Proces verbal din 17.07.2018

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 17/07/2018

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE

17 IULIE 2018

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, conform ari. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 3123/13.07.2018.

Ordinea dc zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă” din 14.07.2018,

Ședința Consiliului Local din data de 17.07.2018 este publică, avându-1 ca președinte dc ședință pe dl. Popa Cătălin.

I 1. Proiect dc hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan Galați”;

2. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în Municipiul Galați, str. Ionel Fernic nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați;

jl Proiect dc ho Lărâr C TrciTlTU'"■modificarea H. C 7177 nr. 3 00/30705720T8” privind” ăpro b area F1 anul ui dc disponibilizare al Societății CALORGAL S.A. Galați;

 • 4.  Proiect dc hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 319 din 30.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziție și montaj instalații de producere a energiei termice în Municipiul Galați;

 • 5.  Interpelări, intervenții, cereri;

 • 6.  Diverse.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Bună ziua, doamnelor si domnilor. Dati-mi voie să anunț deschiderea ședinței extraordinare a Consiliului Local. II rog pe dl. Secretar, să ne anunțe prezența.

SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua. Ședința extraordinară dc astăzi este legal constituită. Din totalul de 27 dc consilieri în funcție, absentează lLdl. Atanasiu Onuț Valeriu, d-na. Badiu Nicolcta, dl. Bugcag Ghcorghe, dl. Cordoneanu Ion, d-na. Costea Marcela Daniela, dl. Găvăncscu Ioan Paul, dl. Iacob Claudiu, dl. Ichim Laurențiu, d-na. Ivan Angela Stela, dl. Șerban Alexandru Gabricl, d-na. Vreme Daniela Simona.

A vând în vedere că pe ordinea de zi se află și un punct pentru care e necesar cvorumul de 1 8 voturi, nu va putea fi supus la vot. Doar dacă între timp vor mai veni domni consilieri ca să completăm prezența.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc, dl. Secretar. Avem o persoană înscrisă la cuvânt. îl rog pe dl. Marian Alexandru să prezinte...

|l)L. MARIAN ALEXANDRU: DIRECTOR Soc. CALORGAL SA GALAȚI:

Bună ziua domnilor. Sărut mâna doamnelor. Mă aflu aici pentru punctul 3 de pe ordinea de zi. Din materialul care îl aveți dvs. expus pentru a fi studiat, rezultă că prima tranșă de concedieri este 15 septembrie. Mă adresez dvs. cu rugămintea de a avansa data de 15 septembrie către data de 01 octombrie în ideca de a nu vă mai deranja și de a veni încă odată în Consiliul Local și de a cerc aprobarea sau modificarea unei hotărâri deja existente. Am luat în calcul, și vă rog frumos să aveți în vedere când vă dați avizul, am luat în calcul acest lucru, pentru că, din experiența noastră, se întârzie la ministere. Astfel reușim să câștigăm puțin mai mult timp. O să adresez această rugăminte inițiatorului de proiect ca să înainteze drept amendament această rugăminte a noastră. Deci avansarea datei primei tranșe de disponibilizare de la 15 septembrie la 01 octombrie, implicit și prima dată de preavizare de la 15 august la 01 septembrie.

Vă mulțumesc.

9

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc si eu.

Vă supun aprobării ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modcrnizarc, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic dc Urgență pentru Copii Sf. Ioan Galați”;

 • 2. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în Municipiul Galați, str. Ionel I;crnic nr. 4A, lotul 2, din domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați si administrarea Consiliului Județean Galați;

9                     9    5                                                                      9                    9?

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 300/30.05.2018 privind aprobarea Planului de disponibilizare al Societății CALORGAL S.A. Galați;

 • 4. Proiect dc hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 319 din 30.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziție și montaj instalații de producere a energiei termice în Municipiul Galați;

 • 5. Interpelări, intervenții, cereri;

 • 6. Diverse.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi', „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan Galați".

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

D~na. Iurcscu Oana Claudia nu participă la vot.

Cine este pentru?               -15 voturi

Cine este împotrivă?            - 0 voturi

Cine se abține?                  - 0 voturi

i                                                        9

Cu 15 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

întrucât la punctul numărul 2 este nevoie de 18 voturi, fiind un proiect de hotărâre privind patrimoniul, nefiind 18 consilieri o să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.

Punctul 3 de pe ordinea de zSJProiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 300/30.05.2018privind aprobarea Planului de disponibilizare al Societății CALORGAL S.A. Galați".

—Dacă-^rrrrl-roiTTcrrta^--------------------------------------------------------------

VICEPR1MAR, ENACHE CRISTIAN SORIN:

A rămas de datoria noastră să avansăm acest amendament solicitat de dl. Director Marian Alexandru, și propun aprobarea acestui proiect de hotărâre cu modificarea datei de 15 septembrie în 01 octombrie a tranșei de disponibilizare.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Accept amendamentul fără nicio problemă.

PREȘEDINTE, POPA CĂTĂLIN:

Vă mulțumesc, dl. Primar.

5                      7

Supun aprobării proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?              -15 voturi

Cine este împotrivă?            - 0 voturi

Cine se abține?                 - 1 vot (d-na. Iurescu Oana Claudia)

Cu 15 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 1 „abținere” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi:„Proiect de hotărâre pentru modificarea JI.C.L. nr. 319 din 30.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziție și montaj instalații de producere a energiei termice în Municipiul

Galați”.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

-16 voturi

 • - 0 voturi

 • - 0 voturi


Cu 16 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

'Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi:„Interpelări, intervenții, cereri”.

'Trecem la punctul 6 de pe ordinea de „Diverse”.

Vă mulțumesc.

Declar închisă ședința Consiliului Local. Vă mulțumesc. O zi bună.


jmDE ȘEDINȚĂ,

SțWPOPA


AVIZAT,

SECRETAR, Radu Octavîah KOVACS

ÎNTOCMIT,

Camelia NEOFIT