Proces verbal din 18.09.2018

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 18/09/2018

PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2018

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, conform art. 39 din Legea nr, 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 3656/12.09.2018.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștința locuitorilor prin intermediul ziarului„Viața Liberă” din 13.09.2018.

Ședința Consiliului Local din data de 18.09.2018 este publică, avându-1 ca președinte de ședință pe dl Popa Cătălin.

Ordinea de zi a Ședinței Extraordinare a Consiliului Local din 18,09.2018:

  • 1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului <<Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment Primiri Urgențe - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii (fSf. Ioan" Galați» și a cheltuielilor legate de proiect;

Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu - Primarul Municipiului Galați

  • 2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul Micro 1313 și PR3A din cartierul Micro 21 din Municipiul Galați" și a cheltuielilor legate de proiect;

Inițiator proiect: lonuț-Florin Pucheanu - Primarul Municipiului Galați

  • 3.      Interpelări, intervenții, cereri;

‘l

  • 4.      Diverse.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Bună ziua, doamnelor și domnilor! Dați-mi voie să declar deschisă Ședința Extraordinară a Consiliului Local Galați, de astăzi, 18.09.2018. Salutăm prezența în sală a dlui Prefect, Dorin Otrocol. îl rog pe dl Secretar să ne comunice prezența.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua! Ședința Extraordinară a Consiliului Local Galați, de astăzi, 18.09.2018, este legal constituită. Din totalul de 27 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți 22, absentează 5: dna Cocu Desilia, dna Ciupercă Silviana, dl Ion Cordoneanu, dl Paul Găvănescu și dl Alexandru Șerban,

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc! Supun aprobării Ordinea de zi a Ședinței Extraordinare.

* .

Cine este pentru?                 - 22 voturi

Cine este împotrivă?             - 0 voturi

Cine se abține?                   - 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, Ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct de pe Ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului <<Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment Primiri Urgențe - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf Ioan " Galați» și a cheltuielilor legate de proiect.

Cine este pentru?                 - 22 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la al doilea pukct de pe Ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul Micro 13B și PR3A din cartierul Micro 21 din Municipiul Galați" și a cheltuielilor legate de proiect.

Cine este pentru?                 - 22 voturi

Cine este împotrivă?              - 0 voturi

Cine se abține?                    - 0 voturi

Cu 22 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Interpelări, intervenții, cereri? Da, dle Atanasiu, vă rog.

CONSILIER, ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Bună ziua! Vă mulțumesc! Voiam să întreb dacă știe dl Primar despre desemnarea membrilor pentru comisia de discuție vis-a-vis de terenul de sub sala de spectacole de la Liceul de Artă. La comisia de buget finanțe nu a ajuns niciun nume. Și dacă știe cine sunt cele 3 persoane, ca să întrunim comisia și să facem o primă discuție.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dle Primar, vă rog!

PRIMAR, IONUȚ-FLORIN PUCHEANU:

Nu aș putea să vă dau detalii foarte multe acum ...

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, trecem la punctul nr. 4 pe Ordinea de zi „Diverse". Dacă nu, vă mulțumesc. Declar închisă ședința de astăzi. Rog colegii să meargă la comisii.

Avizat,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octayian Kovacs

întocmwy

Georgia/a S im ion