Hotărârea nr. 83/2018

Infiintarea Asociatiei "Centrul Universitar de Medicina Dentara al municipiului Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 83

din 15.02.2018

privind înființarea Asociației ”Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 86/13.02.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.02.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 14078/13.02.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 14080/13.02.2018, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere dovada privind disponibilitatea denumirii nr. 165487 din 04.01.2018, eliberată de Ministerul Justiției, Serviciul Comunicare și Relații Publice ;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (3) coroborate cu cele ale art. 20, alin. (1), lit. ”i” din Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”, pct. 2 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ,f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - Se aprobă asocierea Municipiului Galați, cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galați - Facultatea de Medicină și Farmacie și Colegiul Medicilor Dentiști din Galați, în vederea înființării Asociației „Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați”.

Art. 2 - Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației „Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați”, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se împuternicește Primarul Municipiului Galati să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Asociația

CENTRUL UNIVERSITAR DE MEDICINĂ DENTARĂ AL MUNICIPIULUI GALAȚI = ACT CONSTITUTIV =

I. DENUMIREA ASOCIAȚIEI

Art. 1. Asociația Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați este persoană juridică romană de drept privat, fără scop patrimonial, inființată de următorii membri fondatori:

 • a) Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Medicină și Farmacie, cu sediul în Galați Str. Al. I. Cuza Nr. 35, Galați reprezentată legal prin Rector

 • b) UAT Municipiul Galati, prin Primar, cu sediul în Galați str. Domnească nr. 54,

 • c) Colegiul Medicilor Dentiști din Galați, cu sediul în Galați, Bulevardul Marea Unire nr.

13, Bl. P5, parter, ap. 4, reprezentată legal prin Președinte,

în temeiul următoarelor acte normative :

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;

Legii educației naționale nr. 1/2011;

Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale ;

 • •  Hotărârea Senatului Universității Dunărea de Jos din Galați nr................ din

....................;

 • •  Hotărârea nr. 3 / 02.02.2018 a Colegiul Medicilor Dentiști din Galați ;

 • •  Hotararea Consiliului Local Galati nr......./.........;

II. DURATA ASOCIAȚIEI

Art. 2. Durata de functionare a Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați este nelimitata, incepand cu data dobandirii personalitatii juridice prin inscrierea acesteia in Registrul asociatiilor si Fundatiilor, aflat la grefa Judecatoriei Galati, in a carei circumscriptie teritoriale isi are sediul Asociația.

III. SEDIUL ASOCIAȚIEI

Art. 3. Sediul Asociația Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați este in Galati, str. str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, sc. 1, etaj 2, ap. 2 și va putea fi transferat, prin Hotarare a Consiliului Director. Asociația poate infiinta filiale in tara.

IV. SCOPUL ASOCIAȚIEI

Art. 4.

 • (1) Asociația Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați are drept scop principal asigurarea de servicii medicale stomatologice persoanelor care fac parte din categoriile sociale vulnerabile de pe raza administrativă a municipiului Galați.

 • (2) Asociația Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați va desfășura stagii clinice cu medicii rezidenți și studenții Facultatii de Medicina si Farmacie din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.

 • (3) Asociația Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați va desfășura activității de cercetare științifică cu medicii-doctoranzii și cadrele didactice universitare. În cadrul Centrului Universitar de Medicina Dentară se pot desfășura activități de cercetare științifică medicală, sub îndrumarea personalului didactic care este integrat. Activitățile de învățământ și cercetare vor fi astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale.

V. PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art. 5.

 • 1) Patrimoniul Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați este format din totalitatea drepturilor si obligatiilor cu caracter economic apartinand Asociației, ca persoana juridica distincta.

 • 2) Patrimoniul social Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați este alcatuit dintr-un activ patrimonial initial in valoare de 1950 lei.

 • 3) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si patrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Asociației si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia în contul Asociației, identificat cu IBAN ........................................................... deschis la

 • 4) Centrul Universitar de Medicina Dentară are în structură dotarea necesară realizării obiectivelor sale de activitate centrate pe direcțiile de activitate specifice. Astfel, Universitatea „Dunărea de Jos” acordă Centrului Universitar de Medicina Dentară un drept de folosință cu privire la uniturile dentare aferente realizării asigurarea de servicii medicale stomatologice persoanelor care fac parte din categoriile sociale vulnerabile de pe raza administrativă a municipiului Galați.

 • 5) Dotarea necesară realizării în bune condiții a obiectivelor Centrul Universitar de Medicina Dentară centrate pe direcțiile de activitate specifice prin furnizarea de servicii medicale stomatologice este asigurată anul din bugetul Primăriei municipiului Galați, conform legii.

 • VI. Organele de CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL ale ASOCIAȚIEI

Art. 6. Componența organelor de conducere, administrare și control ale Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați este următoarea :

a. Consiliul Director format din 5 membrii, respect:

Presedinte: desemnat de UDJ

Vicepresedinte: desemnat de UAT

 • •  Secretar

 • Membri:

desemnat de UAT desemnat de UDJ desemnat de CMDG

b. Cenzor:

desemnat de UAT

c. Adunarea Generală se compune din toți membrii Asociației.

Fondatori ai Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați

Municipiul Galati prin Galați prin PRIMAR

Universitatea „DUNĂREA DE JOS”

Rector

Colegiul Medicilor Dentiști din Galați prin Președinte

Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat astăzi, ................... , la

în


...........exemplare originale.

Președinte de ședință,

9     997

Asociația CENTRUL UNIVERSITAR DE MEDICINĂ DENTARĂ AL MUNICIPIULUI GALAȚI

= STATUT =

I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA SI SEDIUL ASOCIAȚIEI

Art. 1. Asociația CENTRUL UNIVERSITAR DE MEDICINĂ DENTARĂ AL MUNICIPIULUI GALAȚI este persoană juridică romană de drept privat, fără scop patrimonial, inființată de membrii fondatori:

 • a) Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Medicină și Farmacie, cu sediul în Galați Str. Al. I. Cuza Nr. 35, Galați reprezentată legal prin Rector

 • b) UAT Municipiul Galati prin Primar, cu sediul în Galați str. Domnească nr. 54,

 • c) Colegiul Medicilor Dentiști din Galați, cu sediul în Galați, Bulevardul Marea Unire nr. 13, Bl. P5, parter, ap. 4, reprezentată legal prin Președinte,

în temeiul următoarelor acte normative :

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;

Legii educației naționale nr. 1/2011;

Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale ;

 • •  Hotărârea Senatului Universității Dunărea de Jos din Galați nr................ din

....................;

 • •  Hotărârea nr. 3 / 02.02.2018 a Colegiul Medicilor Dentiști din Galați ;

 • •  Hotararea Consiliului Local Galati nr......./.........;

Art. 2. Durata de functionare a Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați este nelimitata, incepand cu data dobandirii personalitatii juridice prin inscrierea acesteia in Registrul asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Galati, in a carei circumscriptie teritoriale isi are sediul Asociația.

Art. 3. Sediul Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați este in Galati, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, sc. 1, etaj 2, ap. 2 și va putea fi schimbat prin Hotarare a Consiliului Director. Asociația poate inființa filiale in țară.

II. SCOPUL SI ACTIVITATILE ASOCIAȚIEI

Art. 4.

 • (1) Asociația Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați are drept scop principal asigurarea de servicii medicale stomatologice persoanelor care fac parte din categoriile sociale vulnerabile de pe raza administrativă a municipiului Galați.

 • (2) Asociația Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați va desfășura stagii clinice cu medicii rezidenți și studenții Facultatii de Medicina si Farmacie din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.

 • (3) Asociația Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați va desfășura activității de cercetare stiintifică cu medicii-doctoranzii și cadrele didactice universitare. În cadrul Asociației Centrului Universitar de Medicina Dentară se pot desfășura activități de cercetare științifică medicală, sub îndrumarea personalului didactic care este integrat. Activitățile de învățământ și cercetare vor fi astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale.

 • (4) Furnizorii de servicii de medicină dentară sunt cadre didactice, medici rezidenți, doctoranzi, cercetători științifici, cercetători stiintifici post-doc, masteranzi, precum si personal medical specializat din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. În cadrul

Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară pot lucra și cercetători științifici din alte centre de cercetare din țară și din străinătate pe baza unor contracte pe perioada determinată.

 • (5) Asociația Centrul Universitar de Medicina Dentară are în structură dotarea necesară realizării obiectivelor sale de activitate centrate pe direcțiile de activitate specifice. Aștfel, Universitatea „Dunărea de Jos” acordă Asociației Centrul Universitar de Medicina Dentară un drept de folosință cu privire la uniturile dentare aferente realizării și așigurării de șervicii medicale ștomatologice perșoanelor care fac parte din categoriile șociale vulnerabile de pe raza administrativă a municipiului Galați.

 • (6) Dotarea necesară realizării în bune condiții a obiectivelor Asociației Centrul Universitar de Medicina Dentară centrate pe direcțiile de activitate specifice prin furnizarea de servicii medicale stomatologice este asigurată anual din bugetul Primăriei municipiului Galați, conform legii.

 • (7) Asociația Centrul Universitar de Medicina Dentară va încheia contracte de colaborare cu terți în vederea unei bune desfășurări a activității didactice (laboratoare de tehnică dentară, firme de asigurare a mentenanței aparaturii de profil, etc.), care vor fi actualizate periodic în funcție de necesități.

Art. 5. Pentru atingerea scopului și îndeplinirea obiectivelor sale, Asociația Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați va desfășura oricare din urmatoarele activități:

 • •  colaboreaza și încheie acorduri și/sau parteneriate cu organe, instituții și organizații autonome sau de stat, regionale sau locale;

 • •  editeaza, publica și distribuie pliante, reviste, carți, broșuri și alte publicații periodice sau ocazionale privind serviciile medicale oferite;

 • •  încheie contracte și/sau acorduri de colaborare, în vederea atingerii scopului și îndeplinirii obiectivelor Asociației ;

 • •  elaboreaza si adopta in cadrul organelor sale, regulamente, norme tehnice, financiare, numai pentru venituri proprii si de asigurare materiala, elaboreaza si adopta alte norme specifice cu caracter general obligatoriu pentru activitatile specifice sau pentru indeplinirea obiectivelor prevazute ;

 • •  elaboreaza directiile de dezvoltare ale conditiilor si serviciilor medicale oferite, strategia privind participarea la dezvoltarea conditiilor si serviciilor medicale, precum si masurile ce se impun pentru realizarea acestora;

 • •  administreaza si gestioneaza patrimoniul propriu, in conformitate cu prevederile legale si se preocupa pentru dezvoltarea si modernizarea lui, precum si pentru asigurarea fondurilor necesare activitatii medicale ;

 • •  organizeaza banca de date privind activitatile socio- medicale, realizeaza statistici si elaboreaza sistemul de informare si documentare ;

 • •  orice alte activități îndreptate spre atingerea scopului și îndeplinirea obiectivelor Asociației.

III. MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 6.

 • (1)   Fondatori Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați sunt Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Medicină și Farmacie, cu sediul în Galați Str. Al. I. Cuza Nr. 35, Galați reprezentată legal prin Rector, UAT Municipiul Galati prin Primar, cu sediul în Galați str. Domnească nr. 54 și Colegiul Medicilor Dentiști din Galați, cu sediul în Galați, Bulevardul Marea Unire nr. 13, Bl. P5, parter, ap. 4, reprezentată legal prin Președinte,

 • (2)   Membrii fondatori stabilesc componența Consiliului Director al Asociației, după cum urmează:

 • a) Presedinte:       desemnat de UDJ

  • b) Vicepresedinte:

  • c) Secretatar

  • d) Membri:


  desemnat de UAT desemnat de UAT desemnat de UDJ


  desemnat de CMDG


  Art. 7.


 • (1) Membrii aderenti sunt persoanele care adera la Asociație ulterior constituirii sale legale, in conditiile legii si ale prezentului statut.

 • (2) Membru aderent poate fi orice persoana fizica / juridica legal constituită, cu deplină capacitate de exercitiu si folosinta, romana sau straina, care prezinta garantii etice si civice necesare in vederea respectarii scopului si obiectivelor Asociației.

 • (3) Membrii aderenti au obligatia de a contribui material si moral pe baza de aport agreat de fondatori la completarea patrimoniului Asociației.

Art. 8. Membru de onoare poate fi orice persoana fizica romana sau straina, care se bucura de o apreciere deosebita din partea fondatorului si membrilor aderenti ai Asociației, datorita activitatii sale profesionale.

Art. 9. Primirea de noi membri in cadrul Asociației se face prin depunerea unei adeziuni, avizata de catre Consiliului director si admisa de fondatori.

IV. DREPTURILE MEMBRILOR

Art. 10. Membrii fondatori si membrii aderenti ai Asociației isi pot desemna câte un reprezentant care va indeplini urmatoarele activitati:

- de a participa la sedintele Consiliului director;

- de a pune in discutie, prin includerea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului director, a oricarui subiect care are legatura cu activitatea Asociației;

- de a vota asupra oricaror probleme puse in discutia Consiliului director, in cadrul sedintelor acestui organ;

- de a-si exprima dezacordul fata de hotararile Consiliului director;

- de a accede, in urma votului Consiliului director, in oricare din functiile din cadrul organului executiv;

- de a cere, pe cheltuiala proprie, sa i se puna la dispozitie copii dupa actele Asociației (hotarari, decizii, regulamente etc.);

- de a participa la toate actiunile organizate de asociație;

- de a beneficia si de a folosi, exclusiv in scopul indeplinirii actiunilor statutare ale Asociației, mijloacele aflate in patrimoniul Asociației;

- de a fi recompensat cu sume banesti sau alte stimulente pentru activitatea sa, prin hotararea Consiliului director ;

- de a renunta la calitatea de membru.

Art. 11. Membrii de onoare ai Asociației au urmatoarele drepturi:

- de a participa, fara drept de vot, la sedintele Consiliului director;

- de a participa la toate actiunile organizate de asociație;

- de a fi informati asupra tuturor actiunilor organizate de asociație;

- de a beneficia si de a folosi, exclusiv in scopul indeplinirii obiectivelor Asociației, mijloacele aflate in patrimoniul acesteia;

- de a renunta la calitatea de membru.

V.OBLIGATIILE MEMBRILOR

Art. 12. Membrii (fondatori si aderenti) Asociației au urmatoarele obligatii:

- de a achita cotizatia stabilita prin actele Asociației;

- de a se supune hotararilor si deciziilor organelor Asociației;

- de a nu folosi bunurile Asociației in scopuri personale sau contrare hotararilor sau deciziilor organelor Asociației;

- de a se abtine de la orice fel de declaratii sau actiuni publice personale care ar prejudicia in vreun fel imaginea Asociației;

- de a participa si de a se implica activ in actiunile initiate de asociație, cu exceptia membrilor de onoare;

- de a nu initia actiuni, fara imputernicire din partea unuia din organismele Asociației, care ar putea implica in vreun fel Asociația.

Art. 13. In cazul neindeplinirii uneia sau mai multor obligatii prevazute la articolul precedent, sau in actele elaborate ulterior de catre asociație, in baza prezentului statut, membrii Asociației sunt raspunzatori, sub toate formele pe care le imbraca raspunderea, pentru daunele produse, sau care le-ar fi putut produce Asociației prin fapta lor.

Art. 14. Incetarea calitatii de membru al Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați are loc:

- la cerere;

- prin desfiintare;

- prin suspendare temporara decisa de Consiliul director si înmânata in scris reprezentantului respectivului membru, in cazul savarsirii unor fapte indreptate impotriva intereselor Asociației. Orice membru al Asociației are drept de contestatie la masura suspendarii, in cadrul Consiliului director.

- prin excluderea definitiva, hotarata exclusiv de Consiliul director, pentru fapte culpabile savarsite impotriva intereselor Asociației.

Motivarea hotararii este obligatorie.

VI. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIAȚIEI

Art. 15. Organele de conducere, administrare și control ale Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați sunt:

 • a) adunarea generală;

 • b) consiliul director;

 • c) cenzorul.

Art. 16.

 • (1) Adunarea generală este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea asociaților.

 • (2) Fiecare membru are câte un reprezentat

 • (3) Competența adunării generale cuprinde:

 • a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;

 • b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

 • c) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;

 • d) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

 • e) înființarea de filiale;

 • f) modificarea actului constitutiv și a statutului;

 • g) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • h) orice alte atribuții prevăzute în lege.

 • (3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă și de către consiliul director.

 • (4) Adunarea generală se întrunește cel puțin o data pe an și are drept de control permanent asupra consiliul director și cenzorului.

Art. 17.

Consiliul Director al Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați este organul de conducere si de administrare al acesteia. Consiliul Director este condus de catre un Presedinte.

Art. 18.

 • (1)   Consiliul Director asigura realizarea scopului si obiectivelor Asociației, exercitand

urmatoarele atributii:

 • a) stabilirea emblemei;

 • b) stabilirea strategiei generale si a programelor Asociației;

 • c) propune spre aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatilor financiare anuale;

 • d) incheierea de acte juridice, in numele si pe seama Asociației;

 • e) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;

 • f) aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale Asociației;

 • g) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in lege, in statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 • (2) Consiliul director isi elaboreaza un regulament intern de functionare.

 • (3) Atributiile prevazute la lit. f) si j) pot fi delegate Presedintelui Consiliului Director precum si oricaror alte persoane cu functii executive din cadrul Asociației.

Art. 19.

 • (1) Consiliul Director se intruneste lunar sau de ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui. Convocarea se face printr-o nota informativa, cu precizarea ordinii de zi cu cel putin 5 zile inainte ori de indata.

 • (2) Pentru a fi valide, actele Consiliului director trebuie adoptate prin prezenta a cel putin jumatate plus unu din totalitatea membrilor (cu exceptia mebrilor onorifici), iar hotararile se adopta prin votul favorabil al majoritatii absolute a celor prezenti.

 • (3) Hotararile luate de Consiliul Director in limitele legii si ale prezentului Statut sunt obligatorii si pentru membrii care nu au luat parte la adoptarea hotararii.

Art. 20. Presedintele Consiliului Director are urmatoarele atributii :

reprezinta Asociația Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați in relatiile acesteia cu celelalte persoane fizice si juridice, autoritati ale administratiei publice locale si centrale;

convoaca si prezideaza sedintele Consiliului Director ;

incheie acte juridice in numele si pe seama Asociației ;

realizează managementul și conducerea operativă a Asociației ;

angajeaza sau concediaza personalul Asociației, inclusiv directorii executivi si stabileste atributiile acestora ;

asigura ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Director ;

asigura conducerea operativa a Asociației intre sedintele Consiliului Director ;

indeplineste orice alte atributii ce nu au fost stabilite prin prezentul Statut dar impuse de lege.

Presedintele Consiliului director poate delega atributiile sale directorilor executivi sau oricaror persoane cu atributii executive din cadrul Asociației.

Art. 21 Indeplinirea operatiunilor desfasurate de Asociație poate fi incredintata directorilor executivi, care vor derula activitatile sub coordonarea, supravegherea si control Presedintelui Consiliului Director. Directorul general executiv este numit si revocat de Presedintele Consiliului Director si va indeplini atributiile stabilite de acesta.

Art. 22 Consiliul director se compune din 5 membri, desemnați după cum urmează:


 • e) Presedinte:

 • f) Vicepresedinte:

 • g) Secretatar

 • h) Membri:


desemnat de UDJ desemnat de UAT desemnat de UAT desemnat de UDJ


desemnat de CMDG


Art. 23. Cenzorul va fi desemnat de fondatori. Cenzor poate fi persoana juridica sau persoana fizica.Cenzorul are urmatoarele atributii:

 • a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociației;

 • b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunării Generale;

 • c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot;

 • d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de consiliul director.

VII. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI

Art. 24. Modificarea actului constitutiv Asociației se face prin inscrierea modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Galați.

Art. 25. Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de procesul-verbal al ședinței Adunării Generale, in forma autentificata, iar in cazul modificarii sediului, de procesul-verbal al sedintei Consiliului director, in forma autentificata.

Art. 26. Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal si inscrierea modificarii se intreprind de organul statutar care dispus modificarea. Pentru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor Adunării Generale, respectiv aConsiliului Director după caz.

Art. 27. Mentiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera atat in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie se afla vechiul sediu, cat si in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu.

VIII. PATRIMONIUL

Art. 28. Patrimoniul Asociației este format din totalitatea drepturilor si obligatiilor cu caracter economic apartinand Asociației, ca persoana juridica distincta.

Art. 29.

1) Patrimoniul social Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați este alcatuit dintr-un activ patrimonial, inițial in valoare de 1950 Lei.

2) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si patrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Asociației si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia în contul Asociației, identificat cu IBAN............................ deschis la unitatea bancară

Art. 30. Veniturile Asociației constau sau provin din:

 • Cotizatiile și/sau contribuțiile membrilor stabilie de catre Consiliul Director;

 • venituri obtinute din organizarea si / sau desfasurarea de manifestari sportive sau alte evenimente ;

 • donatii, sponsorizari, legate ;

 • fonduri alocate de la bugetul de stat si / sau de la bugetul de stat sau bugetul local ;

 • oricare alte venituri in conditiile prevazute de lege.

Art. 31.

 • (1)    Principalele cheltuieli care pot fi finantate de catre asociație sunt :

 • •  procurarea de medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale

 • •  procurare de rechizite si birotica ;

 • •  procurari de materiale informative ;

 • •  taxe si comisioane bancare ;

 • •  alte cheltuieli necesare desfasurarii de activitati in concordanta cu scopul propus.

 • (2) Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al Asociației si se aproba de Consiliul Director.

 • (3) Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele statului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.

 • (4) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificatii si alte asemenea din disponibilitatile existente.

 • (5)   Exercițiul financiar al Asociației începe de la data autorizării funcționarii acesteia și

se sfârșește la data de 31 decembrie a fiecarui an.

Art. 32. Activitatea economico-financiara se raporteaza prin bilant anual Consiliului Director al Asociației si se organizeaza conform legii.

Art. 33. Asociația poate deschide conturi in lei si in valuta in orice banca din tara sau strainatate conform legilor in vigoare.

Art. 34. Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Asociației si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor Asociației.

CAPITOLUL IX. ASPECTE FINANCIARE

Art. 35. Împrumuturi

 • (1)   Nici un împrumut nu va fi contractat în numele Asociației, decat în cazul în care a fost autorizat printr-o hotărâre a Fondatorului sau a Consiliului Director.

 • (2)   Nici un împrumut nu va putea fi făcut în favoarea unui reprezentant al Asociației.

Art. 36. Depozite

Toate fondurile Asociației vor fi depuse periodic intr-un cont al Asociației deschis la o bancă aleasă de către Fondator sau de către Consiliul Director.

X. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 37. Asociația se dizolva:

a) de drept;

b) prin hotararea judecatoriei.

Art. 38. Asociația se dizolva de drept prin imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop, precum si in situatia imposibilitatii constituirii Consiliului director in conformitate cu statutul Asociației, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Consiliul director trebuia constituit.

Art. 39. Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul Asociației.

Art. 40. Dizolvarea Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați prin hotarare judecatoreasca se face in conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 26 / 2000, care se aplica in mod corespunzator.

Art. 41. Lichidarea Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați se va face cu respectarea dispozitiilor legale din Ordonanta Guvernului nr. 26 / 2000, care se aplica in mod corespunzator.

Art. 42. Intregul activ al Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați se va atribui, dupa lichidare, unei alte fundatii sau societati nepatrimoniale avand un obiect de activitate similar sau apropiat celui al Asociației lichidate, dupa cum va hotari Consiliul director, cu respectarea prevederilor legii.

X. DISPOZITII FINALE

Art. 43. Asociația Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Consiliului director, prin care le este alocat cate un patrimoniu.

Art. 44. Filiala este condusa de un Consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.

Art. 45. Asociația Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați se poate asocia cu alte organizatii de profil sau adera la alte organizatii cu obiective similare, din tara sau strainatate.

Art. 46. Dispozitiile prezentului statut se completeaza cu legile in vigoare.

Art. 47. Consiliul director isi elaboreaza un regulament intern de functionare.

Art. 48. Asociației Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați dispune de cont bancar, stampila, sigiliu, insigna si emblema, proprii.

Art. 49. Membrii fondatori va face toate demersurile in vederea dobandirii de catre aceasta asociație a personalitatii juridice, prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor de pe langa refa Judecatoriei Galati.

Fondatori ai Asociației

Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați

Municipiul Galati prin               Universitatea „DUNĂREA DE JOS”

Galați prin

PRIMAR Rector

Colegiul Medicilor Dentiști din Galați prin Președinte

Prezentul Statut a fost încheiat astăzi, ................... , la

în ...........


exemplare originale.

Președinte de ședință,

9                             9              9   7