Hotărârea nr. 691/2018

Completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 691

din 19.12.2018

pentru completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 729/04.12.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 19.12.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96772/04.12.2018, a inițiatorilui -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 96774/04.12.2018, al Direcției

Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), art. 119, și art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul dispozițiile art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Se completează anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați

Anexa la HCL nr. 691/19.12.2018

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

273.

Teren

Bulevardul George Coșbuc nr. 159

Suprafața = 104 mp

274.

Teren și construcții

Strada Ing. Ănghel Saligny nr. 50

Suprafața teren = 412,33 mp

Suprafața construită C1 = 45,27 mp, anul dării în folosință 1907

Suprafața construită C2 = 22,32 mp, anul dării în folosință

1907

275.

Construcție

Strada Ionel Fernic nr. 22Ă S5

Suprafața construcție = 13,5 mp, anul dării în folosință 1991

276.

Teren în cotă indiviză

Strada Tecuci nr. 3, bloc V3, V3B, scara 3 Suprafața teren în cotă indiviză = 103 mp Suprafața teren în cotă indiviză = 83,50 mp

277.

Teren

Strada Ion Luca Caragiale nr. 12 Ă

Suprafața = 29 mp

278.

Teren

Strada Frunzei nr. 3 Â

Suprafața = 173 mp

279.

Teren

Strada Constantin Brâncoveanu nr. 3 Ă Suprafața = 222 mp

Președinte de ședință,