Hotărârea nr. 99/2018

Aprobarea cuantumului cotizatiei anuale datorata de municipiul Galati in calitate de membru al Asociatiei municipiilor din Romania

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 99 din 22.03.2018

privind aprobarea cuantumului cotizației anuale datorată de Municipiul Galați în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 99/27.02.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 22.03.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 19584/27.02.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 19586/27.02.2018 al Direcției Relații Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere HCL nr. 125/21.12.1993 privind aprobarea aderării Municipiului Galați la Federația municipiilor din România;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România nr. 219/06.11.2017 pentru stabilirea cuantumului cotizației datorate de membrii AMR;

Văzând Adresa nr. 3111/16.11.2017 a Institutului Național de Statistică -Direcția Județeană de Statistică Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municiupiului Galați sub nr. 80373/16.11.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile art. 46 alin. (1) lit. a) din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 8 lit. c), art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și lit. e), alin. (4) lit. a) și alin. (7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotizația anuală de membru al Asociației Municipiilor din România, se calculează după formula 0,5 lei/locuitor/an înmulțit cu numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează cotizația și se achită din bugetul local.

Art. 2 - Pentru anul 2018, cotizația datorată de Municipiul Galați în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România, este în cuantum de 151.556 lei.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați