Hotărârea nr. 694/2018

Rectificarea HCL nr. 529/27.09.2018 privind modificarea si completarea Anexei I la HCL nr. 334/30.05.2018 privind infiintarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galati", cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 694 din 19.12.2018

pentru rectificarea HCL nr. 529/27.09.2018 privind modificarea și completarea Anexei I la HCL nr. 334/30.05.2018 privind înființarea clubului sportiv „Club Sportiv Municipal Galați”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionut Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 732/04.12.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară, în data de 19.12.2018;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 96952/04.12.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 96954/04.12.2018 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere Adresa nr. 659/20.11.2018 a Clubului Sportiv Municipal Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 113621/20.11.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 41 lit. a) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Galați aprobat prin H.C.L. nr. 334/30.05.2018, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - La art. I și la art. III din H.C.L. nr. 529/27.09.2018, denumirea „karate kyokunshinkai” se rectifică și se va citi „karate kyokushin I.K.O.2”.

Art. II - Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri Directorul clubului sportiv “Club Sportiv Municipal” Galați.

Art. III - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați