Proces verbal din 08.01.2018

Sedinta de indata a Consiliului Local al municipiului Galati din data 8/01/2018

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

al ședinței de îndată din 08.01.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați s-a întrunit la sediul Primăriei Municipiului Galați, din str. Domnească nr. 54, în ședința de îndată, în conformitate cu prevederile art.39, alin. 4 coroborat cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința Consiliului Local este publică.

Președinte de ședință este d-na. Ivan Angela Stela.

Sunt prezenți 15 consilieri locali din numărul total de 27 de consilieri locali.

Au lipsit motivat consilierii locali:d-na. Badiu Nicoleta, dl. Bogatu Hristache, dl. Bugeag Gheorghe, dl. Cordoneanu Ion, dl. Cosea Radu, dl. Găvan Eugen, dl. Găvânescu Ioan Paul, d-na. Iurescu Oana Claudia, dl. Șerban Alexandru Gabriel, dl. Vals Vergiliu Sorin, dl. Vasile Claudiu Ionuț, d-na. Vreme Simona Daniela.

Din 27 de consilieri locali și-au exprimat votul 15.

Ordinea de zi a ședinței de îndată din 08.01.2018 este:

  • 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al municipiului Galați a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017;

  • 2. Proiect de hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul local al municipiului Galați a excedentului din anul 2017 al Serviciului Public „Ecosal”.

Se supune spre aprobare primul punct de pe ordinea de zi:„ Proiect de hoLărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al municipiului Galați a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017”.

Hotărârea a fost adoptată cu voturi „pentru”, o voturi „împotrivă”, o „abțineri”.

Se supune spre aprobare al doilea punct de pe ordinea de zi:„ Proiect de hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul local al municipiului Galați a excedentului din anul 2017 al Serviciului Public „Ecosal”.

Cine este pentru?      -15 voturi

Cine este împotrivă? - o voturi

Cine se abține?       - o voturi

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, o voturi „împotrivă”, o „abțineri”.


pt.


T,

ICIPIULUI GALAȚI, STACHE