Proces verbal din 23.11.2018

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 23/11/2018

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 23 NOIEMBRIE 2018

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, conform

5             5      ~

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 4569/16.11.2018.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă”, din 17.11.2018.

Ședința Consiliului Local din data de 23.11.2018 este publică, având-o ca președintă de ședință pe d-na. Costea Marcela Daniela.

 • 1. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 2017/2018 pronunțată de Curtea de Apel Galați în Dosarul nr. 433/121/2017*;

 • 2. Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 137/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc D, str. Domnească nr. 15, Centru, aferent Asociației de Proprietari nr. 160 din Municipiul Galați";

 • 3. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Galați care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, precum și a cadrelor didactice care i-au pregătit, pentru anul școlar 2017-2018;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, a actelor de executare silită și a altor acte emise de organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, precum și a procedurii de comunicare a acestora;

 • 5. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului - sală de spectacole - aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către Asociația Persoanelor cu Handicap "Sporting Club" Galați, pe termen limitat;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Transdan S.R.L. pentru Societatea Unicom Tranzit S.A.;

 • 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Fundatia "Andreiana Juventus" a unui spațiu situat în Micro 20, strada Furnaliștilor nr. 9A;

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 404/26.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în extravilanul Municipiului Galați, Zona Zătun, T 225, P 1051-2/2, Lot 2;

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 181/29.05.2014 privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național cu indicativul DN2B Km. 127 + 1011   129 + 600,

proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public - Privat și Promovarea Exporturilor, în administrarea Consiliului Local Galați;

 • 10. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați;

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 13. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situat în Municipiul Galați, str. Calea Prutului nr. 154, lot 2;

 • 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe Bulevardul Siderurgiștilor nr. 45E;

 • 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietatea privata a Municipiului Galați, situat pe Bulevardul Siderurgiștilor nr. 45K;

 • 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 347/2018 privind Regulamentul de organizare și executare a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Galați;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;

 • 19. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galați;

 • 20. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului - sala de spectacole - aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați, către Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Andrei" Galați, pe termen limitat;

 • 21. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru o parte din clădirea situată în Galați, str. Nicolae Holban nr. 30, apartament 2;

 • 22. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru o parte din clădirea situată în Galați, str. Nicolae Holban nr. 30;

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Achiziționare mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi)" și a cheltuielilor legate de proiect;

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918" și a cheltuielilor legate de proiect;

 • 25. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, str. Dr. Al. Carnabel nr. 3;

 • 26. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, str. Traian nr. 10;

 • 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 28. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 945,518 mp -proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru Fundația Sportul Gălățean;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galați;

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cămin de bătrâni Ștefan cel Mare, str. Traian nr. 203";

 • 32. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a unui imobil în vederea realizării lucrărilor de "Modernizare strada Leonida Zamfirescu";

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Galați, pentru anul școlar 2018-2019;

 • 34. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și

>                                                                                                                                                                                     *                                                        s

completările ulterioare;

 • 35. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA;

 • 36. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018;

 • 37. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați", studenților și profesorilor care au obținut locul I și medalia de aur a Concursului "Ecotrophelia Europe" 2018, cu produsul "Whoopie Ice";

 • 38. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" Colegiului Național "Mihail Kogălniceanu" Galați;

 • 39. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" unor personalități din Municipiul Galați;

 • 40. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" unor sportivi;

 • 41. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" domnului Codrin Ștefan Arsene;

 • 42. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" domnului Radu Ciubotariu;

 • 43. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" unor societăți;

 • 44. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați", domnului Eugen Săndică;

 • 45. Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului de Administrație al societății TRANSURB S.A. Galați;

 • 46. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 47. Diverse.”

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Bună ziua! Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local Galați din data de 23 noiembrie 2018.

Salutăm prezența în sală a dlui. Prefect, Dorin Otrocol.

Pentru început și-au exprimat dorința de a se înscrie la cuvânt dl. director al Teatrului Muzical „Nae Leonard”, dl. Niță Teodor.

DL. NIȚĂ TEODOR-DIRECTOR TEATRUL NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI OPERETĂ „NAE LEONARD” GALAȚI:

Vă mulțumesc! Sărut mâna, doamnelor! Buna ziua, domnilor! În cadrul

5                                                               ~                                                                             ~

manifestărilor organizate de Primăria Municipiului Galați și prilejuite de Centenar are loc și premiera spectacolului „Crai nou”, prima operetă clasică românească, o manifestare culturală artistică românească.

Am rugămintea să fiți alături de noi pe 1 decembrie, de la ora 18.00, în sala teatrului unde va avea loc această ceremonie.

Veți primi o invitație din partea Primăriei și a noastră și vă rugăm foarte mult să onorați această invitație. Nu dorim să rămână niște locuri goale și să privăm, în acest fel anumiți spectatori care își doresc să fie alături de noi.

Vă invităm cu drag pe 1 decembrie, la ora 18.00, la Teatrul Național de Operă și Operetă. Vă mulțumesc!

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                         7

Mulțumesc, dl. director, pentru invitație!

Dl. Cristea Vasile, reprezentantul „Sporting Club”, este invitat să-și exprime cuvântul.

DL. CRISTEA VASILE - A. P. H . „SPORTING CLUB” GALAȚI:

Domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri bună ziua. Am ținut să fiu >5        5

astăzi în fața dvs. și vă mulțumesc, pentru că îmi acordați câteva zeci de secunde, pentru a vă mulțumi, în numele persoanelor cu handicap locomotor din Galați și nu numai, și al meu personal, pentru susținerea și buna colaborare pe 2018, pentru susținerea activităților și acțiunilor noastre. Eu sper ca și anul viitor să fie cel puțin la fel de bun.

Încă o dată mulțumiri și, cu această ocazie, o să vă înmânăm niște invitații cu

5                    5   ~                                                       ~                                                                 5                         5

ocazia Zilei Internaționale a persoanelor cu handicap, 3 decembrie, a XV a ediție organizată de asociația noastră. Un spectacol poate e mult spus, un moment artistic dacă nu foarte spectaculos cel puțin emoționant. Și vă rugăm să onorați invitația noastră cu această ocazie. Vom înmâna niște plachete cu ocazia Centenarului Marii Uniri.

Și în încheiere, vă urez mult succes în activitatea dvs. Vă mulțumesc și sper ca și la anul să ne revedem tot la fel de bine și sănătoși.

5

La mulți ani cu ocazia Sărbătorilor Galațiului, centenarului Marii Uniri și a noului 5                                                                                               5              ~

an care urmează. Vă mulțumesc mult!

5

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

K

Îl rog pe dl. Secretar, să ne prezinte prezența în sală a doamnelor și domnilor consilieri.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua! Ședința ordinară de astăzi, 23 noiembrie 2018, este legal constituită. Sunt prezenți 23 de consilieri locali. Absentează trei: dl. Bugeag Gheorghe, dl. Cordoneanu Ion și d-na. Ciupercă Silviana.

În continuare, supun votului dvs. procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 25 octombrie 2018.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Procesul-verbal a fost votat cu 23 de voturi „pentru”.

Vă supun votului dvs. procesul - verbal al ședinței extraordinare din data de 31 octombrie 2018.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Procesul-verbal a fost votat cu 22 de voturi „pentru”, 1 „abținere” (d-na. Vreme Daniela Simona”).

Vă supun votului dvs. procesul - verbal al ședinței extraordinare din data de 08 noiembrie 2018.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Procesul-verbal a fost votat cu 22 de voturi „pentru”, 1 „abținere” (d-na. Vreme Daniela Simona”).

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9

Mulțumesc, dl. Secretar!

5

În conformitate cu art. 43 din Legea 215 dau cuvântul dlui. Primar să ne prezinte ordinea de zi să ne prezinte retrageri sau suplimentări.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

'

Mulțumesc, d-na. Președintă! Față de lista dată publicității există modificări și cu retrageri de pe ordinea de zi și cu suplimentări.

La nivelul retragerii de pe ordinea de zi sunt două proiecte care aș dori să fie retrase:

 • 1. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a unui imobil în vederea realizării lucrărilor de "Modernizare strada Leonida Zamfirescu”;

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA.

Propun spre a fi aprobate suplimentarea cu următoarele proiecte:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 29/16108/23.09.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 5

„Serviciul Regional de Apă Galați” și Operatorul Regional Apă Canal SA Galați, cu privire la modalitatea de constituire și alimentare a Fondului I.I.D.;

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic Traian Vuia Galați în Liceul Tehnologic Auto „Traian Vuia” Galați;

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic Dumitru Moțoc Galați în Liceul Tehnologic de Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc” Galați.

5

Sunt cele 3 propuneri cu care vin în fața dvs.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

Vă mulțumesc, dl. Primar!

5

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

În primul rând, bună ziua. Doream să-l felicit pe dl. Primar, pentru că a devenit tată și să vă trăiască să știți ce înseamnă să fii tată de fată. Să fiți sănătos și peste 20 de 5                                                       5     5                                                                                                              5                             5

ani să fiți la fel de bucuros cum am fost eu.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

Mulțumesc! Doamne ajută! Și dvs., pentru că am văzut că v-ați aniversat fetița de curând. Mulțumesc frumos pentru urări!

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Sub aceste auspicii de bun augur, continuăm ședința Consiliului Local.

Supun aprobării dvs. suplimentarea ordinii de zi.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 29/16108/23.09.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional de Apă Galați” și Operatorul Regional Apă Canal SA Galați, cu privire la modalitatea de constituire și alimentare a Fondului I.I.D.”

5

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Prima suplimentare s-a adoptat cu 23 de voturi „pentru”.

„Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic Traian Vuia Galați în Liceul Tehnologic Auto „Traian Vuia” Galați”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

A doua suplimentare s-a adoptat cu 23 de voturi „pentru”.

„Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic Dumitru Moțoc Galați în Liceul Tehnologic de Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc” Galați”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

A treia suplimentare s-a adoptat cu 23 de voturi „pentru”.

Supun aprobării dvs. ordinea de zi în integralitatea ei:

1. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 2017/2018 pronunțată de Curtea de Apel Galați în Dosarul nr. 433/121/2017*;

2. Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 137/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc D, str. Domnească nr. 15, Centru, aferent Asociației de Proprietari nr. 160 din Municipiul Galați";

 • 3. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Galați care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, precum și a cadrelor didactice care i-au pregătit, pentru anul școlar 2017-2018;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, a actelor de executare silită și a altor acte emise de organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, precum și a procedurii de comunicare a acestora;

 • 5. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a spațiului - sală de spectacole - aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către Asociația Persoanelor cu Handicap "Sporting Club" Galați;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Transdan S.R.L. pentru Societatea Unicom Tranzit S.A.;

 • 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Fundatia "Andreiana Juventus" a unui spațiu situat în Micro 20, strada Furnaliștilor nr. 9A;

5                                   ~

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 404/26.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în extravilanul Municipiului Galați, Zona Zătun, T 225, P 1051-2/2, Lot 2;

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 181/29.05.2014 privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național cu indicativul DN2B Km. 127 5

+ 1011     129 + 600, proprietatea publică a statului, din administrarea

Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public - Privat și Promovarea Exporturilor, în administrarea Consiliului Local Galați;

5  ~

 • 10. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul privat al Municipiului Galați;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați;

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situat în Municipiul Galați, str. Calea Prutului nr. 154, lot 2;

 • 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Bulevardul Siderurgiștilor nr. 45E;

 • 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Bulevardul Siderurgiștilor nr. 45K;

 • 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 347/2018 privind Regulamentul de organizare și executare a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Galați;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;

 • 19.Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galați;

 • 20.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a spațiului - sala de spectacole - aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați, către Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Andrei" Galați;

 • 21.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru o parte din clădirea situată în Galați, str. Nicolae Holban nr. 30, apartament 2;

 • 22.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru o parte din clădirea situată în Galați, str. Nicolae Holban nr. 30;

 • 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Achiziționare mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi)" și a cheltuielilor legate de proiect;

 • 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918" și a cheltuielilor legate de proiect;

 • 25.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, str. Dr. Al. Carnabel nr. 3;

 • 26.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, str. Traian nr. 10;

 • 27.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 28.Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 945,518 mp - proprietate publică a Municipiului Galați;

 • 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru Fundația Sportul Gălățean;

5

 • 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galați;

5

 • 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cămin de bătrâni Ștefan cel Mare, str. Traian nr. 203";

5                                           ~

 • 32.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Galați, pentru anul școlar 2018-2019;

 • 33.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare;

 • 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 29/16108/23.09.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 5

„Serviciul Regional de Apă Galați” și Operatorul Regional Apă Canal SA Galați, cu privire la modalitatea de constituire și alimentare a Fondului I.I.D.;

 • 35.Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic Traian Vuia Galați în Liceul Tehnologic Auto „Traian Vuia” Galați;

 • 36.Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic Dumitru Moțoc Galați în Liceul Tehnologic de Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc” Galați;

5  ~

 • 37.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018;

 • 38.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați", studenților și profesorilor care au obținut locul I și medalia de aur a Concursului 5              5     1                                                                 5                                    5

"Ecotrophelia Europe" 2018, cu produsul "Whoopie Ice";

 • 39.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" Colegiului Național "Mihail Kogălniceanu" Galați;

 • 40.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" unor personalități din Municipiul Galați;

 • 41.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" unor sportivi;

 • 42.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" domnului Codrin Ștefan Arsene;

5                                      ~

 • 43.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" domnului Radu Ciubotariu;

 • 44.Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" unor societăți;

5  ~

 • 45.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați", domnului Eugen Săndică;

 • 46.Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului de Administrație al societății TRANSURB S.A. Galați;

5

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 69/2012/7/09.11.2018 și a

5                                 5

Raportului nr. 1141/11.10.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 69/11.01.2013;

 • > Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 13/2014/6/14.11.2018,

5                               5

Raportul nr. 13500/19.10.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 13/20.03.2014, Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 2/2016/3/12.11.2018, Raportul nr. 13158/12.10.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Scrisoarea cu recomandări nr. 2/22.03.2016;

47.Interpelări, intervenții, cereri;

48.Diverse.”

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Ordinea de zi s-a aprobat cu 20 de voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă” (dl. Găvănescu Ioan Paul, dl. Ichim Laurențiu, dl. Iacob Claudiu).

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 2017/2018 pronunțată de Curtea de Apel Galați în Dosarul nr. 433/121/2017*”.

Vă rog să-mi permiteți să menționez următorul aspect.

În conformitate cu Deciziei nr. 2017/2018 pronunțată în ședința publică din data de 26 octombrie 2018 Curtea de Apel Galați - Secția de Contencios Administrativ Fiscal ne-a adus la cunoștință că „dispune anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 26 ianuarie 2017 și obligă Consiliul Local să emită o Hotărâre de Consiliu prin care să fie validat mandatul de consilier local al dlui. Victor Malinovici.

În acest sens, supun aprobării proiectul de hotărâre enunțat.

Salutăm prezența dlui. Bugeag Gheorghe în sală.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Îl invităm pe dl. Malinovici să depună jurământul.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Subsemnatul, Victor Malinovici, consilier local, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Galați următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună - credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Galați.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 137/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc D, str. Domnească nr. 15, Centru, aferent Asociației de Proprietari nr. 160 din Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Popa Cătălin a ieșit din sala de ședință.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Cine se abține?


-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Galați care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, precum și a cadrelor didactice care i-au pregătit, pentru anul școlar 2017-2018”.

Dacă sunt comentarii?

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Vă mulțumesc, d-na. Președintă! Aș vrea să-l felicit pe inițiator, în speță pe dl. Viceprimar, Sorin Enache, și l-aș ruga să-mi vândă și mie rețeta succesului, în condițiile în care proiectul a fost reușit într-o lună de zile. Acum un an am depus un proiect, cumva asemănător, dar valabil pentru sportivii din Galați care se intitula „Aprobarea premierii performanței sportive la nivel de copii și juniori pe raza Municipiului Galați”.

Vă mulțumesc!

5

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Mă onorează felicitările, dar vreau să vă spun că nu le merit, deoarece această hotărâre ar premia excelența în învățământ. Este deja la a nu știu câta ediție. Am și eu

1                                      5                        5                                      J                          5                              5                     5

mai multe hotărâri votate în calitate de consilier. Cadrul legal este asigurat de Ministerul Educației și Învățământului, împreună cu Legea 215 care ne permite să premiem toți elevii care obțin rezultate deosebite la olimpiade naționale, internaționale care fac parte din calendarul Ministerului Educației și Învățământului. Rețeta este una simplă. Practic

5           5                  5                                          5                                                1

am făcut „copy+paste” la ce a fost anul trecut și am adăugat lista cu propunerile emisă de Inspectoratul Școlar Județean. Mulțumesc!

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

La comisie am făcut un amendament. Dacă premierea a avut loc duminică nu era cum să fie prinși în lista pe care a prezentat-o dl. Viceprimar, Enache, dar am propus ca și cei care au participat la Olimpiada Internațională de Robotică din Thailanda, respectiv elevii David Călugăru, David Mihai și Ștefan Stoian și profesorii care i-au îndrumat Mirela Voinea, Liliana Dău, Marilena Buruiană și Robert Irimia să fie trecuți pe această listă, pentru a putea fi premiați.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Am văzut amendamentul. Ne puneți într-o situație dificilă, deoarece, așa acum ați citit și dvs. materialul și nu este rețeta mea personală, trebuie să se încadreze pe lege. Am spus și puțin mai înainte sunt premiați elevii cu rezultate deosebite obținute la olimpiadele aflate în calendarul Ministerului Educației și Învățământului. Cu părere de rău, tinerii care, sigur au făcut cinste și au obținut niște premii, au fost la olimpiadă organizată de o asociație, nu sunt diplome certificate.

PRIMAR, PUCHENU IONUȚ FLORIN:

7                                                  9

La ședința următoare puteți propune.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Nu, dl. Primar, nu putem. Finanțarea e clară, este un regulament, este o lege.

Și, în al doilea rând, am crea o discriminare. Sunt foarte mulți copii care aduc premii de la alte concursuri decât cele organizate de Ministerul Educației și Învățământului. Am crea o discriminare față de ceilalți și atunci de ani de zile se 5                                                                                                                                       5                                      5        5

practică această formă de prețuire.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Să știți că eu am găsit în 2014-2015 în calendarul Ministerului acest concurs de robotică. E adevărat că anul acesta nu l-am găsit în calendarul ministerului. Asta nu înseamnă că nu a fost în calendar.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Noi vorbim de anul curent nu de anii precedenți.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Eu vă propun următorul aspect. Inițiați un astfel de proiect pentru următoarea ședință. Inițiați-l, depuneți-l, trece prin filtrele Aparatului de Specialitate, vedem dacă rămâne în picioare și dacă rămâne în picioare nu este absolut nicio problemă, la următoarea ședință de Consiliu Local să avem un astfel de proiect de hotărâre supus atenției celorlalți consilieri locali.

5                                    5

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

O să fac demersurile care mi le-ați propus. Mulțumesc.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Supun aprobării proiectul de hotărâre enunțat.

Dl. Popa Cătălin a revenit în sala de ședință.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, a actelor de executare silită și a altor acte emise de organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, precum și a procedurii de comunicare a acestora”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-25 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a spațiului - sală de spectacole - aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către Asociația Persoanelor cu Handicap "Sporting Club" Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Transdan S.R.L. pentru Societatea Unicom Tranzit S.A.”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -25 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Fundatia "Andreiana Juventus" a unui spațiu situat în Micro 20, strada Furnaliștilor nr. 9A”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Intervenția mea ar privi următorul aspect. Știm cu toții că în data de 09.11. a fost inaugurat acest sediu al Bibliotecii Municipale. Consider că acest proiect ar fi trebuit să existe pe ordinea de zi în luna octombrie și nu ulterior deschiderii acesteia. Salut inițiativa și la cât mai multe astfel de spații culturale în municipiul Galați, dar consider că efectele juridice deja s-au produs. Biblioteca a fost deschisă în 09.11. și noi venim și legiferăm ceva în 23.11., ulterior, motiv pentru care o să mă abțin. Consider că aici suntem la marginea legalității.

DL. ILIE ZANFIR:

După cum știți, acum un an în decembrie, s-a preluat acest spațiu, s-a dat către "Andreiana Juventus", dar a trebuit ca Primăria să-l renoveze și să facă rost de bani ~                                                                                                                            5

pentru dotările pe care le presupunea un asemenea punct de lucru al bibliotecii, punct care e transformat în Biblioteca Municipală pentru ultimul cartier din municipiul Galați. Au fost zilele bibliotecii. A împlinit Biblioteca 128 de ani de existență. Am convenit cu dl. Primar să o inaugurăm. Ea va funcționa de la 1 decembrie în parametrii pe care îi presupune o bibliotecă municipală pentru cartierul „Dunărea”. Mulțumesc!

DL. MALINOVICI VICTOR:

Îmi cer scuze! Nu vreau să se considere un afront, dar mi se pare corect ca eu să nu mai votez aceste materiale, întrucât nu am avut posibilitatea să le studiez și poate unele dintre ele sunt niște lucruri pe care ar fi trebuit să le iau la cunoștință. Luați în

5                              1                                                                                                               5        5                    5

considerare că eu mă abțin de la aceste proiecte.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

Supun la vot proiectul de hotărâre enunțat.

Dl. dl. Ilie Zanfir nu participă la vot.

Cine este pentru?   -16 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 7 voturi ( d-na. Vreme Daniela Simona

dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

9

d-na. Ivan Angela Stela

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cu 16 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat, fiind un proiect de patrimoniu.

DL. HUMELNICU MARIUS: ADMINISTRATOR PUBLIC:

Vorbim de un act cultural, vorbim de un cartier care a fost binecuvântat cu o bibliotecă. Fiecare copil trebuie să poată să ajungă să citească. Este inadmisibil să nu votezi un proiect cultural. S-au împlinit 128 de ani de existență și era normal să putem inaugura biblioteca care va funcționa începând cu 1 decembrie, după ședința Consiliului Local.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 404/26.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în extravilanul Municipiului Galați, Zona Zătun, T 225, P 1051-2/2, Lot 2”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

D-na. Badiu Nicoleta a ieșit din sala de ședință.

5                                              5               5

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 181/29.05.2014 privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național cu indicativul DN2B Km. 127 + 1011  129 + 600, proprietatea publică a statului, din

administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public - Privat și Promovarea Exporturilor, în administrarea Consiliului Local Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

D-na. Badiu Nicoleta a revenit în sala de ședință.

5               5

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul privat al Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii?

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Referitor la acest proiect, vorbim de două terenuri de aproximativ 12.700 mp. Acest proiect are la bază o cerere de concesiune din partea unei societăți comerciale care, spre surprinderea mea, la o simplă verificare, am văzut că cifra de afaceri este 0 aproape cinci ani. Întrebarea mea este dacă luăm în considerare orice firmă care nu are niciun pic de activitate și întreprindem proceduri pentru care noi cheltuim niște bani publici prin toate aceste demersuri pentru niște societăți care nu au activitate. Vreau să știu dacă e ok pentru toată lumea. Pentru mine, ca întreprinzător privat, nu mi se pare ok, adică e ca și cum m-aș duce la bancă, nu am nicio garanție și cer bani pentru investiții. Nu o să-mi dea nimeni niciodată. Și noi aprobăm niște proiecte, le dăm niște terenuri unor societăți comerciale care nu au nici un fond de garantare. Vă mulțumesc!

PREȘEDINTĂ, COSTEA DANIELA MARCELA:

K                 7

În contextul în care înțeleg că ați supus atenției în comisia de specialitate. Deci vreți informații suplimentare? Dacă le-ați fi cerut, vă erau date.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Până să-i dau cuvântul dlui. Burtea care ne poate explica mai bine despre ce este vorba, trebuie să înțelegeți următorul aspect. Nu contest că ceea ce spuneți dvs. nu reflectă realitatea, dar trebuie să înțelegeți că o concesiune se face în urma unei licitații la care poate participa oricine. Puteați să veniți dvs. cu societatea dvs., iar această firmă, de care spuneți, putea să se prezinte la fel ca oricare altă firmă la licitația respectivă. Ar trebui, pentru că suntem „arși” de câteva ori, dar cred că mai multe... Principial, aceste societăți de care spuneți dvs. nu le poți tria, nu le poți descalifica în urma unei licitații. E singura formă prin care o concesiune se mai poate atribui în ziua de astăzi, conform legii, prin licitație publică.

DL. BURTEA IONEL - DIRECTOR DIRECȚIA PATRIMONIU:

9

Bună ziua! Conform legislației în vigoare, concesionarea poate avea loc atât pentru un teren din domeniul public, cât și pentru un amplasament care aparține domeniului privat. Legal, ceea ce înseamnă concesionarea domeniului privat, va merge, ca și corespondent legislativ, pe Legea 50/1991. De aici, mergând mai departe este necesară această trecere din domeniul public în domeniul privat și, în ambele cazuri, vorbim de un obiect al concesiunii care va trebui să rezulte dintr-o documentație 5 prezentată și mai mult decât atât dintr-o documentație aferentă unui certificat de urbanism.

Tot legislația în vigoare spune că inițiativa concesiunii, atât dacă ne referim la domeniul public, cât și la domeniul privat, o poate avea orice persoană fizică sau juridică. De asemenea, inițiativa poate fi și ca intenția concedentului, adică a municipiului.

Prin urmare, este o solicitare sută la sută legală. Bineînțeles va îmbrăca forma licitației publice, conform documentației, documentelor și a tot ce înseamnă organizarea în sine a unei astfel de licitații.

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Mulțumesc, d-na. Președintă! Ideea este că nu suntem împotriva acestor tipuri de acțiuni, doar că ar trebui să luăm în vizor și ceea ce poate să facă o firmă cu această concesionare. Gândiți-vă că acum un an și puțin aceeași procedură cu o licitație publică am dat golful de ambarcațiuni unei firme tot cu cifră de afaceri 0 și care de un an și ceva nu a mișcat absolut nimic acolo. Doar despre asta e vorba.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

V-ați interesat care sunt problemele acolo sau vedeți doar rezultatul.

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Dl. Primar, eu vă duc cu barca pe Dunăre acolo. Nu mișcă nimic.

Dacă nu, supun la vot.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

Eu cu barca merg doar dacă mă duceți pe insuliță, că știu că doar drumul acesta îl știți.

5

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Cu toată plăcerea.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9

Supun la vot proiectul de hotărâre enunțat.

Cine este pentru?   -17 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține? - 7 voturi ( d-na. Vreme Daniela Simona

dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

9

d-na. Ivan Angela Stela

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 7 „abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat, fiind un proiect de patrimoniu.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situat în Municipiul Galați, str. Calea Prutului nr. 154, lot 2”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

18

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Bulevardul Siderurgiștilor nr. 45E”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Am discutat și în comisie, totuși cred că nu procedăm foarte bine, pentru că nu dăm cale de acces pentru cele două terenuri aflate la numărul 45 E, respectiv 45K. În momentul în care am avea și o cale de acces spre terenurile respective, cred că și prețul ar fi altul, pentru că mă gândesc că atunci când ai cale de acces, prețul pentru cele două terenuri poate să fie unul mult mai bun și ar putea să câștige bugetul Primăriei.

DL. BURTEA IONEL - DIRECTOR, DIRECȚIA PATRIMONIU:

7                      9

Cu privire la calea de acces, este atașat la materialul respectiv, un plan de amplasament și delimitarea imobilului unde se menționează că accesul pentru acest lot de 3.808 se face prin imobilul proprietatea Municipiului Galați prin bulevardul Siderurgiștilor 45J, teren care, de asemenea, este proprietatea Municipiului, intabulat. Am la dispoziție extrasul de carte funciară, schița terenului, dacă se dorește îl pun la dispoziție.

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Vă mulțumesc, d-na. Președintă! Dl. Primar, e vorba și de următorul proiect de hotărâre care are legătură cu cel de față. Vorbim de o suprafață de aproximativ 7.000 mp. E o zonă foarte bună, e la stradă și consider că ar putea fi de interes public. Eu vă întreb, nu ar fi mai potrivit să-l păstrăm și să facem, eventual, un Spital Municipal pe acel teren? E doar o întrebare. Vă mulțumesc!

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Răspunsul este nu. Nu este la stradă. V-ați uitat măcar pe schiță? Sunt două insule între proprietățile altor... Spart în două. Aceste 7.000 mp, de care discutați, sunt de fapt și de drept două terenuri, unul cu o hală pe el, unul fără hală pe el, ca două insule într-o mare de proprietăți private, pentru care, în momentul de față, cei de la Transurb și noi, în numele celor de la Transurb, plătim aproximativ 25.000 de lei în fiecare lună chirii pentru toate acareturile pe care noi le avem în zona respectivă. Cred că mai oportun pentru Municipiul Galați e să scape de aceste terenuri printr-o vânzare cu licitație publică. Suma vehiculată este de minimum 1.400 000 de Euro, bani care ar intra în bugetul Municipiului Galați.

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

În loc să facem un Spital Municipal.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu are nicio legătură. Nu vă legați de subiectul acesta, că nu încape niciun Spital Municipal. Dacă dvs. îmi spuneți cum faceți Spital Municipal pe două loturi aflate la câteva sute de metri distanță unul de celălalt?... Nu sunt unul lângă celălalt deloc. M-am uitat chiar ieri pe schiță. Nu e unul lângă celălalt. Și dacă nu e așa vă dați demisia?

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Supun la vot proiectul de hotărâre enunțat.

Cine este pentru?   -15 voturi

Cine este împotrivă? - 9 voturi ( d-na. Vreme Daniela Simona d-na. Badiu Nicoleta d-na. Iurescu Oana Claudia dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

9

d-na. Ivan Angela Stela

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 15 voturi „pentru ”, 9 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat, fiind un proiect de patrimoniu.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Bulevardul Siderurgiștilor nr. 45K”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?   -15 voturi

Cine este împotrivă? - 9 voturi ( d-na. Vreme Daniela Simona d-na. Badiu Nicoleta d-na. Iurescu Oana Claudia dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

d-na. Ivan Angela Stela

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 15 voturi „pentru ”, 9 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat, fiind un proiect de patrimoniu.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 347/2018 privind Regulamentul de organizare și executare a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Șerban Alexandru Gabriel nu participă la vot.

Cine este pentru?              -23 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

O singură întrebare aș avea. O adresez dlui. Primar, în calitate de inițiator. Acum o lună sau două am avut un proiect asemănător și am votat și acordarea unei componente variabile celor de la Administrația Piețelor Galați. Acum observăm că există posibilitatea de a se acorda. Judecăm cu două măsuri. Eu sunt independentă, dar conducerea companiei Gospodărire Urbană și conducerea Administrației Piețelor Galați știm că are o anumită culoare politică. Deci judecați cu măsuri diferite chiar pentru membrii dvs. de partid. Adică la Piață acordăm o componentă variabilă, iar la Gospodărire Urbană nu. Care este logica?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Am două amendamente de făcut, dacă îmi permiteți.

1. Vă rog frumos că citiți cu atenție materialele.

2. De când sunteți independentă?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Mereu am fost. Aveți dvs. alte cunoștințe? Și vă rog aveți grijă cu afirmațiile. Încercați să nu-mi jigniți imaginea pe care am creat-o în 7 ani de zile ca și independent, pentru că nu aveți niciun argument și nu puteți demonstra în niciun fel ceea ce ați spus anterior și vă rog să vă retrageți cuvintele. Eu citesc cu mare atenție materialele și observăm faptul că avem posibilitatea de a se acorda nu că acordăm ferm cum am spus la Administrația Piețelor Galați. Era și o sumă trecută.

5                   5                               5                      5

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Doamnă, am să vin și eu cu o afirmație. Din câte știu sunteți economistă de

>                                            5                                                            5                                               5                               5

profesie. Dumneavoastră știți ce reprezintă acea componentă variabilă dacă tot faceți atâtea discuții? Are dreptate dl. Primar. Cred că nu ați citit cu atenție materialul. Componenta variabilă se acordă pentru depășirea beneficiilor și pentru a ieși în profit. Nu mai interveniți. Componenta variabilă se acordă pentru societățile care ies în profit. Această societate nu a înregistrat profit, că, dacă ați fi citit, o să vedeți că am lăsat posibilitatea în anul următor. Dacă își revin și vor înregistra profit nu vrem să-i văduvim și le-am lăsat această posibilitate, dar probabil pentru dvs. este mai greu de înțeles.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Componenta variabilă nu are legătură cu profitul. Componenta variabilă se acordă în momentul în care sunt îndepliniți indicatorii de performanță. Vreți să-mi spuneți dvs. că dacă o societate este în pierdere și conducerea în 3-4 ani o aduce la limita de supraviețuire ajunge pe 0, ei nu merită să fie stimulați? Atunci nici nu-și vor mai da interesul niciodată. Mulțumesc.

5

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

Doamna consilier, proiectul de hotărâre are raportul de avizare semnat. Eventualele comentarii puteau fi făcute și în comisia de specialitate. Nu folosim ședințele de consiliu pentru alte platforme.

Supun aprobării proiectul de hotărâre așa cum a fost formulat.

Cine este pentru?       -21 voturi

Cine este împotrivă?    - 0 voturi

Cine se abține?         - 3 voturi ( d-na. Vreme Daniela Simona

d-na. Badiu Nicoleta d-na. Iurescu Oana Claudia)

Cu 21 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot. Dl. Șerban Alexandru Gabriel nu participă la vot.

Cine este pentru?

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a spațiului - sala de spectacole - aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați, către Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Andrei" Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru o parte din clădirea situată în Galați, str. Nicolae Holban nr. 30, apartament 2”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru o parte din clădirea situată în Galați, str. Nicolae Holban nr. 30”.

f ’

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Achiziționare mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi)" și a cheltuielilor legate de proiect”.

Dacă sunt comentarii?

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Vă mulțumesc, d-na. Președintă. Am, de fapt, o sugestie. Văd că nu s-a sesizat nimeni în privința Raportului de specialitate unde obiectivul general și obiectivul specific, deși am cerut la comisie acest lucru, în urmă cu 3 săptămâni, nu s-a modificat. Este pur și simplu text luat „copy+paste” de pe un alt proiect legat de soluții de supraveghere video metropolitană în condițiile în care noi vorbim de achiziție de tramvaie. Nu știu cum să votez. Vă spun sincer. Documentul e greșit. Nu sunt împotriva achiziției de tramvaie, dar...

5                                            ~

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

După punctaj.

DL. GĂVĂNESCU IOAN PAUL:

Vă mulțumesc!

5

DL. HANȚĂ COSTEL:

9

Aprobarea proiectului este o componentă necesară pentru semnarea contractelor de finanțare. Avem două proiecte la care urmează să semnăm contracte de finanțare, finanțate prin Axa 4.1 din Programul Operațional Regional, respectiv cel cu tramvaie și încă un proiect cu strada Siderurgiștilor și 1 Decembrie. Documentele care au plecat de la serviciul nostru prezintă toate aceste considerente la fel ca cel de e-tiketing, la care vă refereați mai devreme, și acesta este un proiect tot pe Axa 4.1. Nu am înțeles întrebarea.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

K                 7

Întrebarea era referitoare la raportul de specialitate cu unele observații privind obiectivul specific.

DL. HANȚĂ COSTEL:

9

Da, e clar. Cum spuneam acest proiect face parte din finanțarea dată pe componenta de dezvoltare urbană a municipalităților reședință de județ și este integrat în Axa 4.1 care, pe lângă cele două proiecte de care aminteam, mai are încă 4. Obiectivul 24

specific al întregii axe este același pentru toate proiectele având fiecare dintre ele obiective specifice. Și, dacă gândim puțin, este evidentă corelarea, pentru că realizarea acestei performanțe se face prin îmbunătățirea infrastructurii la care avem trei proiecte., achiziția de mijloace de transport la care avem două proiecte și niște proiecte retrospective pe care le-ați votat în ședința trecută.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost enunțat.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918" și a cheltuielilor legate de proiect”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, str. Dr. Al. Carnabel nr. 3”.

f ’

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, str. Traian nr. 10”.

f ’

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-24 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-22 voturi

- 0 voturi

- 2 voturi (d-na. Badiu Nicoleta d-na. Iurescu Oana Claudia)

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 2 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Acolo cresc tarifele, dacă v-ați uitat, dacă știți. Cred că nu este momentul să ~                             5                   ~                    5

creștem tarifele vizavi de Gospodărire Urbană.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

Practic, elementul salarial l-ați luat în considerare? Elementul combustibil l-ați

7                                                                   5

luat în considerare? Toate celelalte elemente le-ați luat în considerare? Păi, când

5

întrebați de ce cresc? Păi, dvs. de ce v-a crescut indemnizația?

5                                                   ~

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Nu știu cine a hotărât.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

E conform legii. Vi s-ar părea normal ca o societate, datorită faptului că nu îi sunt aprobate niște tarife corecte, să iasă în pierdere și poate să ducă la alte probleme financiare care să producă un efect de domino și asupra subcontractorilor și a celorlalți 26

care au raporturi economice cu această societate. Dacă are tarif de 5 lei, dau un exemplu, și o cheltuială de 7, 2 lei de unde credeți dvs. că i-ar putea lua?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Înseamnă că ar trebui la toate societățile, și mai ales la Transurb, să mărim

5        ~    5                                                                       ~

tarifele.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Se va întâmpla lucrul acesta. Veți avea în față absolut toate tarifele. Absolut toate, la toate societățile.

5

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Discutăm de altceva. Acest proiect nu are în vedere majorarea unor tarife. Practic, societatea a achiziționat o autoutilitară pentru care nu există tarif. Și atunci nu o pot folosi. Și am dus discuția prea departe. E bine să ne aplecăm un pic pe material și să discutăm. E vorba de un „Renault Master” achiziționat recent pentru care le trebuie un tarif de funcționare. Asta e tot. Nu e nicio majorare.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Ba este majorare. Nu se poate. Sunt acuzat că nu am citit materialele și vă arăt anexa în care scrie... Mă acuzați pe nedrept.

PREȘEDINTE, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 945,518 mp - proprietate publică a Municipiului Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Dl. Iacob Claudiu nu participă la vot.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-23 voturi

- 0 voturi

- 0 voturi

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru Fundația Sportul Gălățean”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Vizavi de Fundația Sportul Gălățean de la cei care sunt în Clubul Sportiv Municipal și care, așa cum ne-am hotărât cu toții aici, ne aparține. Aparține Consiliului Local și municipalității. Am sesizări că practic echipele de copii și juniori nu reușesc să prindă poziții în programul din sălile de sport, datorită faptului că sunt alte cluburi care prind acele poziții. Cred că Fundația Sportul Gălățean ar trebui întâi să se ocupe de Clubul Sportiv Municipal și după aceea de celelalte cluburi care nu ne aparțin și care, până la urmă ne sunt competitori.

DL. HUMELNICU MARIUS - ADMINISTRATOR PUBLIC:

Să știți că toți copii și cluburile ne aparțin și dvs. administrați municipalitatea.

5    5                  5           1        5                                          1      5         5                                             5                      1

Faptul că avem un club care se numește Club Sportiv Municipal este primordial. Întâi Clubul Sportiv Municipal și apoi celelalte cluburi.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Eu vă dau numele antrenorului și clubul.

5

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost enunțat.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galați”.

Dacă sunt comentarii?

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

La articolul numărul 1 aprobăm organigrama conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă. Nu găsesc anexele.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost enunțat.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?


-23 voturi

- 0 voturi

- 1 vot (d-na. Vreme Daniela Simona)

Cu 23 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cămin de bătrâni Ștefan cel Mare, str. Traian nr. 203”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul > > preuniversitar de stat din Municipiul Galați, pentru anul școlar 2018-2019”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

O să-i propun dlui. Primar, așa cum am făcut și anul trecut, o suplimentare cu 10% a bugetului și o dată cu această creștere și mărirea bursei pentru fiecare elev.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

'                                                            9

Nu am reușit să mergem cu tarife mai mari. De ce tarife mai mari? Mă întreb și eu.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Dacă facem același lucruri pentru toate societățile nu am nimic împotrivă. Ați mers cu tarife mai mari, pentru că ați avut 22 de voturi. Problema este că mărim doar la anumite societăți și celelalte le lăsăm, poate mor.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

'                                                            9

Care sunt celelalte? Transurb-ul avea azi tarife și le-am scos. Vor fi pentru altă ședință. La fel și cei de la Ecosal. Au tarife noi, vor fi prezentate dvs.

Acum, legat de solicitarea dvs., aș vrea un punct de vedere al doamnei director, dacă, din punct de vedere financiar, ne permitem un astfel de amendament. Pentru la anul, evident.

D-na. CÂMPEANU RODICA - DIRECTOR D.F.C.:

Privind bugetul anului viitor, necunoscând condițiile care vor fi pentru întocmirea bugetului, în momentul acesta propun să le păstrăm înaintea aprobării bugetului pe anul viitor să mărim, dacă e posibil. Dar eu cred că s-au mărit, totuși.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Anul viitor veți fi cu atât mai mult în campanie electorală, prin urmare veți veni cu un amendament, în sensul acesta. Va fi în platforma dvs. Nu e o problemă. Aveți ocazia să vă exprimați și să zburdați cu tot felul de propuneri populiste. Cu mare drag!

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Credeți că sunt populiste? Vă spun sincer că mă jigniți.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Supun la vot proiectul de hotărâre așa Cum a fost enunțat.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?   -15 voturi

Cine este împotrivă? - 0 voturi

Cine se abține?      - 9 voturi ( d-na. Vreme Daniela Simona

d-na. Badiu Nicoleta

d-na. Iurescu Oana Claudia

dl. Atanasiu Onuț Valeriu

9

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

9

d-na. Ivan Angela Stela

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cu 15 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 9 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 29/16108/23.09.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional de Apă Galați” și Operatorul Regional Apă Canal SA Galați, cu privire la modalitatea de constituire și alimentare a Fondului I.I.D.”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic Traian Vuia Galați în Liceul Tehnologic Auto „Traian Vuia” Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic Dumitru Moțoc Galați în Liceul Tehnologic de Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc” Galați”.

f       f                                                            f                        f

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?              -24 voturi

Cine este împotrivă?           - 0 voturi

Cine se abține?                - 0 voturi

9

Cu 24 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018”.

Dacă sunt comentarii?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

În primul rând, prin acest proiect cred că știți că tăiem 300.000 de lei de la învățământ, de la educație. Dacă credeți că e corect pentru educație, pentru gălățeni e foarte bine, atunci puteți să-l votați. Mulțumesc!

D-na. CÂMPEANU RODICA - DIRECTOR D.F.C.:

Cum v-am zis și marți la comisie, am analizat cu colegii mei. Bugetul este angajat, iar la învățământ, erau disponibile 300.000. Acesta ar fi motivul, nu că ar fi nevoie. Dacă cunoașteți dvs. că este nevoie de 300.000, vă rog frumos să spuneți. Bursele sunt asigurate pe anul acesta, deci toate cheltuielile sunt asigurate. Dacă cunoașteți dvs. punctual ceva, vă rog să - mi spuneți.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

O să vă aduc cererile colegilor.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Supun aprobării proiectul de hotărâre așa cum a fost enunțat.

Cine este pentru?   -15 voturi

Cine este împotrivă? - 9 voturi ( d-na. Vreme Daniela Simona d-na. Badiu Nicoleta d-na. Iurescu Oana Claudia dl. Atanasiu Onuț Valeriu 9

dl. Găvănescu Ioan Paul

dl. Iacob Claudiu

dl. Ichim Laurențiu

9

d-na. Ivan Angela Stela

dl. Șerban Alexandru Gabriel)

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 15 voturi „pentru ”, 9 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Următoarele puncte de pe ordinea de zi se votează pe buletine de vot.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Domnule Secretar, o întrebare. Credeți că există posibilitatea în acest moment, pentru că echipa de robotică ce a ocupat locul II, medalia de argint, a obținut aceste rezultate pe data de 19, a fost făcută publică ordinea de zi, credeți că putem veni cu o suplimentare și să le acordăm aceeași distincție pe care o acordăm celor care au obținut medalia de aur la concursul „Ecotrophelia Europe” 2018 în această ședință, pentru a-i răsplăti și pe dumnealor măcar cu o astfel de distincție dacă nu putem să-i ajutăm financiar măcar cu o astfel de distincție. Dacă sunteți de acord, dragi colegi?

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

Aveam pregătită și eu această formă de compensare pentru acești tineri și e vorba de David Călugăru, clasa a VII a la CNVA, David Mihai, clasa a VIII a la CNVA și Ștefan Stoian, clasa a VIII a la Mircea Eliade și profesoarele de la CNVA de la Clubul de Robotică Mirela Voinea și Liliana Dău. Aș dori să mă alătur d-nei. Vreme și, printr-un amendament, să-i includem pe lista „Premiilor Municipiului Galați”.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Și uita așa, dl. Atanasiu, a zburat puiul din farfurie. Îmi pare rău.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

Dl. Secretar, se întrunesc?

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Cu părere de rău, dar trebuie să respectăm procedura. Ar trebui să existe Rapoarte de specialitate, Expuneri de motive. Premiile sunt individuale.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7

La ședința următoare nu e nicio problemă. Veniți și „dăm Cezarului ce e al Cezarului”. Puneți-vă de acord și vă promit că data viitoare în ședința de Consiliu Local 5                                         5             1                                                                          5

vom avea o astfel de proiect.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9

Invit comisia de numărare să-și exercite atribuțiile.

5

Invităm reprezentantul Zonei Libere să prezinte „Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 69/2012/7/09.11.2018 și a Raportului nr. 1141/11.10.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 69/11.01.2013”.

DL. VASILIU CĂTĂLIN - RA ZONA LIBERĂ GALAȚI:

9

Bună ziua. În urma controlului Camerei de Conturi Galați, în 2013 au rezultat un

5  ~

număr de 4 măsuri.

Măsura nr. 1 este închisă.

Măsura nr. 2 în proporție de 61%.

Măsura nr. 3 75%.

Măsura nr. 4 este închisă.

Termenul de recuperare a sumelor pentru cele două măsuri adică pentru măsurile 2 și 3 sunt anul 2019, respectiv 2020. Mulțumesc!

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Invităm reprezentantul Transurb să prezinte „Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 13/2014/6/14.11.2018, Raportul nr. 13500/19.10.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 13/20.03.2014, Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 2/2016/3/12.11.2018, Raportul nr. 13158/12.10.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Scrisoarea cu recomandări nr. 2/22.03.2016”.

DL. CADINOIU MIHAI - Soc. TRANSURB SA GALAȚI:

Bună ziua! Ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 13/20.03.2014, entitatea a înregistrat debitul actualizat la închiderea exercițiului financiar 2017 în sumă 1.454.446 inclusiv TVA, reprezentând diferență de tarif prin indexarea tarifelor cu indicele de inflație, penalități întârziere aferente valorii inflației. În vederea recuperării acestor debite, se află pe rolul instanțelor următoarele dosare:

Dosarul 5499/2015 privind litigiul cu Telecom

Dosarul 990/121/2015 privind litigiul cu Telecomunicații CFR

Transurb a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție termenul din dosar fiind 12.12.2018.

Dosarul 696/121/2017 privind litigiul cu personalul salarial și membrii Consiliului de Administrație respectiv membrii CA

Pentru plata prejudiciului în sumă 1.454.446 actualizat la data de 31.12.2017 penalitățile ar fi actualizate până la data achitării efective a debitului.

Pentru acest dosar în data de 04.10.2018 a fost dată soluția definitivă după cum urmează: „Trimite cauza spre rejudecare în ceea ce îi privește pe pârâți. Respinge ca inadmisibil apelul declarat de pârâta Totolici Genica. Obligă pe apelantă să plătească intimaților pârâți suma de 1.000 de lei fiecare cu titlul de cheltuieli de judecată în apel”.

La măsura 2 în cazul „EnvacableTV” SRL, entitatea nu a înregistrat în evidența contabilă, nu a încasat suma de 43851 reprezentând penalități plată de întârziere și nici nu le-a solicitat în cererea de chemare în judecată. În urma anchetei administrative a fost revocată Hotărârea CA nr. 4/14.01.2016 privind trecerea pe cheltuieli a sumei de 45.821 penalități nerecuperate și suma a fost înregistrată în contabilitate la capitolul „Venituri din debitori diverși” fiind formulată totodată cererea de chemare în judecată în Dosarul 719/121/2017 împotriva salariaților. Pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu în acest dosar prin Decizia civilă nr. 227/2018 se respinge ca nefondat apelul și obligă Transurb la plata sumei de 2700 de lei către intimații Petrică Leontina Mihaela, Totolici Genica și Grama Ion, cheltuieli de judecată în apel sumă ce a fost achitată de societate. La data prezentei în contabilitatea Transurb în contul 461- „Debitori diverși” este înregistrat debitul principal reprezentând penalități și cheltuieli de judecată în sumă de 45821,53, suma de 2700 lei reprezentând cheltuieli de judecată solicitată de către pârât.

La Scrisoarea nr 2/22.03.2016, Curtea de Conturi a lăsat ca măsură continuarea demersurilor pentru UAT Municipiul Galați în vederea încasării debitelor din subvențiile de compensare înregistrate în anul 2014 și anul 2015 în vederea asigurării resurselor financiare necesare desfășurării eficiente a activității de transport public local. Recomandarea continuarea demersurilor către UAT în vederea debitelor, debitele restante de încasat suma totală este de 12.979.123 compusă din 12.821.659 sumă pe care Primăria Municipiului Galați o datorează Soc. Transurb SA cu titlu de subvenții neîncasată în perioada mai 2014- decembrie 2014 pentru prestarea serviciului public de transport urban, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 55922 din 07.05.2010 și 157.464 lei sumă pe care Primăria Municipiului Galați o datorează Soc Transurb SA rezultată din facilități acordate călătorilor în cursul 5                                                                                                                                                                              5

lunii noiembrie 2015 conform HCL 20/29.01.2015 facturate de către societatea noastră și decontate de către Primăria Municipiului Galați așa cum prevede Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local 52186 din 08.05.2015. Pentru recuperarea acestor sume, inclusiv foloase nerealizate sub formă de dobânzi și penalități conform contractului Transurb SA a formulat cerere de chemare în judecată concretizată prin Dosarul nr. 1999/121/2016 pe rolul Tribunalului. Prin Hotărârea nr. 335 din 27.04.2017 Tribunalul a respins acțiunea formulată de Transurb pentru 12.821.651 ca fiind prescrisă și admite acțiunea cu privire la plata sumei de 157.464, sumă încă nerecuperată. Reprezentanții Transurb au formulat recurs, iar prin Hotărârea 3130/13.11.2017 Tribunalul a casat sentința civilă 335/27.04.2017 cu privire la suma de 12.821.651 lei. Drept urmare s-a dispus rejudecarea în ceea ce privește această sumă, următorul termen de judecată fiind chiar astăzi, 23 noiembrie 2018 în Dosarul 1999/121/2016 la data prezentei fiind în curs efectuarea expertizei contabile.

Vă mulțumesc!

5

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Proces-verbal privind „completarea Consiliului de Administrație al societății TRANSURB S.A. Galați”.

Din 23 de voturi exprimate, dl. Râclea Florin a obținut 17 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”, 1vot „nul”.

Din 22 de voturi exprimate, dl. Munteanu Cristian - Eugen a obținut 17 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Din 23 de voturi exprimate, d-na. Gaiu Aurica a obținut 16 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă”, 1 vot „nul”.

Din 23 de voturi exprimate, d-na. Nedelcu Cristina a obținut 16 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă”, 1vot „nul”.

Din 23 de voturi exprimate, d-na. Codrescu Daniela a obținut 16 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă”, 1vot „nul”.

Proces-verbal privind „acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați", studenților și profesorilor care au obținut locul I și medalia de aur a Concursului "Ecotrophelia Europe" 2018, cu produsul "Whoopie Ice”.

Din 24 de voturi exprimate, dra. Popa Ana Georgiana a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, dra. Chirilă Marina Alina a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, dra. Pricope Trif Adelina a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, dra. Borda Daniela a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, dra. Bleoancă Iulia a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, dra. Bucur Florentina Ionela a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Proces-verbal privind „acordarea titlului "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați", domnului Eugen Săndică”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Eugen Săndică a obținut 19 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 5 voturi „nule”.

Proces-verbal privind „acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați” unor cetățeni ai Municipiului Galați”.

Din 24de voturi exprimate, dl. Ciuboratiu Radu a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Arsene Codrin Ștefan a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Stanciu Gheorghe a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Miron Gheorghe a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, d-na. Vlad Dana a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Tercu Ovidiu a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Gulten Abdula a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Secară Adrian George a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, dl. Ion Manea a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, d-na. Dogaru Corina Elena a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, d-na. Banu Diana a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Proces-verbal privind „acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați” unor persoane juridice din Municipiul Galați.

Din 24 de voturi exprimate, COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAIL KOGĂLNICEANU” GALAȚI a obținut 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, PALMEX CM SRL a obținut 21 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, STECON INDUSTRY SRL a obținut 21 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, PELAS COMPANY SRL a obținut 20 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, 3 voturi „nule”.

Din 24 de voturi exprimate, MATEX SRL a obținut 21 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, 2 voturi „nule”.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Mulțumesc, d-na. consilier! Urmare exprimării voturilor dvs. secret, se adoptă proiectele de hotărâre de la 38 la 46, conform celor exprimate de d-na. consilier Vreme.

Trecem la „Interpelări, intervenții, cereri” și „Diverse”.

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

Aș avea două întrebări. Cum stăm cu încălzirea în școli? Au fost diverse materiale

5                                                                                                                                                                 5

în presă și știm că, la un moment dat, a rămas un număr infim 4-5 unități de învățământ care nu au căldură.

Și a doua întrebare: Dacă ați reușit să stabiliți prețul pe gigacalorie pentru cei care au rămas captivi în sistemul centralizat cei care vor fi încălziți de la acele microcentrale de cartier.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Nu știu ce e cu dvs. d-na. Vreme, dar cred că aveți ceva cu dl. Atanasiu. Toate

5    >5

subiectele dumnealui i le-ați furat astăzi.

5

D-na. VREME DANIELA SIMONA:

De câte ori mi s-a întâmplat și mie așa. Asta e. Cine are primul cuvântul...

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Am înțeles. Așa cum îi spusesem și dlui. Onuț Atanasiu cu referire la dumnealui, lucrurile au intrat în normal. Nu mai există nicio instituție de învățământ fără căldură în 5                                 5 momentul acesta. Toate instituțiile au căldură, deci toate lucrurile sunt în regulă din punctul acesta de vedere.

Din punct de vedere al încălzirii cu sistemul acesta de microcentrale, astăzi a fost pornit primul PT înainte de termenul avansat și anume perioada 01-06 decembrie. Zece sunt aproape finalizate. Se lucrează la încă 11. Cred că suntem în termen ca în perioada 01-06 decembrie, așa cum am spus-o să nu existe probleme și să începem furnizarea în sistem centralizat.

Legat de preț, prețul va face obiectul unui proiect de hotărâre de Consiliu Local ce va fi prezentat în fața dvs. la ședința viitoare din luna decembrie. Veți avea ocazia să 1                                        5                            5             5                                                                                                   5

opinați, evident și până atunci la ședințele de comisii legat de acest subiect și, evident, în ședința din luna decembrie vă veți putea exprima votul, acordul și dezacordul legat de cifrele ce urmează a vă fi prezentate.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Îmi cer scuze că intervin din nou și mulțumesc că-mi dați această ocazie. În ideea 5                  5                                                     5

că suntem niște oameni care legiferează pe plan local să vă propun inițierea unor proiecte, în general ce înseamnă starea unor zone din Galați. Chiar și în mandatul trecut am avut prostul obicei, după părerea unora, să mă duc la fiecare zona, la fiecare adresă sau proiect să verific la fața locului situația. Surprizele au fost mari. Este foarte adevărat că am încercat să-mi fac datoria și cred că din aproape 50 de proiecte de hotărâre de care s-au folosit unii în campania electorală, am demonstrat că nu am stat cu mâinile încrucișate și am vrut să-mi fac datoria așa cum am depus jurământul în acest Consiliu Local. Este foarte adevărat că, spre rușinea mea trebuia să încep cu lucrul acesta, să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost de acord cu punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești și, prin aceasta, am încercat și am vrut să-l ajut pe dl. Primar să nu răspundă personal pentru nepunerea în aplicare a unei astfel de hotărâri. Totodată aș fi vrut să nu ajung în situați aceasta. Când am venit m-am exprimat că am venit ca la un spectacol. Așa este. Ceea ce se întâmplă aici este un spectacol, pentru că este public, pentru că oamenii asistă la dezbateri, la proiecte, la modul în care cei care legiferează, se interesează de soarta acestui oraș și este un spectacol. Din punctul meu de vedere cred că este un spectacol grotesc. Da, am spus-o și o repet. Am fost pus în situații neplăcute în fața dvs. Pe data de 26 ianuarie 2017 când dvs. m-ați invalidat stăteam pe un scaun acolo și nici măcar nu m-ați chemat să spun ce am de spus. Aș fi vrut să vă aduc la cunoștință situația străzii Calea Prutului. Este deplorabilă. Este singura arteră care face legătura cu Europa, cu județul, cu municipiul Galați. Se vorbește de centura Galațiului. Păi, centura Galațiului fără acea arteră nu e centura Galațiului. Este chiar pe mijloc. Vă aduc la cunoștință poate în proiectele pe care dvs. le veți propune, că eu nu știu dacă o să mai am timp sau o să fiu ascultat, pentru că am fost și ironizat. Din respect pentru oameni vreau să spun că nu am fost niciodată, absolut niciodată membrul unei alte grupări politice decât fac parte la ora actuală. Vreau să vă spun că pe acea arteră nu numai că se circulă cum se circulă, dar cei care au primit autorizație de construcție a locuințelor în zona respectivă, alimentarea cu energie acum în 2018, în mileniul III, se face cu niște conductori pe stâlpi pe care noi sau cei care locuiesc acolo au plătit din buzunare și ajunge până la un milion metrul liniar. Rugăm inițiatorii de proiecte să țină cont că un singur cetățean care este ironizat din Galați, cei care ironizează cetățenii în Galați n-ar merita să-i conducă. N-ar merita să fie în fruntea lor.

5                                        5

Chiar și unul nu mai mulți. Indiferent din ce motiv. De asemenea, s-au investit bani grei, pentru că venim și spunem mereu creșteți taxele și impozitele de la cei pe care noi îi coordonăm și îi administrăm. Creștem taxele și impozitele. Și am făcut acea Piață a 5                                                                 5                                    5             1                           5                                                             5

Basarabiei. Domnilor, nu vă duceți să luați un kilogram de cartofi din piața aceea să vedeți.

5

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Domnule consilier, vreți să trecem... Pentru chestia aceasta o să aveți platformă politică atunci când veți avea.toți consilierii cunosc probleme, le discutăm de mii de ori, treceți peste.

Legat de primul dvs. subiect, să știți că fiecare are probleme acolo unde locuiește. Și când erați consilier local ați tras pe turta locației dvs. Nu e prima și nu e ultima. Vă rog, opriți-vă. Nu vă mai erijați în purtătorul de cuvânt a unor oameni care nu nicio treabă. Nu vă convine situația, mutați-vă de acolo. De unde stați. Dvs. v-ați dus să locuiți acolo. Nimeni nu v-a impus să locuiți acolo unde locuiți. Energia electrică nu o trage Primăria. Energia electrică și-o trage fiecare om în parte. Că așa stau lucrurile. Așa e lăsat. Iertați-mă, dar permiteți-mi să mă ridic.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Îmi pare rău, dl. Primar, dar nu am obiceiul să intru peste altcineva, de aceea v-am lăsat să vorbiți. Știu că, în conformitate cu Legea 215 Consiliul Local și Primăria Galați formează instituția Primar. Sunt pe același nivel de egalitate, atât Primarul, cât și consilierii locali. Ce rugăminte am și ce am vrut să vă prezint? Dumneavoastră aveți multe de rezolvat ceea ce înseamnă gălățenii. Vreau să vă prezint o situație de fapt și îmi cer scuze față de dvs. Doamnă președintă, vă rog să mă lăsați dlui. Secretar.

Domnule Secretar, de când s-a primi hotărârea judecătorească? Ați primit cumva vreo demisie din partea celor care au votat împotriva validării mele? Datorită situației hotărârii judecătorești. Mulțumesc!

„Subsemnatul, Malinovici Victor, consilier local din partea grupului UNPR, prin prezenta vă comunic următoarele:

Deoarece mandatul meu de consilier a fost invalidat în data de 26.01.2017 de Consiliul Local, pe nedrept, conform Hotărârii judecătorești, această decizie de invalidare fiind luată în urma, se pare a unor aranjamente între anumite persoane. Prin aceasta s-a adus o imagine complet incorectă asupra persoanei mele și a Consiliului Local.

Cei ce au contribuit la această situație nu au fost puși în discuția Consiliului și nu au fost luate măsuri împotriva lor, ba, mai mult, sunt pe aceleași funcții ca și până acum, ca și cum au procedat corect.

Deoarece am fost chemat în instanță pentru returnarea indemnizației primite în urma activității desfășurate în cadrul Comisiei de vânzare a spațiilor de vânzare a spațiilor comerciale, cu toate că în urma activității tuturor consilierilor din mandatul

2012-2016, am fost printre cei care nu au absentat de la activitatea nici unei comisii din care am făcut parte, iar activitatea a fost conform legilor și reglementărilor în vigoare, raportul fiind la secretarul Consiliului.

Or, mi se cer banii înapoi, pentru că am muncit, mi-am făcut datoria față de Consiliul Local? Numai și aceste două situații mi-au adus prejudicii de imagine, fizice, morale și materiale.

5

Doar și numai pentru aceste câteva motive, cât și pentru atmosfera de lucru din cadrul Consiliului, prin care sunt pus în situația de a fi partener cu cei care au uneltit împotriva mea pe nedrept și a unei stări de neîncredere între și față de membrii acestui Consiliu, stare improprie pentru o activitate cât mai corectă și eficientă, mă pune în imposibilitatea de a activa onest și de a-mi respecta jurământul dat în fața Consiliului Local și implicit față de gălățeni.

Ca urmare și numai a acestor motive, cu respect vă rog să luați act de decizia mea de a demisiona din cadrul actualului Consiliu Local Galați.”

5

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

Mulțumesc, dl. consilier! Am luat act de...

DL. MALINOVICI VICTOR:

Dacă vreți pot lăsa un exemplar și acum. Dacă nu, am să depun la registratură ca să aibă clientul ce spune.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Totuși cred că e bine să terminăm această ședință într-o atmosferă optimistă și o 5                                                                                                                5             5                                                           1                         5

să vă spun „La mulți ani!” . o să spun tuturor românilor, tuturor gălățenilor, pentru că se apropie 1 Decembrie și sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire.

„La mulți ani!”, dragi colegi și sper să fie și momente bune decât cel de azi.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Mulțumim, domnule consilier! Suntem în asentimentul dvs. de data aceasta. Centenarul României este un moment care definește fiecare cetățean al României și este 5                                               5                                                          5

o onoare să ducem mai departe mesajul dvs.

VICEPRIMAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

A fost o surpriză acest act. Dl. Victor Malinovici a fost colegul meu în comisia 3. A fost un om vertical și onest. E o surpriză pentru noi, nu ne-am așteptat. Nici nu putem să comentăm. Ne pare rău, pentru că dânsul are o experiență, are ce-i trebuie pentru a veni aici în Consiliu. Îmi este foarte greu să comentez așa ceva, dar trebuie să-mi exprim regretul, pentru că sunt situații de viață, de administrație mai mult decât neplăcute, drept pentru care dacă cineva de aici a greșit, noi ne cerem scuze, dacă am greșit cu ceva, dar vă respectăm decizia dvs., dar, în continuare, vreau să vă spun drept că îmi pare rău că ați luat această decizie unilaterală.

Cu privire la urările domnului Atanasiu o să-i mai dau ocazia până la 1 Decembrie să ne mai facă o dată aceste urări, pentru că, după cum ați văzut, avem niște proiecte care au 40

fost retrase de pe ordinea de zi, doar din cauză că lipseau câteva documente absolut necesare. Vă vom ruga să participați la o ședință extraordinară. O să discut cu liderii de grup să ne înțelegem pentru o dată convenabilă.

D-na. IURESCU OANA CLAUDIA:

Vizavi de gestul domnului consilier Malinovici, vă rog să remarcați, și cred că sunteți de acord cu mine, gestul este un gest de onoare, este o demisie de onoare, pentru că nu ar fi putut să lucreze împreună cu cei care l-au umilit luni întregi, i-au făcut rău, i-au adus prejudicii de imagine și, mai ales, nu au ținut cont că le-a fost coleg. Vă rog să remarcați un lucru, cu regret vă spun, pierdem un mare om. Înainte de toate, domnul Malinovici a depus jurământul, apoi să-și dea demisia. Este un gest de onoare. Merită aplauzele dvs.

DL. MALINOVICI VICTOR:

Vă mulțumesc, d-na. Președintă! Cum să reîncep? Îmi cer scuze față de dvs. care, din respect pentru mine, ați rămas în continuare să-mi auziți cuvintele mele. Cei care au în felul lor de a fi, poate că au treabă și nu au mai putut să stea să asculte ce pot să spun și eu, poate e vorba și de diferența de vârstă sau altceva. Însă nu știu dacă toată lumea a luat la cunoștință hotărârea judecătorească. Pentru că e corect să ne informăm. De aceea suntem membri ai acestui Consiliu ca să fim informați, ca la rândul nostru să nu ne luăm

5  ~

după un „terchea-berchea”, unul care nu știe ce să facă să pună mâna pe o indemnizație, un salariu, nu știu, dau un exemplu. Orice asemănare, vă rog să mă credeți, că este cu totul întâmplătoare, de 150-160.000.000 pe lună și e în stare să calce pe cadavre. Numai că aici spune în felul următor: „hotărârea nu poate să producă efecte juridice fiind semnată de persoane care nu aveau competența să dispună excluderea din partid”. Vă citez din hotărâre. Nu-i din dorința mea.

5

Mai mult, îmi cer scuze, dar poate știți că procesul meu a fost întors de două ori la Curtea de Apel. Am primit hotărâre prin care toată lumea a fost de acord cu situația mea. Mi-a aprobat punctul meu de vedere și s-a hotărât rejudecarea. S-a rejudecat, am mers din nou la Curtea de Apel, după amânări și amânări, și dânșii, la un moment dat, au bufnit în râs. Cum să se ia o hotărâre citez „în funcție de culoarea ștampilei?”.

Adică am vrut să vă informez că nu am venit în fața dvs. să blufez. Și, încă odată, vă

5                                                     5   ~                                 ~

rog, fiți uniți. Văd că cineva nu poate să se debaraseze de această calitate politică. Aici nu facem politică. Aici suntem administratorii unei comunități. Suntem oameni care avem idei, care avem principii, care avem, poate, păreri. Haideți, să găsim cele mai bune soluții pentru a rezolva problemele urbei pe care noi o legiferăm. Uniți-vă. Nu mai stați  eu sunt în opoziție, că cine e la putere sau... Uniți-vă. Iar cei ce nu pot să aibă o astfel de comportament, să mă urmeze, pentru că Galațiul are nevoie de oameni integri. Niciodată, vă rog să mă credeți, eu nu am să pot. Așa am fost eu crescut. Niciodată nu am să pot. Eu știu.. Repet, orice asemănare cu realitatea este pur întâmplătoare. Niciodată n-am să pot să-mi înjur colegii. Niciodată n-am să pot să-mi înjur liderul organizației județene într-un mod cu totul și cu totul descalificant. Iar când un om își permite să mă înjure. Nu mai spun de modul de abordare a problemelor față de colegi, față de colege. N-am să pot să fac niciodată așa ceva.

Din acest motiv poate nici nu mai pot să mai continuu. Iar când cineva mă înjură de „morții mamei mele”, eu crescând singur de la vârsta de 15 ani, într-un apartament. Nu am frați, nu am surori. Eu mi-am făcut mâncare, eu mi-am făcut curat, eu am mers la 5  >                                                                                                     >                                                       >

școală, eu m-am angajat în 68 în Șantierul Naval, și am 46 de ani vechime. Și cineva să mă înjure. Iar când mama mea a murit, pentru că la 36 de ani și-a luat lumea în cap și a plecat, tinerețea, eu știu, atmosfera de atunci, tatăl meu a murit la 38 de ani și când a murit am fost anunțat cu totul și cu totul întâmplător după un an și ceva. Nici nu știu unde este mormântul mamei mele. Un astfel de om să mă înjure. Cum pot să fiu eu partener cu cel care m-a agresat.

Îmi cer scuze de această paranteză, de această divagație, dar am vrut să fiți informați de la mine. Nu prin surse, prin tot felul de mașinații. Pentru că cei ce au un astfel de comportament, și ceea ce ați susținut atunci când m-ați invalidat, pentru că așa ați primit dispoziții. Chiar și acum nu pot să cred că proiectul meu ar fi fost semnat de toți trei de la comisia 5. Nu, pun pariu.

Vă mulțumesc și încă o dată și vă doresc succes și să dea Dumnezeu să nu mai 5                         5                                               5

aveți astfel de situații! Mulțumesc!

5                                                   5

PREȘEDINTĂ. COSTEA MARCELA DANIELA:

Mulțumesc, dl. Malinovici! Și vă urăm succes pe mai departe!

În acest context, declar închisă ședința ordinară a Consiliului Local. Mulțumesc!

>55

PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ, Marcela Daniela COSTEA

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT