Hotărârea nr. 693/2018

Transmiterea in folosinta gratuita a spatiilor cu alta destinatie situate pe str. Domneasca nr. 22, bl. F - parter, respectiv pe str. Saturn nr. 32, bl. I9 - parter, Asociatiei "Uniunea Artistilor Plastici" din Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 693

din 19.12.2018

privind transmiterea în folosință gratuită a spațiilor cu altă destinație situate pe str. Domnească, nr. 22, bl. F - parter, respectiv pe str. Saturn, nr. 32, bl. I6 -parter, Asociației ”Uniunea Artiștilor Plastici” din Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 731/04.12.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 19.12.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96874/04.12.2018, a inițiatorilui -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 96876/04.12.2018, al Direcției Patrimoniu;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”d”, alin. (6), lit. ”a”, pct. 4 și ale art. 124, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3 ) din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă transmiterea în folosința gratuită, pe o perioadă de 5 ani, începând cu 01.01.2019, a spațiilor cu altă destinație situate pe str. Domnească, nr. 22, bl. F - parter, respectiv pe str. Saturn, nr. 32, bl. I6 - parter, Asociației „Uniunea Artiștilor Plastici” din Galați

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,