Proces verbal din 06.12.2018

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Galati din data 6/12/2018

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 06 DECEMBRIE 2018

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 3 zile înaintea ședinței, conform

5             5      ~

art. 39 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziției Primarului nr. 4789/29.11.2018 .

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștință locuitorilor prin intermediul ziarului „Viața Liberă” din 04.12.2018.

Ședința Consiliului Local din data de 06.12.2018 este publică, având-o ca președintă de ședință pe d-na. Costea Marcela Daniela.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Transurb S.A Galați;

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului                        nr.

49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb S.A.

 • 3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați a capacităților energetice parțiale din cadrul lucrării „Alimentare cu energie electrică locuințe sociale din cartier Micro 17 - Etapa II - blocurile M7 + M14 și transmiterea acestora către SDEE Muntenia Nord SA - SDEE Galați;

 • 4. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană, de suprafață și aeriană, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea SDEE Muntenia Nord SA - SDEE Galați și a succesorilor legali ai acesteia, pentru unele terenuri în suprafață totală de 1.863,2 mp din domeniul public al Municipiului Galați;

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 629 din 23.11.2018 privind aprobarea proiectului „Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918” și a cheltuielilor legate de proiect;

 • 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

Bună ziua! Vă rog să-mi permiteți ca, în numele Consiliului Local, să urăm „La mulți ani!”, sănătate și îndeplinirea tuturor dorințelor celor care poartă numele Nicoleta, Nicolae. D-na. Nicoleta Badiu, d-na. Pătrașcu ”La mulți ani!”, sănătate și toate cele bune.

Salutăm prezența în sală a d-lui, Prefect, Dorin Otrocol.

Rog pe dl. Secretar, să ne prezinte prezența în sală a doamnelor și domnilor consilieri.

DL. SECRETAR, KOVACS RADU OCTAVIAN:

Bună ziua. Ședința extraordinară a Consiliului Local de astăzi, 06 decembrie

5              5                                                                                                                                           ~

2018, este legal constituită.

Din totalul de 26 de consilieri locali în funcție, absentează 7: dl. Cordoneanu Ion,

5      ~

dl. Găvănescu Ioan Paul, dl. Iacob Claudiu, dl. Ichim Laurențiu, d-na. Ivan Angela Stela, dl. Șerban Alexandru Gabriel și d-na. Vreme Daniela Simona.

~            5

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

Mulțumesc, dl. Secretar!

5

Dau cuvântul dlui. Primar să ne prezinte ordinea de zi și dacă sunt retrageri sau suplimentări de proiecte de hotărâre.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

Bună ziua. Permiteți-mi și mie și încep cu un călduros „La mulți ani!” tuturor celor care poartă numele de Nicolae, Nicoleta. Avem și în Consiliul Local, pe d-na, Nicoleta Badiu. „La mulți ani!” să trăiți cu numele.

D-na. Pătrașcu, „La mulți ani!”

Și printre ziariști avem pe d-na. Nicoleta Rogojină, „La mulți ani!”. și, nu în ultimul rând, d-nei. Maria Măndiță. D-na. Maria Măndiță, să știți că dl. Prefect vă ~                                                               5                                                                    5    ~             5     5

poartă o grijă deosebită. Să fiți sănătoși toți și să vă dea Dumnezeu zile senine, gânduri bune. Să reușim să facem din Consiliul acesta ceea ce nu a fost vreodată, și nu mă refer

5                                                                                  >5

la partea negativă a lucrurilor. Privesc într-o formă pozitivă lucrurile.

Legat de cele 6+1 proiecte. Știam că au fost 6 proiecte inițial.

Vă supun aprobării dvs. suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect și anume:

„Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 292 din 23.11.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare”.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Vă mulțumesc, dle. Primar!

5                   ~

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre suplimentat pe ordinea de zi:„Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 629 din 23.11.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare”.

Cine este pentru?             -19 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?               - 0 vot

9

Suplimentarea ordinii de zi s-a adoptat cu 19 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

Supun aprobării dvs., ordinea de zi în integralitatea ei:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru

Societatea Transurb S.A Galați;

5   ~

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb S.A.;

 • 3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați a capacităților energetice parțiale din cadrul lucrării „Alimentare cu energie electrică locuințe sociale din cartier Micro 17 - Etapa II -blocurile M7 M14 și transmiterea acestora către SDEE Muntenia Nord SA -SDEE Galați;

 • 4. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană, de suprafață și aeriană, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea SDEE Muntenia Nord SA - SDEE Galați și a succesorilor legali ai acesteia, pentru unele terenuri în suprafață totală de 1.863,2 mp din domeniul public al Municipiului Galați;

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 629 din 23.11.2018 privind aprobarea proiectului „Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918” și a cheltuielilor legate de proiect;

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 292 din 31.05.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare;

 • 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Ordinea de zi s-a adoptat cu 19 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Transurb S.A Galați”.

Dacă sunt intervenții?

9

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Mulțumesc!. „La mulți ani!” urez și eu celor care poartă numele de Nicolae, Nicoleta și o să trec la subiect.

O să-l întreb pe dl. Director. Înțeleg că reducem numărul de posturi cu 187 de posturi rămânând 771 de posturi. Mie mi-a atras atenția unde reducem numărul de posturi. Și e vorba de serviciul „Reparații” unde dvs. îmi prezentați, la un moment dat, că sunt cereri de reparații de 30-40 de cereri pe zi, iar noi reducem numărul de posturi de la 86 la 65. Nu știu dacă v-ați făcut un calcul foarte bun în ceea ce privește acest lucru.

DL. CADINOIU MIHAI: SOC. TRANSURB SA GALAȚI:

9

Bună ziua. Dacă îmi permiteți, reducem numărul de posturi la „Secția de tramvaie”, dle. consilier, unde nu avem atât de mari solicitări de reparații. Solicitări de reparații sunt la autobuze. Foarte mari.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Eu văd tramvaie...

DL. CADINOIU MIHAI: SOC. TRANSURB SA GALAȚI:

9

Nu scrie „tramvaie”. E vorba de reparații. Toate sunt ale Transurb - ului

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Deci nu vă puteați folosi de ei.

Mai mult, vizavi de organigramă și, la următorul subiect o să discutăm despre ceea ce înseamnă delegarea de gestiune, aici ar fi legat de ce se întâmplă cu acele transformări de posturi. Nu ne-ați scris cum influențează bugetul, transformarea unor posturi în alte posturi și așa mai departe și dacă există influențe.

DL. CADINOIU MIHAI: SOC. TRANSURB SA GALAȚI:

9

Interesul nostru general se pliază pe interesul cetățenilor din orașul Galați, orașul nostru și vrem ca să redimensionăm această Societate Transurb pe un model de eficiență, în condițiile în care noi am micșorat în organigramă numărul de posturi. Intenția noastră asta e de a deveni eficienți.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Nu mi-ați răspuns concret. Cum poți transforma din cutare în cutare ca să aducem cheltuieli mai mari pentru noul post creat.

DL. CADINOIU MIHAI: SOC. TRANSURB SA GALAȚI:

9

Aduce cheltuieli mai mici pentru societate.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Asta trebuia să spuneți. Mulțumesc!

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?


-17 voturi

- 0 voturi

- 2 voturi (d-na. Badiu Nicoleta d-na. Iurescu Oana Claudia)

Cu 17 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 2 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb S.A.”.

Dacă sunt intervenții?

9

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

Tot cu dl. director, pentru că nu a venit la comisie, iar proiectul a fost pus marți. Nu au fost afișate și anexele, dar l-am prins, singur îl voi întreba. Mărim timpii de așteptare în stații. Câteva trasee pe care eu le cunosc ca fiind importante. E vorba de traseul 11 și traseul 105. De la o așteptare de 8 minute, ajunge la 10 minute. E adevărat că, cu această ocazie, se micșorează numărul de kilometrii pe care îl parcurg autobuzele în zona respectivă. Mă gândeam și vă spun, ca idee, că traseul 105 și traseul 102, la un moment dat, se suprapun. Și dacă ați avut în vedere că atunci când măriți timpii de așteptare la 105 sau 102 care este deservit de trolee să aibă un timp de așteptare mai mic, pentru că aici bănuiesc că nu aveți probleme cu troleele noi. Și tot legat de trolee, azi renunțăm prin buget la a plăti un troleu. Dacă știți despre lucrul acesta și dacă, într-adevăr, acel troleu nu ajunge, sau am amânat noi această achiziție. Sau nu ajunge și banii îi putem folosi pentru altceva.

DL. CADINOIU MIHAI: SOC. TRANSURB SA GALAȚI:

9

Referitor la redimensionarea pe infrastructura pe care o avem în acest moment, ne asumăm această defazare între a ajunge în stație la 8 minute și ajunge în stație la 10 minute, trebuie să ne-o asumăm cu toții.

~                                                                                       5

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

E frig. E iarnă...

DL. CADINOIU MIHAI: SOC. TRANSURB SA GALAȚI:

9

Sunt de acord, dar nu cred că nu este un capăt de țară dacă.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

'                                                            9

Așa e în opoziție.

DL. CADINOIU MIHAI: SOC. TRANSURB SA GALAȚI:

9

Dl. Primar, nu cunosc politică.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Cred că și la putere e același lucru, dacă stai în stație simți la fel. Dacă mă întrebați pe mine suntem vinovați că n-am făcut achiziția de autobuze mai repede. Din 2016 de când suntem în acest Consiliu Local, nu am luat această măsură.

DL. CADINOIU MIHAI: SOC. TRANSURB SA GALAȚI:

9

Iar pentru cea de-a doua întrebare pe care mi-ați adresat-o, recomandarea noastră a Transurb-ului este ca toți factorii importanți din Municipiul Galați, să ne asumăm acest lucru. Eu, directorul Transurb - ului, nu pot schimba fața transportului local, iar ceilalți să Iacă...

5

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Vă pun o întrebare legată de prețul pe kilometru, pentru că peste o lună mă aștept să veniți din nou cu o modificare a acestui preț. E corect prețul care astăzi este propus de dvs. și acceptat de dl. Primar care e inițiatorul proiectului.

DL. CADINOIU MIHAI: SOC. TRANSURB SA GALAȚI:

9

În acest moment este prețul de referință cu care noi facem transportul pe rețelele de transport din municipiul Galați.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Mai are datorii Primăria către Transurb și ar mai putea să fim în situația.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Iertați-mă, este instanță de judecată?

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Nu e instanță. Sunt doar întrebări. Dacă venea la comisii întrebările erau acolo. Dacă e de pe o zi pe alta, îmi pare rău.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Cu tot respectul pentru dvs., tind să cred că nu vă limitați întrebările acestea doar acolo. Cu siguranță le-ați fi adresat și acolo și le-ați fi reluat aici doar de dragul presei.

Eu propun următorul lucru. Ca pe viitor, și ședințele pe comisii sunt publice, să invităm presa la ședințele pe comisii, tocmai ca aici lucrul să meargă pe repede înainte. Nu să facem inchizitoriu.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Dvs. vreți să faceți pe repede înainte ce propuneri avem?

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Dacă îmi permiteți. Am să încep pe extrem de repede înainte, să vă explic acest aspect. Din punctul meu de vedere, la momentul respectiv, în 2016, atunci când au fost scoase de pe traseele municipiului Galați, acele maxi-taxi, acolo s-a produs o mare greșeală. Și de ce spun lucrul acesta? În accepțiunea mea și în limita a ceea ce am reușit eu să controlez și să adun informațiile, din păcate, într-un mod total eronat numărul de kilometri pe care îl realizau acele maxi-taxi, au fost translatați în sarcina celor de la Transurb. Dacă până în momentul 2016 se realizau aproximativ 6 milioane de kilometri, imediat după eliminarea maxi-taxi-urilor de pe raza municipiului Galați, numărul de kilometri adoptat prin Hotărâre de Consiliu Local ce a căzut în sarcina Transurb - ului, a depășit 9 milioane. Ceea ce înseamnă că dacă la momentul respectiv Consiliul Local ar fi analizat mai bine situația, ar fi văzut că nu era nevoie de încă 4 milioane de kilometri sau mai bine de atât, pentru a putea realiza transportul public în Galați. De ce spun lucrul acesta? Pentru că o mare parte din autobuze, inclusiv la momentul acela și inclusiv la momentul acesta când vorbim, transportă aer.

Prin urmare, ceea ce încercăm noi pentru a vă da o imagine de ansamblu a ceea ce începem să facem acum și vom continua, vă spun, și pe viitor, real, prețul, cu care am mers până acum cu cei de la Transurb, nu acoperea întru totul nevoile sau cheltuielile dvs. De asta și situația financiară la care au ajuns. Înțelegem nevoile celor de la Transurb pentru a se recapitaliza și atunci într-o analiză permanentă a traseelor din Galați, pentru că vă spun cu dragă inimă, dar o spun în același timp cu amărăciune în suflet, trebuie regândit, din punctul meu de vedere, întreg sistemul de transport în Galați. Pe zona cuprinsă între Inelul de Rocadă și Păpădie se suprapun 17 trasee. Este inadmisibil. Ceea ce a început domnul director în colaborare cu Aparatul de lucru al Primăriei, pentru că lucrurile nu pot fi făcute brusc și deodată, astăzi se mai diminuează numărul de kilometri, ceea ce înseamnă că printr-o diminuare a numărului de kilometri, pe de o parte, și ajungerea cu un preț cât mai aproape de realul consumurilor de la transport, vom elimina într-un viitor cât mai apropiat pierderile pe care le generează mai mult sau mai puțin artificial sau indirect. Cred că Transurb, dacă s-ar fi limitat la momentul 2016 la 6 milioane de kilometri maxim 7, cred că era arhisuficient pentru a acoperi nevoile cetățenilor din Galați. Ca și concept, transportul în comun oriunde în lume înseamnă conectarea tuturor zonelor unui oraș cu celelalte. Să vină autobuzul să te 5

ia din fața scării se translatează în taxe. Nu toate străduțele trebuie să aibă transport în comun, dar, în schimb, avem obligativitatea, atât morală cât și legală, vizavi de acești cetățeni, să-i putem pune în contact unii dintr-un colț cu ceilalți din celălalt colț. Pe analiza pe care au propus-o cei de la Transurb împreună cu analizele celor din Primărie am ajuns, în momentul de față, la o diminuare a numărului de kilometri imperios necesari. Vă spun de pe acum devoalând alte etape viitoare de reanaliză, mai ales la momentul în care se va putea implementa sistemul de ticketing, moment în care, din punctul meu de vedere, e un T0 în care transportul public în comun va trebui rescris din temelie. Nu ar trebui, din punctul meu de vedere, să existe trasee care se suprapun de tramvai cu autobuz, de troleibuz cu autobuz, pentru că nu e la cheremul oricui să te trezești dimineață și să îți pui întrebarea dacă vrei autobuz sau tramvai. Obligativitatea municipalității este de a conecta toate punctele din Galați.

Prin urmare, în noua filozofie, dacă îmi permiteți, a ceea ce va urma să fie transportul public în comun în Galați, ceea ce a propus dl. director este o primă etapă cu niște pași imperioși necesari de stabilizare, pe de o parte a societății și de ce nu, a ideii de transport în comun pe raza municipiului Galați. Dacă răspunsul a fost destul de amplu, cu dragă inimă vă stau și eu la dispoziție.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Era o remarcă mai demult. Au scos autobuzul 30 ceea ce, din punctul meu de vedere e în regulă, dar și sâmbătă puteau să-i facă program din oră în oră...

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Dl. consilier, pentru că.

DL. ATANASIU ONUȚ VALERIU:

9

Dar v-am spus, ar fi trebuit să stăm de vorbă la comisie pe tema asta și cred că ar fi mult mai ok.

PRIMAR, PUCHEANU IONUȚ FLORIN:

7                                                      9

Dl. Onuț, cu siguranță, v-am spus că e doar o primă etapă din alte etape. Dacă aveți propuneri legate de transportul în comun, faceți - le în scris, le analizăm și, cu siguranță, le veți găsi spre analiza colegilor spre a fi votate sau nu, dacă corespund sau nu nevoilor celor de la Transurb.

PREȘEDINTĂ, COSTEA MARCELA DANIELA:

9                        7

Vă mulțumesc, dl. Primar! Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?             -18 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (dl. Atanasiu Onuț Valeriu)

Cine se abține?               - 0 voturi

9

Cu 18 voturi „pentru ”, 1 vot „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați a capacităților energetice parțiale din cadrul lucrării „Alimentare cu energie electrică locuințe sociale din cartier Micro 17 - Etapa II - blocurile M7 M14 și transmiterea acestora către SDEE Muntenia Nord SA - SDEE Galați ”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?             -19 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?               - 0 voturi

9

Cu 19 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană, de suprafață și aeriană, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea SDEE Muntenia Nord SA -SDEE Galați și a succesorilor legali ai acesteia, pentru unele terenuri în suprafață totală de 1.863,2 mp din domeniul public al Municipiului Galați”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?             -19 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține? - 0 voturi

9

Cu 19 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 629 din 23.11.2018 privind aprobarea proiectului „Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918” și a cheltuielilor legate de proiect”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?             -19 voturi

Cine este împotrivă?          - 0 voturi

Cine se abține?               - 0 voturi

9

Cu 19 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 292 din 31.05.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-16 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na. Badiu Nicoleta d-na. Iurescu Oana Claudia dl. Atanasiu Onuț Valeriu)

Cu 16 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

9

-16 voturi

- 0 voturi

- 3 voturi (d-na. Badiu Nicoleta d-na. Iurescu Oana Claudia dl. Atanasiu Onuț Valeriu)

Cu 16 voturi „pentru ”, 0 voturi „împotrivă”, 3 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mulțumesc! Declar închisă ședința extraordinară de astăzi.

5                                                                             5               5

PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ, Marcela Daniela COSTEA

AVIZAT, SECRETAR, Radu Octavian KOVACS

ÎNTOCMIT, Camelia NEOFIT