Hotărârea nr. 688/2018

Incheierea Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social Galati si Fundatia Familia in vederea sustinerii proiectului "Centrul de Recuperare pentru Victimele Violentei Domestice"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 688 din 19.12.2018

privind încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social Galați și Fundația Familia în vederea susținerii proiectului „Centrul de Recuperare pentru Victimele Violenței Domestice”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 726/04.12.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 19.12.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96454/03.12.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 96456/03.12.2018, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa nr. 1027/27.09.2018, a Fundației Familia, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 94581/27.09.2018;

Având în vedere dispozițiile art 13, alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) și alin. (6), lit. ”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social Galați și Fundația Familia în vederea susținerii proiectului ”Centrul de Recuperare pentru Victimele Violenței Domestice”. Convenția este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați

ROMÂNIA


JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIULGALAȚI CANTINA DE AJUTOR SOCIAL


FUNDAȚIA „FAMILIA” GALAȚI

NR._________/_______2


2019


CONVENȚIE

Nr. ______/________2019

pentru acordarea de servicii de asistență socială

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL GALAȚI cu sediul în Galați, str Dogariei nr. 26A, tel/fax

036/470017, 460079, cod fiscal 3952197, cont de virament RO66TREZ30624680220XXXXX

deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentata de Costin Jenica - director

Și

FUNDAȚIA “FAMILIA” cu sediul în Galați, str. ________, nr. ____, tel. ______, cod

fiscal _________, cont _____________ deschis la _____________, Sucursala Galați,

reprezentată de __________ - director executiv al fundației, au convenit următoarele:

 • I. Obiectul convenției

 • 1. Acordarea de către Cantina de Ajutor Social Galați a hranei pentru un număr maxim zilnic de 10 persoane, beneficiare ale proiectului “CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE”, în limita alocației zilnice de hrană prevăzută în HG nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice -Cantine de ajutor social - respectiv 12 lei /zi/persoană pentru mame și copii, asistați în centru, victime ale violenței în familie.

 • 2. Nivelul alocației zilnice de hrană se modifică în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

 • II. Criterii de selecționare a beneficiarilor centrului

 • - gradul de pericol prezent în jurul victimei;

 • - aspectul fizic pe baza observațiilor rapide;

 • - tipul de violență (fizică, psihică);

 • - istoricul cazului;

 • - cauzele care au determinat sau determină apariția violenței în familie.

 • III. Durata convenției

Durata convenției este de la 1 ianuarie 2019 până la 31 decembrie 2019.

 • IV. Obligațiile fundației sunt:

 • 1. Acordarea serviciilor de asistență socială în cadrul proiectului “CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE”, pentru un număr lunar de 10 persoane;

 • 2. Depunerea până la data de 5 a fiecărei luni a situației persoanelor asistate care au beneficiat de acordarea mesei în luna anterioară;

 • 3. Comunicarea în termen de 30 de zile la Cantina de Ajutor Social Galați, în scris, a oricărei modificări cu privire la numărul de beneficiari ai proiectului;

 • 4. Transmiterea și în format electronic a bazei de date cu beneficiarii și serviciile sociale lunare acordate până pe data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

 • V. Obligațiile Cantinei de Ajutor Social Galați sunt :

1. Acordarea hranei prin Cantina de Ajutor Social Galați pentru un numar maxim de 10 persoane/zi.

 • VI. Forța majoră

Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentei convenții, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese

Forța majoră exonerează părțile de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.

În cazul încetării forței majore care a condus la imposibilitatea asigurării hranei, Cantina de Ajutor Social Galați va notifica imediat fundației această situație.

În perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră, fundația se află în imposibilitatea de a acorda serviciile de asistență socială, masa nu se acordă.

 • VII. Suspendarea convenției

Prezenta convenție se suspendă în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la Capitolul IV, puctul 1 și 2.

 • VIII. Încetarea convenției

Prezenta convenție încetează :

 • a. Prin acordul de voință al părților;

 • b. Prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți;

 • c. La data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenția nu a fost reziliată;

 • d. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni.

În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin prezenta convenție, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral, convenția.

 • IX. Modificarea convenției

Modificarea prezentei convenții poate fi făcută prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

 • X. Litigii

În caz de litigiu, părțile vor încerca soluționarea acestuia, în mod amiabil.

În cazul în care nu reușesc soluționarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit legii.

 • XI. Dispoziții finale

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Prezenta convenție s-a încheiat la sediul Cantinei de Ajutor Social Galați, în două exemplare.

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

FUNDAȚIA FAMILIA

Director executiv,


GALAȚI

Director,

Președinte de ședință,