Proces verbal din 21.06.2018

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 21/06/2018

PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 21 IUNIE 2018

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, î              3 z

conform art. 39 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 2789/15.06.2018.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștința locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă” din 15.06.2018.

Ședința Consiliului Local din data de 21.06.2018 este publică, avându-1 ca președinte de ședință pe dl Ghețu Ilie.

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local din 21.06.2018:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru pentru serviciul de întreținere și reparații a spațiilor de joacă pentru copii, din municipiului Galați;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Platanilor, nr. 44;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Crăciunițelor, nr. 8;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 19, str. Alexandru Vlahuță, nr. 25;

 • 5. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 287/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul "Anvelopare Liceul Teoretic Dunărea";

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 289/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul "Anvelopare Școala Gimnazială Nr. 17";

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 290/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul "Anvelopare Școala Gimnazială nr. 31 ";

 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 286/31.07.2015privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul "Anvelopare Liceul Anghel Saligny";

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare locuri de joacă în municipiul Galați";

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Transdan S.R.L. pentru societatea Mediplus Exim S.R.L.;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a transportului în regim taxi și în regim de închiriere în municipiul Galați;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport public local în municipiul Galați și a Caietului de sarcini al serviciilor de transport public local;

 • 15. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară care aparțin domeniului public al municipiului Galați;

 • 16. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale,și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „CNI SA”, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Pilot-“Sală de sport școlară”, Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” str. Brăilei nr. 161B, municipiul Galați, județul Galați”;

 • 17. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „CNI SA”, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip ”Sală de Sport cu tribună 180 locuri, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” str. Nicolae Bălcescu nr. 41, municipiul Galați, județul Galați”;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere și reparații acoperiș Cămin nr. 2 - Clădire internat B2”;

îg. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 173/29.05.2014 privind înființarea Fundației Sportul Gălățean, cu modificările și completările ulterioare;

 • 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Sisteme de încălzire pentru unele imobile aparținând municipiului Galați”;

 • 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Vasile Lehăduș” Complexului Sportiv Arena de Box din Municipiul Galați;

 • 24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a terenului, proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 14.397 mP situat în Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25;

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 36, str. Furnaliștilor, nr. 3;

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Brăilei, nr. 177A;

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R, 8, str. Milcov, nr. 14;

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrală termică la Liceul Teoretic Sfânta Maria";

 • 29. Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului "Optimizarea proceselor prin implementarea unui sistem de management integrat (ISO 9001 - 14001 - 37001)", cod SMIS 118922 și asigurarea resurselor financiare necesare implementării acestuia;

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al societății TRANSURB SA. Galați;

 • 31. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD SA., pentru un teren, în suprafață totală de 64,76 mp - proprietate publică a municipiului Galați;

 • 32. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Galați în Consiliul Administrativ al Teatrului Național de Operă și Operetă ,;Nae Leonard” Galați;

 • 33. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

> Decizia Camerei de Conturi a Județului Galați nr. 96/2013/4/07.05.2018 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia 96 din 22 noiembrie 2013 și Raportul nr. 1895/20.04.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 96 din 22 noiembrie 2013;

 • 34. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 35. Diverse.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua. Ședința Ordinară de astăzi, 21 iunie 2018, este legal constituită. Din totalul de 27 consilieri în funcție, sunt prezenți 25 consilieri, Absentează domnii consilieri Bugeag Gheorghe și Ichim Laurențiu. In continuare, vă supun votului dvs Procesul Verbal al Ședinței Ordinare din 30

mai 2018.

 • - 22 voturi

 • - 3 voturi

 • - 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

5

Cu 22 voturi „pentru ”, 3 voturi „împotrivă” (di Găvănescu ioan Paul, dl Atanasiu Onuț Valeriu, dl Cordoneanu Ion), 0 „abțineri”, Procesul Verbal al Ședinței Ordinare din 30 mai 2018 a fost aprobat.

Dle Președinte, vă rog!

PREȘEDINTE, GHEȚUILIE:

Salutăm, cu drag, prezența dlui Subprefect Mihai Manoliu. îl rugăm pe dl Primar să anunțe dacă ceva suplimentări pe Ordinea de zi.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

Dle Președinte, dragi colegi, bine ne-am regăsit. Avem atât retrageri, cât și propuneri suplimentare. Am să încep cu retragerea următoarelor proiecte:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Galați.

Nu înțeleg de ce tot este împins în față proiectul ăsta, îl văd de fiecare dată și de fiecare îl voi da jos, până nu ne consultăm cu toții.

 • 2. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii bazei sportive Siderurgistul, în baza sportivă Nicolae Burcea din Municipiul Galați.

Urmează să mai analizăm și această propunere, în viitorul apropiat.

Propuneri suplimentare pe Ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Centrală termică la Liceul Teoretic Sfânta Maria;

 • 2.  Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului privind optimizarea proceselor prin implementarea unui sistem de management integrat (ISO 9001 -14001 - 37001), cod SMIS 118922 și asigurarea resurselor financiare necesare implementării acestuia;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați;

5                                                                                5  7

 • 4. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, în Suprafață totală de 64,76 mp - proprietate publică a municipiului Galați.

Dle Președinte, acestea sunt proiectele de hotărâri cu care suplimentez Ordinea de zi,

PREȘEDINTE, GHETUILIE:

Supunem la vot fiecare punct în parte:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrală termică la Liceul Teoretic Sfânta Maria":

  • - 25 voturi

  • - 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Cine se abține?

- O voturi


5

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” se aprobă introducerea proiectului de hotărâre pe Ordinea de zi.

 • 2. Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului "Optimizarea proceselor prin implementarea unui sistem de management integrat (ISO 9001 - 14001 -37001)", cod SMIS 118922 și asigurarea resurselor financiare necesare implementării acestuia:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

 • - 25 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


5

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” se aprobă introducerea proiectului de hotărâre pe Ordinea de zi.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați:

3                                                                                                    9

 • - 25 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

5

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” se aprobă introducerea proiectului de hotărâre pe Ordinea de zi.

 • 4. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, în Suprafața totală de 64,76 mp - proprietate publică a municipiului Galați:

  • - 25 voturi

  • - 0 voturi

  • - 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” se aprobă introducerea proiectului de hotărâre pe Ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi în integralitate ei:

Cine este pentru?                 - 25 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” se aprobă Ordinea de zi.

Trecem la votarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru pentru serviciul de întreținere și reparații a spațiilor de joacă pentru copii, din municipiului Galați:

Dna Vreme, dacă aveți comentarii, vă rog!

VREME DANIELA SIMONA, CONSILIER LOCAL:

Aș avea de formulat un amendament, și anume, la anexa nr. 3, care reprezintă Contractul de delegare a serviciului de întreținere și reparații a ■spațiilor de joacă, la obiectul contractului, după virgulă, să venim cu expresia [prin, concesiune'. Noi spunem că obiectul contractului constituie delegare a gestiunii serviciului de întreținere și reparații a spațiilor dejoacă pentru copii, și atât. Ar trebui să completăm cu „prin concesiune”. Pentru că așa rezultă din acest contract, că noi vom delega această gestiune prin concesiune. Eu așa am înțeles. Dacă este altfel, contraziceți-mă. Conform art. 13 alin. (6), care e forma de delegare a gestiunii pe care am ales-o dacă nu e prin concesiune?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Este contract de prestări servicii, nimic mai mult. Cum să concesionăm locurile de joacă? Cum aș putea concesiona un loc de joacă? Poate mâine, omul ăla vrea să facă altceva, că are concesiune pe 49 de ani.

VREME DANIELA SIMONA, CONSILIER LOCAL:

Atunci de ce avem expresia „predarea-primirea bunurilor ce se concesionează cu ocazia delegării gestiuni?"?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Abia aici e o eroare, cred.

VREME DANIELA SIMONA, CONSILIER LOCAL:

Eu, citind acest caiet de sarcini, nu am știut ce să înțeleg. Delegăm acest serviciu? Prin ce formă? Conform art. 13 alin. (6), avem mai multe forme de delegare a gestiunii.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

E o eroare materială ce trebuie îndreptată, fără doar și poate. Dl Jalbă, vă rugăm, dați-nc... luminați-ne, vă rog!

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

Să repetați întrebarea că nu era în sală dl Jalbă.

VREME DANIELA SIMONA, CONSILIER LOCAL:

Deci, vorbim despre proiectul ce vizează delegarea serviciului de A

întreținere și reparații a spațiilor dejoacă. întrebarea mea este: conform OG nr. 71/2002 art. 13 alin. (6), formele de delegare a gestiunii pot fi multiple. Noi pe care am ales-o? Cumva prin concesiune?

JALBĂ LAURENTIU, SEF SERVICIU UTILITĂTI PUBLICE:

Alegerea formei de gestiune nu face obiectul acestei hotărâri de consiliu. Această hotărâre aprobă doar regulamentul, caietul de sarcini al serviciului, care hu trebuie confundat cu caietul de sarcini pentru o licitație, și modelul de Contract. Pentru a face o delegare, într-adevăr, e nevoie de încă una-două hotărâri de consiliu prin care să se aleagă forma de delegare, durata contractului de delegare. Deci, această hotărâre de consiliu nu stabilește modul de gestiune. Și, de aceea, în caietul de sarcini, dacă am înțeles bine, găsiți referiri la unele forme de delegare. Este general valabil. Indiferent de forma în care facem gestiunea serviciului, regulamentul și caietul de sarcini al serviciului sunt general valabile.

VREME DANIELA SIMONA, CONSILIER LOCAL:

Deci, eu știu că un contract se încheie, strict, în funcție de ceea ce stabilesc de la început. Nu pot avea un contract-tip, un draft, pe care îl închei acum, cu tot felul de clauze. Adică, de ce să îl facem la modul general și să nu îl facem punctual, imediat după ce stabilim forma de delegare a gestiunii? Cu ce ne ajută că îl facem acum sub forma asta, ambiguu? Pentru că nu e ceva concret.

■Vorbim și de concesionări, vorbim și de management, de prestări servicii, se poate orice. Da, legea ne permite orice, dar noi trebuie să selectăm care e forma de delegare, noi o stabilim aici. Cu ce ne ajută acest contract pe care îl adoptăm noi astăzi? Care este forma lui?

JALBĂ LAURENTIU, SEF SERVICIU UTILITĂTI PUBLICE:

Este modelul de contract. în momentul în care scoatem la licitație, să spunem, delegarea serviciului, în documentație trebuie să îi pui caietul de sarcini și modelul de contract. Semnarea contractului e cu totul altă situație.

VREME DANIELA SIMONA, CONSILIER LOCAL:

Eu dacă aș câștiga o licitație și am un model de contract pe care mi-1 atașați, eu nu știu ce îmi veți cere pe viitor, la ce formă de delegare vreți să rămâneți, la concesiune, la management, parteneriat public-privat... știm acolo bă sunt mai multe. Cine s-ar înscrie la o licitație cu ochii închiși, fără a sti ce Urmează ulterior, care e contractul pe care îl vor încheia?

JALBĂ LAURENTIU, SEF SERVICIU UTILITĂTI PUBLICE:

5          7   9                                                                                  9

Va ști la ce formă de contract se va participa pentru că, v-am spus, există o altă hotărâre de consiliu local, care în momentul în care se decide a se scoate la licitație, în care se stabilește, se alege delegare prin concesiune sau delegare prin prestări de servicii.

VREME DANIELA SIMONA, CONSILIER LOCAL:

Dacă vorbim de un contract-cadru general, atunci aș dori, în eventualitatea în care se presupune că vom concesiona, să existe și o clauză cu privire la faptul că pe durata concesiunii se interzice subconcesionarea acestui serviciu.

Președinte, ghetu ilie:

9                                1                      5

Dacă mai e ceva de adăugat pe această temă?

VREME DANIELA SIMONA, CONSILIER LOCAL:

încă un aspect care ar trebui luat în calcul la toate contractele-cadrul, în cazul în care se va rezilia contractul, indiferent din pricina cărei părți, delegatul va asigura aceste operațiuni, aceste servicii până la delegarea serviciului către un alt operator, pentru a nu exista un vid, dacă sunteți de acord.

PREȘEDINTE, GHEȚUILIE:

Dlc Primar, vă rog!

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

7                                                                        5

Păi, și din punct de vedere legal cum am putea face? întreb și eu... vă dau o contraspeță, dacă pe o perioadă nu reușim să închidem viitorul contract, din varii motive, în baza a ce am putea prelungi contractul acesta cu încă un an sau doi?

VREME DANIELA SIMONA, CONSILIER LOCAL:

Nu, noi nu îl prelungim, ci prevedem o clauză în contract. In cazul în care din cauza delegatului sau din cauza delegatarului, acest contract va fi reziliat, noi, u.a.t.-ul, trebuie să purcedem mai departe la pașii procedurali. Adică să scoatem la licitație din nou acel serviciu. Până la momentul în care va fi desemnat un nou câștigător, cel care a avut contractul anterior, acea zonă, să asigure serviciul pentru acea zonă. Să știți că este o clauză care apare în contracte și e o clauză general valabilă în țară.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Nu știu dacă pe contractele publice. Eu nu cred, nu ai cum sa obligi pe cineva să presteze pentru tine în afara contractului care tocmai s-a reziliat.

VREME DANIELA SIMONA, CONSILIER LOCAL:

Avem clauză la Primăria Municipiului București, Sector 3, în Municipiul Oradea vis-a-vis de serviciile de întreținere într-un parc.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Eu cred că e cu o perioadă extrem de limitată pentru că ulterior, din punct de vedere legal, din câte știu eu, poți să prelungești un contract odată cu finalizarea lui din varii motive, că e vorba că a ajuns la termen, că e vorba de tczilicre, cu o perioadă de 2-3 luni.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

Dle Jalbă, vă rog!

JALBĂ LAURENTIU, SEF SERVICIU UTILITĂTI PUBLICE:

Ceea ce spuneți despre prelungirea contractelor, da... există pe legea serviciilor de utilități publice, prevăzut în lege. Dar pentru aceste categorii de servicii, de utilități publice, nu intră și acest tip de serviciu, de administrare a domeniului public și privat. Obligația că dacă din cauza prestatorului, înainte de termen, nu își mai poate executa contractul, are obligația de a asigura serviciul până la alegerea unui nou operator... se presupune... acolo avem de-a face cu serviciile de transport, apă și canalizare, de salubrizare... deci, până la alegerea iunui nou operator, dai' nu mai mult de 90 de zile. Din păcate, dar probabil că nu •știu să mă pronuț acum juridic, pe administrarea domeniului public și privat nu mai este o astfel de prevedere. Legislația este veche. Nu au prevăzut așa ceva și au scos administrația domeniului public și privat de sub Legea nr. 51. Nu mai este serviciu de utilități publice. Deci, obligație legală nu este. Acum, ca oportunitate, dacă putem trece așa ceva sau nu, nu știu să vă răspund în acest moment.

COSTEA DANIELA MARCELA, CONSILIER LOCAL:

Am rugămintea, în momentul în care apar aspecte care trebuie clarificate din punct de vedere legal, atâta timp cât asumarea răspunderii aparține fiecăruia dintre consilieri, amendamentele să fie dezbătute cu mai mare atentie în comisiile de specialitate. Departe de mine gândul de a nu considera valabil punctul dvs de vedere, dar pentru o mai bună consolidare din punctul de vedere legal al aspectelor, am rugămintea, dacă întrunește sufragiile tuturor, ca dezbaterea să fie, în principal, în comisia de specialitate și să nu fie monopolizat 'subiectul în ședință. Vă mulțumesc!

i                                                      5                     ’

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

Vă mulțumesc și eu! Mai sunt comentarii? Vă rog, dle Atanasiu!

ATANASIU ONUȚ VALERIU, CONSILIER LOCAL:

Dacă se poate la anexa 2 pct. 5, e vorba de indicatori de performanță, care stabilesc un anumit punctaj, în funcție de numărul de neconformități constatate de autoritățile administrației publice locale, am putea lăsa la nivelul administrațiilor, indiferent că ar fi publice locale sau naționale, mă refer aici că ar putea să fie OPC sau Protecția Mediului. Adică să analizăm și să dăm indicatori de performanță, nu numai dacă necoformitatea a fost stabilită de către autoritatea publică locală. Dacă e de acord dl Primar cu amendamentul.

PREȘEDINTE, GHETUILIE:

Dlc Cosea, vă rog!

COSCA RADU, CONSILIER LOCAL:

Vi s-a-vis de amendamentul pe care îl propune dna consilier Vreme, atâta timp cât contractul se reziliază, din diverse motive, și unul din motive ar fi că prestatorul nu își respectă condițiile contractuale. Ce să îi mai cer acelui prestator, dacă în decursul contractului nu și-a respectat condițiile contractuale? Să îi mai prelungim încă 3-7 luni ca să vină până se organizează o altă licitație? Când putem ceda unui serviciu, că e ADP-ul, că e ECOSAL, până la desfășurarea sistemului de licitație, concesiune sau altceva. Deci mi-e greu să cred că cel care nu și-a respectat condițiile contractuale, în prelungirea aia de 3 luni de zile o sa mai facă ceva. Cred că nu o să mai facă chiar nimic, nimic. Mulțumesc!

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

9                           7                  5

A fost doar o sugestie, nu? înainte de a merge mai departe, o să reanunțăm prezența, sunt 26 de consilieri în sală, a venit și dl Ichim Laurențiu. Supunem la vot, mergem mai departe.

Cine este pentru?                 - 24 voturi

Cine este împotrivă?              - 2 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 24 voturi „pentru ”, 2 voturi „împotrivă” (dna Badiu Nicoleta și dna iurescu Oana) și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

ĂTANASIU ONUȚ VALERIU, CONSILIER LOCAL:

Dacă îmi dați voie, a fost un amendament. Și nu l-ați supus la vot și nici dacă dl Primar a... dacă vreți, repet, dl Primar, acest...

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

înțeleg că... până la urmă îl mai susțineți.

ATANASIU ONUȚ VALERIU, CONSILIER LOCAL:

Spuneam că ar fi bine ca neconformitățile să poată să fie constatate nu doar de autoritățile publice locale, ci de toate autoritățile care sunt implicate.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

Care sunt acestea?

ATANASIU ONUT VALERIU, CONSILIER LOCAL:

Mă gândeam la OPC, dacă va veni și va constata că nu este în regulă. Nu știu, poate exagerez.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

în cadrul unui contract, din punctul meu de vedere, contractul este între două părți, nu între două părți și 10 constatatori. Că așa puteți avea rol de agent constatator și dvs, și eu sau oricare cetățean din această sală, dacă e să lărgim ■această arie de constatare.

CORDONEANU ION, CONSILIER LOCAL:

Cred că faceți o confuzie, cumva... dvs confundați sesizările. Noi aici vorbim de ncconformități constatate. Neconformitățile constatate se trec într-o notă de constatare de către autoritatea tutelară, da? Sesizările, într-adevăr, pot veni și din partea altor organe. într-adevăr, ele pot fi luate în considerare, damu pot fi trecute la punctaj. Pentru că, așa cum spunea și dl Primar, e vorba de un contract între două părți. Mulțumesc!

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Adică, ca să tragem o concluzie, chiar dacă vin sesizări din partea altor instituții sau a simplilor cetățeni, ele să fie strânse sau centralizate către Primărie. Cel care este beneficiarul care să le constate, dacă se verifică sau nu se ivcrifîcă în termen și, în urma unui proces verbal ce urmează a fi încheiat la fața locului, în urma uneia dintre sesizări, să se facă un scor. Adică să rămână raportul comercial între două entități așa cum e trecut în... cu amendamentul acesta. Adică să poată fi duse la îndeplinire sau să fie verificate de către Primăria Municipiului Galați. Văd că și dl Director vrea să mai spună câteva...

JALBĂ LAURENTIU, SEF SERVICIU UTILITĂTI PUBLICE:

3          7   9                                                                                  9

Cred că c cam același lucru. De exemplu, OPC poate da o amendă operatorului, deci o sancțiune, dar sancțiune pe care noi o cuantificăm în relația cu el. Și îl penalizăm în relația contractuală pentru faptul că a luat o amendă de la OPC. Cam despre asta cred că se dorește a se vorbi. Deci doar Primăria cuantifică într-adcvăr, ia în calcul și sancțiunile pe care le primește de la alte .autorități care au dreptul să îl controleze. Despre asta e vorba.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

7                                                                  9

Dacă c legal, nu am absolut nicio problemă în a admite amendamentul.

PREȘEDINTE

9ILIE:


Da, vă mulțumim! Deci, votul final a fost 24 „pentru” și 2 „împotrivă”. Mergem mai departe.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Platanilor, nr. 44:

Cine este pentru?                - 26 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

i Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Crăciunitelor, nr. 8:

Cine este pentru?                - 26 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, {proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 19, str. Alexandru Vlahuță, nr. 25:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

 • - 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


5

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 5. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare:

Cine este pentru?                 - 25 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 1 voturi

5

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” (dna Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 6. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare:

Cine este pentru?                 - 25 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

! Cine se abține?                    - 1 voturi

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” (dna Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea LI.C.L. nr. 287/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul "Anvelopare Liceul Teoretic Dunărea”:

  • - 26 voturi

  • - 0 voturi

  • - 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

& Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 289/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul "Anvelopare Școala Gimnazială Nr. 17":

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

 • - 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 290/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul "Anvelopare Școala Gimnazială nr. 31”:

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

  5

  • - 26 voturi

  • - 0 voturi

  • - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 286/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul "Anvelopare Liceul Anghel Saligny”:

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

  3

  • - 26 voturi

  • - 0 voturi

  • - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”,

proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicipentru obiectivul "Modernizare locuri dejoacă în municipiul Galați".

Dna Vreme, vă rog!

VREME DANIELA SIMONA, CONSILIER LOCAL:

Aș avea o întrebare vis-a-vis de amplasamentul situat în Mazepa 1, bloc G4 Paltin, Știm cu toții, poate colegii nu cunosc exact zona, e vis-a-vis de Hotel Faleza, în spatele hotelului. Au fost mai multe garaje acolo ce au fost dărâmate, unul singur a rămas în picioare. Din cauza lui, nu dă bine. Am fi putut lărgi parcul mult mai frumos. Chiar nu s-a putut expropria, dărâma, întâmpla ceva cu ■acel proprietar de drept ala celui perimetru pentru a putea amenaja parcul și a-1 mări așa cum îi stă frumos și locului?

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

Dna consilier, dacă îmi permiteți, am fi putut dispune dacă eram proprietari pe teren. Să știți că toți cei care au dărâmat acolo, au dărâmat pentru că există de câțiva ani de zile, un proprietar pe acel teren, pe o punere în posesie. Așa că pretenția dvs legată de municipalitate, e una care nu are adresant.

VREME DANIELA SIMONA, CONSILIER LOCAL:

Am crezut că ne limităm strict la locația respectivă.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

E un areal, toată zona pe care ați văzut-o demolată e proprietate privată în momentul de față.

VREME DANIELA SIMONA, CONSILIER LOCAL:

Am înțeles.

»

PREȘEDINTE, GHETUILIE:

Dacă mai sunt comentarii, vă rog!

ATANASIU ONUT VALERIU, CONSILIER LOCAL:

5                                  7

Mulțumesc, dle Președinte! Am o întrebare tehnică. Este vorba de câteva milioane de lei. Proiectul e extraordinar, chiar aș vrea să se întâmple cât mai repede. Știe dl Primar, că la un moment dat am avut o discuție pe tema asta. Tot yotăm și de întâmplat nu se mai întâmplă. Avem banii să se întâmple lucrul ăsta?

PRIMAR, PUCHEANUIONUT FLORIN:

Fiind vorba de un acord cadru sau, cel puțin așa intenționăm să îl scoatem la licitație, nu trebuie să avem toți banii odată. Va fi, cred, un acord cadru ce se va desfășura pe următorii 2-3 ani de zile și atunci cei aproape 2 milioane de curo, pe bucățele, vor putea fi puși în fiecare an, o anumită sumă, cât să apucăm să modernizăm 26 de locuri dejoacă.

ATANASIU ONUȚ VALERIU, CONSILIER LOCAL:

Mulțumim!

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

5                             7                    5

Dacă mai sunt comentarii, dacă nu, supunem la vot.

Cine este pentru?                 - 26 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Transdan S.R.L. pentru societatea Mediplus Exim S.R.L.:

!

Cine este pentru?                 - 26 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a transportului în regim taxi și în regim de închiriere în municipiul Galați:

Cine este pentru?

 • - 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport public local în municipiul Galați și a Caietului de sarcini al serviciilor de transport public local. Comentarii? Vă rog, dle consilier Atanasiu!

ATANASIU ONUT VALERIU, CONSILIER LOCAL:

Vă mulțumesc, dle Președinte! în primul rând, cred că nu ne-am întâlnit și nu l-am felicitat pe dl director Cadinoiu. în al doilea rând, am propus și dl Miri că, văd că nu este în sală, dacă ar fi fost cred că ar fi putut să ne spună ce se întâmplă cu acel sistem de transport elevi. Cu dvs ama vut o mică discuție. Voiam să știu dacă dl Mirică o să îi pună la dispoziție dlui Cadinoiu toate inatcrialelc pe care am reușit să le strâng de la președinții comitetelor de elevi din școli și care au dat trasee pe care le fac zilnic de la școală acasă și invers. Vă mulțumesc!

9

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

5                           7                  î

Mai c ceva de adăugat? Atunci supunem la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

5

 • - 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

i

\15. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară care aparțin domeniului public al municipiului Galați:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

 • - 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 16. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale,și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „ CNI SĂ ”, a. amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Pilot-“Sală de sport școlară”, Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu” str. Brăilei nr. 161B, municipiul Galați, județul Galați

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

  9

  • - 26 voturi

  • - 0 voturi

  • - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 17. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „ CNI SA ”, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip ”Sală de Sport cu tribună 180 locuri, Colegiul Național „ Vasile Alecsandri” str. Nicolae Bălcescu nr. 41, municipiul Galați, județul Galați ”.

i Dl Atanasiu nu participă la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

 • - 25 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere și reparații acoperiș Cămin nr. 2 -Clădire internat B2

  Cine este pentru?

  Cine este împotrivă?

  1 Cine se abține?

  • - 26 voturi

  • - 0 voturi

  • - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 173/29.05.2014 privind înființarea Fundației Sportul Gălățean, cu modificările și completările ulterioare.

Vă rog, dle consilier!

GĂVĂNESCU IOAN PAUL, CONSILIER LOCAL:

Vă mulțumesc, dle Președinte! Sunt surprins că prin această inițiativă, la 4 ani de la înființarea Fundației Sportul Gălățean, care are drept scop administrarea bazelor sportive aparținând Municipiului Galați și sprijinirea prin toate mijloacele a activităților sportive, ne propunem să modificăm părți esențiale ale statutului fundației, fundație care a luat naștere cu scopul unic și precis legat de sport. Practic,-doriți să trecem și la recreere și agrement. Ceea ce înseamnă că scopul de drept intră în planul secund.

în condițiile acestea, de ce nu ne propuneți și modificarea denumirii în „Fundația agrementul gălățean”. Măcar să fim siguri de un lucru. Pe de altă parte, deși fundația dovedește că are un management defectuos, dovadă stă faptul că pe stadionul Dunărea, la orele la care se desfășoară antrenamente și activități privind sportul de masă, se prepară mici la grătare și cântă manelele în boxe, într-un mod care sfidează orice urmă de respect. Dvs doriți să punem în brațele lor un obiectiv urban cu probleme sensibile? Cu alte cuvinte, dați-mi voie să remarc direcția vizibilă prin care fundația se transformă dintr-o entitate care ar fi trebuit să administreze bazele și activitățile sportive, în administrarea odihnei, recreerii și agrementului. In opinia mea, această inițiativă ar fi primul pas oficial prin care întreg sportul gălățean și tot ce înseamnă infrastructură sportivă intră pe drumul pierzaniei.

Consider că soluția preluării spre administrare a plajei, ar fi trebuit să rămână a SC Gospodărire Urbană, societate ce are în atribuții și acest tip de activități. Ca atare, vă propun să opriți inițiativa și să reveniți cu un nou proiect de hotărâre prin care plaja Dunărea să intre în administrarea SC Gospodărire Urbană. Mulțumesc!

VREME DANIELA SIMONA, CONSILIER LOCAL:

Vreau să vă supun atenției faptul că în toamna anului 2016, în septembrie, mai exact, am investit o sumă substanțială, de vreo 2-3 miliarde. Și v-am cerut la acel moment un deviz de lucrări pe care nu 20

l-am văzut nici astăzi, urmând ca ulterior această plajă să fie atribuită printr-un contract de concesiune unei societăți comerciale, ce ne-a ținut blocați timp de 2 ani de zile, iar noi venim din 4 în 4 ani și promitem electoratului că vor avea o bază de agrement. Folosim această plajă Dunărea doar în scop politic? Haideți să facem ceva pentru gălățeni. Deci, îmi doresc, cu această preluare, să nu investim iar în ea, ca ulterior să dăm altora și să își bată joc de investițiile pe care le-am făcut.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

7                                                             9

La cum ați pus problema, dna consilier, da, se pare că e folosită doar din punct de vedere politic. Mulțumesc!

i

ATANASIU ONUȚ VALERIU, CONSILIER LOCAL:

Eu doar am o întrebare. Dacă noi nu putem accesa fonduri pentru plaja Dunărea, atunci Consiliul Județean ar putea? Mă gândeam că o dăm CJ, tot a făcut parcare la Spitalul județean, centura, făcea și plaja Dunărea.

BADIU NICOLETA, CONSILIER LOCAL:

întrebarea mea pentru inițiatorul proiectului este: atunci când ați inițiat acest proiect ați avut și o soluție? Adică cei de la Fundația Sportul Gălățean pot să facă ceva în sensul ăsta? Să pună plaja Dunărea să poată fi utilizată de gălățeni?

(PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

După cum, bine știți, o astfel de fundație sau de asociație nu are fonduri de a investi. Ei doar administrează. Cei ce sunt cu investițiile, sunt cei de la Primărie. In momentul de față, încercăm să îi dăm un minim de față comercială, să poată fi utilizată în momentul de față până la finalul acestui sezon estival. Urmând, în urma SF-ului și proiectului tehnic ce urmează a fi realizate să demarăm o licitație, în vederea creării... ca în 2020 nici măcar dna consilier Vreme să nu mai poată folosi în scopuri electorale acest bun al municipalității.

BADIU NICOLETA, CONSILIER LOCAL:

Mi-c teamă să nu ajungem iar în situația aceea de a spoi puțin pe ■acolo. Care e logica să o mutăm acum la Sportul Gălățean, să facem o spoială care să ne atragă doar critici de la gălățeni? Cred că mai bine ar fi să stăm, să ne gândim, să găsim soluția finală.

PRIMAR, PUCHEANU IONUT FLORIN:

7                                                                        5

Cu tot respectul pentru dvs, nu am văzut împărțind criticile, nu am văzut luându-se cineva de dna consilier Badiu.

BADIU NICOLETA, CONSILIER LOCAL:

Stați liniștit, nu ați văzut dvs, dar, personal, mă trag de mânecă gălățenii care m~au votat pe mine.

|PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Am înțeles. Vă promit că nu vă vom face de râs.

PREȘEDINTE, GHETUILIE:

5                             7                    9

Vă mulțumim! Mai sunt comentarii? Atunci supunem la vot.

Cine este pentru?                 -16 voturi

Cine este împotrivă?              - 10 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 16 voturi „pentru ”, 10 voturi „împotrivă” (dna Vreme Daniela-Simona, dna Badiu Nicoleta, dna Iurescu Oana-CIaudia, dl Ioan Paul Găvăncseu, dl Atanasiu Onuț Valeriu, dl Cordoneanu Ion, dl Iacob Claudiu, dl Ichim Laurcnțiu, dna Ivan Angola Stela, dl Șerban Alexandru Gabriel) și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare:

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

  5

  -19 voturi

  • - 0 voturi

  • - 7 voturi

Cu 19 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 7 „abțineri” (dl Ioan Paul Găvănescu, dl Atanasiu Onuț Valeriu, dl Cordoneanu Ion, dl Iacob Claudiu, dl Ichim Laurcnțiu, dna Ivan Angela Stela, dl Șerban Alexandru Gabriel), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați:

Dl Iacob Claudiu nu participă la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

5

 • - 25 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-'economici pentru obiectivul „Sisteme de încălzire pentru unele imobile aparținând municipiului Galați ”:

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

  5

  • - 26 voturi

  • - 0 voturi

  • - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „ Vasile Lehăduș” Complexului Sportiv Ârena de Box din Municipiul Galați:

  Cine este pentru?

  Cine este împotrivă? i Cine se abține?

  ; 5

  • - 26 voturi

  • - 0 voturi

  • - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a terenului, proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 14.397 mp situat în Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25:

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

  • - 25 voturi

  • - 0 voturi

  • - 0 voturi

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abținere” (dna Vreme Daniela Simona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U. T.R. 36, str. Jurnaliștilor, nr. 3:

  Cine este pentru?

  Cine este împotrivă?

  Cine se abține?

  9

  • - 26 voturi

  • - 0 voturi

  • - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Brăilei, nr. 177A:

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

  9

  • - 26 voturi

  • - 0 voturi

  • - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 8, str. Milcov, nr. 14:

Cine este pentru?

 • - 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cine este împotrivă?

Cine se abține?

*

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrală termică la Liceul Teoretic Sfânta Maria":

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

5

 • - 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

29. Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului "Optimizarea proceselor prin implementarea unui sistem de management integrat (ISO 9001 -14001 - 37001)", cod SMIS 118922 și asigurarea resurselor financiare necesare implementării acestuia:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

5

 • - 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

 • - 26 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 31. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICĂ MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, în suprafață totală de 64,76 mp - proprietate publică a municipiului Galați.

Dl lacob Claudiu nu participă la vot.

Cine este pentru?                 - 25 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 25 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 32.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Galați în Consiliul Administrativ al Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați.

Este un proiect cu vot secret. Vă rog să duceți buletinele de vot la urnă.

(Pauză pentru depunerea buletinelor de vot și numărarea voturilor)

Haideți să reluăm. Dna Vreme, vă rog!

^REME DANIELA SIMONA, CONSILIER LOCAL:

(se dă citire Procesului-Verbal de numărare a voturilor)

Voturi „pentru”: 17.

Voturi „împotrivă”: 9.

Se desemnează dl Ilie Zanfir în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Galați în Consiliul Administrativ al Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați, conform voturilor favorabile, majoritar exprimate.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

9                              7                    ’

Va mulțumim! Supunem la vot.

 • - 26 voturi

 • - 0 voturi

» 0 voturi


Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

9

Cu 26 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

5                                   7                        9          ■

Dacă mai aveți și alte interpelări? Da, dle Enache.

VICEPRIMAR, CRISTIAN-SORIN ENACHE:

Eu nu am interpelări, dar vreau să anunț colegii că datorită unor urgențe, după cum ați văzut, azi a apărut pe ordinea de zi acel proiect de declanșare a procedurii de selecție pentru administratorii de la Transurb. Vreau să vă aduc la cunoștință că la Transurb, la ora actuală, s-a încheiat procedura de selecție a dosarelor pentru concursul de director general. Această procedură este gestionată exclusiv de către Consiliul de administrație. Având în vedere că la ora actuală nu este funcțional, vreau să vă anunț că luni vom convoca o ședință a comisiei de selecție pentru completarea cu administratori provizorii. Miercuri, cu bunăvoința dvs vom convoca o adunare extraordinară, care va mai conține pe ordinea de zi și aprobarea siglei și culorilor clubului CSM, având în vedere că și aici am întârziat puțin și riscăm să pierdem jumătatea de sezon rămasă. De asta ■am vrut să vă aduc la cunoștință. Dacă miercuri sunteti în oraș, ar fi bine să mai dăm mâna și să mai mișcăm și aceste două proiecte.

PREȘEDINTE, GHETU ILIE:

9                           7                  9

Deci mai avem o extraordinară miercurea viitoare. Vă mulțumesc, dle Viceprimar! Vă mulțumim tare mult! Sa aveți o zi plăcută! Iar eu vă mulțumesc că m-ați suportat cele 3 luni de zile. Cu respect, o seară plăcută!

Președinte de ședință, liie GHETU

9

I           Avizat,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octaviafi KOVACS

întoeroraz Gcopgiapa Simion