Hotărârea nr. 91/2018

Aprobarea atribuirii denumirii "Nina Cassian" unei artere de circulatie

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 91 din 22.03.2018

privind aprobarea atribuirii denumirii Aleea “Nina Cassian” unei artere de circulație

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 660/17.11.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 22.03.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 121158/15.02.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 121160/15.02.2018, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență social, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (1), lit. „d” din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 119/29.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2),        alin. 5, lit.”d”

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1)   din Legea administrației publice locale

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea denumirii Aleea “Nina Cassian”, arterei de circulație, în suprafață de 5.471 mp, situată în zona Micro 13 B, Lot 1/1/1/2, evidențiată în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1 : 2000

Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

) ț) ddr)

S =SA7!mp

Hun. Galați, Micro 1^,Str. Crinului, Lot1/1/1/2

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UATl

Galați

o o

2?

r**

443000«3 M-

O

K


Nota: Prin Lot1/1/1/2 -drum se va face accesul la

A. Date referitoare la teren

Nr Cri.

Categorie de folosința

Suprafața (mol

Mențiuni

1

Cc

5471

Materializat prin qarduri si tarusi la capete.

Total

-........   547?


5. Date referitoare la construcție


Cod

Destinația

Supraf, Construita (a sol

Mențiuni


Suprafața totala masurata a imobilului - Si71mp

l.


Suprafața din act- S471mp

Executant

■        ‘ ȘțEvalcad 201Z.SRL ■

ar^^âșurștjGfiTpr dfâ teren, corecfii'd'dlFea intocmirilipptumentatiei cadastrale si.'-cirespondenta-acestei^ cu realitatea djn. teren

-                   ’<? ț <>'■■■■.   ■-     ..■■■■

■' ■■■’ , „, gr j

..    ,- Semnatdrs. y stampilă ~

■ ■■ M '■ <

i^-5, Dtâ/o5M.2M6

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

I Nume si î,                     ,

Stampil'p'M^tPct.

Nord(X)

Est(Y)

1

443103.976

736314.367

2

443089.357

736360.155

3

443062.770

736443.423

4

443055.816

736492.876

5

443040.263

736527.208

6

442941.938

736491.769

7

442944.323

736483.343

8

442919.136

736474.925

9

442922.372

736465.30 7

10

442924.295

736468.999

11

442937.454

736473.357

12

442940.779

736471.687

13

443005.271

736277.078

74

443011.825

736279.554

15

442947.267

736474.484

16

442950.605

736487.454

17

442977.450

736497.129

18

442982.471

736494.688

19

443049.064

736293.627

20

443055.618

736296.104

21

442989.058

736497.063

22

442991.564

736502.216

23

443032.792

736517.075

24

443038.205

736514.787

25

443049.024

736490.904

26

443051.497

736471.737

27

443053.866

736456.476

28

443055.921

736441.860

29

443082.689

736358.026

30

443097.907

736312.079

S = 5471,234 mp

Datai 07.11.2017


Air Sens'.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,