Hotărârea nr. 79/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare sistem de iluminat public in municipiul Galati. Modernizare sistem de iluminat public in cartierul Mazepa"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 79 din 15.02.2018

pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare sistem de iluminat public in municipiul Galați. Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Mazepa”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 83/13.02.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.02.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 13946/13.02.2018, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 13948/13.02.2018, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Modernizare sistem de iluminat public în municipiul Galați. Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Mazepa”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Modernizare sistem de iluminat public in municipiul Galați - Modernizare sistem de iluminat public în cartierul Mazepa

În prezent sistemul de iluminat public din municipiul Galați cuprinde puncte de aprindere, cutii de distribuție, linii electrice de joasă tensiune, aparate de iluminat, accesorii, conductoare, echipamente de comandă.

Sistemul de iluminat public din oraș este împărțit în 20 de zone, iar zona propusă este cartierul Mazepa cuprins între str. Brăilei-str Regiment 11 Siret-str Prelungirea G. Coșbuc-bd Marii Uniri-Prelungirea Traian-str Brăilei.

În cartierul Mazepa instalațiile electrice de iluminat public prezintă următoarele caracteristici:

-891 corpuri de iluminat de tip clasic, echipate cu lămpi fluorescente/vapori de sodiu de înaltă presiune;

-stîlpi de iluminat de tip lampadar din beton/țeava metalică;

-prize de legare la pământ aferente instalațiilor de iluminat, în prezent degradate;

-rețele electrice subterane învechite, uzate, având peste 40 de ani de funcționare/exploatare;

Prin proiect se prevede realizarea urmatoarele lucrări:

-modernizarea punctelor de aprindere prin echiparea cu senzori de măsura pentru intensitate curent electric;

-modernizarea corpurilor de iluminat prin montarea de corpuri de iluminat noi bazate pe tehnologie LED care se vor echipa cu module de telegestiune locale astfel încât să permită comanda on/off și dimmingul acestuia (reducerea intensității luminoase și reducerea consumului de energie electrică);

-rețea de date/comunicații;

-centrul de date;

-înlocuirea stâlpilor de tip lampadar deteriorați cu stâlpi tip lampadar ornamental prevăzut cu cutie de derivație pentru a realiza conexiune de la linia electrică subterană la fiecare corp de iluminat;

-trecerea în subteran a rețelei electrice aeriene aflată în proprietatea Primăriei municipiului Galați;

- montarea de blocuri de măsură și protecție instalații electrice de iluminat public, 15 bucăți cu concentratoare de date (module de măsura si control) prevăzute cu:

-modul de alimentare format din protecție pe intrare și bloc de extragere date măsurate;

-modul de măsurare cu scopul de transmitere la distanță a datelor măsurate și acționare cuplare-decuplare consumator;

-modul de distribuție a energiei electrice.

Proiectul prevede modernizarea sistemului de iluminat public care va conduce la o reducere de peste 50% a consumului de energie electrică prin implementarea unui sistem de iluminat public cu dimming 30%- 5 ore pe noapte față de sistemul de iluminat public existent.

Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public este de la 407.065 kwh/an la 201.531 kwh/an.

Proiectul este propus pentru finanțare POR 2014-2020-Axa de prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 3.1 Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructura instituțiilor publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor Operațiunea C - Iluminat public.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 11.908.097,54 lei

Din care C+M:             6.395.405,34 lei

Capacități:

  • - corpuri de iluminat pentru pietoni tehnologie LED max 50W-652 buc

  • - corpuri de iluminat pentru pietoni tehnologie LED 51W-100W —5 buc

  • - corpuri de iluminat pentru pietoni tehnologie LED 101W-200W-234 buc

  • - stâlpi de iluminat tip lampadar h<4m-31 buc

  • - retea LES cabluri tip ACYY/ACYABY-4150m

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: Buget local -2%

Buget stat-13%

Fondul European de Dezvoltare Regionala-85%

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant: S.C. TRANS P.E.C. S.A. - Galați Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Pr. nr.: 305/2017

Faza:    D.A.L.I -Vol.I


DEVIZ GENERAL

Modernizare iluminat public in cartier Mazepa - Municipiul Galați

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capi Chel

toiul 1

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total Capitol 2

500.00

95.00

595.00

Capi Cheli

toiul 3

tuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

3,500.00

665.00

4,165.00

3.1.1. Studii teren

3,000.00

570.00

3,570.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

500.00

95.00

595.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentarii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

10,370.00

0.00

10,370.00

3.3

Expertiza tehnica

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,670.00

317.30

1987.30

3.5

Proiectare

101,999.00

19,379.81

121,378.81

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general                                         |

20,834.00

3,958.46

24,792.46

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

79,165.00

15,041.35

94,206.35

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

30,932.00

5,877.08

36,809.08

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

19,866.00

3,774.54

23,640.54

3.7.2 Auditul financiar

11,066.00

2,102.54

13,168.54

3.8

Asistenta tehnica

63,885.48

12,138.24

76,023.72

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

10,647.58

2,023.04

12,670.62

3.8.1.1 Asistenta pe perioada de execuție a lucrărilor

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.8.1.2 Asistenta pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,647.58

503.04

3,150.62

3.8.2 Dirigentie de șantier

53,237.90

10,115.20

63,353.10

Total Capitol 3

219,356.48

39,707.43

259,063.91

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

5,323,790.20

1,011,520.14

6,335,310.34

4.2

Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1,008,199.5

191,557.90

1,199,757.40

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

2,459,049.15

467,219.34

2.926.268,49

4.6

Active necorporale (Programe Software)

46,600.00

8,854.00

55,454.00

Total Capitol 4

8,837,638.85

1,679,151.38

10,516,790.23

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

156,475.80

29,730.40

186,206.20

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

50,000.00

9,500.00

59,500.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

106,475.80

20,230.40

126,706.20

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

92,998.44

17,669.70

110,668.14

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00 '

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

26,618.95

5,057.60

31,676.55

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,323.79

1,011.52

6,335.31

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC

26,618.95

5,057.60

31,676.55

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire! desfintare

34,436.75

6,542.98

40,979.73

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

691,535.09

131,391.67

822,926.76

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,300.00

1,577.00

9,877.00

Total Capitol 5

949,309.33

180368.77

1,129,678.10

Capii Cheli

toiul 6

uieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00'

0.00

0.00

Total Capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

10,006,804.66

1,901,292.88

11,908,097.54

din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

5,374,290.20

1,021,115.14

6,395,405.34

1 euro = 4.652

2,151,075.80 €

408,704.40 €

2,559,780.20 €

Beneficiar / Investitor

Primăria Municipiului Galați

Data

13.12.2017


Numele:

ADRIAN COMSA

NICHIFOR DANILOV

BOGDAN BALCANII


întocmit, Funcția:

ADMINISTRATOR

Ing.Sef. Dep. Proiectare

Ing. El. Proiectant