Hotărârea nr. 77/2018

Mandatarea Primarului municipiului Galati pentru a reprezenta interesele municipiului in cadrul Clubului de la Strasbourg

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 77 din 15.02.2018 privind mandatarea Primarului Municipiului Galați pentru a reprezenta interesele municipiului în cadrul Clubului de la Strasbourg

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 80/09.02.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.02.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 13214/09.02.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 13216/09.02.2018, al Direcției Relații Publice, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „e” și alin. (7), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Galați, dl Ionuț- Florin Pucheanu, pentru a reprezenta interesele municipiului în cadrul Clubului de la Strasbourg.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Galați, dl Ionuț- Florin Pucheanu cu semnarea tuturor documentelor privind participarea și reprezentarea Municipiului Galați în cadrul Clubului de la Strasbourg.

Art. 3 Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,