Hotărârea nr. 68/2018

Modificarea HCL nr. 215/27.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare str. Siderurgistilor si str. 1 Decembrie 1918"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 68

din 15.02.2018

pentru modificarea H.C.L. nr. 215/27.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare str. Siderurgiștilor și str. 1 Decembrie 1918”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 73/07.02.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 15.02.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 12390/07.02.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 12392/07.02.2018, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. „e”, art. 5, alin. (1), lit. „b” și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 215/27.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare str. Siderurgiștilor și str. 1 Decembrie 1918”, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 68/15.02.2018

Modernizare linii tramvai și carosabil strada Siderurgiștilor

și strada 1 Decembrie 1918

Proiectul prevede următoarele lucrări:

-realizarea unei structuri rutiere cu straturi asfaltice noi, cu modificarea părții carosabile, prin realizarea de locuri de parcare noi, reamenajare trotuare, execuție de piste noi de bicicliști;

-amenajări peisagistice prin modernizarea spațiilor verzi existente și crearea unor zone noi, montarea de mobilier stradal nou;

-pentru crearea de condiții de microclimat se propune plantarea unei vegetații rezistente in armonie cu zona geografică și cu impact din punct de vedere artistic;

-amenajarea intersecțiilor de străzi, iar trecerile de pietoni vor fi echipate cu indicatoare cu elemente optice cu leduri;

-înlocuirea cu imbrăcăminte din beton asfaltic MAS16/refacerea/modernizarea integrală a infrastructurii și suprastructurii căii de tramvai;

-montare de amortizoare de zgomote și de vibrații;

-montare șine de tramvai tip NPaS cu prindere directă;

-fider-rețea de alimentare cu energie electrică a liniei de tramvai;

-inlocuirea liniei de tramvai , prin realizarea de lucrări atât la calea de rulare cât și la rețeaua de alimentare, cu prevederea de peroane noi și schimbatoare de cale noi;

-iluminat public (stradal si pietonal);

-rețea de canalizație pentru rețele electrice de distributie de joasa tensiune;

-rețea canalizație pentru distribuție rețele de fibră optică, telefonie și tv;

-rețeaua de joasă tensiune, a rețelei de fibră optică, telefonie și televiziune va fi introdusă în subteran și se va realiza sistemul de canalizație aferent;

-realizarea unei structuri rutiere cu straturi asfaltice noi, cu modificarea părții carosabile prin realizarea de locuri de parcare noi, reamenajare trotuare, execuția de piste de bicicliști noi;

  • - reabilitarea și repararea rețelelor edilitare subterane (de apă) din perimetrul afectat de lucrările de reabilitare la carosabil și tramvai;

  • - reabilitarea iluminatului public stradal, piste biciclete și pietonal cu stâlpi noi;

- amenajări peisagistice prin modernizarea spațiilor verzi existente cât și a celor nou apărute în urma lucrărilor de modernizare, procurarea și montarea de mobilier stradal nou;

- realizarea semnalizării prin marcaje rutiere și indicatoare rutiere.

Indicatorii tehnico-economici sunt:

Valoarea totală a investiției: 104.319.926,18 lei

Din care C+M :           94.363.179,68 lei

• Capacități:

-Lungime străzi-2.560ml

-Linii tramvai cale simplă -4.740m -amenajare peroane călători-7 buc -suprafața carosabilă-32.000mp, suprafață trotuare-20.480mp -suprafață parcuri-8.400 mp

-suprafață piste bicicliști-7.68omp

-iluminat public-2,56 km

-mobilier urban-bănci 60 buc, coșuri gunoi-180 buc -rastel biciclete-6 buc

Durata de realizare a investiției: 24 luni Sursa de finanțare: buget local, împrumut și fonduri europene Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,Str. Ispravnicului Nr. 36, Sector 2, București http://www.globalproiect.ro; e-niail: office@globalproiect.ro Tel./Fax: 021/210.90.80


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile la obiectivul de investiții"MODERNIZARE LINII TRAMVAI SI CAROSABIL STRĂZILE SIDERURGIȘTILOR ȘI 1 DECEMBRIE 1918"


1 EURO = 4.5744 la cursul inforeuro din luna publicării apelului

, ■ Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

mii Iei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

>0

1

2

3

4

5

6

jzCAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

ț . hl

Obținerea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

;     1.2

Amenajarea terenului

275.20000

60.16090

52.28800

327.48800

71.59147

i- i-3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

700.60000

153.15670

133.11400

833.71400

182.25647

|         TOTAL CAPITOLUL 1

975.80000

213.31760

185.40200

1,161.20200

253.84794

|CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

h' 2J

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

| J       TOTAL CAPITOLUL 2

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

îîpCAPlTOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1/3.1

Studii de teren

11.00000

2.40469

2.64000

13.64000

2.98181

fc3-2

Taxe pentru obținere de avize, acorduri și utilități

25.00000

5.46520

4.75000

29.75000

6.50359

|v-3.3

Proiectare și inginerie

3,706.50000

810.27021

707.06000

4,413.56000

964.83910

Ș 3-3J

Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare

3,643.75000

796.55256

694.50000

4,338.25000

948.37574

ț 3.3.1.1

Studiu de prefezabilitate

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.3.1.2

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

43.75000

9.56410

10.50000

54.25000

11.85948

|/3,3,1.3

Studiu de trafic

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

I £33.1.4

Proiect tehnic

2,100.00000

459.07660

399.00000

2,499.00000

546.30115

1/3 3.1.5

Detalii de execuție

1,400.00000

306.05107

266.00000

1,666.00000

364.20077

^33.1.6

Verificarea tehnică a proiectării

100.00000

21.86079

19.00000

119.00000

26.01434

fe-1-7

Elaborarea certificatului de performanță energetică a clădirii

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

IK-1 <

Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investita

2.50000

0.54652

0.60000

3.10000

0.67768

IW3

Cheltuieli pentru expertiza tehnică efectuată pentru construcții începute și neterminate sau care urmează a fi modificate prin proiect (modernizări, consolidări, etc)

10.25000

2.24073

2.46000

12.71000

2.77851

Cheltuieli pentru efectuarea audilului de siguranța a circulației

50.00000

10.93040

9.50000

59.50000

13.00717

Organizarea procedurilor de achiziție

10.00000

2.18608

1.90000

11.90000

2.60143


----

Registrul Comerțului: J40/11380/2005; Cod fiscal: RO17731439; IBAN: R096BTRL04401202H35468XX; Banca TRANSILVANI$^$®OB^l fe SERVICE M

;                                                                 ■                                53


53Str. Ispravnicului Nr. 36, Sector 2, București http://u^nv.globalproiect.ro; e-mail: office@globalproiect.ro Tel./Fax: 021/210.90.80


1 EURO = 4.5744 la cursul inforeuro din luna publicării apelului

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii Iei

mii euro

0

t

2

y

4

5

â

3.5

Consultanță

400.00000

87.44316

76.00000

476.00000

104.05736

3.6

Asistență tehnică

800.00000

174.88632

152.00000

952.00000

208.11472

TOTAL CAPITOLUL 3

4,952.50000

1,082.65566

944.35000

5,896.85000

1,289.09801

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

77,909.43965

17,031.61936

14,802.79353

92,712.23318

20,267.62705

4.1.1

Lucrări de drum

30,425.05800

6,651.15818

5,780.76102

36,205.81902

7,914.87824

4.1.2

Lucrări de tramvai

24,467.16090

5,348.71478

4,648.76057

29,115.92147

6,364.97059

4.1.3

Rețea, fir contact si fider alimentare

8,228.50000

1,798.81515

1,563.41500

9,791.91500

2,140.59002

4.1.4

Amenajare peroane calatori

1,304.80700

285.24112

247.91333

1,552.72033

339.43694

4.1.5

Lucrări rețea apa

6,852.80000

1,498.07625

1,302.03200

8,154.83200

1,782.71074

4.1.6

Iluminat public si canalizatie subterana

5,614.11375

1,227.28964

1,066.68161

6,680.79536

1,460.47468

4.1.7

Mobilier urban

1,017.00000

222.32424

193.23000

1,210.23000

264.56584

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.5

Dotări

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.6

Active necorporale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 4

77,909.43965

17,031.61936

14,802.79353

92,712.23318

20,267.62705

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

555.10000

121.34924

105.46900

660.56900

144.40561

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

411.55000

89.96808

78.19450

489.74450

107.06202

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

143.55000

31.38116

27.27450

170.82450

37.34359

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

872.26469

190.68397

0.00000

872.26469

190.68397

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2,515.13219

549.82778

477.87512

2,993.00731

654.29506

TOTAL CAPITOLUL 5

3,942.49688

861.86099

583.34412

4,525.84100

989.38464

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru pfobe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2

Probe tehnologice și teste

20.00000

4.37216

3.80000

23.80000

5.20287

TOTAL CAPITOLUL 6

20.00000

4.37216

3.80000

23.80000

5.20287

■ TOTAL GENERAL

87,800.23653

19,193.82577

16,519.6X965

104,319.92618

22,805.16051

79,296.78965

17,334.90504

15,06639003

94363.17968

20,628.53701

Proiectant,

S.C. GLOBAL SERVICE PROIECT S.R.L.Beneficiar,

MUNICIPIUL GALAȚI

Primar,

Ionut PUCHEANU


Registrul Comerțului: J40/11380/2005; Cod fiscal: RO17731439; IBAN: R096BTRL04401202H35468XX; Banca TRANSILVANIA L.