținut Clubul Sportiv „United” în sezonul competițional 2017-2018.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

’a              .             ’                    *

In calitate de cetățean, dl. consilier Cordoneanu dorește să ne adreseze câteva cuvinte.

DL. CORDONEANU ION:

Această intervenție nu este una politică, ci una care să exprime faptul că cei care sunt consilieri ai Partidului Național Liberal au cele mai bune intenții în privința proiectelor care vor face ca Galațiul să arate cu totul altfel.

Susțineți, domnule Primar, că până acum ați încercat să puneți bezele „a ceea ce va să vină și a ceea ce va să fie”. Aceste formule de inspirație religioasă vă aparțin. Afirmați că de câteva luni administrația Municipiului Galați s-a ocupat cu obținerea avizelor pentru lucrări care, dvs. susțineți, „vor schimba fața orașului”. Dar, domnule Primar, pentru schimbarea la față a orașului ați primit aviz din partea alegătorilor acum 2 ani, ba chiar ați câștigat alegerile tocmai spunându-le galățenilor că aveți o „viziune”. Iar acum aflăm că această viziune, un plan al orașului, nu există. Doar că el urmează să apară. Ne dorim foarte mult ca nota dvs. să crească de la 6 la 8,5, deși cred că pentru schimbarea la față a orașului meritați un 10. în sprijinul dvs. și tocmai, pentru că unii dintre noi își mai doresc încă minuni pentru Galați, permiteți-mi să vă ofer această carte după care nu primarul Clujului lucrează pentru oraș, știm că vă irită acest exemplu pe care cei de pe Facebook vi-1 tot repetă, ci primarul unui oraș mai mic decât al nostru anume Oradea, cel mai eficient și sigur oraș din România, cu cea mai eficientă administrație și cu cei mai veseli oameni de la noi. Un oraș care urmează exemple de bună practică ale altora și le implementează rapid.

Domnule Primar, ne propunem puțin, obținem puțin. Vrem doar să cârpim orașul, obținem cârpeli. Galațiul are nevoie, într-adevăr, de o viziune pe care, până acum, nu am văzut-o. Poate acest cadou va contribui la nașterea acestei viziuni. Este vorba despre „Global Street Design Guide” sub îndrumarea și cu sprijinul Bloomberg, omologul dvs. de la Oradea dl. Bolojan îl are pe birou. Și da, minunile se pot întâmpla și la Galați, dar în administrație nu țin de religios, ci de eficiență, prioritizare, proiecție, responsabilitate. In acest fel, aveți tot sprijinul nostru ca întâmplările bune în Galați să nu mai fie doar la viitor, ci și la prezent. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

Mulțumim. Am să o rog pe d-na. Grigorescu, care ține locul domnului Secretar, Kovacs, care, din motive subiective lipsește, să facă prezența.

D-na. GRIGORESCU CARMEN - ȘEF SERVICIU S.A.P.L.:

Bună ziua. Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Galați din 30 mai 2018 este legal constituită. Din numărul total de 27 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți 24. Absentează dl. Bugeag Gheorghe, dl. Șerban Alexandru Gabriel, dl. Vasile Claudiu Ionut.

Există cvorum, deci ședința poate continua.

Supun la vot aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 24 aprilie 2018.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Procesul-verbal al ședinței ordinare a fost votat cu 24 de voturi „pentru”.

Supun la vot aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 15 mai 2018.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Procesul-verbal al ședinței extraordinare a fost votat cu 24 de voturi „pentru”.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

In aceste condiții intrăm pe ordinea de zi. O să-1 rugăm pe dl. Primar dacă avem ceva retrageri și suplimentări a ordinii de zi.

PRIMAR, PUCHEANUIONUȚ FLORIN:

Cu permisiunea dvs., am un proiect pe care doresc să-l retrag de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Galați”.

Și propun suplimentarea ordinii de zi cu alte două puncte:

 • 1. „Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Matca la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV”;

 • 2. „Proiect de hotărâre privind organizarea unor competiții sportive de către Fundația Sportul Gălățean”.

PREȘEDINTE, GHEȚU ILIE:

O să luăm pe fiecare în parte.

 • 1. „Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Matca la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, ECOSER V”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Prima suplimentare a fost votată cu 24 de voturi „pentru”.

 • 2. „Proiect de hotărâre privind organizarea unor competiții sportive de către Fundația Sportul Gălățean"\

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

A doua suplimentare a fost votată cu 24 de voturi „pentru”.

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei:

 • 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați, a construcției C6 (P) - garaj, în suprafață de 101 mp, situată în Galați, strada Gheorghe Asachi nr. 2, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Vânători nr. 24;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Cezar nr. 75 A;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Octav Băncilă nr. 26;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 10, str. Lacului nr. 3;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Mihai Eminescu nr. 149;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Jorăști la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apă Galați";

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie "Buna Vestire" Galați;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Frunzei nr. 14, lot 1;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 19, str. V.A. Urechia nr. 37;.

 • 12. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 13. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 101,84 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 14. Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri în suprafață de 132 mp, respectiv 345 mp - proprietatea publică a Municipiului Galați;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de disponibilizare al Societății CALORGAL S.A. Galați;

 • 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 39,44 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Enăchiță Văcărescu nr. 1;

 • 17. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru atribuirea titlului de Colegiu Național Liceului Teoretic "Emil Racoviță" Galați;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice pentru Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Politia Locală Galați;

 • 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați;

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aferenți anului 2018, pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere” Galați;

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Dramatic „Pani Tardini” Galați, pe anul 2017;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, Aleea Paul Bujor nr. 6;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 19, str. V.A. Urechia nr. 39;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Mălinilor nr. 30;

 • 30. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui spațiu medical, situat în Galați, str. Brăilei nr. 236, parter, bloc E6, domnului doctor Goldură Ionel, în calitate de reprezentant legal al Launer Farm S.R.L. Galați;

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport, Societatea Metaltrade International S.R.L., pentru proprii angajați;

 • 32. Proiect de hotărâre pentru completarea FI.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2017;

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziție și montaj instalații de producere a energiei termice în Municipiul Galați;

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice "Ștefan cel Mare și Sfânt" Galați;

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice "Sf. Spiridon" Galați;

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Financiar Creșe Galați;

 • 38. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Clubul Sportiv Atlas Galați pentru realizarea evenimentului, Campionatul Național de Tenis pentru Veterani, în perioada 27 iunie-01 iulie 2018, la Galați;

 • 39. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Culturală "Inanina Music Star" pentru realizarea evenimentului cultural ,"La frați nu se pun hotare", în data de 31 mai 2018;

 • 40. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Direcția Județeană pentru Cultură Galați și Asociația "Tinerii și Viitorul", în vederea organizării celei de-a IV-a ediții a festivalului "La Pas prin Grădina Publică în Galații de altădată";

 • 41. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 405/23.10.2014 privind aprobarea organigramei și a cotizației anuale pentru Fundația "Sportul Gălățean", cu modificările și completările ulterioare;

 • 42. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion pentru realizarea evenimentului sportiv, Turneul de Baschet 3x3, în perioada 2-3 iunie 2018, la Galați;

 • 43. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea FI.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 44. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare și aprobarea condițiilor de acordare a ajutorului financiar;

 • 45. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 75/15.02.2018 privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor aferente cotelor de contribuție pentru reabilitarea termică a unor imobile și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către Municipiul Galați cu titlu de cotă de contribuție ce revine asociațiilor de proprietari;

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport, Societatea Transurb S.A., pentru Societatea Arcelor Mittal S.A.;

 • 47. Proiect de hotărâre privind acceptarea promisiunii de donație a drepturilor patrimoniale de autor asupra unor basoreliefuri reprezentând figurile unor personalități istorice ale României;

 • 48. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Matca la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV”;

 • 49. Proiect de hotărâre privind organizarea unor competiții sportive de către Fundația Sportul Gălățean;

 • 50. Proiect de hotărâre privind înființarea clubului sportiv „Club Sportiv Municipal Galați”;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 91/2014/5/23.03.2018 și Raportul nr. 776/06.03.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 91/28.11.2014;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 50/2016/3/03.05.2018 si Raportul nr. 7520/17.04.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 50/09.01.2017;

51.Interpelări, intervenții, cereri;

5 2.Diverse.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Ordinea de zi a fost votată cu 24 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați, a construcției C6 (P) — garaj, în suprafață de 101 mp, situată în Galați, strada Gheorghe Asachi nr. 2, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

O intervenție. La acest proiect de hotărâre am avut un amendament pe care aș dori să mi-1 susțin și anume la Anexa nr. 2 articolul 6 aș dori să fie completat cu litera „1” în sensul în care aceste autovehicule specializate în vederea ridicării mijloacelor de transport ce sunt staționate sau oprite neregulamentar să dețină și asigurare „CARGO” și „CMR”. Am zis „și”, pentru că aceste asigurări se completează una pe cealaltă, în virtutea faptului că operatorul acestui serviciu este responsabil de integritatea autovehiculului din momentul în care îl ridică până la momentul în care îl depozitează în locul special amenajat.

A

In cazul în care în decursul acestui transport avem neplăcerea de a se întâmpla un accident rutier, atunci noi nu vom fî răspunzători și având această asigurare bunurile vor fi asigurate.

PRIMAR, PUCHEANUIONUȚ FLORIN:

Accept amendamentul, dacă nu e trecut. Mi se pare de bun simț să nu plătească Primăria și ar trebui să fie asigurați. Accept amendamentul.

D-na. IVAN ANGELA STELA:

Aș dori să intru puțin pe fondul problemei și să vă informez că există actualmente înregistrate pe raza Municipiului Galați circa 25.000 de mașini, iar locurile de parcare ar fi 11.500 poate 12.000. Deci diferența de 73.000 de mașini reprezintă potențialul amenzilor pe care ar putea să le încaseze locuitorii Municipiului Galați. Pentru aceasta cred că ar fi bine venit să încercăm să reglementăm acest regulament pe arterele principale, pe zonele importante ale Municipiului Galați să se specifice cumva acest lucru, pentru că dacă intrăm cu valorificarea lui, cu aplicarea lui în toate cartierele municipiului, s-ar putea să fie o mare problemă.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA;

Dacă îmi permiteți, domnule Primar, am să dau dreptate colegei noastre și o să vă prezint doar o stare de fapt. în zona băncilor și a ANAF-ului pe partea cu Banca Transilvania sunt exact 13 locuri de parcare, 12 locuri sunt rezervate celor de la BT. Mergem un pic mai jos către fosta bancă și nu sunt mai mult de 27 de locuri de parcare, în zona sunt foarte multe instituții. Cred că trebuie găsită o soluție în zonă, pentru că acolo chiar nu se poate aplica această reglementare. îmi pare rău, dar numărul locurilor de parcare este mult, mult, mult mai mic.

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

Pe subiectul acesta putem discuta extrem de mult. Nu știu dacă în vreun oraș în lumea aceasta numărul de locuri de parcare e suficient pentru numărul de mașini. Nu există nicăieri în lume. Dacă vreți să fiu extrem de sincer cu dvs., am primit două cărți pe care le aveam. Voi completa, la rândul meu colecția dlui. Cordoneanu cu un studiu legat de parcări și poate cei de la PNL se vor lumina. Să știți că tendința europeană este de diminuare a locurilor de parcare cu cât mai puține locuri de parcare și redarea străzilor către pietoni. O să vă amuzați. Acesta este trendul în Uniunea Europeană. Dacă erau 10, au lăsat doar 8 și tot așa. Faptul că cineva are treabă la o anumită instituție, nu e musai să vină cu mașina. Cu tot respectul pentru dvs. Nu trebuie să blocăm... Aceleași reguli și aceleași principii se aplică peste tot în Europa. Și în Austria și în Germania și în Anglia și în Oradea, sunt aceleași principii. Nu există nicăieri o suprafață cu un număr suficient de locuri de parcare. Pe de o parte.

Pe de altă parte, ideea de a ridica mașini de pe domeniul public poate că ar trebui mai bine în a fi delimitat la nivelul zonelor centrale sau a străzilor principale. Cei care au gândit acest Regulament au avut în gând ideea de a elibera carosabilul, atunci când lucrurile sunt extrem de flagrante. Nu o să mergem prin cartiere și o să ridicăm mașinile oamenilor. Tocmai de aceea ideea de a fi reglementată sau de a fi mai bine definită, zona sau zonele în care se va putea acționa în felul acesta cred că e bine venită.

D-na. IVAN ANGELA STELA:

Chiar doream să amintesc că dacă circul cu autobuzul, mașina mea rămâne în parcarea blocului. Și nu ascund că am avut o mare surpriză să constat că am o amendă de la Poliția Locală, deși după aceea m-am interesat că doar Poliția Rutieră reglementează ilegalitatea parcării pe trotuar sau nu, dar la „C”- uri este destul de greu să vii și să te trezești cu amendă în fața blocului, parcând la rând cu toți vecinii, că ești amendat la 12 noaptea. E necesar să reglementăm spațiile sau locațiile asimilate spațiilor de locuințe. Cred că aici mai merge revăzut Regulamentul.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Mai avem zona de la „Pedagogic”. înțeleg că acolo, în mărinimia dvs., se va rezolva problema locurilor de parcare. Cu parcarea de la LMK, poate. Dar de ce nu căutăm în zona Finanțelor Publice o soluție? Eu nu mă pricep. Nu am acces la lista cu terenurile disponibile. Nu știu care este situația terenului din spatele Băncii ING. Sunt numai 40 de locuri și o mare de lume vine până la ora 18.00. E full. Dacă am putea să reglementăm o soluție pentru parcarea de acolo. Măcar atât. înainte să reglementăm acest serviciu. Mulțumesc.

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

Doream să spun că nu știu dacă ne-am gândit că dacă ridicăm mașinile parcate ilegal nu avem unde le duce. Dacă ridicăm de ordinul zecilor de mii de mașini din Galați care sunt parcate ilegal nu avem unde să le ducem. Doar dacă se evaporă.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot.

Cine este pentru?           -16 voturi

Cine este împotrivă?         - 8 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion dl. Găvănescu Ioan Paul dl. Iacob Claudiu dl. Ichim Laurentiu d-na. Ivan Angela d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Badiu Nicoleta)

Cine se abține?              - 0 voturi

5

Cu 16 voturi „pentru ”, 8 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendament.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U, T.R. 4, str. Vânători nr. 24

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Cezar nr. 75 A”,

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Octav Băncilă nr. 26”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi:., Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 10, str. Lacului nr. 3”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 14, str. MihaiEminescu nr. 149”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Jorăști la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apă Galați

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică ~ Ginecologie "Buna Vestire " Galați ”,

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

D-na. Costea Marcela Daniela nu participă la vot.

Cine este pentru?                -23 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, UJ.R. 34, str. Frunzei nr. 14, lot 1",

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - O voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 19, str. V.A. Urechianr. 37”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?             -23 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?               - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 101,84 mp - proprietate publică a Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Iacob Claudiu nu participă la vot.

-23 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri în suprafață de 132 mp, respectiv 345 mp - proprietatea publică a Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?             -23 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?               - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere”

proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de disponibilizare al Societății CALORGAL S.A. Galați".

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

Legat de CALORGAL și de un număr de 303, dacă țin minte, de angajați care vor fi disponibilizați, nu știu dacă la cerere, dar bănuiesc că nu, întrebarea mea este: Dacă Societatea CALORGAL având contracte cu alte societăți pe care le-a semnat pentru a monta centrală la o școală, că înțeleg că au 3 centrale la 3 școli unde au contractul câștigat. După ce îi vor disponibiliza pe acești oameni vor mai putea să facă activitatea respectivă? Cum influențează acest lucru bugetul CALORGAL- ului?

Am văzut pe ordinea de zi că noi cumpărăm centrale termice și le instalăm în puncte de lucru, am luat în considerare atunci când ne-am gândit să disponibilizăm acești oameni că aceste puncte termice ar putea să aibă nevoie de respectivii angajați? Cam acestea ar fi întrebările. Eu, personal, nu susțin astfel de disponibilizări colective.

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

Mulțumesc, domnule Președinte. Domnule consilier, pentru a vă liniști Planul de disponibilizări este pur și simplu o etapă. Nu e ca și cum de mâine vor începe disponibilizările la CALORGAL. Este o formă de ajutor pe care încercăm să îl acordăm angajaților CALORGAL. Este încă un pas în vederea obținerii de plăți compensatorii a celor ce, la un moment dat vor părăsi Societatea „CALORGAL” de a putea pleca cu sume compensatorii acordate de către Guvernul României. Este încă un pas legal fără de care acești oameni, atunci când se va trage linia și într-adevăr, nu se va mai avea nevoie de munca dumnealor, vor putea pleca din rândurile CALORGAL cu un ajutor de la Guvernul României. De asta îl si facem.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Domnule Primar, așa cum ați menționat și dvs. anterior, cei disponibilizați vor primi aceste plăți compensatorii, dar, din câte înțeleg, este totul la nivel de proiect,

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

La nivel de demers. Nu, e de proiect.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

De demers. Dar încă nu e finalizat. întrebarea mea este următoarea: Mai e un pic și suntem la 1 iunie, iar prima etapă privind disponibilizările va avea loc la 1 iulie. Știm cu toții că un act normativ adoptat de Guvern, că am înțeles că prin Instituția Prefectului vor fi beneficiari ai acestor plăți compensatorii, își produce efecte doar pentru viitor. Considerați că într-o perioadă atât de scurtă până la data de 1 iulie prima etapă privind disponibilizările veți putea obține această Ordonanță de Guvern? Acest act normativ va fi încheiat pentru a putea fi toți cei prevăzuți în plan a fi disponibilizați pentru a beneficia de aceste plăți compensatorii sau ce se va întâmpla cu aceștia? Termenul este scurt. Prima etapă e ia 1 iulie.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

7                                                     5                                                            A

Etapa, de care aminteați dvs., nu e o etapă imperios necesară. încă o dată. Nu e ca și cum de la 1 iulie vor trebui să plece. De la 1 iulie e posibil, în funcție de nevoile sau lipsa nevoilor de forță de muncă a celor de la CALORGAL, e posibil să plece unul sau niciunul. Pe de o parte.

Pe de altă parte, într-adevăr, ceea ce spuneți dvs. stă în picioare la modul în care știm că merg lucrurile. Noi avem convingerea că putem împinge lucrurile pe „repede-înainte”. Discuțiile pe care le-am avut cu dl. director și cu reprezentanții sindicatului, a fost pe baza „gentleman's agreement”, că nimeni nu va pleca sau va fi dat afară înainte Să fie rezolvată această problemă a ordonanței sau a obținerii ordonanței și a Hotărârii de Guvern.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

A

înțeleg că aceste disponibilizări se vor întâmpla în trei etape, ultima va avea loc în decembrie 2018. Vedem, în materialele prezentate nouă consilierilor, că avem acceptul celor de la ADI. Deci oamenii aceștia trebuie să plece acasă. Nu că s-ar putea să nu plece niciunul. Eu asta înțeleg.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

S-ar putea să nu plece niciunul până pe data de 1 iulie.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Am înțeles, că nu până pe 1 iulie, dar, până în decembrie 2018, pleacă cele 303 persoane.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

5

D-na. Iurescu, în funcție de realizarea proiectului ce urmează a fi supus atenției dvs. de implementarea acelor capacități de producție în Punctele Termice e posibil ca numărul de angajați ai CALORGAL să fie mai mare decât cel prevăzut, minim prevăzut de către conducere în momentul de față. Nu e un număr fix. Ați scris acolo, trebuie să-i dați afară. Pur și simplu aceste trei etape au fost gândite în funcție de angajarea acestor oameni, pentru că dacă ar fi fost să închidem raporturile de muncă în momentul de față, niciunul dintre dumnealor, nu s-ar fi calificat pentru acest ajutor. Ei, la momentul în care a luat ființă CALORGAL- ul au fost angajați în trei valuri. Au fost angajați pentru a putea primi aceste ajutoare, aceste plăți compensatorii din partea Guvernului României, ei trebuie să aibă minimum 3 ani vechime la locul respectiv de muncă. Fiecare dintre aceste trei loturi împlinesc cei trei ani în funcție de datele stabilite împreună cu dumnealor în vederea disponibilizării.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

S-a avut în vedere, sau măcar am încercat să stăm de vorbă cu oamenii ca să încercăm să-i transferăm la celelalte societăți din subordinea Primăriei care au nevoie?

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

7                                                             9

Răspunsul este da.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Și se va întâmpla?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Este strict la latitudinea dumnealor. Din păcate, până în momentul de față ne-am lovit de un mare „nu” din partea dumnealor.

DL ATANASIU ONUT VALERIU:

Cred că bine ar fi fost întâi să ne gândim la o reconversie profesională, adică să încercăm să le oferim acestor oameni ca vineri, sâmbătă și duminică, să aibă posibilitatea de a se recalifica într-o altă meserie, dacă nu vor să muncească la alte entități din subordinea Primăriei și totodată să le punem la dispoziție, pentru că e vorba de 303 oameni, locurile de muncă de la AJOFM. Și nu cred că ar fi fost rău ca un reprezentant AJOFM să stea de vorbă cu acești angajați ai CALOGAL. Mulțumesc.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Domnule consilier, cu tot respectul, ceea ce spuneți dvs. sunt niște truisme, adică legea prevede deja lucrul acesta. Nu trebuia să le mai repetați și dvs. Evident că numărul de posturi pe care cei de la AJOFM le dețin în momentul de față cu siguranță le este adresat și dumnealor. Este strict opțiunea dumnealor. Cursurile de reconversie de care vorbeați mai devreme, deja sunt ținute de către AJOFM. Este la latitudinea dumnealor.

Sunt gratuite. Ba, mai mult, pe fonduri europene mai primești și bani dacă urmezi aceste cursuri.

D-na. CIUPERCĂ SILVIANA:

Aș veni cu o completare. în Regulament și în Planul de disponibilizare, dacă domnii citeau rând cu rând, găseau răspunsuri pentru întrebările lor. Scrie aici:„cu respectarea Ordonanței 36/2013”. Găseați aici răspunsurile pentru întrebările dvs. Mulțumesc.

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

Vreți să-i disponibilizăm pe 1 iulie? Asta înseamnă că au timp să se recalifice? Cred că trebuia cu 2-3 luni înainte. Nu le facem astăzi. Eu nu-i spun dlui. Primar că de astăzi, dar cred că ar fi putut să aibă în vedere lucrurile acestea pe viitor. Și nu cred că e mare lucru când vorbim de 303 oameni ca cineva să vorbească cu dumnealor. Eu as pune pariu cu dvs. pe tema respectivă și să vă spun că nu cred că ei s-au informat de la AJOEM. Așa e românul, nu întotdeauna își face planuri pentru viitor cu pixul în mână. Dar cred că se pot face lucrurile acestea. Mulțumesc.

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

Un dialog de genul acesta, de informare s-a realizat. îmi pare rău că nu ați participat. Aveți obiceiul de a afla toate celea. Mă mir că v-a scăpat lucrul acesta. Oamenii aceștia știu de situația aceasta, nu de ieri. Nu e ca si cum deodată s-au trezit cu drobul de sare în brațe. Vorbim de situația de la CALORGAL de mai bine de un an si

9                                                                  5                                                                                                                                                         9

jumătate, doi. De fapt se vorbește de la obștescul sfârșit al celor de la APATERM. Nu vorbim de o chestie care i-a luat prin surprindere. Societăți care au nevoie de forță de muncă deja au fost de câteva ori și și-au prezentat oferta de angajare. Lucrurile acestea se întâmplă. Din păcate, dacă ați auzit că nu a plecat nimeni de bună voie, este tocmai pentru că oamenii aceștia nu neaparat că nu au unde să se ducă. Vedeți ce criză de forță de muncă există chiar și în Galați. Prin urmare, nu cred că pentru niște oameni calificați va fi foarte greu să-și găsească un nou job. Lucrul pentru care deocamdată nu pleacă, să fim sinceri este acela de obținere a acestor plăți compensatorii. Și veți vedea că vor părăsi barca în limita nevoilor forței de muncă din cadrul CALORGAL.

PREȘEDINTE, GHETUILIE:

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

-15 voturi

- 7 voturi ( dl. Atanasiu Onuț Valeriu dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurentiu

9

d-na. Ivan Angela

d-na. Vreme Daniela Simona)

Cine se abține?

3

- 2 voturi (d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Badiu Nicoleta)

Cu 15 voturi „pentru ”, 7 voturi „împotrivă”, 2 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 39,44 mp, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str, Enăchiță Văcărescu nr. 1

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

3

-23 voturi

 • - 0 voturi

 • - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru atribuirea titlului de Colegiu Național Liceului Teoretic "EmilRacoviță" Galați’'.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

3

-24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

-22 voturi

- 2 voturi (d-na. Iurescu Oana Claudia d-na. Badiu Nicoleta)

Cine se abține?

9


- O voturi


Cu 22 voturi „pentru ”, 2 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ANDREI LUCIAN VALERIU:

Consider că la art. 47 alin. 4 s-a strecurat o eroare în sensul că în Anexa 3 taxa percepută este de 30%, iar în aliniat este de 50%. Solicit modificarea cu 30% așa cum este și în anexă, pentru „Prelungirea valabilității avizului”. Se percepe o taxă de 30% din valoarea devizului.

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

Amendament acceptat dacă este eroare materială.

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

Referitor la ceea ce spunea dl. Primar legat de îngrijirea mormintelor cred că am putea schimba în contractele de concesiune, asta ar însemna să și facem o hartă a tuturor concesiunilor pe care le avem în cimitirele gălățene și dacă trecem acolo că neîngrijirea pe o perioadă de, bănuiesc eu, o lună conduce la îngrijirea de către administrația locală a mormântului și perceperea unei taxe, cred că nu ar avea ce să se... Semnează la momentul concesionării, deci nu mai are cum să se opună.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

De acord cu propunerea dvs.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu cele trei amendamente.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice pentru Spitalul de Psihiatrie "Elisaheta Doamna” Galați”,

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Iacob Claudiu a ieșit din sala de ședință.

»                                          5              9

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-23 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați ”,

f

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Cosea Radu a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?                -22 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Poliția Locală Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -22 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat cu amendamente.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Andrei Lucian Valeriu a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?                -21 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Iacob Claudiu a revenit în sala de ședință.

3              9

Cine este pentru?                -22 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aferenți anului 2018, pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere ” Galați

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

Aici fixăm niște indicatori și, dacă sunteți de acord, dacă nu sunt îndepliniți indicatorii dizolvăm CA-ul. Acum trebuie să ne și gândim în timp ce s-a întâmplat. Vă dau exemplu TRANSURB- ui. Au rămas aceeași membri din CA, dar mai mult, după părerea mea ar trebui să le interzicem să participe la organizarea noului CA. Nu poți să spui că nu â îndeplinit indicatori de performanță și revin în CA aceeași membri.

PREȘEDINTE, GHETUILIE:

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot proiectul cu amendament.

DL Andrei Lucian Valeriu a revenit în sala de ședință.

-23 voturi

- 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- O voturi


Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați, pe anul 2017”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Andrei Lucian Valeriu a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru?                -22 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 1, Aleea Paul Bujor nr. 6”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -22 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

$

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 19, str. V.A. Urechia nr. 39”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -22 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R, 4, Aleea Mălinilor nr. 30”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-22 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


5

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi:„Proiect de hotărâre privind concesionarea unui spațiu medical, situat în Galați, str. Brăilei nr. 236, parter, bloc E6, domnului doctor Goldură Ionel, în calitate de reprezentant legal al Launer Farm S.R.L. Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Andrei Lucian Valeriu si dl. Cosea Radu au revenit în sala de ședință.

9                                                                                                                                                 9                  9

Cine este pentru?                 -23 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 1 vot (dl. Găvănescu Ioan Paul)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport, Societatea Metaltrade International S.R.L., pentru proprii angajați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

-24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2017”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziție și montaj instalații de producere a energiei termice în Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

3

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice "Ștefan cel Mare și Sfânt" Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

-24 voturi

- 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- O voturi


9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi.-,, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice "Sf Spiridon" Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Financiar Creșe Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Clubul Sportiv Atlas Galați pentru realizarea evenimentului, Campionatul Național de Tenis pentru Veterani, în perioada 27 iunie-01 iulie 2018, la Galați ”,

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Culturală "Inanina Music Star” pentru realizarea evenimentului cultural, "La frați nu se pun hotare”, în data de 31 mai 2018",

Dacă sunt comentarii?

DL. GĂVĂNESCUIOAN PAUL:

Sunt surprins că se află pe ordinea de zi acest proiect. E un proiect care a născut multe suspiciuni începând cu luna trecută. îmi amintesc că în Comisia nr. 4, din care și fac parte, această solicitare de finanțare venită din partea asociației în cuantum de 32.000 de Euro a primit aviz negativ în luna aprilie. Domnul consilier, Ilie Zanfîr, care este președintele acestei comisii vă poate confirma.

Deși proiectul a fost pus spre analiză pe platforma dedicată consilierilor în cele din urmă a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței ordinare de luna trecută. Astăzi o regăsim pe ordinea de zi pentru aprobare în baza unei noi solicitări. Dați-mi voie să vă prezint câteva argumente prin care doresc să atenționez toți consilierii locali că o eventuală aprobare va aduce pe viitor o răspundere individuală, această finanțare fiind sub tutela ilegalității. Repet. Ilegalității.

în primul rând, evenimentul de care discutăm intitulat „La frați nu se pun hotare” nu este prevăzut în Planul acțiunilor socio-culturale aprobate prin HCL 749/2017 pentru 2018. De asemenea, nu este prevăzut nici în HCL 130/2018 care face modificarea HCL-ului anterior. Argumentația din Raportul de specialitate este greșită unde se precizează că acest eveniment se adaugă seriei de evenimente consacrate Centenarului Marii Uniri. Vă reamintesc că evenimentul Centenarul Marii Uniri se află sub tutela Direcției Județene pentru Cultură, or inițiatorul proiectului de hotărâre de astăzi dorește asocierea între municipalitate și Asociația Inanina Star Music pentru această finanțare, ca atare finanțarea unui eveniment cultural care nu se regăsește în Planul anual de acțiune aprobat, este argumentat greșit în Raportul de Specialitate și mai ales asocierea în vederea finanțării între două părți care nu au legătură cu organizatorul oficial al centenarului nu poate fi realizată decât dacă avem curajul să încălcăm legea, lucru pe care eu personal nu îl voi face. Propun inițiatorului retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc.

D na. VREME DANIELA SIMONA:

Un alt aspect pe care aș dori să-1 supun atenției dvs. este faptul că în urmă cu o săptămână sau două, eu am putut vizualiza afișele acestui spectacol în care sponsori erau trecuți Primăria Municipiului Galați și Consiliul Local Galați, în condițiile în care noi nu aprobasem acest lucru. Deci lucrurile s-au făcut invers decât trebuia să se întâmple. Consider că nu ar fi trebuit să existe astfel de afișe pe piață până în prezent până în momentul în care noi acceptăm, votăm acest proiect sau nu. Deja de aici mie mi-a atras suspiciunea, motiv pentru care mă voi abține în a vota acest proiect de hotărâre.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

Cred că vă poate explica mai bine dl. director Ochiu. Vă rog.

DL. OCHIU CRISTI MARIAN: DIRECTOR D.R.P.M.D.:

Bună ziua. Faptul că nu se află in Planul de activități, cred că faceți o confuzie între activitatea care e în Planul de activități care spune sărbătorirea Centenarului Marii Uniri și Centenarul care ar trebui să fie al Direcției Județene de Cultură. E în Planul de activități, activitatea care se numește Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri. Deci în FICL apare pentru ianuarie-decembrie Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri și nu se referă la o singură activitate, ci la mai multe activități care intră sub o cupolă mai mare care se referă la sărbătorirea centenarului.

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Vă rog să vă uitați pe HCL 749 luna mai. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, GHETUILIE:

7                           7                  3

Supun la vot.

Cine este pentru?         -12 voturi

Cine este împotrivă? - 7 voturi ( dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. lacob Claudiu

dl. Ichim Laurentiu

5

d-na. Ivan Angela

d-na. Vreme Daniela Simona)

Cine se abține?       - 5 voturi (d-na. Iurescu Oana Claudia

d-na. Badiu Nicoleta d-na. Pătrașcu Mariana Nicoleta dl. Popa Cătălin dl. Cosea Radu)

Cu 12 voturi „pentru ”, 7 voturi „împotrivă”, 5 „abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

DL. HUMELNICU MARIUS-ADMINISTRATOR PUBLIC:

Bună ziua. Dragi consilieri, dacă ați primit invitațiile, sper că și veniți. Mulțumesc.

5

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Direcția Județeană pentru Cultură Galați și Asociația "Tinerii și Viitorul", în vederea organizării celei de-a IV-a ediții a festivalului "La Pas prin Grădina Publică în Galații de altădată

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 405/23.10.2014 privind aprobarea organigramei și a cotizației anuale pentru Fundația "Sportul Gălățean", cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

5

Eu am cerut să discut cu dl. Președinte al fundației. E vorba de o reducere a ceea ce dădeați dvs. din veniturile pe care le aveați către Primărie. Am reținut bine. în primul rând nu ați spus ce a reprezentat această sumă pentru anul 2017 și ce activități, ați spus că o să faceți. Dar ce planuri aveți să faceți cu acești bani? Până la urmă Consiliul Local, Primăria acordă nu numai această sumă, ci și o altă sumă, poate că e și normal, dar aveți planul? Dar mă gândesc că vrem să înființăm acel Club Sportiv Municipal și că bănuiesc că vreți să funcționeze și cluburile din acel Club Sportiv Municipal. Mulțumesc.

DL. MIREA FLORIN-FUNDATIA SPORTUL GĂLĂTEAN:

Bună ziua. Este vorba despre acele 8 baze pe care le administrăm. Numărul sportivilor acum 2 ani era în jur de 1.000-1.200 de sportivi în cele 8 baze care atunci erau 6, acum sunt 8 baze. Acum avem în jur de 4.000 de sportivi care își desfășoară activitatea în acele 8 baze. Deci vă dați seama că sunt foarte mari cheltuieli. Va fi Memorialul Vasile Lehăduș. Unul la box, unul la fotbal.

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

5

Eu aș fi vrut să organizeze și alte activități. Acestea despre care vorbește domnul... sunt pe ordinea de zi. Le votăm și le alocăm. Eu nu sunt de acord cu...

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

întrebarea mea ar fi fost alta. Din această solicitare privind diminuarea procentului de 10% din sumele provenite din veniturile proprii la procentul de 2%, care este impactul asupra bugetului local? Vrem să știm și noi cuantificabil. Care este impactul? în lei. Despre ce sumă vorbim?

DL. BUDESCU MITICĂ-FUNDATIA SPORTUL GĂLĂTEAN:

Impactul asupra bugetului este de 6.000 de lei pe lună. Este o sumă care ne ajută pe noi în condițiile în care Consiliul Local nu poate să aloce o sumă suplimentară, în condițiile măririi bazelor pe care le avem în administrare cheltuielile care sunt pentru administrare și pentru personal și în felul acesta diminuăm și contribuția Consiliului Local la fundația Sportul Gălățean. Este una din metodele care încercăm sau soluțiile pe care vrem să le abordăm în sensul optimizării activității sportive și sprijinirii activității sportive în Galați.

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

Eu știu că de fiecare dată când am mai adăugat o bază sportivă am mărit și cotizația de la Primărie și am fost total de acord. Am făcut lucrul acesta, am votat și nu are nimeni nimic împotrivă. Ceea ce spuneți...

DL. BUDESCU MITICĂ-FUNDATIA SPORTUL GĂLĂTEAN:

5                                                                                    5

Dl. consilier, cu respect, vă supun atenției următorul aspect. Am preluat baza „Siderurgistul” în luna iulie anul trecut. S-au bugetat posturile care au fost respectiv 16-18 posturi, pe următoarele 5 luni. Acum în 2018 spunem următorul lucru. Ai bugetul pe 2017, deci cele 18 posturi nu sunt bugetate pe 7 luni. între timp am preluat Arena de box. Nu s-au bugetat niciun fel de posturi acolo. Am zis să repartizăm muncitorii de la noi pe 3-4 posturi pentru administrarea Arenei de box, fiindcă este păcat pentru investiția făcută, trebuie menținută, dar un responsabil, din punct de vedere juridic, trebuie să am acolo un administrator, trebuie să am un funcționar administrativ pentru desfășurarea activității si toate hârtiile care ar trebui să existe acolo. în condițiile acestea, vreau să spun că la ora actuală Fundația Sportul Gălățean este nebugetată pe 18 posturi 7 luni și nebugetată pentru 4-5 salariați care ar trebui să fie la Arena de box. în felul acesta încercăm prin diminuarea procentului să suplinim această lipsă de buget și pe parcurs să încercăm ca să suplimentăm cotizația.

PREȘEDINTE, GHETUILIE:

Supun la vot.

Dl. Andrei Lucian Valeriu a ieșit din sala de ședință.

5                                               5               9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

-17 voturi

- 6 voturi ( dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu loan Paul

dl. lacob Claudiu

dl. Ichim Laurentiu d-na. Ivan Angela)

Cine se abține?

5

- 0 voturi

Cu 17 voturi „pentru ”, 6 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion pentru realizarea evenimentului sportiv, Turneul de Baschet 3x3, în perioada 2-3 iunie 2018, la Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. CORDONEANU ION:

M-am uitat pe documentele pe care le avem la dispoziție pe platformă. Nu găsesc un buget, ca să înțelegem pe ce dăm cei 54.000 de lei pentru acoperirea necesarului organizării acestui eveniment. Vreau un buget detaliat, ca să înțelegem pe ce-i dăm. Că organizarea evenimentului nu mi se pare suficient. Și mi s-ar părea normal ca acei bani să-i dăm după ce organizatorii vin cu facturi, cu chitanțe după încheierea evenimentului. Nu-i dăm înainte.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

9                           7                  9

Dl. Ochiu, dacă mai sunteti aici?

7                                            9

DL. OCHIU CRISTI MARIAN:

Sunt aici. Imediat. Două secunde. Coboară colegii de la Aparatul propriu. Două secunde.

DL. CORDONEANU ION:

Si îl analizăm acum?

DL. OCHIU CRISTI MARIAN:

Ar trebui să fie atașat. îl aduc imediat si discutăm.

DL. CORDONEANU ION:

Ar trebui să-1 avem la comisie ca să știm ce votăm. Că discuții în plen, nu cred că e ok.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Discuțiile acestea în plen, dl. Cordoneanu, au aceeași valoare ca discuțiile pe care dvs. le faceți în plen, deși vi se explică foarte bine la comisii.

DL. CORDONEANU ION:

Dl. Primar, nu am avut bugetul detaliat.

PRI MAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Eu nu vorbesc acum strict de acest proiect. Vorbesc în general. Adică vi se explică foarte bine în comisii... e la latitudinea dvs.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

Supun la vot.

Dl. Andrei Lucian Valeriu a revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

-17 voturi

- 6 voturi (dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. lacob Claudiu

dl. Ichim Laurentiu d-na. Ivan Angela)

Cine se abține?

9

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 17 voturi „pentru ”, 6 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

-23 voturi

 • - 0 voturi

 • - 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare și aprobarea condițiilor de acordare a ajutorului financiar”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

La acest proiect de hotărâre am formulat un amendament pe care aș dori să-1 supun atenției dvs. și anume Anexa 1 la HCL la aliniatul 2 „Condițiile privind veniturile beneficiarilor ajutorului financiar” și știți că avem mai multe praguri, 4 praguri. Am avut în vedere faptul că anul acesta a fost mărit salariul minim pe economie și am venit cu un procentaj de modificare a acestor praguri și anume: în momentul în care avem o persoană singură, pentru a putea beneficia de acest ajutor financiar, venitul net mediu lunar să fie nu 2.500 de lei, ci 2.800 de lei, iar pentru familia formată din 2 membri, venitul mediu net lunar să fie sub 2.400 de lei, nu 2.000 de lei. Pentru familiile formate din 3 membri să fie sub 2.000 de lei venitul net, nu 1.700 cum era până acum, iar pentru familia formată din 4 membri venitul mediu net să fie sub 1.750, nu 1.450 cum era până în prezent. V-am spus ce am avut în vedere. Faptul că, inclusiv de la 1 iulie vor crește pensiile, va fi mărit punctul de pensie, salariul minim pe economie și salariul mediu brut pe țară a crescut și consider că ar fi trebuit să revenim cu un procent de modificare a acestor praguri care au fost menținute la nivelul celor din anul anterior.

PREȘEDINTE, GHETUILIE:

Vă mulțumim. II rog pe inițiatorul proiectului, pe dl. Primar, dacă acceptă amendamentul. Vă rog, dl. Primar. Da, dl. Atanasiu, vă rog.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

înțeleg că avem o gândire mai departe, deși nu era un lucru rău să întrebăm Asociațiile de locatari, pe cele care au încă apartamente racordate la sistemul centralizat, dacă nu rămân în același tip de sistem centralizat, adică cred că nu suntem pregătiți pentru momentul acesta. Păi, acordăm iarăși ajutoare, deși ne gândim dacă mai rămânem undeva cu zone compacte în care să putem amenaja centrale de cartier?

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

7                                                                  9

Evident.

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

Păi, și spunem că acolo sunt 30 de apartamente ție nu-ți acord ajutorul, pentru că mă gândesc să fac altfel?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Va exista o anexă, dacă nu cumva există deja, în care sunt prezentate exact asociațiile care sunt excluse de la primirea ajutorului de 3.000 de lei, ceea ce înseamnă că cetățenii ce sunt prinși în respectivele Asociații de Locatari vor primi de la Primărie agent termic în sistem centralizat prin aceste centrale. Dacă vor dori să se debranșeze, noi nu putem și nici nu vrem să reînființăm zonele unitare pe care tot dvs. le-ați desființat. Ca o formă de menținere a unității și de a putea merge mai departe cu un proiect de transformare a acestor Puncte Termice în microcentrale de cartier, Asociațiile arondate acestor Puncte Termice nu vor putea beneficia de cei 3.000 de lei. este specificat în...

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

Cum ne apărăm din punct de vedere al discriminării?

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

Ce înseamnă „al discriminării”?

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

Unora le acordăm, altora... sunt cetățeni ai Municipiului Galați care plătesc taxe și impozite la fel ca ceilalți cetățeni. Când erau zone unitare ne puteam apăra.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

Domnule consilier, vedeți, deturnați într-o zonă care nu e bună discuția. Obligativitatea Consiliului Local și a Primăriei este de a furniza agent termic. Forma sub care își îndeplinește această atribuție nu este la latitudinea cetățeanului. Eu am obligativitatea ca la iarnă nimeni să nu sufere de frig.

Prin urmare, faptul că ar putea beneficia de 3.000 de lei sau va primi, în sistem centralizat, într-o formă de sistem centralizat sau semi-centralizat, agent termic la iamă, mi se pare că e o discuție care nu duce nicăieri. Noi vorbim de obligativitatea furnizării unui serviciu. Acolo unde putem îl vom oferi, acolo unde nu putem încercăm să ajutăm cetățenii de a-și rezolva problemele până la iamă.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Doar întreb. Poate nu am înțeles eu bine. La proiectul anterior, cel cu Punctele Termice și cazanele, sunt două loturi unul de 14, unul de 11. Avem certitudinea că aici, în zonele acestea, nu o să mai ceară nimeni ajutorul acela?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Chiar dacă îl vor cere, nu-1 vor putea primi.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Asta cu siguranță.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

Asta cu siguranță. Fiecare Asociație în parte a fost consultată. Avem un Acord în scris din partea Asociațiilor arondate acestor Puncte Termice, prin care își exprimă voința de a adera la acest proiect. De obicei, au fost prinse în aceste Puncte Termice exact asociațiile unde sunt preponderent cămine de nefamiliști, așa cum au fost ele cunoscute cândva, sau zonele unde, din punct de vedere al branșamentului la gaze, lucrurile nu puteau fi terminate într-un viitor extrem de apropriat. în situația aceasta se află aproximativ 5.000 de apartamente.

Din 25 de Puncte Termice, am ajuns în momentul de față doar la 20 de a intra în acest proiect, pentru că pentru restul de 5 Puncte Termice Asociațiile de Proprietari nu și-au dat acordul. Adică nu am forțat pe absolut nimeni. Am făcut o ședință aici cu absolut toți. Le-am prezentat opțiunile, le-am prezentat avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni, le-am trimis o notificare scrisă sau o circulară la care fiecare Asociație și-a exprimat în scris acordul de voință de a intra în acest parteneriat. La 5 Puncte Termice nu am obținut acordul, prin urmare numărul de apartamente care va putea beneficia de încălzire, hai să spunem în continuare în sistem centralizat, a scăzut de la aproximativ 6.700 undeva către 5.000.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Erau 7.448.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

7                                                             9

Nu. Erau 7.448. Nu ați citit bine. Erau prinse și Asociațiile arondate acelor Puncte Termice care au sub 50% gradul de debranșare. Credeți-mă le știu pe de rost.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

înseamnă că am eu alte...

Doream să vă mai întreb ceva. Nu credeți că ar fi fost oportun, dacă tot avem acordul în mare parte al Asociațiilor de Locatari, nu puteam să avem în vedere și o contorizare proprie? Pentru că altfel ne întoarcem de unde am plecat.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Cu siguranță vom avea în vedere și lucrul acesta într-o etapă viitoare. Nu avem destui bani în momentul de față și nici nu ar fi fost cu putință să analizăm o astfel de acțiune până la venirea iernii. Etapa pe care ați prezentat-o dvs., va face parte din etapa 2019-2020. Nu ne vom opri aici. Ne îngrijim de a avea capacitatea de producere a agentului termic, urmând în etapele viitoare să investim și pe o branșare orizontală pentru cei care mai rămân branșați.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

3                              7                    3

Dacă mai aveți comentarii? Referitor la amendamentul d-nei. Vreme, dl. Primar?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Este o întreagă discuție. Corect ar fi să nu schimbăm regulile jocului. La fel cum vorbeați de corectitudine puțin mai devreme, putem lua în calcul ideea că cei care anul trecut au beneficiat sau nu s-au încadrat, pentru că aveau puțin peste 2.500, anul acesta vecinul care are 2.600 să fie prins. Nu-i corect. Dacă am plecat la drum cu un proiect și nu am schimbat până acum regulile jocului cel puțin din punctul acesta de vedere... Dar este un amendament pe care consilierii ar trebui să-l voteze, nu sunt eu tocmai în măsură de a accepta sau a nu accepta sau de a decide un anumit prag.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

9                           7                  9

Supunem la vot amendamentul.

Cine este pentru?

Din păcate cade.

Supun la vot proiectul în forma lui inițială.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-17 voturi

- 6 voturi ( dl. Atanasiu Onuț Valeriu dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurentiu

*

d-na. Ivan Angela)

Cine se abține?

9

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 17 voturi „pentru ”, 6 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

Domnilor consilieri, în special mă adresez grupului PNL. îmi permiteți, cu tot respectul pentru dvs., decât să-mi răcesc de fiecare dată gura, să vă dau tot felul de explicații cât se poate de pertinente ca dvs. să votați oricum din oficiu împotrivă, îmi permiteți, cu acordul dvs., ca, de la următorul punct de pe ordinea de zi, întrebările pe care mi le adresați să nu vă mai răspund? E ok?

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

Dl. Pucheanu, dacă v-a deranjat că am fost de acord cu amendamentul d-nei. Vreme...

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

7                                                             9

Nu pare că ar conta. Orice explicații v-aș da...

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

Contează. Noi nu am votat pentru amendamentul doamnei, amendamentul a căzut și atunci am dat vot „împotrivă”.

PREȘEDINTE, GHETUILIE:

9                             7                    5

Oricum cu 17 voturi „pentru ”, 6 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea II.C.L. nr. 75/15.02.2018 privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor aferente cotelor de contribuție pentru reabilitarea termică a unor imobile și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către Municipiul Galați cu titlu de cotă de contribuție ce revine asociațiilor de proprietari”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                 -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport, Societatea Transurb S.A., pentru Societatea Arcelor Mittal S.A

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

întrebarea ar fi fost dacă e vorba de acel contract pe care l-a mai avut Transurb -ul cu Arcelor Mittal și doar e o prelungire a lui? Pentru că există o discuție în societatea gălățeană vizavi de ceea ce se întâmplă cu Transurb și dacă poate să ne răspundă dl. Primar, pentru că suntem la Transurb, dacă avem datorii către Transurb, pentru că noi am votat cu toții aici bugetul Transurb - ului și dacă într-adevăr avem aceste datorii, sau nu așa cum spun cei care au reprezentat Transurb - ul în ultima perioadă. Vă mulțumesc.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Sunt aceleași pe care le-ați votat acum câteva luni. Mulțumesc.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

3                              7                    3

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?                -24 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind acceptarea promisiunii de donație a drepturilor patrimoniale de autor asupra unor basoreliefuri reprezentând figurile unor personalități istorice ale Românie f.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

-24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Matca la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, ECOSER V'\

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

5

-24 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat

Trecem la punctul 49 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind organizarea unor competiții sportive de către Fundația Sportul Gălățean”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

-17 voturi

- 6 voturi ( dl. Atanasiu Onuț Valeriu dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu d-na. Ivan Angela)

Cine se abține?

3

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 17 voturi „pentru ”, 6 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 50 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind înființarea clubului sportiv „ Club Sportiv Municipal Galafi”.

Aici avem vot secret.

D-na. BADIU NICOLETA:

Dl. Primar, observ că dvs. sunteți inițiatorul acestui proiect, și aș avea câteva întrebări.

1. Vom continua subvenția restului de cluburi sportive din Galați?

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

Corect ar fi să nu. Atâta timp cât avem o formă, legea în sine prevede, sau cel puțin așa ar trebui interpretată. Că o interpretăm ușor pe lângă, asta e un aspect.

D na. BADIU NICOLETA:

înțeleg că se desființează cluburile sportive din Galați?

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

E la latitudinea dumnealor. Pot funcționa în continuare.

D-na. BADIU NICOLETA:

Am înțeles din Regulament că se fac selecții pentru cei mai buni sportivi de la cluburile sportive din Galați. Cu ceilalți copii?

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

7

D-na. Badiu, acestea sunt întrebări de ședință de comisie.

7                                                                       9

D-na. BADIU NICOLETA:

Din păcate la comisie nu a venit nimeni.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

7

Este datoria dvs. să chemați Aparatul de Specialitate să vă răspundă la întrebări. Nu trebuie să vină dumnealor. Cu tot respectul.

D-na. BADIU NICOLETA:

întrebările acestea vin din partea cluburilor.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Cluburile au fost consultate. Regulamentul a fost în consultare publică. Nu e o chestie care a apărut ieri și încercăm să o facem astăzi.

D-na. BADIU NICOLETA:

La întrebarea cluburilor, s-a răspuns că cine dorește aderă. Și în Regulament se spune că se va face selecție. Noi ce facem cu restul copiilor din Galați care practică sport în cluburile sportive?

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

Vor continua să practice...

D-na. BADIU NICOLETA:

La CSM?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Evident. La CSM. Da.

D-na. BADIU NICOLETA:

Deci îi luăm pe toți? Toți copiii din Galați? Se bat cap în cap.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

D-na. Badiu, CSM-ul, ca principiu, a fost gândit și sportul și legea sportului au fost gândite, în esență, pentru încurajarea sportului de masă. Și când vorbim sportul de masă este facilitarea accesului a unui număr cât mai mare de copii, sau de tineri inclusiv bătrâni în a practica un sport. C-am dus noi în țara asta spre a sponsoriza cu sume mai mari sau mai mici anumite cluburi care fac sau nu fac performanță aceasta este o altă discuție. Ideea de bază a acestui CSM este aceea de a încuraja sportul de masă. Vor exista extrem de multe secții pentru toate sporturile cu putință acolo unde copiii, în mod gratuit, vor putea avea acces la bazele sportive pe care Primăria Municipiului Galați le deține și le întreține. Pe de o parte dacă opțiunea unui copil sau a părinților copilului respectiv e de a se duce către un club privat este opțiunea dumnealui. Primăria, în cazul în care va lua ființă un astfel de Club Sportiv Municipal, își arogă dreptul de a nu mai da bani și altora atât timp cât se îngrijește de a avea acces în mod gratuit a unui număr cât mai mare de copiii. A tuturor copiilor care vor să practice...

D-na. BADIU NICOLETA:

Există cluburi care au acum, la momentul acesta juniori către națională. Acești copiii cum vor veni către CSM?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Inscriindu-se.

D-na. BADIU NICOLETA:

Au fost crescuți de un club. Sunt copiii de lot național.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Hai să vă întreb invers. Dvs. aveți doar întrebări. Dati-mi dvs. o soluție, d-na. Badiu. Cum vedeți dvs. rezolvarea acestei probleme?

D-na. BADIU NICOLETA:

Rezolvarea o vedeam printr-un Regulament un pic mai clar.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

Faceți amendamente, doamnă. A fost în dezbatere publică. L-ați avut în comisii vă rog frumos. Este atât de ușor.

D-na. BADIU NICOLETA:

Vă întreb. Nu cred că am dat cu parul. Vreau să iasă cât mai bine. întotdeauna am susținut sportul.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

V-am îndemnat să veniți cu un amendament într-atât de clar să ne lămurească pe noi ceilalți care n-am reușit să-1 facem clar, iar colegii dvs. de aici din sală să vă poată vota amendamentul.

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

5

Ideea e foarte bună. Știți că susțin această idee de înființare a Clubului Sportiv Municipal. întrebarea mea este dacă avem buget și la ce buget v-ați gândit. Dacă acoperă toate activitățile în ceea ce înseamnă sportul gălățean și dacă v-ați gândit să facem aceste lucruri poate să înființăm aceste părți ale clubului pe rând, în funcție de bugetul pe care îl avem la dispoziție.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Ele sunt trecute și evident că am luat în calcul partea aceasta de finanțe, pentru că altfel nu am putut să o facem. Un proiect fără finanțare oricum nu duce nicăieri. E o întreagă discuție câți bani. Cred că vor fi în limita plus minus a mediei ultimilor ani. cam aceeași sumă va fi alocată,

3

PREȘEDINTE, GHETUILIE:

Mulțumesc. Am să citesc două decizii care sunt legate de ordinea de zi.

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

Aș vrea să-1 cunosc pe domnul pe care l-am votat.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

5                              '                    9

E consilier juridic.

DL. ATANASIU ONUT VALERIU:

Dacă există. Dacă e palpabil.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

Ca să vă dau mai multe explicații. Se numește Ștefan Aurelian, consilier juridic, în cadrul Serviciului Juridic și Legalitate ca persoană împuternicită să desfășoare procedura înscrierii, înregistrării și avizării Clubului Sportiv Municipal Galați. Despre asta este vorba.

Acum vă citesc:

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 91/2014/5/23.03.2018 si

5                                         J                                                                                                                        3

Raportul nr. 776/06.03.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 91/28.11.2014; (Spitalul „Buna Vestire”)

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 50/2016/3/03.05.2018 si

5                                    5                                                                                                        3

Raportul nr. 7520/17.04.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 50/09.01.2017.

D na. VREME DANIELA SIMONA:

Proces-verbal privind „înființarea clubului sportiv „Club Sportiv Municipal Galați

De fapt votul majorității consilierilor locali prezenți nu este pentru înființarea Clubului Sportiv Municipal Galați, ci considerăm că Aparatul de Specialitate ar fi trebuit să menționeze faptul că noi am votat de fapt numirea consilierului juridic din cadrul Serviciului Juridic și Legalitate pentru a putea demara procedura de înscriere, înregistrare și avizare a acestui club. Dar trec peste această paranteză și voi da citire acestui proces-verbal.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Ștefan Aurelian a obținut 15 voturi „pentru”, 9 voturi.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

9                                7                      5

Supun la vot „Proiect de hotărâre privind înființarea clubului sportiv „Club Sportiv Municipal Galați”.

Dl. Popa Cătălin, dl. Cosea Radu, dl. Bogatu Hristache, d-na. Badiu Nicoleta, d-na. Iurescu Oana Claudia, d-na. Ciupercă Silviana, dl. Andrei Lucian Valeriu, d-na. Costea Daniela Marcela au ieșit din sala de ședință.

5                                                     5                 5

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

 • - 9 voturi

 • - 6 voturi ( dl. Atanasiu Onuț Valeriu

dl. Cordoneanu Ion

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurentiu d-na. Ivan Angela)

Cine se abține?

5

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 9 voturi „pentru ”, 6 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Domnule Președinte,propun să-i așteptăm și pe colegii noștri.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

Pe colegii noștri îi așteptăm la ședința următoare, pentru că au plecat acasă, cred. Votul este clar, jumătate plus 1 din consilierii prezenți.

Trecem la „Interpelări, intervenții, cereri” și „Diverse”.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Dorința mea era de a mă adresa dlui. Primar, dar dacă dumnealui...

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

Dl. city nu c bun?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Consider că nu este politicos a ne adresa astfel față de colegii noștri aici în plen.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

5                             7                    5

Da, dar dl. Primar nu este aici.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Nu este unul mai bun decât altul, mai bun, sau mai rău, mai capabil, sau incompetent, sau puțin capabil.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

5                           7                  5

Pentru a răspunde întrebărilor dvs.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Nu știu dacă este în temă cu subiectul pe care doresc să-l ating. Este un subiect ce a fost abordat inclusiv de dl. Primar în ședința anterioară. Nu aș dori să-l dezvolt până dumnealui nu revine în sală.

DL. ILIE ZANFIR:

Mă supără tare mult că nu am văzut pe ordinea de zi atât de aglomerată măcar o activitate de „Ziua copilului”. Chiar nu prețuim copiii deloc? Avem o direcție care ar trebui să se ocupe de lucrul acesta. Și dacă este zi liberă nu putem pe 31 mai...

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Avem acțiune începută la inițiativa colegilor noștri din Primărie. După cum ați văzut, în holul Primăriei, s-a făcut o colectă de jucării, de cărți, pentru copiii cu nevoi speciale, pentru copiii din leagăne. Acțiunea este în desfășurare și va avea loc pe 1 iunie o activitate deschisă la care va participa și dl. Primar și, sigur, sunteți invitați și dvs.

DL. ILIE ZANFIR:

La comisie nu a venit absolut nicio solicitare în acest sens și cred că era normal să fie așa. L-aș ruga pe dl. Ochiu să-și intre mai mult în atribuții. Sunt acțiuni o dată în an și reprezintă un segment mai mult decât numeros segmentul copii. Dacă e așa să spunem „La mulți ani!” tuturor copiilor, nepoților și copilului fiecăruia dintre dvs.

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU:

In relația cu Cahulul, Poliția Locală se va deplasa mâine acolo, iar din bănuții donați de polițiștii locali s-au făcut 300 de pachete care vor fi date copiilor din Slobozia din raionul Cahul. Acțiune frumoasă a Poliției Locale din municipiu.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Gândindu-mă la faptul că și dl. Viceprimar, Enache are cunoștință de ceea ce doream să-l întreb pe dl. Primar și anume de faptul că în ședința anterioară dl. Primar a amintit faptul că am inițiat un proiect de hotărâre cu privire la curățenia Municipiului Galați. Am primit un răspuns, de fapt un refuz diplomatic, cu privire la inițierea acestui proiect și demararea lui.

Pe scurt, avea în vedere mobilizarea tuturor locatarilor, cei care doreau din cadrul Asociaților de Proprietari, de a participa la un concurs ce avea în vedere curățenia în cartierele Municipiului Galați, o curățenie generală am numit-o eu. Era avut în vedere acordarea unor premii sub formă de ustensile de grădinărit, ceea ce sunt necesare Asociațiilor de Locatari, greblă, lopată, motocoasă, pentru a-i stimula pe aceștia. Inițiativa este luată la nivelul multor municipii din țară și astfel putem completa și îi putem suplini pe cei de la Gospodărire Urbană, dar nici bugetul nu era unul considerabil, era vorba de 150.000 de lei în total, dar pentru acest lucru dl. director din cadrul Aparatului de Specialitate, Vergiliu Vals, a considerat că avem nevoie de 1 an pentru a implementa un astfel de proiect. Dacă pentru proiecte micuțe noi avem nevoie de un termen atât de mare de a le putea pune în practică, atunci cu proiectele mărețe ce se întâmplă? Și dl. Primar s-a pronunțat că în viitorul apropiat, luna următoare, sau peste două luni, acest proiect va fi pe ordinea de zi. Eu am o nedumerire. Conducem noi Consiliul Local și dl. Primar acest municipiu? Sau Aparatul de Specialitate din subordinea Primarului dictează ceea ce se întâmplă în municipiu.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Din păcate, nu am cunoștințe despre aceste demersuri. Mai pe scurt, nu am văzut nici un document, nu am participat la nicio dezbatere privind această activitate. Și nu am vreun răspuns.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

9                           7                  5

Din păcate, d-na. consilier...

VICEPRIMAR, ROMAN APOSTOL PICU:

Ieri s-a încheiat un proiect pe care La ghidonat foarte bine dl. Mircea Ostache din Primăria Municipiului Galați, pe colectarea selectivă a gunoiului menajer în școli. Și, 48

spre surprinderea mea, a ajuns la o cantitate de 35 de tone de material plastic și hârtie colectate de licee. Chiar ieri, în discuția cu dl. Primar, se punea problema și Cristi Ochiu arc în vedere situația aceasta, să inițieze un proiect pentru instituirea unui premiu pentru Asociațiile de Proprietari „cel mai frumos spațiu verde” sau „cea mai frumoasă grădină”. S-a discutat ieri în întâlnirea cu directorii din Primărie, ședință patronată de dl. Primar, Pucheanu. S-a discutat, d-na. consilier.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Apreciez acest lucru și mi-aș dori ca la inițiator să-mi figureze numele, pentru că hotărârea este depusă de o lună, două.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

Dacă mai sunt alte discuții? Atunci vă doresc o seară plăcută și închei această ședință. La revedere!

3                  3

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ilie GHETU

9