Hotărârea nr. 85/2018

Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pentru anul 2018

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 85

din 15.02.2018

privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pentru anul 2018

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 16/12.01.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 15.02.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 2736/12.01.2018 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2738/12.01.2018, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) și alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pentru anul 2018 - secțiunea de funcționare - conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pentru anul 2018 - secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 3, 4, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2018 - secțiunea de funcționare -conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2018 - secțiunea de dezvoltare -conform anexelor 7, 8, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aprobă bugetul împrumuturilor interne și externe pe anul 2018, conform anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se aprobă numărul de salariați permanenți și temporari pe anul 2018, conform anexei 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 8 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați,

Unitatea administrativ - teritoriala:

MUNICIPIUL GALAȚI

Anexa 1 la HCL 85/15.02.2018

BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE                            mii lei

Nr.

cri

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

BUGET 2018

A

B

C           |

1

TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17)

00.01

350.858,Oo|

2

VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02)

48.02

279.562,00

3

I. VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

337.691,00

4

A. VENITURI FISCALE (00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

317.573,00

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (00.05+00.06+00.07)

00.04

131.525,00

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0,00

I 7

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+04.02)

00.06

131.525,00

10

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02.

1.245,00

11

Impozit pe onorariul avocatiior si notarilor publici

03.02.17.

12

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1.245,00

13

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

130.280,00

14

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

129.280,00

15

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

1.000,00

16

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0,00

18

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0,00

19

A2. IMPOZIT PE SALARII- TOTAL - Restante ani anteriori -

06.02.

0,00

20

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante ani anteriori -

06.02.02

0,00

21

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

73.492,00

22

Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

73.492,00

23

Impozitul si taxa pe clădiri (07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

57.178,00

24

Impozitul pe clădiri pf

07.02.01.01

14.191,00

25

Impozitul si taxa pe clădiri pj

07.02.01.02

42.987,00

26

Impozitul si taxa pe terenuri

(07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

13.207,00

27

mpozit pe teren pf

07.02.02.01

4.620,00

28

mpozit si taxa pe teren pj

07.02.02.02

7.239,00

29

mpozit pe teren extravilan, restante ani anteriori din imp pe teren agricol

07.02.02.03

1.348,00

30

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

07.02.03

3.107,00

31.

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

3;

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

' (codi 1.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

112.554,00

3;

Sume defalcate din TVA

(11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

92.903,00

34

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

35

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

11.02.02

48.640,00

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

42.136,00

38

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea Programului de dezv a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

39

Sume defalcate din TVA pt finanțarea invatamantului

11,02,09

2.127,00

40

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

227,00

41

Taxe hoteliere

12.02.07

227,00

41

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

125,00

42

Impozit pe spectacole

15.02.01

125,00

43

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

44

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

19.299,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport

(16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

15.334,00

46

Impozitul pe mijloace de transport pf

16.02.02.01

9.812,00

47

Impozitul pe mijloace de transport pj

16.02.02.02

5.522,00

48

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

3.495,00

I

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

470,00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

2,00

51

Alte impozite si taxe fiscale (18.02.50)

18.02

2,00

52

Alte impozite si taxe

18.02.50

2,00

53

0. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

20.118,00

54

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

16.481,00

55

Venituri din proprietate (cod

30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

16.481,00

56

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

0,00

57

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05,30

16.214,00

58

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

267,00

59

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

267,00

60

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

61

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

62

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0,00

63

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

3.637,00

64

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.2 B+33.02.50)

33.02

1.786,00

65

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

282,00

66

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru ntretinerea copiilor in crese

33.02.10

160,00

67

Contribuția persoanelor beneficiare aie cantinelor de ajutor sociai

33.02.12

1.301,00

6S

Contribuție persoane asistate

33,02,13

34,00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

7C

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție sociala

33.02.27

71

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

9,Oo|

72

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

73

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

115,00

74

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

115,00

75

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

76

Amenzi, penalitatisi confiscări (cod 35.02.01 ia 35.02.50)

35.02

10.352,00

77

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01,02

10.352,00

78

Penalitati pentru nedep sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0,00

79

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0,00

80

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

81

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

26.158,00

82

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

62,00

83

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

84

Taxe speciale

36.02.06

13.531,00

87

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

88

Venituri din recuperarea cheltuielilor in cursul procesului de executare silita

36.02.14

215,00

89

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti SF

36,02,32,03

90

Alte venituri

36.02.50

12.350,00

91

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-34.774,00

92

Donații si sponsorizări

37.02.01

45,00

93

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltarea bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-34.819,00

94

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

95

II. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

96

ncasari din rambursare imprumuturilor acordate ( cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40,02

0,00

97

ncas din ramb împrumut pt inf unor instit și serv pubf de interes local sau a unor act fin integr din ven proprii

40.02.06

98

ncasari din rambursarea microcreditelor de la p.f. și p.j.

40.02.07

99

mprumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

100

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.11

101

ncasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

102

V. SUBVENȚII (cod00.18)

00.17

13.167,00

103

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)

00.18

13.167,00

104

Subvenții de la bugetul de stat ( cod 00.20)

42.02

13.167,00

105

B. Curente (cod

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 a

42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45

+42.02.46)

00.20

13.167,00

we

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

107

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

108

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

. 109

Subvenții pentru compensarea creșterilor ne previzionale ale preturilor la combustibili

42.02.32

110

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

111

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri

42.02.34

150,00

112

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unit de asistenta medico-sociale

42.02.35

2.400,00

113

Subvenții din bugetul de stat pt trusouri nou-nascuti

42.02.36

114

Subvenții de la bugetul de stat către B.L. pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

115

Subvenții de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

116

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

10.617,00

117

Capitolele 42.02. si 45.02. nu au sume estimate

42.02.42

118

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

119

Sume primite de la administrațiile locale in cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

120

Subvenții de la bugetul de stat către bugetelor locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

121

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece

42.02.64

122

Subvenții de la BS către BL necesare susținerii proiectelor FEN 2014-2020

42,02,69

123

Subvenții de la alte administrații (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0,00

124

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0,00

125

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0,00

126

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

127

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale si județene pentru ajutoare in situații de extrema dificultate

43.02.08

0,00

128

Subvenții primite de la administr.centrala

43.02.20

0,00

129

Subvenții primite din BJ pentru clasele de invatamant specie

43,02,30

0,00

130

Sume alocate din bugetul ANCPI pt finanțarea lucr de inreg

43.02.34

0,00

Președinte de ședință,

Anexa 2 la HCL 85/15.02.2018

MUNICIPIUL GALAȚI

BUGET LOCAL CHELTUIELI 2018 - SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

mii lei

Nr.

crt

DENUMIRE INDICATOR

Cod indicator

BUGET 2018

TOTAL CHELTUIELI

350.858

1

AUTORITATI PUBLICE - TOTAL (PRIMĂRIA)

51.02

46.799

Cheltuieli de personal

10

34.600

Bunuri si servicii

20

5.703

Alte cheltuieli

59

297

Rambursări de credite

81

6.250

Recuperare plăti din anii.precedentii

85

-51

I

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL (EVIDENTA POPULAȚIEI)

54.02

7.850

Cheltuieli de personal

10

3.500

Bunuri si servicii

20

125

Fond de rezerva

50

4.200

Alte cheltuieli

59

25

3

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI-TOTAL

55.02

9.650

Bunuri si servicii (comisioane)

20

375

Dobânzi

30

9.275

4

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA -TOTAL (PRIMĂRIA, POLITIA LOCALA)

61.02

18.745

Cheltuieli de personal

10

545

Bunuri si servicii

20

600

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

17.600

5

INVATAMANT - TOTAL (69 UNITATI INVATAMANT)

65.02

26.476

Bunuri si servicii

20

21.289

Alte transferuri

55

2.131

Asistenta sociala

57

1.656

Burse

59

1.400

Recuperare plăti din anii precedentii

85

6

SANATATE - TOTAL (SPITALE, SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA)

66.02

19.597

Cheltuieli de personal

10

10.800

Bunuri si servicii

20

323

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

8.397

Alte cheltuieli

59

77

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TOTAL (PRIMĂRIA, TEATRE)

67.02

33.700

7

Bunuri si servicii

20

10.000

t

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

16.700

Alte cheltuieli

59

7.000

Recuperare plăti din anii precedentii

85

0

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL (PRIMĂRIA, UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA)

68.02

61.703

Cheltuieli de personal

10

27.000

fi

Bunuri si servicii

20

6.045

O

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

9.300

Asistenta sociala

57

16.316

Alte acțiuni (fundații)

59

3.042

Recuperare plăti din anii precedentii

85

9

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA -TOTAL (PRIMĂRIA)

70.02

13.787

Cheltuieli de personal

10

228

Bunuri si servicii

20

11.000

Alte transferuri

55

2.600

Recuperare plăti din anii precedentii

85

-41

10

PROTECȚIA MEDIULUI (PRIMĂRIA SALUBRITATE)

74.02

26.539

Bunuri si servicii

20

20.000

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

1.50'0

Alte transferuri -ALIMENTARE IID

55

1.200

Rambursări de credite

81

3.839

11

ACȚIUNI GENERALE

80.02

1.500

Bunuri si servicii

20

1.500

12

COMBUSTIBILI SI ENERGIE (APATERM)

81.02

18.294

Subvenții

40

14.000

Ajutoare populație

57

3.500

Rambursări de credite

81

794

Recuperare plăti din anii precedentii

85

0

13

TRANSPORTURI (PRIMĂRIA, TRANSURB)

84.02

64.814

Bunuri si servicii

20

20.000

Subvenții

40

30.000

Rambursări de credite

81

14.814

■*Ld

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

87.02

1.404

14

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

1.404

Președinte de ședință,

MUNICIPIUL GALAȚI


Anexa 3 la HCL 85/15.02.2018

BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018

SEC

IT

crt.

TIUNEA DE DEZVOLTARE                                              mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

A

B

1

TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02)

00.01

49.2941

2

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

537

3

I. VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

35.315

4

A. VENITURI FISCALE (00.10)

00.03

0

5

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02)

00.10

0

8

C. VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

35.315

9

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.02+37.02)

00.14

35.315

10

Diverse venituri (36.02.07)

36.02

496

11

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

12

Contribuția asoc de propr la reabilit termica a blocurilor

36,02,31

496

13

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti SD

36.02.32.02

14

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (37.02.04)

37.02

34.819

15

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

34.819

16

II. VENITURI DIN CAPITAL (39.02)

00.15

41

17

Venituri din valorificarea unor bunuri

(39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

41

18

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

19

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

41

20

Venituri din privatizare

39.02.04

21

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

22

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

23

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

24

Incasari din rambursare împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40,02

0

25

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

26

Sume din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

27

IV. SUBVENȚII (00.18)

00.17

12.724

28

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (42.02)

00.18

12.724

29

Subvenții de la bugetul de stat (00.19+00.20)

42.02

12.724

30

A. De capital (42.02.01 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

206

31

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

32

nvestitii finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

33

Aeroporturi de interes local

42.02.04

34

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

35

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

36

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferenteproiectelor SAPARD

42.02.07

3'

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si 7 alimentare cu apa a satelor

(42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

Finanțarea subprogramului privind pietruirea reabilitarea , modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

3S

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

4C

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09,03

41

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

42.02.10   |

42

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

42.02.12   |

43

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

1

42.02.13

44

Subvenții pentru finanțarea cheit de capital la instit de invat preuniversitar de stat

42.02.14

45

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

I

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

47

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16,02

48

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

49

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

50

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

51

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

52

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

53

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

54

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului muitianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

55

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

206

56

B.Curente (cod

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34)

00.20

12.518

56

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

12.518

56

Subvenții de la BS către BL necesare susținerii proiecte FEN 2014-2020

42.02.69

56

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18)

45.02

0

57

Fondul European de Dezvoltare Regionala

(45.02.01.01 +45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

0

58

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

59

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.01.02

60

prefinantare

45.02.01.03

61

Fondul Social European (45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0

6;

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.02.01

6:

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.02.02

6'

prefinantare

45.02.02.03

6E

Fondul de Coeziune (45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

66

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.03.01

67

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.03.02

68

prefinantare

45.02.03.03

69

Fondul European Agricol de Dezvoltare

Rurala(45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

45.02.04

0

70

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.04.01

71

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.04.02

72

prefinantare

45.02.04.03

73

Fondul European pentru Pescuit

(45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

I                 0

74

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.05.01

75

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.05.02

76

prefinantare

45.02.05.03

77

Instrumentul European de Dezvoltare Regionala

(45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

78

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.07.01

79

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.07.02

I

80

prefinantare

45.02.07.03

81

Fondul European de Dezvoltare Regionala

(45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0

82

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.08.01

83

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.08.02

84

prefinantare

45.02.08.03

85

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.02.15

0

86

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.15.01

87

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.15.02

88

prefinantare

45.02.15.03

89

Fondul European de Dezvoltare Regionala

(45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0

90

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.16.01

91

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.16.02

92

prefinantare

45.02.16.03

93

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0

94

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.17.01

95

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02.17.02

96

prefinantare

45.02.17.03

97

Fondul European de Dezvoltare Regionala

(45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.02.18

0

98

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.18.01

99

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

45.02,18.02

100

prefinantare

45.02.18.03

101

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 48.02)

48.02

1.214

102

Fondul European de Dezvoltare Regionala

[45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

48.02.01

1.214

103

sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.01.01

1.205

104

sume primite in contul plăților efectuate ani anteriori

48.02.01.02

9

105

prefinantare

48.02.01.03

MUNSCHPHUL GALATS

BUGET LOCAL CHELTU8EU 2018 - SECȚIUNEA DEZVOLTARE

mii lei

Nn

DENUMIRE INDICATOR

cod

BUGET

Crt

indicator

2018

TOTAL CHELTUIELI

49.294,00

1

AUTORITATI PUBLICE

51.02

2.716,00

Active nefinanciare

71

2.716,00

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL (EVIDENTA POPULAȚIEI)

54.02

18,00

Active nefinanciare

71

18,00

3

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA -TOTAL (PRIMĂRIA, POLITIA LOCALA))

61.02

1.359,00

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locaie

51

0,00

Active nefinanciare

71

1.359,00

4

INVATAMANT

65.02

7.414,00

Cheltuieli FEN

58

Active nefinanciare

71

7.414,00

5

SANATATE - TOTAL (SPITALE, SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA)

66.02

1.838,00

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

1.354,00

Active nefinanciare

71

484,00

6

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67.02

3.727,00

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

1.120,00

Cheltuieli FEN 2014-2020

58

Active nefinanciare

71

2.607,00

7

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL (PRIMĂRIA, UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA)

68.02

1.453,00

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

196,00

Cheltuieli FEN

58

Active nefinanciare

71

1.257,00

8

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA -TOTAL (PRIMĂRIA)

70.02

6.500,00

Cheltuieli FEN

58

258,00

Active nefinanciare

71

5.557,00

Active financiare

72

685,00

9

PROTECȚIA MEDIULUI (PRIMĂRIA SALUBRITATE)

74.02

6.011,00

Active nefinanciare

71

6.011,00

10

ENERGIE TERMICA

81.02

210,00

Active nefinanciare

71

210,00

11

TRANSPORTURI (PRIMĂRIA, TRANSURB)

84.02

18.030,00

Cheltuieli FEN

58

373,00

Active nefinanciare

71

17.657,00

Active financiare

72

0,00

12

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

87.02

18,00

Transferuri intre unitati ale adminstatiei publice locale

51

18,00

BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SI SUBVENȚII DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2018

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

206.761,00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

] Impozit pe spectacole

15.10,01

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

116.663,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

0,00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

347,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

347,00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50      |

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

116.663,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10

121.339,00

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

3.407,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

52.248,00]

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

2.146, OOI

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

2.074,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

56,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfection;

33.10.17

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

Venituri din cercetare

33.10.20

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

50.767,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de

33.10.30

7.832,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile

33.10.31

1.876,00

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

933,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

(Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

44,00

|Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

44,00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

12,00

| Alte venituri

36.10.50

I                  12,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-4.732,00

| Donații și sponsorizări

37.10.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

I            -4.732,00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

89.751,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 43.10)

00.18

89.751,00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10         |

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii

42.10.43      |

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10,15)

43.10

I           89.751,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

48.904,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

5.997,00

Subvenții din bugetul Fondului național de sanatate pt acop.gGolurilor salariate

43.10.33

j            34.850,00]

Președinte de ședință,

IWUNICflPiUL GALAȚI

BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SI SUBVENȚII DETALIAT LA CHELTUIELI, PE CAPITOLE Șl TITLURI PE ANUL 2018

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE                           mii lei

Nr.

|crt.

DENUMIRE INDICATOR

COD

INDICATOR

BUGET 2018    |

TOTAL

212.770

1

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL

61.10

17.610

- Cheltuieli de personal

10

16.225

- Bunuri si servicii

20

1.385

2

INVATAMANT

65.10

5.749

- Cheltuieli de personal

10

30

- Bunuri si servicii

20

5.719

3

SANATATE

66.10

107.606

- Cheltuieli de personal

10

82.342

- Bunuri si servicii

20

24.420

- Alte cheltuieli

59

844

4

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

67.10

17.445

- Cheltuieli de personal

10

10.905

- Bunuri si servicii

20

4.517

- Alte cheltuieli

59

2.023

5

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.10

11.446

- Cheltuieli de personal

10

6.800

- Bunuri si servicii

20

4.578

- Alte cheltuieli

59

68

6

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

70.10

2.861

- Cheltuieli de personal

10

1.221

- Bunuri si servicii

20

1.640

7

PROTECȚIA MEDIULUI

74.10

38.644

- Cheltuieli de personal

10

14.039

- Bunuri si servicii

20

24.365

- Alte cheltuieli

59

240

8

TRANSPORTURI

84.10

9.174

- Cheltuieli de personal

10

816

- Bunuri si servicii

20

8.358

9

Alte acțiuni economice

87.10

2.235

- Cheltuieli de personal

10

2.026

- Bunuri si servicii

20

209

Președinte de ședință,

MUNICIPIUL GALAȚI

BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SI SUBVENȚII DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2018

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

7.420

|C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

4.732

(Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

4.732

(Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

4.732

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

(Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

|IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

2.688

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

2.688

(Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din

42.10.39

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

2.688

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

1.354

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătat

43.10.16

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

43.10.17

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

Subvenții pentru institutiille publice pentru secțiunea de dezvoltare

43.10.19

1.334

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

45.10

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.10.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

Prefinanțare

45.10.01.03

Fondul Social Europeanf cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

Prefinanțare

45.10.03.03

Fondul Agrico

de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04,02

Prefinanțare

45.10.04.03

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

|Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

Prefinanțare

45.10.05.03

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderaref cod 45.10.07.01+45.10.07,024-45.10.07.03)

45.10.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

Prefinanțare

45.10.07.03

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriatf cod

45.10.08

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

Prefinanțare

45.10.08.03

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.10.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

Prefinanțare

45.10.15.03

j

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

1

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

1

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

1

Prefinanțare

45.10.16.03

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

Sume primite în avans

45.10.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18,01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

Sume primite în avans

45.10.18.03

Președinte de ședință,

MUNICIPIUL GALAȚI

BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SI SUBVENȚII DETALIAT LA CHELTUIELI, PE CAPITOLE Șl TITLURI PE ANUL 2018

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

MII LEI

Nr.

crt

DENUMIRE INDICATOR

COD INDICATOR

BUGET    I

2018

TOTAL

7.564

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

0

- Active nefinanciare

71

0

1

INVATAMANT

65.10

0

- Active nefinanciare

71

2

SANATATE

66.10

4.200

- Active nefinanciare

71

4.200

3

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

67.10

1.12o|

- Active nefinanciare

71

1.120

4

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.10

226

- Active nefinanciare

71

226

5

LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.10

0

- Active nefinanciare

71

6

PROTECȚIA MEDIULUI

74.10

2.000

- Active nefinanciare

71

2.000

7

TRANSPORTURI

84.10

0

- Active nefinanciare

71

8

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

87.10

18

- Active nefinanciare

71

18

Președinte de ședință,

Lista obiectivelor de investiții de interes public local finanțate din credit extern

mii lei

Nr. Crt.

Denumire obiectiv de investiții

Buget 2018

1

Achiziție 14 troleibuze

17.500,00

2

Eficientizarea transportului public local

6.500,00

TOTAL

24.000,00

Lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumut bancar CEC Bank

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Buget 2018

0

1

1

Amenajare zona centrală între Strada Navelor, limita bloc P și Potcoava de Aur

5.000,00

2

Resistematizare strada Brăilei intre b-dul Dunarea si intrarea in municipiul Galați (fost DN 2B Tirighina) -Etapa 1

12.100,00

3

Amenajare parcare si parc Tiglina II, aferent bl.E6 (

1.945.000+ 262.000 Electrica)

2.205,00

4

Centrale termice unități de învățământ

12.854,00

5

Construire parcare supraetajata zona ,Mazepa 1, aferenta bl. R5

800,00

6

Sistematizare zona Colegiului National

M.Kogalniceanu

5.220,00

7

Achiziție autobuze

10.000,00

8

Amenajare scuar b-dul Galati-strada Otelarilor

1.811,35

9

Construire locuințe sociale Micro 17 (6.465.000+44.000 chirie)

6.509,00

10

Alimentare energie electrica locuințe Micro 17

1.606,00

11

Remediere accident de teren- bulevardul Marii Uniri, zona Elice

700,00

12

Modernizare Parc Mihai Eminescu

371,15

13

Târg auto str Macului

4.019,50

14

Modernizare Aleea Păcii (strada Moruzzi nr.74-82)

160,00

15

Anvelopare Școala Gimnazială Nr. 3

700,00

16

Anvelopare Școala Gimnazială Nr. 22

700,00

17

Creșterea performantei energetice la blocurile de

ocuinte, bl.G8,strada Brăilei nr.258 Bis Micro 18 ,H.C.L.nr.l49/2016

800,00

18

Creșterea performantei energetice la blocurile de

ocuinte, bl.Gl,strada Brăilei nr.250,Micro 18

H.C.L.nr.150/2016

700,00

19

Reabilitare zona istorică Mun Galați, - imobil Strada

Domnească, Nr. 58

200,00

20

Modernizare Strada Siderurgiștilor, Strada 1 Decembrie 1918

1.500,00

21

Modernizare strada Pictor Isser

2.500,00

22

Modernizare străzi Valea Orașului

1.000,00

23

Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa est-vest, intrări in Galați

3.544,00

TOTAL

75.000,00

Președinte de ședință,

NUMĂRUL DE SALARIATI PERMANENTI SI TEMPORARI PE ANUL 2018

INDICATORI

COD

NUMĂR PERSONAL

BUGET LOCAL

AUTORITATI PUBLICE

51.02

409

SERVICIUL DE EVIDENTA A POPULAȚIEI

54.02

57

PROTECȚIE CIVILA

61.02

6

SANATATE

66.02

142

ASISTENTA SOCIALA

68.02

1064

SERVICIUL DE DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

5

BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

POLITIA LOCALA

61.10

304

INVATAMANT

65.10

10

SANATATE

66.10

1241

TEATRE

67.10

368

ASISTENTA SOCIALA

68.10

180

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

70.10

21

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

74.10

258

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

84.10

16

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD - EXPERT

87.10

27

Președinte de ședință,

Anexa IV la HCL 85/15.02.2018

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2018

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget 2018

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2017

2018

BUGET LOCAL

restanțe

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

9

TOTAL

1.040.751,79

220.87025

819.881,54

6.690,00

26.812,00

12.518,00

45.975,00

CAP.51.02.71-Autoritati publice si acțiuni externe

39.68820

33.899,00

5.789,20

860,00

1.856,00

0,00

2.716,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

37.79820

33.899,00

3.899,20

626,00

200,00

0,00

826,00

1

Modernizare imobil str.Domneasca nr.54

H.C.L.nr.431/2013

34.610,00

33.899,00

711,00

561,00

150,00

711,00

2

Sistem informatic integrat de management al documentelor, arhivă electronică si managementul relației cu cetățenii si mediul de afaceri, H.C.L.nr.88/2013

3.188,20

3.188,20

65,00

50,00

115,00

B

OBIECTIVE NOI

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.890,00

1.890,00

234,00

1.656,00

1.890,00

CAP.54.02 Alte servicii publice generale

18,00

0,00

18,00

18,00

0,00

0,00

18,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

18,00

18,00

18,00

0,00

18,00

CAP.61.02.71-Ordine si siguranța

1.359,00

0,00

1.359,00

526,00

833,00

0,00

1.359,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.359,00

0

1.359,00

526,00

833,00

0

1.359,00

CAP.65.02.71- JNVATAMANT

98.34320

1.048,05

97.295,15

2.714,00

2.400,00

2.300,00

7.414,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget 2018

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA31.12.2017

2018

BUGET LOCAL

restanțe

de realizat

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

33.632,60

1.048,05

32.584,55

1.826,00

170,00

2.300,00

4.296,00

MUNICIPIUL GALAȚI

31.820,28

1.048,05

30.772,23

71,00

170,00

2.300,00

2.541,00

1

Campus Școlar la Colegiul National

„Al.I.Cuza" H.C.L.nr.404/2007

16.230,20

1.000,90

15.229,30

10,00

10,00

2

Campus Școlar Colegiul Național "Al. I.

Cuza" - Corp B - HCL 468/2017

6.934,16

6.934,16

100,00

2.300,00

2.400,00

3

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.3 ,

H.C.L.nr. 178/2017, HCL 633/2017

2.915,21

2.915,21

5,00

5,00

4

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.22 "Dimitrie Cantemir" , H.C.L.nr. 179/2017, HCL 634/2017

2.767,61

26,69

2.740,92

5,00

5,00

5

Anvelopare Școala Gimnaziala nr. 40 "Iulia

Hasdeu", H.C.L.nr. 180/2017

2.890,40

20,46

2.869,94

50,00

50,00

6

Instalație detecție și semnalizare incendiu

Școala GimnazilăNr. 9 HCL 288/31.05.2017

39,00

0,00

39,00

34,00

0,00

34,00

7

Instalație de stingere a incendiilor la Școala

Gimnazială Nr. 9, HCL 289/31.05.2017

43,70

0,00

43,70

37,00

0,00

37,00

UNITATI DE INVATAMANT

1.812,32

0,00

1.812,32

1.755,00

0,00

0,00

1.755,00

Școala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu"

297,50

0,00

297,50

294,00

0,00

0,00

294,00

1

Centrala termica Școala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu", H.C.L. nr.444/2017

297,50

0,00

297,50

294,00

0,00

294,00

Școala Gimnaziala nr.26

281,80

0,00

281,80

281,00

0,00

0,00

281,00

2

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.26,

H.C.L. nr. 445/2017

281,80

0,00

281,80

281,00

0,00

281,00

Colegiul National " Al.I.Cuza"

306,00

0,00

306,00

306,00

0,00

0,00

306,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget 2018

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2017

2018

BUGET LOCAL

restanțe

de realizat

3

Centrala termica Colegiul National "Al.I.Cuza", H.C.L. nr. 441/2017

306,00

0,00

306,00

306,00

0,00

306,00

Colegiul Economic "Virgil Madgearu"

455,02

0,00

455,02

427,00

0,00

427,00

4

Centrala termica Colegiul Economic "Virgil

Madgearu", H.C.L. nr 442/2017

455,02

0,00

455,02

427,00

0,00

427,00

Liceul Teoretic " Emil Racoviță"

472,00

0,00

472,00

447,00

0,00

0,00

447,00

5

Centrală termică Liceul Teoretic " Emil

Racoviță", H.C.L. nr. 443/2017

472,00

0,00

472,00

447,00

0,00

447,00

B

OBIECTIVE NOI

61.965,60

0,00

61.965,60

0,00

377,00

0,00

377,00

MUNICIPIUL GALAȚI

61.965,60

0,00

61.965,60

0,00

377,00

0,00

377,00

1

Reabilitare Colegiul Tehnic "Traian Vuia",

HCL nr. 616/27.11.2017

24.130,69

24.130,69

10,00

10,00

2

Reabilitare Colegiul "Paul Dimo"

25.073,91

25.073,91

1,00

1,00

3

Redimensionare instalație electrică Colegiul de Industrie alimentară „Elena Doamna,,

645,00

645,00

300,00

300,00

4

Modernizare Școala Gimnazială Nr. 11

12.116,00

12.116,00

66,00

66,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.745,00

2.745,00

888,00

1.853,00

2.741,00

CAP. 66.02.71-Sanatate

484,00

0,00

484,00

9,00

475,00

0,00

484,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

484,00

484,00

9,00

475,00

484,00

CAP. 67.02.71-Cultura,recreere si religie

91.516,45

11.169,83

80.346,62

359,00

2.248,00

0,00

2.607,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

49.684,51

10.843,25

38.841,26

103,00

231,00

0,00

334,00

1

Amenajare scuar bd.Galati- strada Otelarilor

H.C.L.nr.677/2009, H.C.L.nr.258/2015

11.703,80

166,67

11.537,13

5,00

5,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget 2018

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

LA31.12.2017

2018

BUGET LOCAL

restanțe

de realizat

2

Amenajare extindere Talcioc

H.C.L.nr.201/2013, H.C.L.58/2015

7.297,20

163,22

7.133,98

20,00

20,00

3

Modernizare Parc Eminescu, H.C.L.nr.418/2015, HCL nr. 638/2017

5.742,80

159,30

5.583,50

103,00

5,00

0,00

108,00

5

Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galați H.C.L.nr. 118/2010 ,H.C.L.nr.l49/2011

13.342,90

10,236,85

3,106,05

100,00

100,00

6

Sala Sporturilor-masuri suplimentare privind securitatea la incendiu, HCL 7/2015

936,00

47,00

889,00

100,00

100,00

7

Construire depozit HCL 320/22,06.2017

10.661,81

70,21

10.591,60

1,00

1,00

B

OBIECTIVE NOI

39.597,94

326,58

39.271,36

2,00

27,00

0,00

29,00

1

Punere in valoare sit Tirighina Bărboși, HCL 44/2016, HCL 693/2017

15.387,00

292,63

15.094,37

15,00

15,00

2

Amenajare târg auto, Strada Macului, HCL nr.278/31.05.2017

6.743,94

31,96

6.711,98

2,00

2,00

4,00

3

Amenajare zona centrală între Strada Navelor limita bloc P și Potcoava de Aur HCL 291/31.05.2017

14.499,00

1,99

14.497,01

5,00

5,00

4

Amenajare parc Strada Anghel Saligni / Strada Basarabiei

2.968,00

2.968,00

5,00

5,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.234,00

2.234,00

254,00

1.990,00

2.244,00

CAP.68.02.71-Asi£urari si asistenta sociala

17.116.93

1.561,63

15.555,30

59,00

1.198,00

0,00

1.257,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.957,28

1.561,63

395,65

1,00

391,00

0,00

392,00

MUNICIPIU L GALAȚI

1

Centrul multifuncțional pentru tineri aflati in situații de risc,H.C.L.nr. 142/2009, H.C.L.nr.531/2009, H.C.L.nr.670/2009

1.577,31

1.553,31

24,00

24,00

24,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget 2018

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2017

2018

BUGET LOCAL

restanțe

de realizat

2

Refacere rețea canalizare Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale, strada Domneasca nr. 160

HCL nr. 321/22.06.2017

379,97

8,32

371,65

1,00

367,00

368,00

B

OBIECTIVE NOI

14.709,65

0,00

14.709,65

0,00

415,00

0,00

415,00

CF CREȘE

5.591,00

0,00

5.591,00

0,00

185,00

0,00

185,00

1

Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36 - HCL 426/2017

2.832,00

2.832,00

85,00

85,00

2

Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 1 - HCL 447/2017

2.759,00

2.759,00

100,00

100,00

Centrului de locuințe și sprijin pentru tineri

2.697,65

0,00

2.697,65

0,00

130,00

0,00

130,00

3

Creșterea performanței energetice la clădirii Centrului de locuințe și sprijin centru tineri

2.698

2.697,65

130,00

130,00

Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale

6.421,00

0,00

6.421,00

0,00

100,00

0,00

100,00

4

Reabilitare termică și creșterea performenței energetice a clădirilor Centrului Multifuncțional de Servicii Snr.ialp

6.421,00

0,00

6.421,00

0,00

100,00

100,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

450,00

450,00

58,00

392,00

450,00

CAP. 70.02.71.-Locuinte servicii si

129.404,69

50.226,71

79.177,98

1.102,00

5.140,00

0,00

6.242,00

dezvoltare publica

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

106.064,42

50.114,90

55.949,52

503,00

172,00

0,00

675,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget 2018

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2017

2018

BUGET LOCAL

restanțe

de realizat

1

Reabilitare conducta apa str.Al.I.Cuza

H.C.L.nr.3/2014, H.C.L.nr. 100/2016

1.829,73

907,41

922,32

202,00

0,00

202,00

2

Alimentarea cu energie electrica cartier locuințe Micro 17, H.C.L.nr.45/2015

6.657,43

5.171,07

1.486,36

5,00

5,00

3

Reabilitare conducta apa, str.Stadionului,V.Vilcovici, b-dul Dunarea, H.C.L.nr.2/2014

3.316,80

3.113,78

203,02

191,00

0,00

191,00

4

Construire locuințe sociale Micro 17 H.C.L.nr.415/2013

58.621,26

38.670,90

19.950,36

94,00

5,00

99,00

5

Construire locuințe sociale Drumul Viilor nr.8

H.C.L.nr.416/2013

33.182,50

632,40

32.550,10

1,00

1,00

6

Extindere iluminat public-zona Drum de

Centura-Lac Catusa,Galați H.C.L.nr.493/2009

682,20

46,60

635,60

1,00

1,00

7

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe,bl.GIO,aferent Asociației de proprietari nr.380 siX4 aferent Asociației de proprietari nr.574 din municipiul Galați, H.C.L.nr.23 6/2013

1.574,00

1.571,99

2,01

1,00

0,00

1,00

8

Rampe de acces pentru persoane cu handicap locomotor, H.C.L.nr.81/2017

200,50

0,75

199,75

15,00

160,00

175,00

B

OBIECTIVE NOI

17.948,27

111,81

17.836,46

0,00

175,00

0,00

175,00

1

Extindere iluminat public în municipiul Galați, etapa II, HCL nr. 400/2015

6.298,00

6.298,00

100,00

100,00

2

Reabilitare zona istorica Municipiul Galati-reabilitare imobil Str. Domneasca, Nr. 58 , HCL 136/2017

9.567,27

111,81

9.455,46

5,00

5,00

3

Creșterea performanței energetice, bl. D,

Str.Milcov, nr.25 - HCL nr. 548/2017

831,00

831,00

10,00

10,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget 2018

ORT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2017

2018

BUGET LOCAL

restanțe

de realizat

4

Creșterea performanței energetice, Bloc PR3A

D-dul Galați,Nnr.5, HCL nr. 553/2017

732,00

732,00

10,00

10,00

5

Amenajare Piațetă aferentă Policlinica cu Plată Galați

520,00

520,00

50,00

50,00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

5.392,00

5.392,00

599,00

4.793,00

5.392,00

CAP.74.02.71-Protectia mediului

7.000,90

837,18

6.163,72

119,00

2.599,00

3.293,00

6.011,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

841,80

796,66

45,14

3,00

0,00

0,00

3,00

1

Introducere canalizare str. Romana (str.Brailei-str.Armata Poporului),H.C.L.nr.202/2012

841,80

796,66

45,14

3,00

0,00

3,00

B

OBIECTIVE NOI

3.213,10

40,52

3.172,58

1,00

100,00

2.961,00

3.062,00

1

Statie epurare ape uzate cartier Dimitrie

Cantemir H.C.L.nr.62/2017

3.213,10

40,52

3.172,58

1,00

100,00

2.961,00

3.062,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.946,00

2.946,00

115,00

2.499,00

332,00

2.946,00

CAP.81.02.71-Combustibili si energie

210.00

0,00

210,00

0,00

210,00

OJJO

210,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

210,00

210,00

0,00

210,00

210,00

CAP.84.02.71

655.610,42

122.127,85

533.482,57

924,00

9.853,00

6.925,00

17.657,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

411.963,10

121.813,86

290.149,24

343,00

6.922,00

6.925,00

14.190,00

1

Modernizare Strada Tecuci, HCL 59/214, HCL 364/2014

39.529,79

23.637,90

15.891,89

0,00

33,00

33,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget 2018

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2017

2018

BUGET LOCAL

restanțe

de realizat

2

Modernizare strada Traian intre Metro si strada Brăilei (lărgire carosabil), H.C.L.nr.465/2013,H.C.L.nr.l66/2015

14.161,18

12.335,20

1.825,98

17,00

1,00

18,00

3

Modernizare strada Traian intre strada Brăilei si Metro, H.C.L.nr.33/2011

56.052,93

37.343,31

18.709,62

30,00

231,00

713,00

974,00

4

Amenajare artera de legătură str.Al.Lapusneanu-str.Rosiori,inclusiv spatii parcare cartier

Mazepa I, H.C.L.nr. 165/2015

2.288,64

2.047,05

241,59

122,00

0,00

122,00

5

Modernizare strada Anghel Saligny intre str.Basarabiei si str.Gh.Asachi, H.C.L.nr.57/2014,H.C.L.nr.366/2014, H.C.L.nr. 148/2016

31.778,75

17.441,81

14.336,94

2,00

33,00

35,00

6

Modernizare strada Leonida Zamfirescu,

H.C.L.nr.401/2015

7.923,90

452,61

7.471,29

4,00

210,00

3.212,00

3.426,00

7

Modernizări străzi Valea Orașului

H.C.L. nr.421/2002

18.363,33

16.913,33

1.450,00

19,00

20,00

39,00

8

Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa Est-Vest,intrări in Galați, H.C.L.nr.38/2016

145.101,30

430,67

144.670,63

11,00

1.383,00

1.394,00

9

Modernizare strada Pictor Isser

H.C.Lnr. 14/2008

5.827,86

859,61

4.968,25

74,00

10,00

84,00

10

Eflcientizarea transportului public local

H.C.L.nr.6/2014, H.C.L.nr.187/2016

34.582,14

207,10

34.375,04

1.600,00

1.600,00

11

Modernizare str.Cerealelor,str.Dr.Camabel intre str.Basarabiei si str.V.Alecsandri, H.C.L.nr.389/2014

9.487,30

134,72

9.352,58

200,00

3.000,00

3.200,00

12

Resistematizare rigola Cimitir Ștefan cel

Mare, H.C.L.nr.320/2014

1.348,70

35,67

1.313,03

3,00

635,00

638,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget 2018

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA31.12.2017

2018

BUGET LOCAL

restanțe

de realizat

13

Amenajare artera de legătură intre b-dul Dunarea si b-dul Marii Uniri, H.C.L.nr.3 94/2015

7.877,64

466,75

7.410,89

1,00

499,00

500,00

14

Reabilitare rețea electrica de transport public cu troleibuze,H.C.L.nr.23/2016

21.262,90

39,27

21.223,63

56,00

2.052,00

2.108,00

15

Modernizare strada Mihai Bravu, H.C.L. nr.5/2014

7.108,96

6.351,90

757,06

1,00

7,00

8,00

16

Drum acces stația sortare, HCL 112/2009

732,00

93,77

638,23

1,00

1,00

17

Modernizare Aleea Păcii (strada Moruzzi nr.74-82), H.C.L.nr.231/2016

265,50

7,11

258,39

2,00

1,00

3,00

18

Remediere accident teren bd. Marii Uniri, Zona elice - Faleza Inferioara, H.C.L.nr. 214/2017

3.985,08

2.984,41

1.000,67

5,00

5,00

19

Amenajare parcare si parc Tiglina II, aferent bl.E6, H.C.L.nr. 103/2016

4.285,20

31,67

4.253,53

1,00

1,00

2,00

B

OBIECTIVE NOI

240.537,32

313,99

240.223,33

45,00

357,00

0,00

357,00

1

Modernizare Strada Siderurgistilor, Strada 1

Decembrie 1918, H.C.L.nr. 215/2017

104.320,00

104.320,00

5,00

5,00

2

Construire parcare supratejata zona Mazepa I, aferenta bl.R5, H.C.L.nr.494/2017

12.155,00

114,28

12.040,72

5,00

5,00

3

Modernizare Strada Al. I. Cuza - HCL nr. 474/2017

9.188,40

0,70

9.187,70

45,00

82,00

127,00

4

Sistematizare zona Colegiului National

M.Kogalniceanu,H.C.L.nr.93/2017

7.026,00

97,61

6.928,39

5,00

5,00

5

Dunarea si intrarea in municipiul Galați (fost

DN2B Tirighina)

H.C.L.nr.333/2011, H.C.L.nr.92/2017

37.268,00

101,40

37.166,60

5,00

5,00

6

Refacere sistem rutier interior cartier si regenerare urbana Țiglina I

21.303,43

21.303,43

55,00

40,00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget 2018

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

LA 31.12.2017

2018

BUGET LOCAL

restanțe

de realizat

7

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Aurel Vlaicu

20.228,60

20.228,60

55,00

40,00

8

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Siderurgiștilor

11.606,37

11.606,37

55,00

40,00

9

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Dunărea

5.287,66

5.287,66

45,00

45,00

10

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Mazepa II

12.153,86

12.153,86

45,00

45,00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

3.110,00

3.110,00

536,00

2.574,00

3.110,00

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE ASE EXECUTA IN ANUL 2018 VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

CRT,

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2017

LA

31.12.2017

2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget 2018

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

12.214,72

0,00

12.214,72

375,00

2.313,00

4.876,00

7.564,00

CAP .66.10.71 -SANIATATE

4.941.72

0,00

4.941,72

324,00

1.030,00

2.846,00

4.200,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

1.093,72

0,00

1.093,72

7,00

345,00

0,00

352,00

Spitalul pentru copii St loan Galați

1.093,72

0,00

1.093,72

7,00

345,00

0,00

352,00

1

Sistem de ventilație bucătărie si spălătorie la Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf.loan,Galați .H.C.L.nr. 133/2017, HCL 500/2017

257,08

0,00

257,08

7,00

250,00

257,00

2

înlocuire inel de apa pentru alimentare Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf loan Galați, HCL 132/2017

836,64

0,00

836,64

0,00

95,00

95,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

3.848,00

3.848,00

317,00

685,00

2.846,00

3.848,00

CAP.67.10.71-CULTURA.RECREERE.RELIGIE

1.120,00

0,00

1.120,00

0,00

1.120,00

0,00

1.120,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.120,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

CAP.68.10.71-Asistenta sociala

4.135.00

0,00

4.135,00

51,00

145,00

30,00

226,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

30,00

Centrul Medico-Social Pechea

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

30,00

1

Extindere si modernizare Centrul Medico-social Pechea, HCL 170/2009, HCL 183/2009 - extindere sistem alarmare si avertizare in caz de incendiu

30,00

30,00

30,00

30,00

B

OBIECTIVE NOI

4.054,00

0,00

4.054,00

0,00

145,00

0,00

145,00

Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Spiridon

4.054,00

0,00

4.054,00

0,00

145,00

0,00

145,00

1

Creșterea performanței energetice la Căminul pentru persoane vârstnice "Sf. Spiridon"

4.054,00

0,00

4.054,00

145,00

145,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

51,00

51,00

51,00

0,00

0,00

51,00

CAP.74.10.71 -SALUBRITATE

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

CAP.87.10.71

18,00

0,00

18,00

0,00

18,00

0,00

18,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

18,00

18,00

18,00

18,00

|

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IM ANUL 2018 DIN FONDURI STRUCTURALE

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2015

LA 31.12.2015

2016

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget 2018

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6"

7

8

TOTAL

2.302,60

0,00

0,00

10,00

0,00

20,00

CAP.70.02.58

2.302,60

0,00

2.302,60

0,00

10,00

0,00

20,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

2.302,60

0,00

2.302,60

0,00

10,00

0,00

20,00

Municipiul Galați

1

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe, bl.Gl,strada Brăilei nr.250, Micro 18 H.C.L.nr. 150/2016

1.122,60

0,00

1.122,60

5,00

10,00

2

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe , bl.G8,strada Brăilei nr.258 Bis Micro 18, H.C.L.nr.149/2016

1.180,00

0,00

1.180,00

5,00

10,00

Președinte de ședință,

Anexa V la HCL 85/15.02.2018

LISTA poziției "Dotări si plăti proiecte pe anul 2018"

Nr. Crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantit ate

Buget

TOTAL C

20.844.00

CAP. 51.02,71 - Autoritati publice si acțiuni

1.890,00

externe

MUNICIPIUL GALAȚI

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

796,00

1

Instalație sonorizare ședințe CL

buc

1

143,00

2

Sistem procesare corespondenta

buc

22,00

3

Masa sala de consiliu

set

1

78,00

4

Server

buc.

2

129,00

5

Infrastructură de stocare

buc.

2

200,00

6

Infrastructură de rețea

buc.

2

37,00

7

Sistem colectare date

buc.

5

55,00

8

Imprimante

buc.

44,00

9

Calcutaor birou

buc

8

48,00

10

Multifuncțional

buc

1

12,00

11

Cititor/etichetare cod de bare

buc.

4

15,00

12

Mașina numarat bani

buc.

1

13,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

137,00

1

Servicii de certificare si supraveghere a conformității Sistemului de Management al Calitatii, in conformitate cuSRENISO 9001:2008

5,00

2

Autorizație securitate la incendiu, sediu primăria municipiului Galați, bloc A4 (din 2016)

30,00

3

Strategia Smart City Galați

102,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

957,00

1

Aplicații informatice

15

162,00

2

Licențe software

buc

24

97,00

3

Licențe antivirus Symc endpoint protection

buc.

50

11,00

4

DBS Gateway

372,00

5

Receptor GNSS

buc

1

54,00

6

Software - management activitate DGILP

1

100,00

7

Sistem comunicare online taxe și impozite

buc

1

161,00

CAP. 54.02 - Alte servicii publice generale

18,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

18,00

1

Sistem Electronic de Dirijare și Ordonare

buc

1

18,00

CAP. 61.02.71 - Ordine publica si siguranța

1.359,00

naționala

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.359,00

1

Autospeciala pentru intervenție si salvare de la inaltime necesara pentru intervenția in situații de urgenta la imobilele cu 10 etaje

buc.

1

1,00

2

Sirenă electronică 1200W

buc.

4

242,00

3

Cofret pentru sirene cu motor electric trifazat

buc.

8

53,00

4

Cofret pentru sirene electronică

buc.

5

34,00

5

Sirenă electronică 600W

buc.

5

197,00

6

Sirenă electronică 1200W

buc.

5

280,00

7

Cofret inteligent pentru sirene cu motor electric trifazat

buc.

10

60,00

8

Complet amplificare 600Wcu câte 4 trivere necesare pentru creșterea puterii sirenelor S.E.M.

buc.

4

143,00

9

Boxă amplificator 600W sirenă S.E.M.

buc.

6

72,00

10

Boxă unutate centrală sirenă S.E.M.

buc.

4

46,00

11

Boxă alimentare B.A.S. sirenă S.E.M.

buc.

4

27,00

12

Boxă alimentare B.A.R. sirenă S.E.M.

buc.

4

29,00

13

Autoturism/autospecială

buc.

1

84,00

14

Centrală de înștiințare și alarmare

buc.

2

91,00

CAP. 65.02.71 - Invatamant

2.741,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

844,00

UNITA TI DE INVA TAMANT - dotări

772,00

Grădiniță cu Program Prelungit nr. 1

28,00

1

Centrala termica Grădiniță cu program normal nr.6

21,00

2

Centrală termică Grădinița cu Program Perelungit Nr. 1

7,00

Grădiniță cu program prelungit "Licurici"

22,00

3

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Licurici"

22,00

Grădiniță cu program prelungit nr.39

13,00

4

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.47

13,00

Școala Gimnaziala nr.17

295,00

5

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.17

295,00

Colegiul National "Mihail Kogalniceanu"

296,00

6

Centrala termica Colegiul National "Mihail Kogalniceanu"

296,00

Grădiniță cu program prelungit nr.39

7,00

7

Grădinița cu PP Nr. 39 - pompă CT

7,00

Școala Gimnazială Mihai Viteazul

5,00

8

Școala Gimnazială Mihai Viteazu- 2 pompe pt CT

5,00

Grădiniță cu program prelungit "Sf. Stelian"

15,00

9

Rampa de acces pentru persoane cu handicap Grădiniță cu program prelungit "Sf. Stelian"

15,00

Școala Gimnazială Nr. 28

15,00

10

Rampă pentru persoane cu handicap Școala

Gimnazială Nr. 28

15,00

Școala Gimnazială Ludovic Cosma

20,00

11

Arzător centrală termică Școala Gimnazială Ludovic Cosma

20,00

Școala Gimnazială „Elena Cuza„

30,00

12

Camere video de supraveghere Școala Gimnazială „Elena Cuza,,

30,00

Liceul Teoretic „Sf. Maria,,              2

10,00

13

Camere video de supraveghere Liceul Teorecic „Sf. Maria,,

J                         -

10,00

Grădinița cu PP „Prichindel,,

10,00

14

Camere video de supraveghere Grădinița cu PP „Prichindel,,

10,00

Colegiul tehnic Paul Dimo

6,00

15

Laptop

6,00

UNITATI DE INVATAMANT - avize centrale

67,00

Grădiniță cu Program Prelungit nr.7

1,00

1

Centrala termica Grădiniță cu program saptamanal nr.32

1,00

Grădiniță cu program prelungit nr.30

5,00

2

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.30

5,00

Grădiniță cu program prelungit "Camil Ressu"

2,00

3

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit "Camil Ressu"

1,00

4

Centrala termica Grădiniță cu program prelungit nr.56

1,00

Școala Gimnaziala nr.5

5,00

5

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.5

2,00

6

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.9

3,00

Școala Gimnaziala nr.10

1,00

7

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.10

1,00

Școala Gimnaziala "Mihai Sadoveanu"

1,00

8

Centrale termice Școala Gimnaziala "Mihai Sadoveanu"

1,00

Școala Gimnaziala "Miron Costin"

7,00

9

Centrala termica Școala Gimnaziala "Miron Costin"

7,00

Școala Gimnaziala nr.16

1,00

10

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.16

1,00

Școala Gimnaziala nr.18

5,00

11

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.18

5,00

Școala Gimnaziala nr.24

2,00

12

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.24

2,00

Școala Gimnaziala nr.29

5,00

13

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.29

5,00

Școala Gimnaziala nr.33

1,00

14

Centrala termica Școala Gimnaziala nr.33

1,00

Școala Gimnaziala "Grîgore Moisil"

1,00

15

Centrala termica Școala Gimnaziala "Grigore Moisil"

1,00

Școala Gimnaziala "Sf. Grigorie Teologul"

5,00

16

Centrala termica Școala Gimnaziala "Sf. Grigorie Teologul"

5,00

Școala Gimnaziala "Sf. Imparati"

1,00

17

Centrala termica Școala Gimnaziala "Sf. Imparati"

1,00

Colegiul National "Costache Negri"

8,00

18

Centrala termica Colegiul National "Costache Negri"

8,00

Liceul Tehnologic de Marina

5,00

19

Centrala termica Liceul Tehnologic de Marina

5,00

Colegiul Tehnic "Traian Vuia"

6,00

20

Centrala termica Colegiul Tehnic "Traian Vuia"

6,00

Liceul Tehnologic transporuri cai ferate

4,00

21

Centrala termica Liceul Tehnologic transporturi cai ferate

4,00

Liceul Tehnologic "Anghel Saligny"

1,00

22

Centrala termica Liceul Tehnologic "Anghel Saligny"

1,00

MUNICIPIUL GALAȚI

5,00

1

Rampe pentru acces persoane cu dizabilitati

5,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.344,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1.217,00

1

Documentații pentru accesare finanțare europeană

10,00

2

Modernizare Colegiul Tehnic Traian Vuia - actualizare

70,00

3

Expertize tehnice unitati de invatamant

2,00

4

Extindere Grădiniță cu program prelungit "Elena Doamna" nr. 5

10,00

5

R.K. Centrala termica Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna"

2,00

6

Grădiniță cu 8 Săli Grupa nr.40 cu program normal -actualizare

11,00

7

Utilități Campus Cuza, Corp B

60,00

8

Modernizare Școala Gimnaziala nr.11

66,00

9

Intrarea in legalitate imobil din str.Traian nr.318(Scoala Gimnaziala nr.20,Gradinita cu Program Prelungit Mugurel)

30,00

10

Redimensionare instalație electrica Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna

22,00

11

Modernizare Școala Gimnaziala nr.33, actualizare

70,00

12

Centrala termica Liceul Teoretic "Sf.Maria"

50,00

13

Demolare magazii Colegiul Național Vasiie Alecsandri

30,00

14

Intrare in legalitate Corp A Colegiul National Vasiie Alecsandri

30,00

15

Modernizare si reabilitare Școala Gimnaziala Nr. 13 Ștefan cel Mare

60,00

16

Modernizare si reabilitare Școala Gimnaziala Nr. 18

70,00

17

Modernizare si reabilitare Școala Gimnaziala Grigore Teologul

70,00

18

Sală de sport de 180 locuri Colegiul Național Vasiie Alecsandri

20,00

19

Reparație capitală instalație electrică Grădinița cu program prelungit „Step by step,,

20,00

20

Sală de sport de 102 locuri Colegiul Național Mihail Kogălniceanu

20,00

21

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.31

35,00

22

Anvelopare Școala Gimnaziala nr.17

35,00

23

Anvelopare Liceul Tehnologic ,,Anghel Saliginy,,

35,00

24

Anvelopare Liceul Teoretic „Dunarea,,

35,00

25

Reabilitare imobil Strada Tecuci, 116 ( Grădinița Mihaela)

100,00

26

Construire corp nou Școala Gimnazială „Dan Barbiiian,,

80,00

27

RK instalații termice unități de învățământ

144,00

28

Extindere Școala 25 - actualizare SF

30,00

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT - cheltuieli proiectare

71,00

Școala Gimnazială „St Grigore Teologul,,

1,00

1

Școala Gimnazială „Sf. Grigore Teologul,,-Autorizare porți minifotbal

1,00

Școala Gimnazială Nr. 26

1,00

2

Școala Gimnazială Nr. 26 - Autorizare panouri baschet

1,00

Liceul cu Program Sportiv

6,00

3

Liceul cu Program Sportiv- Autorizare panouri baschet și porți fotbal

6,00

Școala Gimnazială „Elena Cuza„

3,00

4

Grădinița cu program normal „Mihaela,,-Documentație autorizare teren de sport

3,00

Școala Gimnazială Nr. 16

3,00

5

Școala Gimnazială Nr. 16 - Documentație pentru autorizare teren de sport

3,00

Școala Gimnazială Nr. 18

6,00

6

Școala Gimnazială „Gh. Munteanu,, - Documentație pentru autorizare teren de sport

6,00

Școala Gimnazială Nr. 26

3,00

7

Școala Gimnazială Nr. 26 - Documentație pentru autorizare teren de sport

3,00

Școala Gimnazială Nr. 28

3,00

8

Școala Gimnazială Nr. 28 - Documentație pentru autorizare teren de sport

3,00

Școala Gimnazială Nr. 29

3,00

9

Școala Gimnazială Nr. 29 - Documentație pentru autorizare teren de baschet

3,00

Școala Gimnazială lulia Hasdeu

3,00

10

Școala Gimnazială lulia Hasdeu - Documentație pentru autorizare teren de sport

3,00

Școala Gimnazială Sf. Grigore Teologul

3,00

11

Școala Gimnazială Sf. Grigore Teologul -Documentație pentru autorizare teren de sport

3,00

Colegiul Național „Vasile Alecsandri,,

6,00

12

Colegiul Național „Vasile Alecsandri,, Documentație pentru autorizare teren de sport

6,00

Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu,,

6,00

13

Colegiul Național „Mihail Kogălniceanu,, Documentație pentru autorizare teren de sport

6,00

Colegiul Național „Costache Negri,,

6,00

14

Colegiul Național „Costache Negri,, - Documentație pentru autorizare teren de sport

6,00

Liceul cu Program Sportiv

6,00

15

Liceul cu Program Sportiv - Documentație pentru autorizare teren de sport

6,00

Colegiul Economic „Virgil Madgearu,,

6,00

16

Colegiul Economic „Virgil Madgearu,,- Documentație pentru autorizare teren de sport

6,00

Colegiul Tehnic P„Paul Dimo,,

3,00

17

Colegiul Tehnic P,,Paul Dimo,, - Documentație pentru autorizare teren de sport

3,00

Colegiul Tehnologic Transporturi Căi Ferate

3,00

18

Colegiul Tehnologic Transporturi Căi Ferate -Documentație pentru autorizare teren de sport

3,00

UNITATI DE INVATAMANT - centrale termice cheltuieli proiectare

56,00

Școala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu

19,00

1

Centrala termica Școala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu

19,00

Colegiul National "Ai.l.Cuza"

4,00

2

Centrala termica Colegiul National "Ai.l.Cuza"

4,00

Grădinița cu program prelungit Nr. 7

14,00

3

Documentație aviz ISU Grădinița cu program prelungir Nr. 45

14,00

Colegiul National Al. I. Cuza

11,00

4

Colegiul Național Al. I. Cuza - Documentație aviz ISU

11,00

Școala Gimnazială „Constantin Ghe. Marinescu,,

8,00

5

Școala Gimnazială ,,Constantin Ghe. Marinescu -Documnetație aviz ISU

8,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

553,00

MUNICIPIUL GALAȚI

553,00

1

R.K. Instalație electrica Grădiniță cu program

Prelungit nr.52 „Camil Ressu" (din 2016)

2,00

2

RK centrală termică Colegiul „Elena Doamna,,

547,00

3

RK instalatei electrică Școala Gimnazială Nr. 17

1,00

4

RK instalație electrică Școala Gimnazială Nr. 13

1,00

5

RK instalație electrică Școala Gimnazială Nr. 20

1,00

6

RK instalație electrică Liceul cu Program Sportiv

1,00

CAP. 66.02.71 - Sanatate

484,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

4,00

Serviciul de Asistență Medicală

4,00

1

EKG portabil

buc

1

4,00

III

CONSOLIDĂRI

5,00

MUNICIPIUL GALAȚI

5,00

1

Consolidare Pavilion 1 si 2 al Spitalului de Psihiatrie

1,00

2

Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie

4,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

475,00

1

Reabilitare Maternitatea Buna Vestire- Etapa I-Experize tehnice, Etapa II- DALI

280,00

2

Construire rezervor apă, capacitate 100 m.c. Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire

25,00

3

Transformare Maternitate „Buna Vestire,, în clinică

100,00

4

Reabilitare termică Maternitate „Buna Vestire,,

70,00

CAP. 67.02.71 - Cultura, recreere si reliqie

2i244,0_0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.021,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1.021,00

1

Patinoarul Artificial "Dunarea"

285,00

Cazane

buc.

2

125,00

Compresor frigorific

buc

2

160,00

2

Sistem de irigații

buc

1

46,00

3

Aparate de aer condiționat Artena de box

buc

2

10,00

4

Tractor 120 CP

buc

1

300,00

5

Utilaj complex scos cioate

buc

1

280,00

6

Sistem de irigații ceas Micro 19

buc

1

100,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.223,00

1

Documentații pentru accesare finanțare europeană

10,00

2

Modernizare si extindere Patinoar

80,00

3

Amenajare Parc Anghel Saligny/strada Basarabiei

1,00

4

Actualizare registrul spatiilor verzi

180,00

6

Fantana Inelul de Rocada

5,00

7

Expertiza tehnica dig (baraj) lac Vanatori

3,00

8

Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizând statii automate de închiriere a bicicletelor-Galati VELOCity

36,00

9

Modernizare Parc Strada Domnească, aferent Viata Liberă

100,00

10

Cavoul roman - cercetare arheologică

180,00

11

Poarta de han turceasca - cercetare arheologică

90,00

12

Cavoul roman (DALI)

100,00

13

Poarta de han turceasca (DALI)

100,00

14

Amplasaresculptură metalică (statuie) omagiul lui

C.Brancuși

48,00

15

Reabilitare/modernizare locuri de joaca

35,00

16

Modernizare Monumentul ostașilor români din războiul de independență și zonei adiacente acestuia

70,00

17

Documentație autorizație ISU Baia Comunală

75,00

18

Modernizare Faleza Dunării- actualizare DALI

70,00

19

Suprafață de joc Patinoarul artificial

10,00

20

Modernizare pista atletism Stadionul Dunarea

30,00

CAP. 68.02.71 - Asigurări si asistenta sociala

450.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

57,00

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

57,00

1

nstalație de climatizare Cantina de Ajutor Social

buc

1

57,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

393,00

MUNICIPIUL GALAȚI                 '

373,00

1

Documentații pentru accesare finanțare europeană

10,00

2

Construire magazie Cantina de Ajutor Social, strada Salistei nr.8

12,00

3

Cămin de batrani Ștefan cel Mare, strada Trăian nr.203 corp C6

100,00

4

Centrul de zi și recreere pentru Persoane Vârstnice strada Traian nr.203 - corp C1, C2, C4

100,00

5

Centru integrat pentru copii aflati in situații de risc Str. Ariesului nr. 6

50,00

6

Centrul Multifuncțional pentru profesii creative

100,00

7

Modernizare Cantina de ajutor social Dogariei 26 A

1,00

C.F.Crese

20,00

1

Instalație de detecție și semnalizare incendiu Cresa nr. 36

5,00

2

Instalație de stingere a incendiilor Creșa Nr. 36

5,00

3

Instalație de detecție si semnalizare incendiu Cresa nr. 1

5,00

4

Instalație de stingere a incendiilor Creșa Nr. 1

5,00

CAP. 70.02.71 - Locuințe, servicii si dezvoltare

5.392,00

publica

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

277,00

MUNICIPIUL GALAȚI

277,00

1

Centrale termice imobil strada Traian nr.203

buc.

4

2,00

2

Centrale termice la imobile PMG

50,00

3

Toalete publice modulare

100,00

4

Echipamente ceasuri publice

85,00

5

Panouri afișaj

10,00

6

Camere supraveghere video

30,00

III

CONSOLIDĂRI

720,00

Consolidări imobile - locuințe

720,00

1

Demolări imobile

200,00

2

Consolidări imobile

220,00

3

Consolidare versant, Strada Al. I. Cuza 72

300,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

3.710,00

1

Consolidări imobile (SF/DALI)

10,00

2

Demolări imobile

50,00

3

Expertize tehnice imobile

100,00

4

Documentații pentru accesare finanțare europeană

10,00

5

Documentații cadastrale

1.700,00

6

Consolidare Faleza - punere in siguranța

5,00

7

P.U.Z. Tiglina II

6,00

8

P.U.Z. UTR 37,39,40,41

174,00

9

P.U.Z. Filesti

14,00

10

P.U.Z. Constantin Levaditti, Nr. 18

53,00

11

Avizări P.U.Z.-uri in derulare

6,00

12

P.U.Z introducere in intravilan T130, T131 P458, 465, T133P 471/1 (2017)

117,00

13

PUZ Regenerare urbană ANL, Brateș , Rizer, Calea Prutului și similare

20,00

14

Serviciu online privind emiterea CU, prelungire CU, prelungire AC și similare

20,00

15

Documentații urbanism zone propuse pentru restructurare/regenerare urbană - inclusiv ,,proiect fanion,,

20,00

16

Acțiuni urbane inovatoare si proiecte similare

20,00

17

Reabilitare conducte de apa bruta Firul 4, Priza Dunării (din 2016)

71,00

18

Modernizarea sistemului de iluminat public al municipiului Galați

78,00

19

Creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe,ptr.bl.X5,b-dul Galați nr.11,bl.X6,b-dul Galați nr.13,bl.A5,sc.6,7,str.Brailei nr.205, (actualizare ' documentație)

34,00

20

Creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe,ptr.bl. D,str. Milcov nr.25,bl.GS1,str.Regiment 11 Șiret nr.47,

bl.PR3A,b-dul Galați nr.5,bl.M,str.Albatrosului, (actualizare documentație)

66,00

21

Consolidare imobil strada Eroilor nr.34

10,00

22

Regenerare urbana Uzina de Apa-,,Spațiu tematic, multifuncțional de recreere, sport si educație activa”

160,00

23

Reabilitare conducta alimentare cu apa Dn 800-Barbosi-Micro 19

56,00

24

Amenajare Piațetă aferentă Policlinica cu Plată Galați

50,00

25

Sisteme de încălzire imobile PMG

50,00

26

Creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe, pentru bloc CD1, scara 1 și 2, Str. Alexandru Davila, Nr.5, bloc CD2, scara 1 și scara 2, Str. Alexandru Davila, Nr. 3, bloc CD3, scara 1 și scara 2, Str. Alexandru Davila, Nr. 2, bloc CD4, scara 1 și scara 2, Str. Alexandru Davila, Nr. 7

96,00

27

Creșterea performantelor energetice la blocurile de locuințe, pentru bloc E7, Str. Regimentul 11 Șiret, Nr. 27, pentru bloc E8, Str. Regimentul 11 Șiret, Nr. 35, pentru blocC21, Str. Regimentul 11 Șiret, Nr. 29, pentru bloc C22, Str. Regimentul 11 Șiret, Nr. 31, Țiglina I

96,00

28

Reabilitare imobil Strada Domnească, Nr. 24

160,00

29

Rampa acces persoane cu dezabilitati între Bdul Marea Unire și Faleza inferioara a Dunării

30,00

30

Expertiză tehnică versant Str. Al. I Cuza, 72

36,00

31

Creșterea performantelor energetice la blocuri in municipiul Galați

10,00

32

Creșterea perform. energ. pentru Bloc G2, G3 Tiglina II

42,00

33

Creșterea perf. energ. Bloc C6C IC Frimu, CL3 - Str. Armata Poporului

42,00

34

Creșterea perform. energ. pentru Bloc PR6, C4 Micro 21

42,00

35

Consolidare / reabilitare imobil Strada Gării $Jr. 28

70,00

36

LTE Cartier Șiret - Gospodărie de apă și rețele de distribuție

50,00

37

Reabilitare/amenajare corp extindere Colegiul Tehnic Aurei Vlaicu pentru biblioteca „Paul Păltânea,,

80,00

38

Consolidare versant Str. Al. I Cuza, 72

36,00

39

Modernizare iluminat public în municipiul Galați -Cartier Țiglina I, II

10,00

40

Modernizare iluminat public în municipiul Galați -Cartier Mazepa

10,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

685,00

1

Participare la capitalul social -Piața

685,00

CAP. 74.02.05 ■ Salubritate

2.946,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

2.044,00

1

Autoutilitara frigorifica-T.E.

buc.

1

140,00

2

Autoutilitara 3,5 tone-T.E.

buc.

1

225,00

3

Baza de ecarisaj -T.E.

buc.

1

970,00

4

Statie (instalație) de sortare materiale reciclabile din deșeuri municipale in incinta depozitului ecologic de deșeuri nepericuloase Tirighina

100,00

5

Autoutilitara 3,5 tone - TE

250,00

6

Tractor agricol cu auxiliare - FA

224,00

7

Sararita cu motor auxiliar capacitate 6 mc FA

135,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

540,00

1

Documentații pentru accesare finanțare europeană

10,00

2

Construire guri de scurgere

47,00

3

Servicii de elaborare studiu si asistenta tehnica pentru realizarea Planului de calitate a aerului in municipiul Galați

16,00

4

Servicii de consultanta in vederea valorificării unor fracții a deșeurilor colectate de pe raza municipiului Galați

73,00

5

Sistematizare teren strada Lunca Șiretului nr.1K

90,00

6

Servicii pentru realizarea cartării zgomotului, revizuirea harților strategice de zgomot si a rapoartelor de date specifice

24,00

7

Folosirea biogazului din depozitul conform Tirighina in statia de epurare ape uzate

50,00

8

Amenajare si modernizare puncte de colectare deșeuri

10,00

9

închidere celula 1 si deschidere celula 2 groapa de gunoi Tirighina

120,00

10

Centru de prelucrare și sortare a deșeurilor inerte

100,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

362,00

1

R.K.-retea canalizare bl.11,12, Complex Studențesc, strada Domneasca

362,00

CAP. 81.02.71 - Combustibili si energie w

210,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

100,00

1

Cazane centrale termice blocuri S9 si CF4 ANL

buc

2

100,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

110,00

1

Transformare PT Cristal în centrală termică

50,00

2

Centrală termică imobil Strada Mihai Bravu, Nr. 48

30,00

3

Centrală termică imobil Strada Eroilor, Nr. 34

30,00

CAP. 84.02.71 - Transporturi

3.110,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.814,00

1

Achiziție si montaj adăposturi statii autobuz si tramvai

buc.

20

1.200,00

2

Autobuze

buc.

10

10,00

3

Tractoare agricole -F.A.

buc.

2

334,00

4

Tramvaie

10,00

5

Sistem rovinietă intrare în Galați

50,00

6

Parcometre cu sistem autotaxare

210,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.296,00

1

Documentații pentru accesare finanțare europeană

10,00

2

Restructurare urbana -studiu trafic

108,00

3

Modernizare strada Al.l.Cuza

46,00

4

Resistematizare rigole Strada Macului

5,00

5

Expertiză tehnică Viaduct Sidex

80,00

6

Expertiză tehnică pod Filești

15,00

7

Amenajare Str. Brăilei între Str. Roșiori și Porcoava de Aur

90,00

8

Modernizare str. Domnească între Str. Brăilei si Str.

J

Gamulea (Avântului)

40,00

9

Expertiză tehnică scară Faleză

40,00

10

Modernizare depou tramvaie, Strada Combinatului

100,00

11

Modernizare Drum Centura - actualizare

367,00

12

Amenajare terminal transport strada Ionel Fernic aferent bloc A1-B1

5,00

13

Modernizare Strada Traian Vuia, Str. Henry Coandă, Bdul George Coșbuc

130,00

14

Reabilitare Pasaj Dunărea

100,00

15

Amenajare parcare , strada Eroilor, Nr. 1

70,00

16

Parcare etajată Strada Romană

10,00

17

Modernizare drum centură varianta ocolitoare -deviere utilități

10,00

18

Relocare autobază Strada Macului

10,00

19

Modernizare strada Libertății

60,00

LISTA

poziției „Dotară si plăti proiecte pe anul 2018"- venituri proprii si subvenții

mii lei

Nr.

Crt.

° i. rrr-^rmr ■ ............... w.,TO

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti tate

Buget 2018

0

1

2

3

6

TOTAL-CAP.C

7.037,00

CAP.66.10-SANATATE

3.848,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

3.640,00

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf.loan Galați

3.571,00

1

Aparat anestezie (buget local)

buc.

2

294,00

) 2

Autoclav 120 I (buget local)

buc.

2

160,00

3

Masa operație (surse proprii)

buc.

2

500,00

4

Lampa scialitica (surse proprii)

buc.

2

500,00

5

Incubator neonatologie (surse proprii)

buc.

4

200,00

6

Incubator transport neonatologie cu ventilație (surse proprii)

buc.

1

150,00

7

Sistem Holter TA si EKG (surse proprii)

buc.

1

35,00

8

Sistem Holter EEG (surse proprii)

buc.

1

50,00

9

Masa radianta (surse proprii)

buc.

1

60,00

10

Ecocardiograf (surse proprii + buget local)

buc.

1

600,00

11

Lampa scialitica mobila - sala ORL (surse proprii)

buc.

1

65,00

12

Masa operație - Sala ORL (surse proprii)

buc.

1

40,00

13

Usa automata batanta plumbata pentru radiologie 800*210 (surse proprii)

buc.

1

37,80

14

Usa automata batanta plumbata pentru radiologie 1200*210(surse proprii)

buc.

3

119,70

, 15

Injectomat (surse proprii)

buc.

10

92,50

' 16

Infuziomat (surse proprii)

buc.

10

90,00

17

Cistoscop (surse proprii)

buc.

1

23,00

18

Lampa fototerapie (surse proprii)

buc.

2

50,00

19

Videobronhoscop flexibil (surse proprii+buget local)

buc.

1

170,00

20

Monitor funcții vitale (surse proprii)

buc.

5

250,00

21

Analizor automat de biochimie uscata (surse proprii)

buc.

1

50,00

22

Analizor automat hematologie (surse proprii)

buc.

1

30,00

23

Analizor semiautomat de sumar de urina (surse proprii)

buc.

1

4,00

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

69,00

1

Mașina curatat pardoseli (surse proprii)

buc.

3

69,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

208,00

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf.loan Galați

110,00

1

Modernizare,extindere si dotare Ambulatoriu integrat

D.A.L.I. (buget local)

90,00

R.K. bloc operator-D.A.L.I.(buget local)

20,00

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna ’’

98,00

1

Studiu fezabilitate pentru "Centrul Memoriei Galați" (buget local)

53,00

2

Studiu fezabilitate pentru "Centrul Memoriei Galați" (surse proprii)

45,00

CAP.67.10.03-CULTURA.RECREERE, RELIGIE

1.120,00

ii

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.113,50

TEATRUL DE PĂPUȘI GULLIVER

113,50

1

Mixer digital sunet (buget local)

buc.

1

12,00

2

Obiectiv videoproiector (buget local)

buc.

1

7,50

3

Laptop (buget local)

buc.

3

13,50

4

Microfoane wireless (lavaliere) (buget local)

buc.

4

12,00

5

Boxa activa (buget local)

buc.

2

6,60

6

Monitoare TV LED (buget local)

buc.

4

11,20

7

Autoturism utilitara (buget local)

buc.

1

50,70

TEATRUL DRAMATIC FANI TARDINi

1.000,00

1

Laptop (buget local)

buc.

1

6,00

2

Consola lumini (sala Studio) (buget local)

buc.

1

26,00

3

Reflector 2000 w (buget local)

buc.

4

11,00

4

Proiector inteligent - lumina alba (buget local)

buc.

4

188,00

5

Reflector led/culori (buget local)

buc.

8

184,00

6

Proiector led focalizare 15" - 30" (buget local)

buc.

25

298,00

7

Proiector led focalizare 25" - 50" (buget local)

buc.

25

287,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

6,50

TEATRUL DE PĂPUȘI GULLIVER

6,50

, 1

Program informatic (buget local)

buc

1

6,50

CAP.68.10-ASISTENTA SOCIALA

51,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

30,00

Căminul pentru persoane vârstnice Ștefan cel Mare

30,00

1

Uscator de rufe profesional (buget local)

buc

1

30,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

21,00

Centrul Medico-Social Pechea

21,00

Modernizarea si eficientizarea energetica Pavilion C5 (buget local)

21,00

CAP .74.10-SALUBRITATE

2.000,00

93

DOTĂRII INDEPENDENTE

2.000,00

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

2.000,00

1

Cărucior cu 6 sertare echipat cu 131 scule profesionale (surse proprii)

buc.

1

7,50

2

Remorci agricole (surse proprii)

buc.

4

120,00

3

încărcător frontal (surse proprii)

buc.

1

535,00

4

Autogunoiera mare 15mc (surse proprii)

buc.

1

550,00

5

Autoutilitara transport containere 24 mc cu sistem de calare (surse proprii)

buc.

1

591,20

6

Presa hidraulica (surse proprii)

buc.

1

21,50

7

Pistol înșurubat electric cu percuție (surse proprii)

buc.

1

5,50

8

Cupe graifer (surse proprii)

buc.

2

56,50

9

Pompa statie tratare (surse proprii)

buc.

1

65,00

9

Pompa 0,55 kw (surse proprii)

buc.

1

6,80

10

Pompa vacumetrica (surse proprii)

buc.

1

18,00

11

Placa compactoare (surse proprii)

buc.

1

18,00

12

Rezervor apa (surse proprii)

buc.

1

5,00

CAP.87.10

18,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

18,00

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD EXPERT

18,00

1

Multifuncționala Ecosys (buget local)

buc.

2,00

15,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

Licențe (buget local)

buc.

3

3,00

Președinte de ședință,