Hotărârea nr. 71/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refacere sistem rutier si regenerare urbana interior cartier Micro 20, bd. Dunarea, intre str. Brailei si bd. Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 71 din 15.02.2018

pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere sistem rutier si regenerare urbana interior cartier Micro 20, bd. Dunărea, între str. Brăilei și bd. Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 76/07.02.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.02.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 12386/07.02.2018, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 12388/07.02.2018, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Micro 20, bd. Dunărea, între str. Brăilei și bd. Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Micro 20

bd. Dunărea, între str. Brăilei și bd. Galați

În cartierul Micro 20, B-dul Dunărea tronson cuprins între Str. Brăilei și B-dul Galați prezintă covor asfaltic puternic deteriorat din cauza traficului intens și greu, capacitatea portantă necorespunzatoare pentru traficul actual, lipsa de întreținere adecvată condițiilor climaterice, de trafic și duratei de exploatare.

Totodata pe tronsonul de stradă există un sistem de canalizare pluvială funcțională, dar preluarea și evacuarea se face necorespunzător, întrucât nu sunt prevăzute suficiente guri de scurgere, iar acolo unde există sunt fie colmatate, fie aflate intr-un stadiu avansat de degradare.

Starea actuală a infrastructurii rutiere poate crea o serie de efecte negative, cele mai semnificative fiind:

-intervenția greoaie a mijloacelor de intervenție în caz de urgență;

-lipsa unor condiții minime pentru sănătatea, confortul și igiena oamenilor; -neatractivitate din partea locuitorilor de a se stabili și de a construi/achiziționa locuințe;

-costuri mari de întreținere pentru mijloacele de transport;

-risc mare de producere a accidentelor;

-consum crescut de combustibil.

Prin proiect se prevede realizarea următoarelor lucrări :

-refacerea structurii rutiere pe zonele degradate sau cu cedări de fundație; -înlocuirea bordurilor degradate;

-așternerea unui covor asfaltic;

-înlocuirea gurilor de scurgere degradate și a grătarelor sparte; -executarea semnalizării rutiere orizontale și verticale;

-refacerea trotuarelor existente cu îmbrăcăminte din beton de ciment; -aducere la cotă a capacelor de pe căminele existente și a gurilor de scurgere;

- resistematizare pe verticală a zonei;

-refacerea dispozitivelor de scurgere și evacuare a apelor de suprafață degradate din zona spațiilor verzi;

-plantare arbori și arbuști.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 5.287.664,22 lei

Din care C+M:            4.898.714,73 lei

Capacități: -lungime stradă L=879 ml

-rețea canalizare n400, L=3ooml

-indicatoare rutiere-122 buc, indicatoare rutiere cu LED/flash-10 buc -amenajare spații verzi- S=3000mp

-plantări arbori -60 buc

Durata de realizare a investiției: 18 luni

Sursa de finanțare: buget local și împrumut

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții: "REFACERE SISTEM RUTIER SI REGENERARE URBANA INTERIOR CARTIER M20- B-DUL DUNĂREA, ÎNTRE STR. BRĂILEI Șl B-DUL GALAȚI"

Valoare

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului ți aducerea la starea inițială

68,000.00

12,920.00

80,920.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

50,000.00

9,500.00

59,500.00

118,000.00

r 22,420.00

140,420.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

: o.oo

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.1.1

Studii de teren

4,500.00

855.00

5,355.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

4,500.00

855.00

5,355.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5,000.00

950.00

5,950.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

26,900.00

5,111.00

32,011.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acorduriior/autorizatiilor

6,500.00

1,235.00

7,735.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,500.00

475.00

2,975.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

17,900.00

3,401.00

21,301.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publica

1,000.00

190.00

1,190.00

3.7

Consultanță

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3 8

□7 nnn nn

c; 1_3H nn

*r on nn

OjUUiUv

O £71 jU.UU

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

4,000.00

760.00

4,760.00

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,000.00

380.00

2,380.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

23,000.00

4,370.00

27,370.00 |

i*4-

s&

»is»

Valoare ?:

SSHil

ssas

fa: țiXScr,4                        • r

^^i^9MP0£

y; 93,891.00

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3,926,027.00

745,945.13

4,671,972.13

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

'            .u1

3326;027.Q0

745,945.13

4,671,972.13

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

72,540.00

13,782.60

86,322.60

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

72,540.00

13,782.60

86,322.60

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

45,282.25

0.00

45,282.25

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

20,582.84

0.00

20,582.84

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,116.57

0.00

4,116.57

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

20,582.84

0.00

20,582.84

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de con str u i re/desf i i nta re

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

204,896.00

38,930.24

243,826.24

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

5,000.00

950.00

5,950.00

381,381.09

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

gig

i^&SâzlOl'8 <9

3țdH#l             KeiSSlf*1 »ÎW 5*

In preturi la data de 10.08.2017;    1 EURO B.N.R.=4.5750

Proiectant,

Beneficiar,

MUNICIPIUL GALAȚI


S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L


Primar, lonut PUCHEANU