Proces verbal din 27.06.2018

Sedinta de indata a Consiliului Local al municipiului Galati din data 27/06/2018

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

PROCES ~ VERBAL

al Ședinței de îndată din data de 27.06.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați s-a întrunit la sediul Primăriei Municipiului Galați, din str. Domnească nr. 54, în ședință de îndată, în conformitate cu dispozițiile ari. 34 alin. (4) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare. Ședința Consiliului Local este publică.

Președinte de ședință este dl consilier local Popa Cătălin.

Suntprezenți 18 consilieri locali din numărul total de 27 consilieri locali.

Absentează motivat următorii consilieri locali: dl Atanasiu Onuț Valcriu, dl Bugeag Gheorghe, dl Cordoneanu Ion, dl Cosea Radu, dl Găvănescu Ioan Paul, dl Iacob Claudiu, dna Iurescu Oana-Claudia, dl Șerban Alexandru Gabriel și dna Vreme \Daniela-Simona.

Ordinea de zi a Ședinței de îndată din data de 27.06.2018 este:

  • 1) Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuințe de necesitate din fondul locativ al Municipiului Galați (inițiator proiect: Cristian-Sorin Enache -Viceprimarul Municipiului Galați);

  • 2) Interpelări, intervenții, cereri;

  • 3) Diverse.

Se supune spre aprobare Ordinea de zi.

Ordinea de zi a fost aprobată de către consilierii locali cu 18 voturi „pentru"’.

Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind „repartizarea a două locuințe de necesitate din fondul locativ al Municipiului Galați”:

Cine este pentru?                -18 voturi

Cine este împotrivă?               o voturi

Cine se abține?                   - o voturi

Cu 18 voturi „pentru”, o voturi „împotrivă” și o „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Nu sunt interpelări, intervenții, cereri.

Ședința se declară închisă.


Contrasemnează,

pt Secretarul Municipiului Galați, Carmen Grtborescu