Proces verbal din 18.12.2018

Sedinta de indata a Consiliului Local al municipiului Galati din data 18/12/2018

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

al Ședinței de Îndată din data de 18.12.2018

9                9

Consiliul Local al Municipiului Galați s-a întrunit astăzi, 18.12.2018, ora 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, din str. Domnească nr. 54, în Ședință de îndată, în conformitate cu dispozițiile art. 39 alin. (4) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința Consiliului Local al Municipiului Galați este publică.

Președinte de ședință este dna consilier local Marcela-Daniela Costea.

Sunt prezenți 18 consilieri locali din numărul total de 26 consilieri locali.

Absentează motivat următorii consilieri locali: dl Radu Cosca, dna Angela Stela Ivan, dl Cătălin Popa, dl Șerban Alexandru Gabriel, dna Mariana-Nicoleta Pătrașcu, dl Ion Cordoneanu, dl Gheorghe Bugeag și dna Vreme Daniela-Simona.

Ordinea de zi a Ședinței de Îndată din data de 18.12.2018 este:

„1) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018 (inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul Municipiului Galați);

  • 2) Interpelări, intervenții, cereri;

  • 3) Diverse”.

Se supune spre aprobare Ordinea de zi.

Ordinea de zi a fost aprobată de către consilierii locali cu 18 voturi „pentru”.

Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind „rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018”:

Cine este pentru?

- 18 voturi

Cine este împotrivă?

- 0 voturi

Cine se abține?

- 0 voturi

Cu 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Nu sunt interpelări, intervenții, cereri.

Ședința se declară închisă.

Președinte de ședință,

Marcela-Daniela Costea

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

Întocmit,

Neofit Camelia