Hotărârea nr. 93/2018

Inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu aflat in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Scolii Gimnaziale nr. 7 Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 93 din 22.03.2018

privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale nr. 7 Galați Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 92/20.02.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 22.03.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 17718/20.02.2018, a Primarului Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 17720/20.02.2018, al Biroului Învățământ, Cultură, Sport, Turism, Agrement, Culte, Sănătate și Evenimente;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea nr. 202/02.02.2018 a Școlii Gimnaziale nr. 7 Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 13729/09.02.2018;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 14, art. 15 și ale art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere HCL nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit.a) pct.1 și pct. 6 și ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă închirierea unui spațiu prin licitație publică - sală de clasă - aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale nr. 7 Galați, spațiu situat în strada Brăilei, nr. 204, parter, cladire școală, pentru desfășurarea unor cursuri, în afara orelor de curs și a activităților extrașcolare, în condițiile legii.

(2) Spațiul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Tariful minim pentru închiriere este stabilit conform anexei nr. 2 la HCL nr. 258/28.06.2011, indexat cu indicele prețurilor de consum la data organizării licitației.

Art. 3 - Contractul de închiriere se va încheia pe perioade mai mici sau egale cu un an, cu posibilitatea de prelungire până la 4 ani, prin încheierea unor acte adiționale, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Galați aprobat prin HCL nr. 258/2011.

Art. 4 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați