Hotărârea nr. 80/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare sistem de iluminat public in municipiul Galati. Modernizare sistem de iluminat public in cartierul Tiglina I, II"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 80

din 15.02.2018

pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare sistem de iluminat public in municipiul Galați. Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Țiglina I, II”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 84/13.02.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.02.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 13950/13.02.2018, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 13952/13.02.2018, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Modernizare sistem de iluminat public in municipiul Galați. Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Țiglina I, II”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Modernizare sistem de iluminat public in municipiul Galați. Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Țiglina I, II

În prezent sistemul de iluminat public din municipiul Galați cuprinde puncte de aprindere, cutii de distribuție, linii electrice de joasă tensiune, aparate de iluminat, accesorii, conductoare, echipamente de comandă.

Sistemul de iluminat public este împărțit în 20 de zone , iar zona propusă este cuprinsă între str. Brăilei-str. Cloșca-bd Marii Uniri-Pr G. Coșbuc-str Brăilei și zona cuprinsă între str. Brăilei-str. Siderurgiștilor-str. Basarabiei-bd G. Coșbuc-str Brăilei.

În cartierul Tiglina I si II instalațiile electrice de iluminat public prezintă următoarele caracteristici:

-1558 corpuri de iluminat de tip clasic, echipate cu lămpi fluorescente/vapori de sodiu de înaltă presiune;

-stîlpi de iluminat de tip lampadar din beton/țeava metalică;

-prize de punere la pământ aferente instalațiilor de iluminat, în prezent degradate;

-rețele electrice subterane învechite, uzate având peste 40 de ani de funcționare/exploatare;

Se va prevedea modernizarea sistemului de iluminat public care va conduce la o reducere de peste 48% a consumului de energie electrică prin implementarea unui sistem de iluminat public cu dimming 30%- 5 ore pe noapte față de sistemul de iluminat public existent.

Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public este :

-Tiglina I-de la 295.737,3 kwh/an la 143.527,20 kwh/an .

-Tiglina II-de la 395.424,45 kwh/an la 185.705,20 kwh/an

Prin proiect se vor realiza urmatoarele lucrări:

 • 1. Modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de luminat existente cu corpuri având lămpi de iluminat cu LED; corpurile de iluminat vor fi echipate cu controllere de telegestiune individuale, iar punctele de aprindere vor fi echipate cu echipamente (module) de telegestiune care vor comunica cu dispeceratul existent;

 • 2. Implementarea unui sistem de telegestiune compus din dimming si telemanagement cu dispecerat unic pentru iluminatul public prin furnizarea de diferite elemente de software/hardware și dotarea cu elemente mai eficiente:

-modernizarea punctelor de aprindere prin echiparea cu senzori de masura pentru intensitate curent electric

-modernizarea corpurilor de iluminat prin montarea de corpuri de iluminat noi bazate pe tehnologie LED si se vor echipa cu modul de telegestiune local astfel incât sa permita comanda on/off si dimmingul acestuia (reducerea intensității luminoase și reducerea consumului de energie electrică)

-rețea de date/comunicatii

-centrul de date

 • 3. Inlocuirea stâlpilor de tip lampadar deteriorați cu stâlpi tip lampadar ornamental prevăzut cu cutie de derivație pentru a realiza conexiune de la linia electrică subterană la fiecare corp de iluminat;

 • 4. Trecerea în subteran a rețelei electrice aeriene aflată în proprietatea Primăriei municipiului Galați;

 • 5. Montarea de blocuri de măsură și protecție instalații electrice de iluminat public (15 bucăți cu concentratoare de date (module de măsura si control) prevazute cu :

-modul de alimentare format din protectie pe intrare si bloc de extragere date masurate

-modul de masurare cu scopul de transmitere la distanța a datelor masurate si actionare cuplare-decuplare consumator

-modul de distribuție a energiei electrice

Lucrările la rețelele electrice care se vor introduce subteran pe o lungime de 4461ml.

Sistemul de telegestiune a Sistemului de Iluminat Public deschide posibilitatea de identificare unică a fiecarui element din rețea, componentă a Sistemului de Iluminat Public care poate fi controlat la distanță printr-un set de comenzi definite și va putea să transmită date despre starea de funcționare, paramentrii energetici de funcționare a consumatorilor (corpuri de iluminat, panouri publicitare).

Proiectul este propus pentru finanțare POR 2014-2020-Axa de prioritară 3-Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scazute de carbon 3.1 Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructura instituțiilor publice , inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor Operațiunea C - Iluminat public.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 21.716.349,27 lei

Din care C+M:             11.314.088,38 lei

Capacități:

 • - corpuri de iluminat pentru pietoni tehnologie LED max 50W-1226 buc

 • - corpuri de iluminat pentru pietoni tehnologie LED 51W-100W — 13buc

 • - corpuri de iluminat pentru pietoni tehnologie LED 101W-200W-319buc

 • - controller sistem telegestiune-1558 buc

 • - stâlpi de iluminat tip lampadar h<4m-31 buc

 • - retea LES cabluri tip ACYY/ACYABY-4460m

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: Buget local -2%

Buget stat -13%

Fondul European de Dezvoltare Regională-85%

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant: S.C. TRANS P.E.C. S.A. - Galați Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Pr.nr:       305/2017

Faza: D.A.L.I -Vol.I


DEVIZ GENERAL

Modernizare iluminat public in cartierele Tiglina 1 si Tiglina 2 - Municipiul Galați

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Iei

lei

Iei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

LI

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

Iui de investiții

Total Capitol 2

1,000.00

190.00

]     1,190.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta te

mica

3.1

Studii

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.1. Studii teren

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

1,000.00

190.00

1,190.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

18,340.00

0.00

18,340.00

3.3

Expertiza tehnica

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3,340.00

634.60

3,974.60

3.5

Proiectare

203,996.00

38,759.24

242,755.24

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

41,666.00

7,916.54

49,582.54

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.00

0.00

-----------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------

0.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

158,330.00

30,082.70

188,412.70

3.6 .

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

90,764,00

17,245.16

108,009.16

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

76,932.00

14,617.08

91,549.08

3.7.1.1 Managementul de proiect pentru obiectivulde investiții

. 39,732.00

7,549.08

47,281.08

3.7.1.2 Valoarea PAED

37,200.00

7,068.00

44,268.00

3.7.2 Auditul financiar

13,832.00

2,628.08

16,460.08

3.8

Asistenta tehnica

115,871.21

22,015.53

137,886.74

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

24,093.57

4,577.78

28,671.35

3.8.1.1 Asistenta pe perioada de execuție a lucrărilor

19,800.00

3,762.00

23,562.00

3.8.1.2 Asistenta pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

4,293.57

815.78

5,109.35

3.8.2 Dirigentie de șantier

91,777.64

17,437.75

109,215.39

Total Capitol 3

446,311.21

81,314.53

527,625.74

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

9,456,637.3

1,796,761.09

11,253,398.39

4.2

Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

2,294,088.16

435,876.75

2,729,964.91

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

4,318,406.32

820,497.20

5.138,903,52

4.6

Active necorporale (Programe Software)

46,600.00

8,854.00

55,454.00

Total Capitol 4

16,115,731.78

3,061,989.04

19,177,720.82

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

248,132.74

47,145.22

295,277.96

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

50,000.00

9,500.00

59,500.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

198,132.74

37,645.22

235,777,96

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

171,605.72

32,605.09

204,210.81

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

49,535.68

9,411.78

' 58,947.46

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9,905.13

1,881.98

11,787.11

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

49,535.68

9,411.78

58,947.46

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desfîntare

62,629.23

11,899.55

74,528.78

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,257,951.55

239,010.79

1,496,962.34

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,300.00

1,577.00

9,877.00

Total Capitol 5

1,685,990.01

320,338.10

2,006,328.11

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

18,249,033.00

3,467,316.27

21,716,349.27

din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

9,507,637.30

1,806,451.08

11,314,088.38

1 euro = 4.652

3,922,835.98 €

745,338.84 €

4,668,174.82/€

13.12.2017


Numele:

ADRIAN COMSA


NICHIFOR DANILOV


BOGDAN BALCANU


Ing. El. Proiectant


Beneficiar / Investitor

Primăria Municipiului Galați