Hotărârea nr. 674/2018

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru clubul sportiv "Club Sportiv Municipal Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 674

din 19.12.2018

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru clubul sportiv „Club Sportiv Municipal Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 712/04.12.2018

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 19.12.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96758/04.12.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate comun nr. 96760/04.12.2018 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Serviciului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Luând în considerare dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții ale clubului sportiv „Club Sportiv Municipal Galați”, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Directorul clubului sportiv „Club Sportiv Municipal Galați” se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa 1 la H.C.L. 674/19.12.2018


ORGANIGRAMA CLUB SPORTIV MUNICIPAL GALAȚIAnexa 2 la H.C.L. nr. 674/19.12.2018

STAT DE FUNCȚII

CLUB SPORTIV MUNICIPAL GALAȚI

NR. CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT dupa caz

STRUCTURA

Functia contractuala

Treapta

profesionala/grad

Nivelul studiilor

OBSERVATII

de conducere

de executie

1

VACANT

CLUB SPORTIV MUNICIPAL GALAȚI

Director

II

S

2

VACANT

CLUB SPORTIV MUNICIPAL GALAȚI

Director adjunct

II

S

3

VACANT

CLUB SPORTIV MUNICIPAL GALAȚI

Director adjunct

II

S

SERVICIUL FINANCIAR -

CONTABILITATE ȘI

ADMINISTRATIV

4

VACANT

SERVICIUL FINANCIAR -

CONTABILITATE ȘI

ADMINISTRATIV

Șef serviciu

II

S

5

VACANT

SERVICIUL FINANCIAR -

CONTABILITATE ȘI

ADMINISTRATIV

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

6

VACANT

SERVICIUL FINANCIAR -

CONTABILITATE ȘI

ADMINISTRATIV

Casier

debutant

M,G

7

VACANT

SERVICIUL FINANCIAR -

CONTABILITATE ȘI

ADMINISTRATIV

Administrator

I

M

8

VACANT

SERVICIUL FINANCIAR -

CONTABILITATE ȘI

ADMINISTRATIV

Magaziner

M,G

9

VACANT

SERVICIUL FINANCIAR -

CONTABILITATE ȘI

ADMINISTRATIV

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

10

VACANT

SERVICIUL FINANCIAR -

CONTABILITATE ȘI

ADMINISTRATIV

Îngrijitor

M,G

11

VACANT

SERVICIUL FINANCIAR -

CONTABILITATE ȘI

ADMINISTRATIV

Șofer

I

M,G

COMPARTIMENT ACHIZIȚII

PUBLICE

12

CIOCÂRLAN LIVICA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII

PUBLICE

Consilier

IA

S

COMPARTIMENT RESURSE

UMANE ȘI JURIDIC

13

MICU GILLDA - MIHAELA

COMPARTIMENT RESURSE

UMANE ȘI JURIDIC

Inspector de specialitate

IA

S

14

BĂRBIERU COSMIN - GABRIEL

COMPARTIMENT RESURSE

UMANE ȘI JURIDIC

Consilier juridic

IA

S

COMPARTIMENT MEDICAL ȘI METODOLOGIC

15

VACANT

COMPARTIMENT MEDICAL ȘI

METODOLOGIC

Consilier

IA/I/II

S

16

VACANT

COMPARTIMENT MEDICAL ȘI

METODOLOGIC

Consilier

IA/I/II

S

COMPARTIMENT MARKETING, COMUNICARE ȘI ORGANIZARE COMPETIȚII

17

VACANT

COMPARTIMENT MARKETING,

COMUNICARE ȘI ORGANIZARE

COMPETIȚII

Consilier

IA/I/II

S

18

VACANT

COMPARTIMENT MARKETING,

COMUNICARE ȘI ORGANIZARE

COMPETIȚII

Consilier

IA/I/II

S

19

VACANT

SECTIA I. SAH,NATATIE, TENIS, ATLETISM

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

20

VACANT

SECTIA II. FOTBAL

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

21

VACANT

SECTIA III. BASCHET

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

22

VACANT

SECTIA IV. HANDBAL

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

23

VACANT

SECTIA V. VOLEI

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

24

VACANT

SECTIA VI. SPORTURI DE CONTACT

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

25

VACANT

SECTIA VII. HOCHEI ȘI PATINAJ

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

26

VACANT

SECTIA VIII. ALTE SPORTURI

Inspector de specialitate

IA/I/II

S

Nr. total de funcții contractuale de conducere

4

Nr. total de funcții contractuale de execuție

22

Nr. total de funcții contractuale din cadrul Club Sportiv Municipal Galați

26


Președinte de ședință,