Hotărârea nr. 668/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Sistem Alternativ de Mobilitate Urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor - Galati Velocity"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 668 din 19.12.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Sistem Alternativ de Mobilitate Urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor -Galați Velocity”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 701/27.11.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 19.12.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 95010/27.11.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 95012/27.11.2018, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit b), art. 5, alin. (1), lit a) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Sistem Alternativ de Mobilitate Urbană Utilizând Stații Automate de Închiriere a Bicicletelor - Galați Velocity”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 668/19.12.2018

Sistem Alternativ de Mobilitate Urbană Utilizând Stații Automate de Închiriere a Bicicletelor - Galați Velocity

Municipiul Galați dorește dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient prin implementarea sistemului integrat de stații automatizate și autonome de închiriere a bicicletelor (bike sharing), care vizează crearea unei soluții alternative ecologice de transport public urban care să asigure un acces mai ușor al persoanelor la locurile de muncă, la furnizorii de servicii sau alte zone de interes, scăderea timpilor de deplasare și scăderea costurilor de transport, reducerea poluării și a consumului de energie, descongestionarea traficului precum și îmbunătățirea siguranței în trafic.

În cadrul proiectului vor fi amplasate 22 stații publice automate de eliberare și returnare biciclete în punctele cu trafic intens din oraș, conform anexei 2. Fiecare stație va avea un centru de comandă de la care se va face autentificarea automată a utilizatorilor și alocarea unei biciclete, pe bază de card de acces la system. Gestionarea sistemului se va face centralizat, toate stațiile fiind interconectate și administrate prin intermediul unui server.

Fiecare stație va conține :

- Terminale de închiriere biciclete;

- Stații inteligente de predare și preluare biciclete cu porți organizate sub formă de tronsoane;

- Biciclete.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investitiei:  13.031.064,01 lei cu TVA

din care C+M:             4.021.446,36 lei cu TVA

Capacitati: 300 biciclete

Sursa de finantare: buget local, fonduri europene.

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

, SISTEM ALTERNATIV DE MOBILITATE URBANĂ UTILIZÂND SȚAȚII AUTOMATE DE ÎNCHIRIERE A BICICLETELOR - GALAȚI VELOCITY

conform HG907/2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA 19%)

lei

lei

lei

1

1

2

3

4

5

i

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

i.

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0.00

j

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului ia starea inițială

0.00

0.00

0,00

!

1.4

Cheltuieli pentru reiocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

230,000.00

43,700.00

273,700.00

Total capitol 2

230,000.00

43,700.00

273,700.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0,00

0.00

0.00

3.1.1 Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3 Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șj autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expert; za re tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0.00

0.00

3.S

Proiectare

73,146.00

13,897.74

87,043.74

3.5.1Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3,5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

29,646.00

5,632.74

35,278.74

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

14,500.00

2,755.00

17,255.00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

29,000.00

5,510.00

34,510.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

—3.7

Consultanță

--- 58,403.46---------

-------------11-096-66

69;500J2

3.7.1 Managementul de proiect pentru

obiectivul de investiții

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.7.2 Auditul financiar

8,403.46

1,596.66

10,000.12

3.8

Asistență tehnică

149,836.71

28,468.97

178,305.68

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

9,989.11

1,897.93

11,887,05

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

4,994.56

948.97

5,943.52

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

4,994.56

948.97

5,943.52

3.8.2 Dirigenție de șantier

139,847.59

26,571.04

166,418.63

Total capitol 3

281,386,17

53,463.37

334,849.54

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții ți instalații

2,910,197.96

552,937.61

3,463,135.57

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

172,906.73

32,852.28

205,759.01

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4,666,706.00

886,674.14

5,553,380.14

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

1,700,850.00

323,161.50

2,024,011.50

4.5

Dotări

138,276.00

26,272.44

164,548.44

4.6

Active ne corp ora le

400,177.00

76,033.63

476,210.63

Total capitol 4

9,989,113.69

1,897,931.60

11,887,045.29

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

82,827.00

15,737.13

98,564.13

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

66,262.00

12,589.78

78,851.78

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

16,565.00

3,147.35

19,712.35

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

137,064.17

0,00

137,064.17

5.2.1 Comisioanele ți dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

16,896.83

0.00

16,896.83

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,379.37

0.00

3,379.37

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC

16,896.83

0.00

16,896.83

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația de construire/desființare

99,891,14

0.00

99,891.14

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

228,967.13

43,503.75

272,470.89

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

23,000.00

4,370,00

27,370.00

Total capitol 5

471,858,30

63,610.88

535,469.19

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0.00

0.00

6.2 Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTALGENERAL

10,972,358.16

2,058,705.86

13,031,064.01

din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

3,379,366.69

642,079.67

4,021,446.36

Elaborat; Octombrie 2018

întocmit, Proiectant,