Hotărârea nr. 689/2018

Aprobarea cheltuielilor necesare platii abonamentelor pentru transportul in comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 689

din 19.12.2018

privind aprobarea cheltuielilor necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 727/04.12.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de

19.12.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96446/03.12.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 96448/03.12.2018, al Direcției

Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa nr. 3246/04.12.2018, a Cantinei de Ajutor Social;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) și alin. (6), lit. ”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă, pentru anul 2019, cheltuielile necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, pe o linie, unui număr de 50 de persoane/lună, beneficiari ai serviciilor Cantinei de Ajutor Social Galați.

Art. 2 - Directorul Cantinei de Ajutor Social Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați