Hotărârea nr. 81/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refacere sistem rutier si regenerare urbana interior cartier Mazepa II"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 81 din 15.02.2018

pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere sistem

rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa II”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 85/13.02.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.02.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 14032/13.02.2018, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 14034/13.02.2018, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa II”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa II

Cartierul Mazepa II este delimitat de străzile Brăilei, Roșiori, bd. Marii Uniri și Regiment 11 Siret și prezintă din perioada construirii până în prezent puternice transformări, prin creșterea numărului de autovehicule, în condițiile în care locurile de parcare nu s-au modificat.

Construcțiile realizate haotic (garaje, chioșcuri, magazine) au dus la o utilizare defectuoasă a suprafețelor de teren dintre blocuri în raport cu destinația lor inițială, ceea ce a dus la o desfășurare cu dificultate a circulației auto (mai ales în perioadele de vârf).

Totodată există un sistem de canalizare pluvială funcțională, dar preluarea și evacuarea se face necorespunzator, întrucât nu sunt prevăzute suficiente guri de scurgere, iar acolo unde există sunt fie colmatate, fie aflate într-un stadiu avansat de degradare. Starea actuală a infrastructurii rutiere poate crea o serie de efecte negative, cele mai semnificative fiind: -intervenția greoaie a mijloacelor de intervenție în caz de urgență; -lipsa unor condiții minime pentru sănătatea, confortul și igiena oamenilor; -neatractivitate din partea locuitorilor de a se stabili și de a construi/achiziționa locuințe;

-costuri mari de întreținere pentru mijloacele de transport;

-risc mare de producere a accidentelor; -consum crescut de combustibil.

Prin proiect se prevede realizarea următoarelor lucrări :

-refacerea structurii rutiere pe zonele degradate sau cu cedări de fundație care vor fi adaptate categoriei străzilor în funcție de caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare, de traficul rutier astfel încât să se asigure capacitatea portantă corespunzatoare;

-înlocuirea bordurilor degradate; -așternerea unui covor asfaltic;

-înlocuirea gurilor de scurgere degradate și a grătarelor sparte; -executarea semnalizării rutiere orizontale și verticale;

-refacerea trotuarelor existente cu îmbracăminte din beton de ciment; -aducere la cotă a capacelor de pe căminele existente și a gurilor de scurgere;

-resistematizare pe verticală a zonei;

-refacerea dispozitivelor de scurgere și evacuare a apelor de suprafață degradate din zona spațiilor verzi;

-plantare arbori și arbuști.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 12.153.860,02 lei

Din care C+M:             11.192.756,23 lei

Capacități: -Suprafață străzi -42.000 mp

-Suprafață trotuare-20.000 mp

-Suprafață parcari noi-3.000mp -Suprafață spații verzi-3.600mp

-indicatoare rutiere-150 buc, indicatoare rutiere cu LED/flash-

10 buc -plantări arbori -250 buc

Durata de realizare a investiției: 42 luni Sursa de finanțare: buget local și împrumut

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL"REFACERE SISTEM RUTIER SI REGENERARE URBA


CARTIER MAZEPA II, MUNICIPIUL GALAȚI"


lOilil

^;iVăiipare^ ț > CU TVA

lei

WWâS

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

153,200.00

29,108.00

182,308.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

250,000.00

47,500.00

297,500.00

<403;200.00

76,608.00

479,808.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

ooo

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.1.1

Studii de teren

3,500.00

665.00

4,165.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

5,500.00

1,045.00

6,545.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5,000.00

950.00

5,950.00

3.3

Expertizare tehnica

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

31,500.00

5,985.00

37,485.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3-5.3

Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

6,500.00

1,235.00

7,735.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500.00

475.00

2,975.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

22,500.00

4,275.00

26,775.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publica

1,000.00

190.00

1,190.00

3.7

Consultanță

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

129,500.00

24,605.00

154,105.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

4,500.00

855.00

5,355.00

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

2,500.00

475.00

2,975.00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,000.00

380.00

2,380.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

125,000.00

23,750.00

148,750.00

236,000.00

44,840.00

280,840.00

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază


JgkSTyA.

SSi9iSSs&

Î'L lei 'A'..': kk

;?«i}.:1

t'5j<:

4.1

Construcții și instalații

8,929,937.50

1,696,688.13

10,626,625.63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

totâlcapifMtâgș^

OEț;929,9â7i50

= 1,696,688.13

10,626,625.63

CAPITOLUL S. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

72,540.00

13,782.60

86,322.60

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

72,540.00

13,782.60

86,322.60

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

103,462.46

0.00

103,462.46

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

47,028.39

0.00

47,028.39

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9,405.68

0.00

9,405.68

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

47,028.39

0.00

47,028.39

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de constr u i re/d esf i i n ta re

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

474,707.00

90,194.33

564,901.33

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

10,000.00

1,900.00

11,900.00

^60,709.46

105^876.93

766-586.39

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1 |

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2 |

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

■■ 0.00

gagiasi

In preturi la data de 10.08.2017;    1 EURO B.N.R.=4.5750

Proiectant,

Beneficiar,

MUNICIPIUL GALAȚI


S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L

Reprezentant legal,Primar, lonut PUCHEANU