Hotărârea nr. 76/2018

Schimbarea denumirii Teatrului Muzical "Nae Leonard" Galati in Treatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 76 din 15.02.2018

privind schimbarea denumirii Teatrului Muzical “Nae Leonard” Galați în Teatrul Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 62/31.01.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.02.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 9314/30.01.2018, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 9316/30.01.2018, al Biroului Învățământ, Cultură, Turism, Agrement, Sport, Culte, Sănătate și Evenimente;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere Nota de fundamentare înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 86739/05.12.2017;

Având în vedere Avizul nr. 2/08.02.2018, al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (1), lit. ”d” și art. 3, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c” și alin. (5), lit. "d" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 8, alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii Teatrului Muzical “Nae Leonard” Galați în” Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard Galați”.

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 — Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,