Hotărârea nr. 666/2018

Modificarea HCL nr. 181/28.05.2015 privind zonarea teritoriului Municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 666 din 19.12.2018

pentru modificarea HCL nr. 181/28.05.2015 privind zonarea teritoriului

Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 588/11.10.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară, în data de 19.12.2018;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 82194/11.10.2018 a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionut-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 82196/11.10.2018 al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Impozite, Taxe și alte Venituri Legale și al Direcției de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 453 lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile pct. 9 alin. (1) și alin. (3), Titlul IX, Cap. I din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa 1 la HCL nr. 181/28.05.2015 privind zonarea Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în Anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Anexa 2 la HCL nr. 181/28.05.2015 privind zonarea Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în Anexa II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III - Anexa 3 la HCL nr. 181/28.05.2015 privind zonarea Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în Anexa III care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 1 ianuarie 2019.

Art. V - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. VI - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați

Anexa I la HCL nr. 666/19.12.2018

NR. CRT.

TIP ARTERĂ

NUME BULEVARD / STRADĂ / ALEE / CALE / VAD

H.C.L. privind atribuirea denumirii stradă/alee

Zonare

Observații

an fiscal

2019

1

STRADA

1 DECEMBRIE 1918

B

2

STRADA

13 DECEMBRIE

C

3

STRADA

24 IANUARIE 1859

B

4

STRADA

8 MARTIE

B

5

STRADA

9 MAI 1945

B

6

STRADA

ABRUD

A

7

STRADA

AFINULUI

A

8

STRADA

ALBA IULIA

B

9

STRADA

ALBATROSULUI

A

10

ALEE

ALBINEI

A

11

STRADA

ALEXANDRU CEL BUN

B

12

STRADA

ALEXANDRU DAVILA

A

13

STRADA

ALEXANDRU IOAN CUZA

A

14

STRADA

ALEXANDRU LĂPUȘNEANU

A

15

STRADA

ALEXANDRU MĂCELARU

B

16

STRADA

ALEXANDRU MORUZZI

între str. Dogăriei și str. Ana Ipătescu

B

între nr. 1 - 7 și nr. 2 - 52

17

STRADA

ALEXANDRU MORUZZI

C

între nr. 52A - capăt și nr. 7A -

capăt

18

STRADA

ALEXANDRU VLAHUȚĂ

D

19

STRADA

ALUNIȘULUI

B

20

STRADA

AMURGULUI

B

21

STRADA

ANA IPĂTESCU

B

22

ALEE

ANEMONELOR

HCL 611/22.12.2011

C

23

STRADA

ANUL REVOLUȚIEI 1848

A

24

STRADA

APOLON

B

25

STRADA

APRODUL PURICE

B

26

STRADA

ARAD

A

27

STRADA

ARCAȘILOR

B

între nr. 2 - 22

28

STRADA

ARCAȘILOR

C

între nr. 24 - capăt și nr. 1 -

capăt

29

STRADA

ARCULUI

B

p.v. nr. 79692/28.09.2018

30

STRADA

ARDELEANĂ

D

31

STRADA

ARGEȘULUI

B

32

STRADA

ARHIPELAG

A

33

STRADA

ARIEI

A

34

STRADA

ARIEȘULUI

A

35

ALEE

ARINILOR

HCL 423/29.09.2011

D

36

STRADA

ARMATA POPORULUI

A

37

ALEE

AUREL MANOLACHE

HCL 161/27.05.2010

C

38

STRADA

AUREL VLAICU

B

39

STRADA

AUROREI

A

40

STRADA

AV. VASILE CRAIU

B

41

STRADA

AV. MIRCEA ZORILEANU

B

42

STRADA

AVIATORILOR

B

43

STRADA

AVRAM IANCU

A

44

STRADA

BAHLUIULUI

B

45

STRADA

BANATULUI

D

46

STRADA

BANULUI

B

47

STRADA

BĂRBOȘI

B

48

STRADA

BASARABIEI

A

49

ALEE

BAZINUL NOU

D

50

STRADA

BAZINUL NOU

D

51

STRADA

BELDIE IOAN

HCL 60/10.02.2005

C

52

STRADA

BERHECI

D

53

PASAJ

BERZEI

A

54

STRADA

BLAJ

B

55

STRADA

BOHOCIU IOAN

HCL 61/10.02.2005

D

56

STRADA

BORZEȘTI

B

57

STRADA

BOURULUI

D

pare între nr. 2 - 8

58

STRADA

BOURULUI

C

numere impare și pare între nr.

10 - capăt

59

STRADA

BRADULUI

D

60

STRADA

BRĂILEI

A

între nr. 1 - 175 și nr. 2 - 142

61

STRADA

BRĂILEI

B

între nr. 177 - 219 și nr. 144 -

266

62

STRADA

BRĂILEI

C

între nr. 221 - capăt și nr. 268 -

capăt

63

STRADA

BRÎNDUȘEI

B

64

STRADA

BRAȘOV

B

65

STRADA

BRATEȘ

C

66

STRADA

BRAVILOR

C

67

ALEE

BRAVILOR

C

68

STRADA

BUCOVINEI

B

69

STRADA

BUCUREȘTII NOI

A

70

STRADA

CAIȘILOR

B

71

STRADA

CĂLĂRAȘI

C

72

STRADA

CĂLINULUI

B

73

STRADA

CALISTRAT HOGAȘ

D

74

STRADA

CĂLUGĂRENI

B

75

STRADA

CAMIL RESSU

B

76

STRADA

CĂPRIOAREI

B

77

VAD

CĂRĂBUȘ

C

78

STRADA

CARAIMAN

B

79

STRADA

CĂRĂMIDĂRIEI

D

80

STRADA

CARDAȘ AGRICOLA

HCL 236/04.07.2006

C

81

STRADA

CARPAȚI

D

82

STRADA

CAȘIN

B

83

ALEE

CASTANILOR

HCL 565/21.12.2010

C

84

STRADA

CASTRUL ROMAN

D

85

ALEE

CEDRILOR

HCL 139/22.11.2012

D

86

ALEE

CEFERIȘTILOR 1

HCL 163/27.05.2010

C

87

ALEE

CEFERIȘTILOR 2

HCL 163/27.05.2010

C

88

ALEE

CEFERIȘTILOR 3

HCL 163/27.05.2010

C

89

STRADA

CERCULUI

B

90

STRADA

CEREALELOR

B

91

FDT.

CERNEI

B

92

STRADA

CERULUI

D

93

STRADA

CETĂȚIANU IOAN

HCL 419/12.12.2002

C

94

STRADA

CETĂȚUIEI

D

95

STRADA

CEZAR

B

96

STRADA

CEZAR BOLLIAC

B

97

ALEE

C.F.R. I

C

98

ALEE

C.F.R. II

C

99

ALEE

C.F.R. III

C

100

STRADA

CICERO

A

101

STRADA

CIOCÂRLIEI

B

102

STRADA

CIPRIAN PORUMBESCU

A

103

STRADA

CLAUDIU MARIUS COVRIG

H.C.L. 316 / 22.06.2017

D

104

STRADA

CLĂBUCET

B

105

STRADA

CLOȘCA

A

106

STRADA

CLUJ

B

107

ALEE

COLINEI

HCL 315/22.06.2017

D

108

STRADA

COLECTIVIȘTILOR

D

109

STRADA

COL. NICOLAE HOLBAN

A

110

STRADA

COMBINATULUI

B

111

STRADA

COMETEI

A

112

STRADA

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

A

113

STRADA

CONSTANTIN NOTTARA

D

114

STRADA

CONSTRUCTORILOR

A

115

STRADA

CORABIEI

D

116

STRADA

COSMINULUI

B

117

STRADA

COSTACHE CONACHI

B

118

STRADA

COTEȘTI

B

119

STRADA

COVASNA

B

p.v. nr. 79692/28.09.2018

120

ALEE

CPT. AV. VICTOR CRĂCIUN

HCL 53/23.02.2017

D

121

STRADA

CPT. VASILE PANU

B

122

ALEE

CRĂCIUNIȚELOR

HCL 206/24.11.2016

D

123

STRADA

CRÂNGULUI

HCL 120/29.04.2014

D

124

STRADA

CRICOV

B

125

STRADA

CRINULUI

B

126

STRADA

CRIȘANA

B

127

STRADA

CRISTOFOR COLUMB

A

128

ALEE

CRIVĂȚULUI

A

129

STRADA

CRIZANTEMELOR

A

130

STRADA

CUCULUI

C

131

STRADA

CURCUBEULUI

B

132

STRADA

DACIEI

B

133

STRADA

DACULUI

B

134

ALEE

DAFINULUI

HCL 175 28.05.2015

D

135

STRADA

DĂNĂILĂ NEGOIȚĂ

HCL 234/04.07.2006

HCL 162/27.05.2010

C

136

STRADA

DELFINULUI

D

137

STRADA

DEMOCRAȚIEI

A

138

STRADA

DEPOULUI

D

139

STRADA

DIMITRIE BOLINTINEANU

A

140

STRADA

DIMITRIE CANTEMIR

B

141

STRADA

DOBROGEI

B

p.v. nr. 79692/28.09.2018

142

STRADA

DOCHIEI

C

143

STRADA

DOGĂRIEI

B

144

STRADA

DOMNEASCĂ

A

între nr. 1 - 191 și nr. 2 - 160 bis

145

STRADA

DOMNEASCĂ

B

între nr. 193 - capăt și nr. 162 -capăt

146

STRADA

DORNEI

A

147

STRADA

DOROBANȚI

C

148

STRADA

DR. ALEXANDRU CARNABEL

A

149

STRADA

DR. CONSTANTIN LEVADITTI

B

150

STRADA

DR. MIHAIL PETRINI GALATZI

B

151

STRADA

DR. NICOLAE ALEXANDRESCU

A

152

STRADA

DR. PETRU GROZA

B

153

STRADA

DR. RĂUTU

B

între nr. 1 - 7 și nr. 2 - 4

154

STRADA

DR. RĂUTU

C

între nr. 9 - capăt și nr. 6 - capăt

155

STRADA

DR. VICTOR BABEȘ

C

156

STRADA

DRAGOȘ VODĂ

A

157

STRADA

DROPIEI

B

158

STRADA

DRUMUL DE CENTURĂ

C

între nr. 1 - capăt și nr. 2 - 48,

244 - capăt

159

STRADA

DRUMUL DE CENTURĂ

D

între nr. 50 - 242

160

STRADA

DRUMUL VIILOR tronson 1

B

între nr. 1 - 11 și nr. 2 - 8

161

STRADA

DRUMUL VIILOR tronson1 tronson 2

C

între nr. 13 - capăt și nr. 10 -capăt

162

STRADA

DUMBRAVA ROȘIE

B

163

BULEVARD

DUNĂREA

B

164

STRADA

EGALITĂȚII

A

165

ALEE

EGRETEI

HCL 585/22.12.2011

D

166

STRADA

ELENA DOAMNA

A

167

STRADA

ELICEI

B

168

STRADA

EMIL RACOVIȚĂ

C

169

ALEE

EMIL RACOVIȚĂ

HCL 125/26.03.2009

C

170

STRADA

ENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU

B

între nr. 1 - capăt și nr. 2 - 8

p.v.nr. 79692/28.09.2018

171

STRADA

ENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU

C

între nr. 10 - capăt p.v.nr.

79692/28.09.2018

172

STRADA

ENERGIEI

B

173

STRADA

EPISCOP MELCHISEDEC

A

174

STRADA

EROILOR

A

175

STRADA

ETERNITĂȚII

B

176

STRADA

ETNA

D

177

STRADA

FAGULUI

B

178

ALEE

FALEZA DUNĂRII

HCL 119/29.04.2014

A

179

STRADA

FARULUI

B

180

STRADA

FELDIOARA

B

181

STRADA

FEROVIARILOR

C

182

STRADA

FILEȘTI

D

183

STRADA

FLORILOR

A

184

FDT.

FLORILOR DE JOS

A

185

STRADA

FOCȘANI

B

186

ALEE

FOIȘOR

HCL 103/28.03.2017

D

187

STRADA

FRATERNITĂȚII

A

188

ALEE

FRASINILOR

HCL 43/28.02.2013

D

189

STRADA

FRUNZEI-TRONSON 1

B

190

STRADA

FRUNZEI TRONSON 2

B

191

STRADA

FURNALIȘTILOR

B

192

BULEVARD

GALAȚI

B

193

STRADA

GALAȚII NOI

B

194

STRADA

GĂRII NR. 8

C

195

STRADA

GĂRII

A

196

STRADA

GAROFIȚEI

D

197

STRADA

GEORGE BACOVIA

D

198

ALEE

GEORGE BACOVIA

D

199

BULEVARD

GEORGE COȘBUC

A

între nr. 1 - 219A și nr. 2 - 174

200

BULEVARD

GEORGE COȘBUC

B

între nr. 221 - capăt și nr. 176 -capăt

201

STRADA

GEORGE ENESCU

A

202

STRADA

GERULUI

B

203

STRADA

GHECET

B

204

STRADA

GHEORGHE ASACHI

B

205

STRADA

GHEORGHE DOJA

B

206

STRADA

GHEORGHE ȘINCAI

D

207

STRADA

GHEORGHE STROICIU

B

208

STRADA

GHEORGHIENI

D

209

STRADA

GIUSEPPE GARIBALDI

A

210

STRADA

GLORIEI

B

211

ALEE

GORUNULUI

B

212

STRADA

GRĂDINA VECHE

A

213

STRADA

G-RAL ALEXANDRU CERNAT

A

214

STRADA

G-RAL EREMIA GRIGORESCU

B

215

STRADA

G-RAL GHEORGHE ANGHELESCU

HCL 467/30.08.2018

D

p.v. nr. 79692/28.09.2018

216

STRADA

G-RAL IACOB LAHOVARY

A

217

STRADA

G-RAL IOAN DRAGALINA

B

218

STRADA

GRAURULUI

B

219

STRADA

GRIGORE VENTURA

B

220

STRADA

GRIVIȚEI

C

221

STRADA

HAȚEGULUI

B

p.v. nr. 79692/28.09.2018

222

BULEVARD

HENRI COANDĂ

B

223

STRADA

HORIA

A

224

ALEE

HORTENSIILOR

HCL 465/24.11.2011

D

225

STRADA

IASOMIEI

B

226

STRADA

ILEANA COSÎNZEANA

B

227

STRADA

INCUBATORULUI

B

228

STRADA

INDEPENDENȚEI

A

229

ALEE

INDUSTRIILOR

HCL 143/22.03.2011

D

230

STRADA

ING. AUREL ROZEI ROSENBERG (1907 - 1952)

HCL 472/14.12.2015

D

231

STRADA

ING. ANGHEL SALIGNY

B

232

STRADA

INSTRUCȚIEI

A

233

STRADA

ION CREANGĂ

A

234

STRADA

ION IONESCU DE LA BRAD

D

235

STRADA

ION LUCA CARAGIALE

A

236

STRADA

ION NECULCE

D

237

STRADA

ION NENIȚESCU

B

238

STRADA

IONEL FERNIC

B

239

ALEE

IORDAN CHIMET

HCL 613/21.12.2010

C

240

STRADA

IZVOR

B

241

STRADA

ÎNFRĂȚIRII

D

242

ALEE

JDERULUI

HCL 586/22.12.2011

D

243

STRADA

JIULUI

B

244

STRADA

JUPITER

B

245

ALEE

LALELELOR

HCL 260/31.05.2017

D

246

STRADA

LABIRINT

A

247

STRADA

LĂCĂTUȘILOR

B

248

STRADA

LĂCRĂMIOAREI

D

249

STRADA

LACULUI

B

250

STRADA

LAMINORIȘTILOR

B

251

STRADA

LATERALĂ C.F.R.

C

252

STRADA

LEBEDEI

B

253

STRADA

LEMNARI

C

254

STRADA

LEONIDA ZAMFIRESCU ELIZA

HCL 420/12.12.2002

C

255

STRADA

LEULUI

C

256

STRADA

LIBELULEI

B

257

STRADA

LIBERTĂȚII

A

între nr. 1 - 29 și nr. 2 - 58

258

STRADA

LIBERTĂȚII

B

între nr. 31 - capăt și nr. 60 -capăt

259

ALEE

LILIACULUI

HCL 566/21.12.2010

C

260

STRADA

LIVEZENI

A

261

STRADA

LOCOMOBILEI

D

262

STRADA

LOGOFĂT TĂUTU

A

263

STRADA

LOZOVENI

B

264

STRADA

LUCEAFĂRULUI

C

265

STRADA

LUGOJ

A

266

ALEE

LUMINIȘULUI

HCL 86/18.10.2012

D

267

STRADA

LUNCA SIRETULUI

D

268

STRADA

LUPENI

A

269

STRADA

MACAZULUI

D

270

STRADA

MACEDONĂ

B

271

STRADA

MĂCIN

B

272

STRADA

MACULUI

D

273

STRADA

MAGAZIILOR

D

274

ALEE

MAGNOLIEI

HCL 567/21.12.2010

D

275

STRADA

MĂGURA

B

276

ALEE

MĂLINILOR

HCL 568/21.12.2010

D

277

STRADA

MALUL BRATEȘ

D

278

STRADA

MARAMUREȘ

HCL 62/10.02.2005

B

279

STRADA

MĂRĂȘEȘTI

A

280

STRADA

MĂRĂȘTI

C

281

ALEE

MAREA NEAGRĂ

B

282

BULEVARD

MAREA UNIRE

A

283

ALEE

MARGARETELOR

HCL 338/30.09.2010

B

284

STRADA

MARINARILOR

A

285

STRADA

MARINEI

D

286

STRADA

MĂRULUI

A

287

ALEE

MAVROMOL

A

288

ALEE

MELODIEI

A

289

ALEE

MERCUR

A

290

STRADA

MESERIAȘILOR

B

291

STRADA

METALURGIEI

D

292

ALEE

METEO

HCL 77/28.08.2008

C

293

ALEE

MICĂ

A

294

STRADA

MIHAI BRAVU

A

295

STRADA

MIHAI EMINESCU

A

296

STRADA

MIHAIL KOGĂLNICEANU

A

297

STRADA

MIHAIL SADOVEANU

B

298

BULEVARD

MILCOV

B

299

ALEE

MIMOZA

B

300

STRADA

MINERALELOR

C

301

STRADA

MIORIȚEI

B

302

STRADA

MIRCEA CEL BĂTRÎN

B

303

STRADA

MIRON COSTIN

B

304

ALEE

MOLIDULUI

B

305

STRADA

MORILOR

A

306

ALEE

MORILOR

A

307

STRADA

MOVILEI

A

308

STRADA

MR. IANCU FOTEA

A

309

STRADA

MUNCII VOLUNTARE

A

310

STRADA

MURELOR

D

311

STRADA

MUREȘULUI

A

312

STRADA

MUZICII

A

313

STRADA

NAE LEONARD

B

314

STRADA

NĂMOLOASA

B

315

STRADA

NARCISELOR

B

316

STRADA

NĂRUJA

B

317

STRADA

NAVELOR

A

318

STRADA

NĂVODULUI

HCL 612/21.12.2010

C

319

STRADA

NEAJLOV

B

320

STRADA

NICOLAE BĂLCESCU

A

321

STRADA

NICOLAE DELEANU

HCL 459/20.12.2002

C

322

ALEE

NICOLAE DELEANU

HCL 460/20.12.2002

C

323

STRADA

NICOLAE GAMULEA

A

324

STRADA

NICOLAE LABIȘ

D

325

STRADA

NICOLAE MANTU

C

326

STRADA

NICOREȘTI

B

p.v. nr. 79692/28.09.2018

327

ALEEA

NINA CASSIAN

HCL 91/22.03.2018

D

p.v. nr. 59022/12.07.2018

328

STRADA

NORDULUI

D

329

ALEE

NORDULUI

D

330

STRADA

NUCULUI

B

331

STRADA

NUFĂRULUI

B

332

STRADA

ODOBEȘTI

B

333

STRADA

OLTENIȚA

C

334

STRADA

OLTULUI

B

335

STRADA

ORADEA

B

336

STRADA

OȚELARILOR

B

337

STRADA

OVIDIU

A

338

STRADA

PACU MOISE

HCL 237/04.07.2006

C

339

STRADA

PANAIT ISTRATI

D

340

STRADA

PANCIU

A

341

STRADA

PAPADOPOL CALIMAH

HCL 235/04.07.2006

C

342

STRADA

PARCULUI

B

343

STRADA

PARÎNGULUI

B

p.v. nr. 79692/28.09.2018

344

ALEE

PAUL BUJOR

HCL 614/21.12.2010

C

345

STRADA

PAUL PĂLTĂNEA

HCL 338/02.06.2009

A

346

STRADA

PĂUNULUI

A

347

STRADA

PESCARI

D

348

STRADA

PESCĂRUȘULUI

C

349

STRADA

PETROȘANI

B

p.v. nr. 79692/28.09.2018

350

STRADA

PETRU RAREȘ

A

351

STRADA

PIAȚA EROILOR

B

p.v. nr. 79692/28.09.2018

352

STRADA

PIAȚA FALEZEI

A

353

STRADA

PIAȚA VICTORIEI

B

354

STRADA

PICTOR IOSIF ISER

C

355

STRADA

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU

B

356

STRADA

PICTOR OCTAV BĂNCILĂ

B

357

STRADA

PICTURII

C

358

STRADA

PIEȚII

A

359

STRADA

PIETROȘIȚA

B

360

STRADA

PÎRÎULUI

B

p.v. nr. 79692/28.09.2018

361

STRADA

PLANTELOR

A

362

ALEE

PLATANILOR

HCL 124/26.03.2009

D

363

STRADA

PLEVNEI

C

364

ALEE

PLOPILOR

HCL 569/21.12.2010

D

365

STRADA

PLUGULUI

A

366

STRADA

PODUL INALT

B

367

STRADA

POET VASILE CÂRLOVA

D

368

ALEE

POIENIȚEI

HCL 174/22.11.2012

D

369

STRADA

PORTULUI

A

370

STRADA

PORUMBACU

C

371

STRADA

POȘTA VECHE

B

372

STRADA

PREDEAL

B

373

STRADA

PRELUNGIREA BRĂILEI

B

374

STRADA

PRISACA

din str. Ghe. Asachi

C

între nr. 1 - 5

375

STRADA

PRISACA

din str. Frunzei

C

între nr. 2 - 4

376

STRADA

PRIVIGHETOAREI

B

377

STRADA

PRUNARI

B

378

STRADA

PRUNDULUI

din str. Domnească

B

între nr. 1 - 37

379

STRADA

PRUNDULUI

din str. Traian

C

între nr. 39 - capăt și nr. 2 -capăt

380

CALEA

PRUTULUI

C

381

STRADA

RĂCHITAȘI

A

382

STRADA

RĂCHITEI

B

383

STRADA

RADU NEGRU

B

384

STRADA

RĂSĂRITULUI

B

385

STRADA

RĂȘINARI

D

386

STRADA

RĂZBOIENI

B

387

STRADA

RĂZOARE

B

388

STRADA

REGIMENTUL 11 SIRET

A

389

ALEE

REGALĂ

HCL 44/28.02.2013

D

390

STRADA

RÎNDUNELELOR

A

391

STRADA

RÎPEI

A

392

STRADA

RIZER

A

393

STRADA

ROMÂNĂ

A

între nr. 1 -149 și nr. 2 -196

p.v.nr. 79692/28.09.2018

394

STRADA

ROMÂNĂ

B

între nr. 198 - capăt p.v.nr.

79692/28.09.2018

395

ALEEA

ROMÂNĂ

A

396

STRADA

ROMULUS

A

397

STRADA

ROȘIORI

A

398

STRADA

ROZELOR

C

399

STRADA

RUBINELOR

A

400

VAD

SACALELOR

A

401

STRADA

SĂCELE

A

402

ALEE

SALCÂMILOR

HCL 570/21.12.2010

C

403

STRADA

SĂLIȘTE

B

404

STRADA

ȘARPELUI

B

405

STRADA

SATURN

A

406

STRADA

SĂVINEȘTI

B

407

FDT.

ȘCOLII

A

408

STRADA

SCULPTURII

B

409

STRADA

SECERII

A

410

STRADA

SERG. GHEORGHE DONICI

B

411

STRADA

SERII

A

412

STRADA

SFÎNTUL SPIRIDON

A

413

BULEVARD

SIDERURGIȘTILOR

A

între nr. 1 - 53 și nr. 2 - 44

p.v.nr. 79692/28.09.2018

414

BULEVARD

SIDERURGIȘTILOR

HCL 192/29.06.2014

B

între nr. 55 - capăt și nr. 46 -capăt p.v.nr.

79692/28.09.2018

415

STRADA

SILFIDELOR

A

416

STRADA

SIMON AJARESCU

HCL 181/24.11.2016

D

417

STRADA

SINDICATELOR

A

între nr. 1 - 15 și nr. 2 - 14

418

STRADA

SINDICATELOR

B

între nr. 17 - capăt și nr. 16 -capăt

419

STRADA

SIRETULUI

C

420

STRADA

SLĂNIC

B

421

STRADA

SMÎRDAN

A

422

CALEA

SMÎRDAN

D

423

STRADA

SOARELUI

D

424

STRADA

ȘOIMULUI

A

425

STRADA

SOMEȘULUI

C

426

STRADA

SPANIOLĂ

C

427

STRADA

SPĂTARULUI

A

428

STRADA

STADIONULUI

B

429

STRADA

ȘTEFAN CEL MARE

B

nr. 1 și între nr. 2 - 30

430

STRADA

ȘTEFAN CEL MARE

C

între nr. 3 - capăt și nr. 32 -capăt

431

STRADA

ȘTEFAN PETICĂ

D

432

ALEE

ȘTEJARILOR

HCL 571/21.12.2010

D

433

STRADA

STELEI

B

434

STRADA

ȘTIINȚEI

A

435

ALEE

ȘTIINȚEI

A

436

FDT.

STOICOVICI

A

437

STRADA

STRUNGARILOR

B

438

STRADA

SUCEVEI

B

439

ALEE

SULFINEI

HCL 126/26.03.2009

C

440

STRADA

SULFINEI

B

441

STRADA

SULINEI

B

442

STRADA

TĂUNI

B

443

STRADA

TAZLĂULUI

D

444

STRADA

TECUCI

A

între nr. 1 - 219 și nr. 2 - 208

445

STRADA

TECUCI

B

între nr. 221 - 259 și nr. 210 -

290

446

STRADA

TECUCI

C

între nr. 261 - capăt și nr. 292 -capăt

447

ALEE

TEILOR

HCL 572/21.12.2010

D

448

STRADA

TEIULUI

A

449

STRADA

TELEAJEN

B

450

STRADA

TEMIȘANA

D

451

STRADA

TEXTILIȘTILOR

B

452

STRADA

THEODOR NECULUȚĂ

B

453

STRADA

TIMIȘULUI

B

454

STRADA

TINERETULUI I

B

455

STRADA

TINERETULUI II

B

456

STRADA

TOAMNEI

D

457

STRADA

TOMIS

D

458

STRADA

TOPORAȘULUI

B

p.v. nr. 79692/28.09.2018

459

STRADA

TRAIAN

A

între nr. 1 - 203 și nr. 2 - 250

460

STRADA

TRAIAN

B

între nr. 205 - capăt și nr. 252 -capăt

461

BULEVARD

TRAIAN VUIA

B

462

ALEE

TRANDAFIRILOR

A

463

STRADA

TRANSILVANIEI

B

464

ALEE

TRESTIILOR

HCL 142/22.03.2011

D

465

STRADA

TUDOR VLADIMIRESCU

B

466

STRADA

TUFĂNELELOR

B

467

STRADA

TUNELULUI

C

468

STRADA

TURTURELELOR

B

469

STRADA

TUȘNAD

B

470

STRADA

UNIRII

B

471

STRADA

UNIVERSITĂȚII

HCL 146 / 17.04.2003

A

472

STRADA

V.A.URECHIA

D

473

STRADA

VĂDENI

B

474

STRADA

VAMEI

C

475

STRADA

VAPORULUI

D

476

STRADA

VASILE ALECSANDRI

A

477

STRADA

VASILE LUPU

B

478

STRADA

VEGETALELOR

C

479

STRADA

VENUS

C

480

STRADA

VEZUVIULUI

D

481

STRADA

VICTOR PAPILIAN

B

482

STRADA

VICTOR VÎLCOVICI

B

483

STRADA

VIDRA

B

484

STRADA

VIITORULUI

A

485

STRADA

VÎNĂTORI

B

486

STRADA

VIZANTEA

B

487

STRADA

VLAD ȚEPEȘ

A

488

STRADA

VRANCEI

B

489

STRADA

VULCAN

C

490

STRADA

VULTUR

A

491

STRADA

ZAMBILELOR

B

492

STRADA

ZEFIRULUI

B

493

STRADA

ZIDARILOR

B

494

STRADA

ZILEI

A

495

ALEE

ZIMBRULUI

HCL 78/28.08.2008

C

496

STRADA

ZIMBRULUI

C

497

STRADA

ZÎNELOR

A

498

STRADA

ZORILOR

A

Președinte de ședință,

Anexa II la HCL nr. 666/19.12.2018

Delimitarea zonelor de impozitare a terenurilor arabile situate în intravilanul și extravilanul municipiului Galați, înregistrat în Registrul Cadastral al Parcelelor F11 Galați Est

TARLA

PARCELA

ZONA

AMPLASARE

Observații

0

760

C

APE DUNĂREA EXTRAVILAN

0

672

C

APE PRUT EXTRAVILAN

0

677

C

APE PRUT EXTRAVILAN

0

11

C

APE CHINEJA EXTRAVILAN

0

161

C

CANAL EXTRAVILAN

0

1010

D

CANAL EXTRAVILAN

0

1004

D

CANAL INTRAVILAN

0

1008

D

CANAL INTRAVILAN

0

1009

D

CANAL INTRAVILAN

1

1

C

EXTRAVILAN

1

2

C

EXTRAVILAN

1

3

C

EXTRAVILAN

1

4

C

EXTRAVILAN

1

5

C

EXTRAVILAN

1

6

C

EXTRAVILAN

1

6/1

C

EXTRAVILAN

2

7

C

EXTRAVILAN

2

8

C

EXTRAVILAN

2

9

C

EXTRAVILAN

2

10

C

EXTRAVILAN

2

11

C

EXTRAVILAN

2

12

C

EXTRAVILAN

2

13

C

EXTRAVILAN

2

14

C

INTRAVILAN

2

15

C

INTRAVILAN

2

16

C

INTRAVILAN

2

17

C

INTRAVILAN

2

18

C

INTRAVILAN

3

19

C

INTRAVILAN

3

20

C

INTRAVILAN

3

21

C

INTRAVILAN

3

22

C

INTRAVILAN

4

23

C

INTRAVILAN

4

24

C

INTRAVILAN

4

25

C

INTRAVILAN

4

26

C

INTRAVILAN

4

27

C

EXTRAVILAN

4

28

C

EXTRAVILAN

4

29

C

EXTRAVILAN

4

30

C

EXTRAVILAN

4

31

C

EXTRAVILAN

4

32

C

EXTRAVILAN

4

33

C

EXTRAVILAN

4

34

C

EXTRAVILAN

4

35

C

EXTRAVILAN

5

36

C

EXTRAVILAN

5

36/1

C

EXTRAVILAN

5

37

C

EXTRAVILAN

6

38

C

EXTRAVILAN

6

39

C

EXTRAVILAN

6

40

C

EXTRAVILAN

6

41

C

EXTRAVILAN

6

42

C

EXTRAVILAN

6

43

C

EXTRAVILAN

6

44

C

EXTRAVILAN

6

45

C

EXTRAVILAN

7

46

C

EXTRAVILAN

8

47

C

EXTRAVILAN

8

48

C

EXTRAVILAN

8

49

C

EXTRAVILAN

8

50

C

EXTRAVILAN

9

51

C

LUCIU DE APA EXTRAVILAN

9

51

C

INTRAVILAN

9

51/2

C

INTRAVILAN

p.v. nr.

79692/28.09.2018

9

52

C

EXTRAVILAN

9

53

C

EXTRAVILAN

9

54

C

EXTRAVILAN

9

55

C

INTRAVILAN

9

56

C

INTRAVILAN

9

57

C

INTRAVILAN

9

58

C

EXTRAVILAN

10

59

C

EXTRAVILAN

10

60

C

EXTRAVILAN

10

61

C

EXTRAVILAN

10

62

C

EXTRAVILAN

10

63

C

EXTRAVILAN

11

64/1

C

EXTRAVILAN

11

64

C

EXTRAVILAN

11

65

C

EXTRAVILAN

11

66

C

EXTRAVILAN

12

67

C

EXTRAVILAN

12

68

C

EXTRAVILAN

12

69

C

EXTRAVILAN

13

70

C

EXTRAVILAN

13

71

C

EXTRAVILAN

13

72

C

EXTRAVILAN

13

73

C

EXTRAVILAN

14

74

C

EXTRAVILAN

14

75

C

EXTRAVILAN

14

76

C

EXTRAVILAN

15

77

C

EXTRAVILAN

15

78

C

EXTRAVILAN

15

79

C

EXTRAVILAN

16

80/4

C

EXTRAVILAN

16

80/1

C

EXTRAVILAN

16

81

C

EXTRAVILAN

16

82

C

EXTRAVILAN

16

83

C

EXTRAVILAN

17

84

C

EXTRAVILAN

17

85

C

EXTRAVILAN

17

86

C

EXTRAVILAN

17

87

C

EXTRAVILAN

18

88

C

EXTRAVILAN

18

89

C

EXTRAVILAN

18

90

C

EXTRAVILAN

19

91

C

EXTRAVILAN

19

92

C

EXTRAVILAN

19

93

C

EXTRAVILAN

20

94

C

EXTRAVILAN

20

95

C

EXTRAVILAN

20

96

C

EXTRAVILAN

21

97

C

EXTRAVILAN

21

98

C

EXTRAVILAN

21

99

C

EXTRAVILAN

21

100

C

EXTRAVILAN

22

101

C

EXTRAVILAN

22

102

C

EXTRAVILAN

22

103

C

EXTRAVILAN

23

104

C

EXTRAVILAN

23

105

C

EXTRAVILAN

23

106

C

EXTRAVILAN

24

107

C

EXTRAVILAN

24

108

C

EXTRAVILAN

24

109

C

EXTRAVILAN

25

110

C

EXTRAVILAN

25

111

C

EXTRAVILAN

25

112

C

EXTRAVILAN

26

113

C

EXTRAVILAN

26

114

C

EXTRAVILAN

26

115

C

EXTRAVILAN

27

116

C

EXTRAVILAN

28

117

C

EXTRAVILAN

28

118

C

EXTRAVILAN

28

119

C

EXTRAVILAN

29

120

C

EXTRAVILAN

29

121

C

EXTRAVILAN

29

122

C

EXTRAVILAN

30

123

C

EXTRAVILAN

30

124

C

EXTRAVILAN

30

125

C

EXTRAVILAN

30

126

C

EXTRAVILAN

31

127

C

EXTRAVILAN

31

128

C

EXTRAVILAN

31

129

C

EXTRAVILAN

32

130

C

EXTRAVILAN

32

131

C

EXTRAVILAN

32

132

C

EXTRAVILAN

32

133

C

EXTRAVILAN

33

134

C

EXTRAVILAN

33

135

C

EXTRAVILAN

33

136

C

EXTRAVILAN

34

137

C

EXTRAVILAN

34

138

C

EXTRAVILAN

35

139

C

EXTRAVILAN

35

140

C

EXTRAVILAN

35

141

C

EXTRAVILAN

36

142

C

EXTRAVILAN

36

143

C

EXTRAVILAN

36

144

C

EXTRAVILAN

37

145

C

EXTRAVILAN

37

146

C

EXTRAVILAN

37

147

C

EXTRAVILAN

37

148

C

EXTRAVILAN

37

149

C

EXTRAVILAN

38

150

C

EXTRAVILAN

38

151

C

EXTRAVILAN

38

152

C

EXTRAVILAN

39

153

C

EXTRAVILAN

39

154

C

EXTRAVILAN

39

155

C

EXTRAVILAN

40

156

C

EXTRAVILAN

40

157

C

EXTRAVILAN

40

158

C

EXTRAVILAN

40

159

C

EXTRAVILAN

41

160

C

EXTRAVILAN

41

160/1

C

EXTRAVILAN

41

161

C

EXTRAVILAN

41

162

C

EXTRAVILAN

41

163

C

EXTRAVILAN

42

164

C

EXTRAVILAN

42

165

C

EXTRAVILAN

42

166

C

EXTRAVILAN

42

167

C

EXTRAVILAN

43

168

C

EXTRAVILAN

43

169

C

EXTRAVILAN

43

170

C

EXTRAVILAN

43

171

C

EXTRAVILAN

43

172

C

EXTRAVILAN

43

173

C

EXTRAVILAN

44

174

C

EXTRAVILAN

44

175

C

EXTRAVILAN

44

176

C

EXTRAVILAN

44

177

C

EXTRAVILAN

45

178

C

EXTRAVILAN

45

179

C

EXTRAVILAN

45

180

C

EXTRAVILAN

45

181

C

EXTRAVILAN

45

182

C

EXTRAVILAN

45

183

C

EXTRAVILAN

46

184

C

EXTRAVILAN

46

185

C

EXTRAVILAN

46

186

C

EXTRAVILAN

47

187

C

EXTRAVILAN

47

188

C

EXTRAVILAN

48

189

C

EXTRAVILAN

48

190

C

EXTRAVILAN

48

191

C

EXTRAVILAN

49

192

C

EXTRAVILAN

49

193

C

EXTRAVILAN

49

194

C

EXTRAVILAN

50

195

C

EXTRAVILAN

50

196

C

EXTRAVILAN

50

197

C

EXTRAVILAN

51

198

C

EXTRAVILAN

51

199

C

EXTRAVILAN

51

200

C

EXTRAVILAN

52

201

C

EXTRAVILAN

52

202

C

EXTRAVILAN

52

203

C

EXTRAVILAN

53

204

C

EXTRAVILAN

53

205

C

EXTRAVILAN

53

206

C

EXTRAVILAN

54

207

C

EXTRAVILAN

54

208

C

EXTRAVILAN

54

209

C

EXTRAVILAN

55

210

C

EXTRAVILAN

55

211

C

EXTRAVILAN

55

212

C

EXTRAVILAN

56

213

C

EXTRAVILAN

56

214

C

EXTRAVILAN

56

215

C

EXTRAVILAN

57

216

C

EXTRAVILAN

57

217

C

EXTRAVILAN

57

218

C

EXTRAVILAN

58

219

C

EXTRAVILAN

58

220

C

EXTRAVILAN

58

221

C

EXTRAVILAN

59

222

C

EXTRAVILAN

59

223

C

EXTRAVILAN

59

224

C

EXTRAVILAN

60

225

C

EXTRAVILAN

60

226

C

EXTRAVILAN

60

227

C

EXTRAVILAN

60

228

C

EXTRAVILAN

61

229

C

EXTRAVILAN

61

230

C

EXTRAVILAN

61

231

C

EXTRAVILAN

62

232

C

EXTRAVILAN

62

233

C

EXTRAVILAN

62

234

C

EXTRAVILAN

63

235

C

EXTRAVILAN

63

236

C

EXTRAVILAN

63

237

C

EXTRAVILAN

64

238

C

EXTRAVILAN

64

239

C

EXTRAVILAN

64

240

C

EXTRAVILAN

65

241

C

EXTRAVILAN

65

242

C

EXTRAVILAN

65

243

C

EXTRAVILAN

66

244

C

EXTRAVILAN

66

245

C

EXTRAVILAN

66

246

C

EXTRAVILAN

67

247

C

EXTRAVILAN

67

248

C

EXTRAVILAN

67

249

C

EXTRAVILAN

67

250

C

EXTRAVILAN

67

251

C

EXTRAVILAN

67

252

C

EXTRAVILAN

68

253

C

EXTRAVILAN

68

254

C

EXTRAVILAN

68

255

C

EXTRAVILAN

69

256

C

EXTRAVILAN

69

257

C

EXTRAVILAN

69

258

C

EXTRAVILAN

70

259

C

EXTRAVILAN

70

260

C

EXTRAVILAN

70

261

C

EXTRAVILAN

71

262

C

EXTRAVILAN

71

263

C

EXTRAVILAN

71

264

C

EXTRAVILAN

71

C

EXTRAVILAN

72

265

C

EXTRAVILAN

72

266

C

EXTRAVILAN

72

267

C

EXTRAVILAN

73

268

C

EXTRAVILAN

73

269

C

EXTRAVILAN

73

270

C

EXTRAVILAN

74

271

C

EXTRAVILAN

74

272

C

EXTRAVILAN

74

273

C

EXTRAVILAN

75

274

C

EXTRAVILAN

75

275

C

EXTRAVILAN

75

276

C

EXTRAVILAN

76

277

C

EXTRAVILAN

76

278

C

EXTRAVILAN

76

279

C

EXTRAVILAN

77

280

C

EXTRAVILAN

77

281

C

EXTRAVILAN

77

282

C

EXTRAVILAN

78

283

C

EXTRAVILAN

78

284

C

EXTRAVILAN

78

285

C

EXTRAVILAN

79

286

C

EXTRAVILAN

79

287

C

EXTRAVILAN

79

288

C

EXTRAVILAN

80

289

C

EXTRAVILAN

80

290

C

EXTRAVILAN

80

291

C

EXTRAVILAN

81

292

C

EXTRAVILAN

81

293

C

EXTRAVILAN

81

294

C

EXTRAVILAN

82

295

C

EXTRAVILAN

82

296

C

EXTRAVILAN

82

297

C

EXTRAVILAN

83

298

C

EXTRAVILAN

83

299

C

EXTRAVILAN

84

300

C

EXTRAVILAN

84

301

C

EXTRAVILAN

84

302

C

EXTRAVILAN

85

303

C

EXTRAVILAN

85

304

C

EXTRAVILAN

86

305

C

EXTRAVILAN

86

306

C

EXTRAVILAN

87

307

C

EXTRAVILAN

87

308

C

EXTRAVILAN

87

309

C

EXTRAVILAN

88

310

C

EXTRAVILAN

88

311

C

EXTRAVILAN

89

312

C

EXTRAVILAN

89

313

C

EXTRAVILAN

89

314

C

EXTRAVILAN

89

315

C

EXTRAVILAN

89

316

C

EXTRAVILAN

90

317

C

EXTRAVILAN

90

318

C

EXTRAVILAN

91

319

C

EXTRAVILAN

91

320

C

EXTRAVILAN

92

321

C

EXTRAVILAN

92

322

C

EXTRAVILAN

92

323

C

EXTRAVILAN

92

324

C

EXTRAVILAN

92

325

C

EXTRAVILAN

92

326

C

EXTRAVILAN

93

327

C

EXTRAVILAN

93

328

C

EXTRAVILAN

93

329

C

EXTRAVILAN

93

330

C

EXTRAVILAN

94

331

C

EXTRAVILAN

94

332

C

EXTRAVILAN

94

333

C

EXTRAVILAN

94

334

C

EXTRAVILAN

94

335

C

EXTRAVILAN

95

336

C

EXTRAVILAN

95

337

C

EXTRAVILAN

95

338

C

EXTRAVILAN

95

339

C

EXTRAVILAN

95

340

C

EXTRAVILAN

95

341

C

EXTRAVILAN

96

342

C

EXTRAVILAN

96

343

C

EXTRAVILAN

96

344

C

EXTRAVILAN

96

345

C

EXTRAVILAN

97

346

C

EXTRAVILAN

97

347

C

EXTRAVILAN

97

348

C

EXTRAVILAN

98

349

C

EXTRAVILAN

99

350

C

EXTRAVILAN

99

351

C

EXTRAVILAN

99

352

C

EXTRAVILAN

99

353

C

EXTRAVILAN

99

354

C

EXTRAVILAN

99

C

EXTRAVILAN

100

355

C

EXTRAVILAN

100

356

C

EXTRAVILAN

100

357

C

EXTRAVILAN

100

358

C

EXTRAVILAN

100

359

C

EXTRAVILAN

100

360

C

EXTRAVILAN

100

361

C

EXTRAVILAN

100

361/1

C

EXTRAVILAN

100

362

C

EXTRAVILAN

100

363

C

EXTRAVILAN

100

364

C

EXTRAVILAN

101

365

C

EXTRAVILAN

101

366

C

EXTRAVILAN

101

367

C

EXTRAVILAN

101

368

C

EXTRAVILAN

102

369

C

EXTRAVILAN

102

370

C

EXTRAVILAN

102

371

C

EXTRAVILAN

103

372

C

EXTRAVILAN

103

373

C

EXTRAVILAN

103

374

C

EXTRAVILAN

103

375

C

EXTRAVILAN

104

376

C

EXTRAVILAN

104

377

C

EXTRAVILAN

105

378

C

EXTRAVILAN

105

379

C

EXTRAVILAN

105

380

C

EXTRAVILAN

105

381

C

EXTRAVILAN

106

382

C

EXTRAVILAN

107

383

C

EXTRAVILAN

107

384

C

EXTRAVILAN

107

385

C

EXTRAVILAN

107

386

C

EXTRAVILAN

108

387

C

EXTRAVILAN

109

388

C

EXTRAVILAN

109

389

C

EXTRAVILAN

109

390

C

EXTRAVILAN

110

391

C

EXTRAVILAN

111

392

C

EXTRAVILAN

111

393

C

EXTRAVILAN

111

394

C

EXTRAVILAN

112

395

C

EXTRAVILAN

113

396

C

EXTRAVILAN

113

397

C

EXTRAVILAN

114

398

C

EXTRAVILAN

114

399

C

EXTRAVILAN

114

400

C

EXTRAVILAN

115

401

C

EXTRAVILAN

115

402

C

EXTRAVILAN

116

403

C

EXTRAVILAN

117

404

C

EXTRAVILAN

117

405

C

EXTRAVILAN

117

406

C

EXTRAVILAN

118

407

C

EXTRAVILAN

118

408

C

EXTRAVILAN

118

409

C

EXTRAVILAN

119

410

C

EXTRAVILAN

119

411

C

EXTRAVILAN

119

412

C

EXTRAVILAN

120

413

C

EXTRAVILAN

120

414

C

EXTRAVILAN

120

415

C

EXTRAVILAN

120

416

C

EXTRAVILAN

120

C

EXTRAVILAN

121

417

C

EXTRAVILAN

121

418

C

EXTRAVILAN

121

419

C

EXTRAVILAN

121

420

C

EXTRAVILAN

122

421

C

EXTRAVILAN

122

422

C

EXTRAVILAN

122

423

C

EXTRAVILAN

122

424

C

EXTRAVILAN

122

425

C

EXTRAVILAN

122

426

C

EXTRAVILAN

122

427

C

EXTRAVILAN

123

428

C

EXTRAVILAN

123

429

C

EXTRAVILAN

123

430

C

EXTRAVILAN

123

431

C

EXTRAVILAN

124

432

C

EXTRAVILAN

124

432/1

C

EXTRAVILAN

124

433

C

EXTRAVILAN

125

434

C

EXTRAVILAN

125

434/1

C

EXTRAVILAN

125

435

C

EXTRAVILAN

125

436

C

EXTRAVILAN

126

437

C

EXTRAVILAN

126

437/1

C

EXTRAVILAN

126

438

C

EXTRAVILAN

126

toată

C

EXTRAVILAN

127

439

C

EXTRAVILAN

127

439/1

C

EXTRAVILAN

127

439/2

C

EXTRAVILAN

127

440

C

EXTRAVILAN

127

441

C

EXTRAVILAN

128

442

C

INTRAVILAN

128

443

C

EXTRAVILAN

128

444

C

INTRAVILAN

128

445

C

INTRAVILAN

128

446

C

EXTRAVILAN

128

447

C

EXTRAVILAN

128

448

C

EXTRAVILAN

128

449

C

EXTRAVILAN

129

450

C

INTRAVILAN

129

451

C

INTRAVILAN

129

452

C

INTRAVILAN

129

453

C

EXTRAVILAN

130

453

C

EXTRAVILAN

130

454

C

EXTRAVILAN

130

455

C

EXTRAVILAN

130

456

C

EXTRAVILAN

130

456/1

C

INTRAVILAN

130

457

C

EXTRAVILAN

130

458

C

EXTRAVILAN

130

459

C

EXTRAVILAN

130

460

C

EXTRAVILAN

130

461

C

EXTRAVILAN

130

462

C

EXTRAVILAN

130

463

C

EXTRAVILAN

130

464

C

EXTRAVILAN

131

465

C

EXTRAVILAN

131

466

C

EXTRAVILAN

131

467

C

EXTRAVILAN

131

468

C

EXTRAVILAN

132

469

C

INTRAVILAN

132

470

C

EXTRAVILAN

133

471

C

EXTRAVILAN

133

472

C

EXTRAVILAN

134

473

C

EXTRAVILAN

134

474

C

EXTRAVILAN

134

475

C

EXTRAVILAN

134

476

C

EXTRAVILAN

134

477

C

EXTRAVILAN

135

478

C

EXTRAVILAN

135

479

C

EXTRAVILAN

135

480

C

EXTRAVILAN

136

481

C

EXTRAVILAN

136

482

C

EXTRAVILAN

136

483

C

EXTRAVILAN

136

484

C

EXTRAVILAN

136

485

C

EXTRAVILAN

137

486

C

EXTRAVILAN

137

487

C

EXTRAVILAN

137

488

C

EXTRAVILAN

137

489

C

EXTRAVILAN

137

490

C

EXTRAVILAN

138

491

C

EXTRAVILAN

138

492

C

EXTRAVILAN

138

493

C

EXTRAVILAN

138

494

C

EXTRAVILAN

139

495

C

EXTRAVILAN

139

496

C

EXTRAVILAN

139

497

C

EXTRAVILAN

139

498

C

EXTRAVILAN

139

499

C

EXTRAVILAN

140

500

C

EXTRAVILAN

140

501

C

EXTRAVILAN

141

502

C

EXTRAVILAN

141

503

C

EXTRAVILAN

142

504

C

INTRAVILAN

142

505

C

EXTRAVILAN

142

506

C

EXTRAVILAN

143

507

C

EXTRAVILAN

143

507/1

C

EXTRAVILAN

143

508

C

EXTRAVILAN

143

508/1

C

EXTRAVILAN

143

508/2

C

EXTRAVILAN

143

509

C

EXTRAVILAN

143

509/1

C

EXTRAVILAN

143

509/2

C

EXTRAVILAN

143

510

C

EXTRAVILAN

143

510/1

C

EXTRAVILAN

143

510/2

C

EXTRAVILAN

143

511

C

EXTRAVILAN

143

512

C

EXTRAVILAN

143

513

C

EXTRAVILAN

143

513/1

C

EXTRAVILAN

144

514

C

EXTRAVILAN

144

515

C

EXTRAVILAN

144

516

C

EXTRAVILAN

144

517

C

EXTRAVILAN

145

518

C

EXTRAVILAN

145

519

C

EXTRAVILAN

145

520

C

EXTRAVILAN

145

521

C

EXTRAVILAN

146

522

C

EXTRAVILAN

146

523

C

EXTRAVILAN

146

524

C

EXTRAVILAN

146

525

C

EXTRAVILAN

146

526

C

EXTRAVILAN

146

527

C

EXTRAVILAN

147

528

C

EXTRAVILAN

147

529

C

EXTRAVILAN

147

530

C

EXTRAVILAN

147

531

C

EXTRAVILAN

148

532

C

EXTRAVILAN

149

533

C

INTRAVILAN

149

534

C

EXTRAVILAN

150

535

C

EXTRAVILAN

150

536

C

EXTRAVILAN

151

537

C

EXTRAVILAN

151

538

C

EXTRAVILAN

152

539

C

EXTRAVILAN

152

540

C

EXTRAVILAN

153

541

C

EXTRAVILAN

153

542

C

EXTRAVILAN

154

543

C

EXTRAVILAN

154

544

C

EXTRAVILAN

154

545

C

EXTRAVILAN

154

546

C

EXTRAVILAN

155

547

C

EXTRAVILAN

155

548

C

EXTRAVILAN

155

549

C

EXTRAVILAN

156

550

C

EXTRAVILAN

156

551

C

EXTRAVILAN

156

552

C

EXTRAVILAN

156

553

C

EXTRAVILAN

157

554

C

EXTRAVILAN

157

555

C

EXTRAVILAN

158

556

C

EXTRAVILAN

158

557

C

EXTRAVILAN

158

558

C

EXTRAVILAN

158

559

C

EXTRAVILAN

158

560

C

EXTRAVILAN

159

561

C

EXTRAVILAN

159

562

C

EXTRAVILAN

159

563

C

EXTRAVILAN

159

564

C

EXTRAVILAN

160

565

C

EXTRAVILAN

160

566

C

EXTRAVILAN

160

567

C

EXTRAVILAN

160

568

C

EXTRAVILAN

160

569

C

EXTRAVILAN

161

570

C

EXTRAVILAN

161

570/1

C

INTRAVILAN

161

570/2

C

INTRAVILAN

161

570/3

C

INTRAVILAN

161

571

C

EXTRAVILAN

161

572

C

EXTRAVILAN

161

573

C

EXTRAVILAN

161

574

C

EXTRAVILAN

162

575

C

EXTRAVILAN

162

576

C

EXTRAVILAN

162

577

C

EXTRAVILAN

162

578

C

EXTRAVILAN

162

579

C

EXTRAVILAN

162

580

C

EXTRAVILAN

162

581

C

EXTRAVILAN

162

582

C

EXTRAVILAN

162

583

C

EXTRAVILAN

163

584

C

EXTRAVILAN

163

584/1

C

EXTRAVILAN

163

584/2

C

EXTRAVILAN

163

585

C

EXTRAVILAN

164

586

C

EXTRAVILAN

164

587

C

EXTRAVILAN

164

586/1

C

EXTRAVILAN

164

586/2

C

EXTRAVILAN

165

588

C

EXTRAVILAN

165

589

C

EXTRAVILAN

165

590

C

EXTRAVILAN

165

591

C

EXTRAVILAN

166

592

C

EXTRAVILAN

166

593

C

EXTRAVILAN

166

594

C

EXTRAVILAN

166

595

C

EXTRAVILAN

167

596

C

EXTRAVILAN

167

596/1

C

EXTRAVILAN

167

596/2

C

EXTRAVILAN

167

597

C

EXTRAVILAN

167

598

C

EXTRAVILAN

167

599

C

EXTRAVILAN

167

600

C

EXTRAVILAN

167

601

C

EXTRAVILAN

168

602

C

EXTRAVILAN

158

603

C

EXTRAVILAN

169

604

C

EXTRAVILAN

169

605

C

EXTRAVILAN

169

606

C

EXTRAVILAN

169

607

C

EXTRAVILAN

170

608

C

EXTRAVILAN

170

608/1

C

EXTRAVILAN

170

609

C

EXTRAVILAN

170

610

C

EXTRAVILAN

171

611

C

EXTRAVILAN

171

612

C

EXTRAVILAN

171

613

C

EXTRAVILAN

172

614

C

EXTRAVILAN

172

615

C

EXTRAVILAN

172

616

C

EXTRAVILAN

172

617

C

EXTRAVILAN

172

618

C

EXTRAVILAN

173

619

C

EXTRAVILAN

173

620

C

EXTRAVILAN

173

621

C

EXTRAVILAN

173

622

C

EXTRAVILAN

173

623

C

EXTRAVILAN

174

624

C

EXTRAVILAN

174

625

C

EXTRAVILAN

174

626

C

EXTRAVILAN

174

627

C

EXTRAVILAN

174

628

C

EXTRAVILAN

175

629

C

EXTRAVILAN

175

630

C

EXTRAVILAN

175

631

C

EXTRAVILAN

175

632

C

EXTRAVILAN

175

633

C

EXTRAVILAN

176

634

C

EXTRAVILAN

176

635

C

EXTRAVILAN

176

636

C

EXTRAVILAN

176

637

C

EXTRAVILAN

176

C

EXTRAVILAN

177

638

C

EXTRAVILAN

177

639

C

EXTRAVILAN

177

640

C

EXTRAVILAN

177

C

EXTRAVILAN

178

641

C

EXTRAVILAN

178

642

C

EXTRAVILAN

178

643

C

EXTRAVILAN

178

644

C

EXTRAVILAN

179

645

C

EXTRAVILAN

179

646

C

EXTRAVILAN

179

647

C

EXTRAVILAN

179

648

C

EXTRAVILAN

180

649

C

EXTRAVILAN

180

650

C

EXTRAVILAN

180

651

C

EXTRAVILAN

180

652

C

EXTRAVILAN

181

653

C

EXTRAVILAN

181

654

C

EXTRAVILAN

182

655

C

EXTRAVILAN

183

656

C

EXTRAVILAN

183

657

C

EXTRAVILAN

184

658

C

EXTRAVILAN

184

658/1

C

EXTRAVILAN

185

659

C

EXTRAVILAN

185

660

C

EXTRAVILAN

185

661

C

EXTRAVILAN

185

659/1

C

EXTRAVILAN

185

662

C

EXTRAVILAN

186

663

C

EXTRAVILAN

186

664

C

EXTRAVILAN

187

665

C

EXTRAVILAN

187

666

C

EXTRAVILAN

187

667

C

EXTRAVILAN

187

668

C

EXTRAVILAN

187

669

C

EXTRAVILAN

187

670

C

EXTRAVILAN

187

671

C

EXTRAVILAN

187

672

C

EXTRAVILAN

187

673

C

EXTRAVILAN

187

674

C

EXTRAVILAN

187

675

C

EXTRAVILAN

188

676

C

EXTRAVILAN

188

676/1

C

EXTRAVILAN

188

677

C

EXTRAVILAN

188

678

C

EXTRAVILAN

189

679

C

EXTRAVILAN

189

680

C

EXTRAVILAN

189

681

C

EXTRAVILAN

189

682

C

EXTRAVILAN

190

683

C

EXTRAVILAN

190

684

C

EXTRAVILAN

190

685

C

EXTRAVILAN

190

686

C

EXTRAVILAN

190

687

C

EXTRAVILAN

190

688

C

EXTRAVILAN

190

689

C

EXTRAVILAN

191

690

C

EXTRAVILAN

191

691

C

EXTRAVILAN

191

692

C

EXTRAVILAN

191

693

C

EXTRAVILAN

191

694

C

EXTRAVILAN

191

695

C

EXTRAVILAN

191

696

C

EXTRAVILAN

192

697

C

EXTRAVILAN

192

698

C

EXTRAVILAN

192

699

C

EXTRAVILAN

193

700

C

EXTRAVILAN

193

700/1

C

EXTRAVILAN

193

C

EXTRAVILAN

194

701

C

EXTRAVILAN

184

702

C

EXTRAVILAN

195

703

C

EXTRAVILAN

195

704

C

EXTRAVILAN

195

705

C

EXTRAVILAN

195

706

C

EXTRAVILAN

196

707

C

EXTRAVILAN

196

703/2

B

EXTRAVILAN

197

708

C

EXTRAVILAN

197

709

C

EXTRAVILAN

197

710

C

EXTRAVILAN

197

711

C

EXTRAVILAN

198

712

C

EXTRAVILAN

199

713

C

EXTRAVILAN

200

714

C

EXTRAVILAN

200

715

C

EXTRAVILAN

200

716

C

EXTRAVILAN

200

717

C

EXTRAVILAN

200

718

C

EXTRAVILAN

200

719

C

EXTRAVILAN

200

720

C

EXTRAVILAN

200

721

C

EXTRAVILAN

200

722

C

EXTRAVILAN

200

723

C

EXTRAVILAN

200

724

C

EXTRAVILAN

200

725

C

EXTRAVILAN

200

726

C

EXTRAVILAN

200

727

C

EXTRAVILAN

200

728

C

EXTRAVILAN

201

729

C

EXTRAVILAN

201

730

C

EXTRAVILAN

201

731

C

EXTRAVILAN

201

732

C

EXTRAVILAN

201

733

C

EXTRAVILAN

201

734

C

EXTRAVILAN

202

735

C

EXTRAVILAN

202

736

C

EXTRAVILAN

202

737

C

EXTRAVILAN

202

738

C

EXTRAVILAN

203

739

C

EXTRAVILAN

204

740

C

EXTRAVILAN

204

741

C

EXTRAVILAN

204

742

C

EXTRAVILAN

205

743

C

EXTRAVILAN

205

744

C

EXTRAVILAN

206

745

C

EXTRAVILAN

206

746

C

EXTRAVILAN

206

747

C

EXTRAVILAN

206

748

C

EXTRAVILAN

206

749

C

EXTRAVILAN

206

750

C

EXTRAVILAN

207

751

C

EXTRAVILAN

207

752

C

EXTRAVILAN

208

753

C

EXTRAVILAN

208

754

C

EXTRAVILAN

208

755

C

EXTRAVILAN

208

756

C

EXTRAVILAN

208

757

C

EXTRAVILAN

208

758

C

EXTRAVILAN

208

759

C

EXTRAVILAN

208

760

C

EXTRAVILAN

209

761

C

EXTRAVILAN

209

762

C

EXTRAVILAN

209

763

C

EXTRAVILAN

209

764

C

EXTRAVILAN

209

765

C

EXTRAVILAN

210

766

C

EXTRAVILAN

211/1

D

INTRAVILAN

211/2

D

INTRAVILAN

213

D

INTRAVILAN

214

D

INTRAVILAN

214/1

D

INTRAVILAN

217/1

D

INTRAVILAN

219/1

D

INTRAVILAN

222/1

D

INTRAVILAN

222/2

D

INTRAVILAN

223

D

INTRAVILAN

225

P 1051 - 2/2 Lot 2

D

INTRAVILAN

30.000 mp p.v. nr.

79692/28.09.2018

225

P 1051/2/2

D

INTRAVILAN

50.000 mp p.v. nr.

79692/28.09.2018

225

1051/1

B

EXTRAVILAN

225

1051/2

B

EXTRAVILAN

225

1051/3

B

EXTRAVILAN

225

CN

B

EXTRAVILAN

226

1055/1

B

EXTRAVILAN

226

1055/2

B

EXTRAVILAN

226

1054

B

EXTRAVILAN

226

1057

B

EXTRAVILAN

226

CN

B

EXTRAVILAN

227

1058

B

EXTRAVILAN

228

1060

B

EXTRAVILAN

228

1063

B

EXTRAVILAN

228

1065

B

EXTRAVILAN

228

CN

B

EXTRAVILAN

*229

1166

B

EXTRAVILAN

231

1070

B

EXTRAVILAN

233

1074

B

EXTRAVILAN

233

1076

B

EXTRAVILAN

233

CN

B

EXTRAVILAN

234

1077

B

EXTRAVILAN

234

1079

B

EXTRAVILAN

234

CN

B

EXTRAVILAN

235

1080

B

EXTRAVILAN

235

1081

B

EXTRAVILAN

235

CN

B

EXTRAVILAN

236

1084

B

EXTRAVILAN

236

1085

B

EXTRAVILAN

237

1086/1

B

EXTRAVILAN

237

1086/2

B

EXTRAVILAN

237

1088

B

EXTRAVILAN

237

CN

B

EXTRAVILAN

238

1092/1

B

EXTRAVILAN

238

1092

B

EXTRAVILAN

238

1092/5

B

EXTRAVILAN

238

1097

B

EXTRAVILAN

238

CN

B

EXTRAVILAN

239

1095

B

EXTRAVILAN

239

CN

B

EXTRAVILAN

241

1100

B

EXTRAVILAN

241

CN

B

EXTRAVILAN

242

1102

B

EXTRAVILAN

243

1104

B

EXTRAVILAN

244

1106

B

EXTRAVILAN

245

1108

B

EXTRAVILAN

245

1110

B

EXTRAVILAN

245

CN

B

EXTRAVILAN

246

1111

B

EXTRAVILAN

247

1115

B

EXTRAVILAN

247

CN

B

EXTRAVILAN

248

1119

B

EXTRAVILAN

248

1122

B

EXTRAVILAN

248

B

EXTRAVILAN

249

1123

B

EXTRAVILAN

249

1125/1

B

EXTRAVILAN

249

1125/2

B

EXTRAVILAN

249

CN

B

EXTRAVILAN

249

B

EXTRAVILAN

250

1128/1

B

EXTRAVILAN

250

1128/2

B

EXTRAVILAN

250

CN

B

EXTRAVILAN

251

1130/1

B

EXTRAVILAN

251

1130/4

B

EXTRAVILAN

251

1130/6

B

EXTRAVILAN

251

CN

B

EXTRAVILAN

252

1155

B

EXTRAVILAN

252

CN

B

EXTRAVILAN

252

1140

B

INTRAVILAN

252

1142

B

INTRAVILAN

253

1143

B

EXTRAVILAN

254

1147

B

INTRAVILAN

254

1149

B

INTRAVILAN

255

1145/1

B

EXTRAVILAN

255

1155/2

B

EXTRAVILAN

255

1155/3

B

EXTRAVILAN

255

CN

B

EXTRAVILAN

256

1160/2

B

EXTRAVILAN

256

1161

B

EXTRAVILAN

256

1162

B

EXTRAVILAN

256

CN

B

EXTRAVILAN

257

PD

B

EXTRAVILAN

258

PDT

B

EXTRAVILAN

CN - canal irigații

PD - pădure

PDT - pădure tufișuri

Notă: Conform documentației de urbanism “Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism și Strategia de Dezvoltare Spațiala a municipiului Galați” aprobată prin H.C.L. nr. 62/26.02.2015 - tarlalele colorate cu galben se află amplasate cadastral în intravilanul municipiului Galați.

Președinte de ședință,

Anexa III la HCL nr. 666/19.12.2018

Delimitarea zonelor de impozitare a terenurilor arabile situate în intravilanul și extravilanul municipiului Galați, înregistrat în Registrul Cadastral al Parcelelor F11 Galați Vest

5

TARLA

PARCELA

ZONA

AMPLASARE

OBSERVAȚII

0

1508

D

APE SIRET INTRAVILAN

0

1692

B

APE DUNĂREA INTRAVILAN

0

723

B

CĂTUȘA/ CALCICA INTRAVILAN

0

661

D

FĂLOAIA INTRAVILAN

0

348

B

CĂTUȘA/ CALCICA EXTRAVILAN

0

B

FĂLOAIA EXTRAVILAN

18/1

A

EXTRAVILAN

19

A

EXTRAVILAN

20

A

EXTRAVILAN

21

A

EXTRAVILAN

22

A

EXTRAVILAN

23

A

EXTRAVILAN

24

A

EXTRAVILAN

25

A

EXTRAVILAN

26

A

EXTRAVILAN

27

A

EXTRAVILAN

27/1

70/1

A

EXTRAVILAN

27/1

70/2

A

EXTRAVILAN

27/1

85/1

A

EXTRAVILAN

30/1

86/1

A

EXTRAVILAN

30/1

95/1

A

EXTRAVILAN

30/1

95/2

A

EXTRAVILAN

34/2

100/1

A

EXTRAVILAN

34/1

105/2/1

A

EXTRAVILAN

34/2

105/2/2

A

EXTRAVILAN

37/1

120/1/1

A

EXTRAVILAN

37/2

120/1/2

A

EXTRAVILAN

37/2

124

A

EXTRAVILAN

38

125

C

INTRAVILAN

Traian Nord

38

126

C

INTRAVILAN

38

127

C

INTRAVILAN

38

128

C

INTRAVILAN

39/1

129/1

C

INTRAVILAN

39/1

130

C

INTRAVILAN

39/1

131

C

INTRAVILAN

39/1

132

C

INTRAVILAN

39/1

133/1

C

INTRAVILAN

39/1

135

C

INTRAVILAN

39/1

136

C

INTRAVILAN

39/1

137

C

INTRAVILAN

39/1

138

C

INTRAVILAN

39/1

139

C

INTRAVILAN

39/1

140

C

INTRAVILAN

39/1

141

C

INTRAVILAN

39/1

142

C

INTRAVILAN

39/1

143

C

INTRAVILAN

39/1

144

C

INTRAVILAN

39/1

145

C

INTRAVILAN

39

toată

c

INTRAVILAN

p.v. nr.

15280/20.02.2018

40/1

146/1

C

INTRAVILAN

40/1

147

C

INTRAVILAN

40/1

149

C

INTRAVILAN

40/1

150

C

INTRAVILAN

40/1

151

C

INTRAVILAN

40/1

152

C

INTRAVILAN

40/1

153

C

INTRAVILAN

40/1

154

C

INTRAVILAN

40/1

155

C

INTRAVILAN

40/1

156

C

INTRAVILAN

40/1

157

C

INTRAVILAN

40/1

158

C

INTRAVILAN

40/1

159

C

INTRAVILAN

40/1

160

C

INTRAVILAN

40/1

161

C

INTRAVILAN

40/1

162

C

INTRAVILAN

40/1

163

C

INTRAVILAN

40/1

164

C

INTRAVILAN

40/1

165

C

INTRAVILAN

40/1

166

C

INTRAVILAN

Aleea Meteo

40/1

167

C

INTRAVILAN

40/1

168

C

INTRAVILAN

42

171

C

INTRAVILAN

43

173/1

C

INTRAVILAN

43

172

C

INTRAVILAN

43

173

C

INTRAVILAN

43

174

C

INTRAVILAN

43

174/1

C

INTRAVILAN

43

175

C

INTRAVILAN

43

175/1

C

INTRAVILAN

43

176

C

INTRAVILAN

43

C

INTRAVILAN

44

177

C

INTRAVILAN

44

178

C

INTRAVILAN

45

179

C

INTRAVILAN

Cvartal 45

45

180

C

INTRAVILAN

Cvartal 45

46/1

181

C

INTRAVILAN

46/1

182

C

INTRAVILAN

46/1

182/1

C

INTRAVILAN

46/1

182/3

C

INTRAVILAN

46/1

183

C

INTRAVILAN

46/1

184

C

INTRAVILAN

46/1

185

C

INTRAVILAN

46/1

186

C

INTRAVILAN

46/1

187

C

INTRAVILAN

46/1

188

C

INTRAVILAN

46/1

188/1

C

INTRAVILAN

46/1

189/1

C

INTRAVILAN

46/1

189/2

C

INTRAVILAN

46/1

190

C

INTRAVILAN

46/1

191

C

INTRAVILAN

46/1

192

C

INTRAVILAN

48/1

194/1

C

INTRAVILAN

48/1

194/2

C

INTRAVILAN

48/1

196

C

INTRAVILAN

49

197

C

INTRAVILAN

49

198

C

INTRAVILAN

49

199

C

INTRAVILAN

51/1

201/1

C

INTRAVILAN

51/1

202

D

EXTRAVILAN

51/1

203

D

EXTRAVILAN

51/1

204

D

EXTRAVILAN

51/1

205

D

EXTRAVILAN

51/1

206

D

EXTRAVILAN

51/1

207

D

EXTRAVILAN

51/1

208

D

EXTRAVILAN

51/1

209

D

EXTRAVILAN

51/1

210

D

EXTRAVILAN

51/1

211

D

EXTRAVILAN

51/1

212

D

EXTRAVILAN

51/1

213

D

EXTRAVILAN

51/1

214

D

INTRAVILAN

52

215/1

D

INTRAVILAN

52

215/2

D

EXTRAVILAN

52

217

D

INTRAVILAN

52

218

D

EXTRAVILAN

53/1

220/2/1

C

INTRAVILAN

53/1

223

C

INTRAVILAN

54

224/1/1

C

INTRAVILAN

54

224/1/2

C

INTRAVILAN

54

224/2

C

INTRAVILAN

54

225

C

INTRAVILAN

54

226

C

INTRAVILAN

54

227

C

INTRAVILAN

55/1

228/1

C

INTRAVILAN

55/1

228/2

C

INTRAVILAN

55/1

229

C

INTRAVILAN

55/1

230/1

C

INTRAVILAN

55/1

235/3

C

INTRAVILAN

55/1

236

C

INTRAVILAN

Str. Malul Brateș

56

237/1

C

INTRAVILAN

56

239

C

INTRAVILAN

56

241

C

INTRAVILAN

56

241/1

C

INTRAVILAN

56

241/2

C

INTRAVILAN

56

242

C

INTRAVILAN

56

245

C

INTRAVILAN

56

246

C

INTRAVILAN

56

247

C

INTRAVILAN

56

247/1

C

INTRAVILAN

56

248

C

INTRAVILAN

56

249

C

INTRAVILAN

56

250

C

INTRAVILAN

56

251

C

INTRAVILAN

56

252

C

INTRAVILAN

56

253

C

INTRAVILAN

56

254

C

INTRAVILAN

57/1

257

C

INTRAVILAN

57/1

258/1

C

INTRAVILAN

57/1

258/2

C

INTRAVILAN

57/1

259

C

INTRAVILAN

57/1

260

C

INTRAVILAN

57/1

261

C

INTRAVILAN

57/1

262

C

INTRAVILAN

57/1

263

C

INTRAVILAN

57/1

264

C

INTRAVILAN

57/1

265

C

INTRAVILAN

57/1

266

C

INTRAVILAN

57/1

267

C

INTRAVILAN

57/1

268

C

INTRAVILAN

57/1

269

C

INTRAVILAN

57/1

270

C

INTRAVILAN

57/1

270/1

C

INTRAVILAN

57/1

270/2

C

INTRAVILAN

57/1

271

C

INTRAVILAN

57/1

272

C

INTRAVILAN

58

273/1

C

INTRAVILAN

58

274

C

INTRAVILAN

58

275

C

INTRAVILAN

58

276

C

INTRAVILAN

59

277

C

INTRAVILAN

59

278

C

INTRAVILAN

59

279

C

INTRAVILAN

60

280

D

INTRAVILAN

60

281

D

INTRAVILAN

60

282

D

INTRAVILAN

61

283

D

INTRAVILAN

61

284

D

INTRAVILAN

62

285

D

INTRAVILAN

62

286

D

INTRAVILAN

62

287

D

INTRAVILAN

62

288

D

INTRAVILAN

62

289

D

INTRAVILAN

62

290

D

INTRAVILAN

62

291

B

EXTRAVILAN

62

292

B

EXTRAVILAN

63

293

B

EXTRAVILAN

63

294

B

EXTRAVILAN

63

295

B

EXTRAVILAN

63

296

B

EXTRAVILAN

63

297

B

EXTRAVILAN

63

298

B

EXTRAVILAN

63

299

B

EXTRAVILAN

63

300

B

EXTRAVILAN

64

301/1

B

EXTRAVILAN

64

301/2

B

EXTRAVILAN

64

301/3

B

EXTRAVILAN

64

301/4

B

EXTRAVILAN

64

302

B

EXTRAVILAN

64

303

B

EXTRAVILAN

64

304

B

EXTRAVILAN

64

305

B

EXTRAVILAN

64

306

B

EXTRAVILAN

64

307

B

EXTRAVILAN

64

308

B

EXTRAVILAN

64

309/1

B

EXTRAVILAN

64

309/2

B

EXTRAVILAN

64

309/3

B

EXTRAVILAN

64

310/1

B

EXTRAVILAN

64

310/2

B

EXTRAVILAN

64

310/3

B

EXTRAVILAN

64

310/4

B

EXTRAVILAN

64

310/5

B

EXTRAVILAN

64

311

B

EXTRAVILAN

64

315

B

EXTRAVILAN

64

316/1

B

EXTRAVILAN

64

316/2

B

EXTRAVILAN

64

317

B

EXTRAVILAN

64

318

B

EXTRAVILAN

64

319

B

EXTRAVILAN

64

320/1

B

EXTRAVILAN

64

320/2

B

EXTRAVILAN

64

321/1

B

EXTRAVILAN

64

321/2

B

EXTRAVILAN

64

322

B

EXTRAVILAN

64

323/1

B

EXTRAVILAN

64

323/2

B

EXTRAVILAN

64

323/3

B

EXTRAVILAN

64

323/4

B

EXTRAVILAN

64

323/5

B

EXTRAVILAN

64

323/6

B

EXTRAVILAN

64

324/1

B

EXTRAVILAN

64

324/2

B

EXTRAVILAN

64

324/3

B

EXTRAVILAN

64

324/4

B

EXTRAVILAN

64

324/5

B

EXTRAVILAN

64

324/6

B

EXTRAVILAN

64

324/7

B

EXTRAVILAN

64

324/10

B

EXTRAVILAN

64

324/11

B

EXTRAVILAN

64

324/12

B

EXTRAVILAN

64

324/13

B

EXTRAVILAN

64

324/14

B

EXTRAVILAN

64

324/15

B

EXTRAVILAN

64

324/16

B

EXTRAVILAN

64

324/17

B

EXTRAVILAN

64

324/18

B

EXTRAVILAN

64

324/19

B

EXTRAVILAN

64

324/20

B

EXTRAVILAN

64

324/21

B

EXTRAVILAN

64

324/22

B

EXTRAVILAN

64

324/23

B

EXTRAVILAN

64

324/24

B

EXTRAVILAN

64

324/25

B

EXTRAVILAN

64

324/26

B

EXTRAVILAN

64

324/27

B

EXTRAVILAN

64

324/28

B

EXTRAVILAN

64

324/29

B

EXTRAVILAN

64

324/30

B

EXTRAVILAN

64

324/31

B

EXTRAVILAN

64

324/32

B

EXTRAVILAN

64

324/33

B

EXTRAVILAN

64

324/34

B

EXTRAVILAN

64

324/35

B

EXTRAVILAN

64

324/36

B

EXTRAVILAN

64

324/37

B

EXTRAVILAN

64

324/38

B

EXTRAVILAN

64

325/1

B

EXTRAVILAN

64

325/2

B

EXTRAVILAN

64

326/1

B

EXTRAVILAN

64

326/2

B

EXTRAVILAN

64

326/3

B

EXTRAVILAN

64

327/1

B

EXTRAVILAN

64

327/2

B

EXTRAVILAN

64

328

B

EXTRAVILAN

64

329/1

B

EXTRAVILAN

64

329/2

B

EXTRAVILAN

64

330/1

B

EXTRAVILAN

64

330/2

B

EXTRAVILAN

64

330/3

B

EXTRAVILAN

64

331/1

B

EXTRAVILAN

64

331/2

B

EXTRAVILAN

64

332

B

EXTRAVILAN

65

333/1

B

EXTRAVILAN

65

333/3

B

EXTRAVILAN

65

333/4

B

EXTRAVILAN

65

333/6

B

EXTRAVILAN

65

333/7

B

EXTRAVILAN

65

333/8

B

EXTRAVILAN

65

333/11

B

EXTRAVILAN

65

333/13

B

EXTRAVILAN

65

334/1

B

EXTRAVILAN

65

334/2

B

EXTRAVILAN

65

334/3

B

EXTRAVILAN

65

334/4

B

EXTRAVILAN

65

334/5

B

EXTRAVILAN

65

334/6

B

EXTRAVILAN

65

334/7

B

EXTRAVILAN

65

334/10

B

EXTRAVILAN

65

334/12

B

EXTRAVILAN

65

335

B

EXTRAVILAN

65

336/1

B

EXTRAVILAN

65

336/1/1

B

EXTRAVILAN

65

336/2

B

EXTRAVILAN

65

336/2/1

B

EXTRAVILAN

65

336/3

B

EXTRAVILAN

65

336/4/1

B

EXTRAVILAN

65

336/4/2

B

EXTRAVILAN

65

336/5/1

B

EXTRAVILAN

65

336/5/2

B

EXTRAVILAN

65

336/5/3

B

EXTRAVILAN

65

337/1

B

EXTRAVILAN

65

337/2

B

EXTRAVILAN

65

339

B

EXTRAVILAN

65

341

B

EXTRAVILAN

65

342

B

EXTRAVILAN

65

343

B

EXTRAVILAN

66

344/1 +345

B

EXTRAVILAN

66

346

B

EXTRAVILAN

66

347

B

EXTRAVILAN

66

348

B

EXTRAVILAN

66

349

B

EXTRAVILAN

66

350

B

EXTRAVILAN

67

351

B

EXTRAVILAN

67

352

B

EXTRAVILAN

67

353

B

EXTRAVILAN

67

354

B

EXTRAVILAN

67

355

B

EXTRAVILAN

67

356

B

EXTRAVILAN

67

357

B

EXTRAVILAN

67

358

B

EXTRAVILAN

67

359

B

EXTRAVILAN

67

360

B

EXTRAVILAN

67

361

B

EXTRAVILAN

67

362

B

EXTRAVILAN

67

363

B

EXTRAVILAN

67

364

B

EXTRAVILAN

67

365

B

EXTRAVILAN

67

366

B

EXTRAVILAN

67

367

B

EXTRAVILAN

67

368

B

EXTRAVILAN

67

369

B

EXTRAVILAN

67

370

B

EXTRAVILAN

67

371

B

EXTRAVILAN

67

372

B

EXTRAVILAN

67

373

B

EXTRAVILAN

67

374

B

EXTRAVILAN

67

375

B

EXTRAVILAN

67

376

C

EXTRAVILAN

68

377

C

EXTRAVILAN

68

378

C

EXTRAVILAN

68

379

C

EXTRAVILAN

68

380

C

EXTRAVILAN

68

381

C

EXTRAVILAN

68

382

C

EXTRAVILAN

68

383

C

EXTRAVILAN

68

384

C

EXTRAVILAN

69

385

C

EXTRAVILAN

69

386

C

EXTRAVILAN

69

387

C

EXTRAVILAN

69

388

C

EXTRAVILAN

70

389

C

EXTRAVILAN

70

390

C

EXTRAVILAN

70

391

C

EXTRAVILAN

70

392

C

EXTRAVILAN

70

393

C

EXTRAVILAN

70

394

C

EXTRAVILAN

70

395

C

EXTRAVILAN

70

396

C

EXTRAVILAN

70

397

C

EXTRAVILAN

70

398

C

EXTRAVILAN

70

399

C

EXTRAVILAN

70

400

C

EXTRAVILAN

70

401

C

EXTRAVILAN

70

402

C

EXTRAVILAN

70

403

C

EXTRAVILAN

70

404

C

EXTRAVILAN

70

405

C

EXTRAVILAN

70

406

C

EXTRAVILAN

70

407

C

EXTRAVILAN

70

408

C

EXTRAVILAN

70

409

C

EXTRAVILAN

70

410

C

EXTRAVILAN

70

411

C

EXTRAVILAN

70

412

C

EXTRAVILAN

70

413

C

EXTRAVILAN

70

414

C

EXTRAVILAN

70

415

C

EXTRAVILAN

70

416

C

EXTRAVILAN

70

417

C

EXTRAVILAN

70

418

C

EXTRAVILAN

70

419

C

EXTRAVILAN

70

420

C

EXTRAVILAN

70

421

C

EXTRAVILAN

70

422

C

EXTRAVILAN

70

423

C

EXTRAVILAN

70

424

C

EXTRAVILAN

70

425

C

EXTRAVILAN

70

426

C

EXTRAVILAN

70

427

C

EXTRAVILAN

70

428

C

EXTRAVILAN

70

429

C

EXTRAVILAN

70

430

C

EXTRAVILAN

70

431

C

EXTRAVILAN

70

432

C

EXTRAVILAN

70

433

C

EXTRAVILAN

70

434

C

EXTRAVILAN

71

435

B

EXTRAVILAN

71

436

B

EXTRAVILAN

71

437

B

EXTRAVILAN

71

438

B

EXTRAVILAN

71

439

B

EXTRAVILAN

71

440

B

EXTRAVILAN

71

441

B

EXTRAVILAN

71

442

B

EXTRAVILAN

71

443

B

EXTRAVILAN

71

444

B

EXTRAVILAN

71

448/1

B

EXTRAVILAN

71

449/1

B

EXTRAVILAN

73/1

450/1

A

EXTRAVILAN

73/1

450/2

A

EXTRAVILAN

74/1

450/3

A

EXTRAVILAN

74/1

451

A

EXTRAVILAN

75

452

B

INTRAVILAN

75

453

B

EXTRAVILAN

76/1

455

B

EXTRAVILAN

76/1

456

B

EXTRAVILAN

76/1

457

B

EXTRAVILAN

76/1

458

B

EXTRAVILAN

76/1

458/1

B

EXTRAVILAN

76/1

459

B

EXTRAVILAN

76/1

460

B

EXTRAVILAN

76/1

461

B

EXTRAVILAN

76/1

462

B

EXTRAVILAN

76/1

463

B

EXTRAVILAN

76/1

464

B

EXTRAVILAN

76/1

465

B

EXTRAVILAN

77/1

467/1

B

EXTRAVILAN

77/1

467/2

B

EXTRAVILAN

77/1

B

EXTRAVILAN

76/1

467/3

B

EXTRAVILAN

78/1

469

B

EXTRAVILAN

78/1

470

B

EXTRAVILAN

78/1

471

B

EXTRAVILAN

78/1

472

B

EXTRAVILAN

78/1

473

D

INTRAVILAN

78/1

474

D

INTRAVILAN

78/1

475

D

INTRAVILAN

78/1

476

D

INTRAVILAN

78/1

477

D

INTRAVILAN

78/1

478

D

INTRAVILAN

78/1

479

D

INTRAVILAN

78/1

480

D

INTRAVILAN

78/1

481

D

INTRAVILAN

78/1

482

D

INTRAVILAN

78/1

483

D

INTRAVILAN

78/1

483/1

D

INTRAVILAN

78/1

484

D

INTRAVILAN

78/1

485

D

INTRAVILAN

78/1

486

D

INTRAVILAN

78/1

487/1

D

INTRAVILAN

79/1

488/1

D

INTRAVILAN

79/1

488/2

D

INTRAVILAN

79/1

488/3

D

INTRAVILAN

79/1

488/5

D

INTRAVILAN

79/1

490

D

INTRAVILAN

79/1

491

D

INTRAVILAN

79/1

492

D

INTRAVILAN

81/1

493

D

INTRAVILAN

80/1

494

D

INTRAVILAN

80/1

494/1

D

INTRAVILAN

80/1

496

B

EXTRAVILAN

80/1

497/1

B

EXTRAVILAN

82

498

B

EXTRAVILAN

82

498/1/1

B

INTRAVILAN

82

498/1/2

B

EXTRAVILAN

82

499

B

EXTRAVILAN

82

499/1

B

EXTRAVILAN

83

500

C

EXTRAVILAN

83

501

C

EXTRAVILAN

83

502

C

EXTRAVILAN

83

503

C

EXTRAVILAN

82

503/1

C

EXTRAVILAN

83

504

C

INTRAVILAN

83

505/1

C

EXTRAVILAN

82

507

C

EXTRAVILAN

84

508

B

INTRAVILAN

85/1

510/1

B

EXTRAVILAN

85/1

513

B

EXTRAVILAN

86

514/1

B

EXTRAVILAN

86

523

B

EXTRAVILAN

87

524/1

B

EXTRAVILAN

88/1

530

D

EXTRAVILAN

88/1

530/1

D

EXTRAVILAN

88/1

531

D

EXTRAVILAN

88/1

532

D

EXTRAVILAN

88/1

533

D

EXTRAVILAN

88/1

534

C

EXTRAVILAN

89

535

B

EXTRAVILAN

90

536/1

B

EXTRAVILAN

90

537

B

EXTRAVILAN

91

540

C

EXTRAVILAN

91

541

C

EXTRAVILAN

91

542

C

EXTRAVILAN

92

543

B

EXTRAVILAN

92

544

B

EXTRAVILAN

92

545

B

EXTRAVILAN

92

546

B

EXTRAVILAN

92

547/1

D

INTRAVILAN

92

547/2

B

EXTRAVILAN

92

548/1

B

EXTRAVILAN

92

549

B

EXTRAVILAN

92

550

B

EXTRAVILAN

92

551/1

B

EXTRAVILAN

92

551/2

B

EXTRAVILAN

92

552

D

INTRAVILAN

93/1

553

D

INTRAVILAN

93/1

555/1

D

INTRAVILAN

93/1

558

D

INTRAVILAN

93/1

559

D

INTRAVILAN

94/1

566

B

INTRAVILAN

94/1

B

INTRAVILAN

95/1

570/1

B

INTRAVILAN

95/1

570/2

B

INTRAVILAN

95/1

571/1

B

INTRAVILAN

95/1

577/1

B

INTRAVILAN

95/1

toată

B

INTRAVILAN

96

578

B

EXTRAVILAN

96

579

B

EXTRAVILAN

97

580

B

EXTRAVILAN

98

8

D

INTRAVILAN

P.v. nr.

15280/20.02.2018

98

582/1

B

EXTRAVILAN

98

582/2

B

EXTRAVILAN

98

582/3

B

EXTRAVILAN

98

583/1

B

INTRAVILAN

98

584

B

EXTRAVILAN

98

587

B

EXTRAVILAN

98

591

B

EXTRAVILAN

98

592

B

EXTRAVILAN

98

593

D

INTRAVILAN

99

594/1

C

EXTRAVILAN

99

594/2

B

EXTRAVILAN

99

594/3

C

EXTRAVILAN

99

595/1

C

INTRAVILAN

99

596

C

EXTRAVILAN

99

597

C

EXTRAVILAN

99

598

C

EXTRAVILAN

99

599

B

INTRAVILAN

100

600

C

EXTRAVILAN

100

601

C

EXTRAVILAN

101

602

C

EXTRAVILAN

102

603

C

EXTRAVILAN

102

604

B

EXTRAVILAN

103

605

C

EXTRAVILAN

103

606

B

EXTRAVILAN

103

607

C

EXTRAVILAN

103

608

C

EXTRAVILAN

103

609

C

EXTRAVILAN

103

610

C

EXTRAVILAN

103

611

C

EXTRAVILAN

104

612

C

EXTRAVILAN

104

613

C

EXTRAVILAN

104

614

C

EXTRAVILAN

105

615

C

EXTRAVILAN

105

616

C

EXTRAVILAN

106

617

C

EXTRAVILAN

106

618

C

EXTRAVILAN

106

C

EXTRAVILAN

106

619

C

EXTRAVILAN

106

620

C

EXTRAVILAN

107

621

C

INTRAVILAN

107

622

D

INTRAVILAN

107

623

C

INTRAVILAN

107

624

C

INTRAVILAN

107

625

C

INTRAVILAN

107

626

C

INTRAVILAN

108/1

627

C

INTRAVILAN

108/1

629

C

INTRAVILAN

109/1

631

C

EXTRAVILAN

109/1

632

C

EXTRAVILAN

110

633

D

INTRAVILAN

110

634

D

INTRAVILAN

110

635/1 +636

D

INTRAVILAN

110

637

D

INTRAVILAN

111/1

638+639+640/1

D

INTRAVILAN

112

643

D

INTRAVILAN

112

644

D

INTRAVILAN

113

645

D

INTRAVILAN

113

646

D

INTRAVILAN

113

647

D

INTRAVILAN

114

648

D

INTRAVILAN

114

649

D

INTRAVILAN

114

650

D

INTRAVILAN

114

651

D

INTRAVILAN

114

652

D

INTRAVILAN

114

653

D

INTRAVILAN

114

654

D

INTRAVILAN

115

655/1

D

INTRAVILAN

115

657

D

INTRAVILAN

115

658

D

INTRAVILAN

115

659

D

INTRAVILAN

115

660

D

INTRAVILAN

115

661

D

INTRAVILAN

116

662

D

INTRAVILAN

116

663

D

INTRAVILAN

117

664

D

INTRAVILAN

117

665

D

INTRAVILAN

117

666

D

INTRAVILAN

118

667/1

D

INTRAVILAN

118

670

D

INTRAVILAN

118

672

D

INTRAVILAN

118

672/1

D

INTRAVILAN

118

673

D

INTRAVILAN

118

674

D

INTRAVILAN

118

675

D

INTRAVILAN

118

676

D

INTRAVILAN

119

677

D

INTRAVILAN

119

678

B

EXTRAVILAN

120

679/1

B

INTRAVILAN

120

682

B

INTRAVILAN

120

683

B

INTRAVILAN

120

684

B

INTRAVILAN

120

686

B

INTRAVILAN

120

704

B

INTRAVILAN

120

705

B

INTRAVILAN

120

B

INTRAVILAN

121

718/1

B

INTRAVILAN

121

723

B

INTRAVILAN

121

B

INTRAVILAN

122

724/1

B

INTRAVILAN

122

725/1

B

INTRAVILAN

122

729

B

INTRAVILAN

122

732

D

EXTRAVILAN

123

733

D

INTRAVILAN

123

734

D

INTRAVILAN

123

735

D

INTRAVILAN

123

736

D

INTRAVILAN

123

737

D

INTRAVILAN

123

738

D

INTRAVILAN

123

739

D

INTRAVILAN

123

740

D

INTRAVILAN

123

741

D

INTRAVILAN

123

742

D

INTRAVILAN

123

743

D

INTRAVILAN

123

744

D

INTRAVILAN

123

745

D

INTRAVILAN

123

746

D

INTRAVILAN

123

747

D

INTRAVILAN

123

748

D

INTRAVILAN

124

749

D

INTRAVILAN

125

750

D

INTRAVILAN

125

751

D

INTRAVILAN

126

752

D

INTRAVILAN

126

753

D

INTRAVILAN

126

754

D

INTRAVILAN

126

754/1

D

INTRAVILAN

127

755

D

INTRAVILAN

127

756/1

D

INTRAVILAN

129/1

761

D

INTRAVILAN

129/1

762

D

INTRAVILAN

129/1

763

D

INTRAVILAN

129/1

764

D

INTRAVILAN

129/1

766/1

D

INTRAVILAN

129/1

768

D

INTRAVILAN

129/1

769

D

INTRAVILAN

129/1

771/1

D

INTRAVILAN

129/1

772/1

D

INTRAVILAN

129/1

D

INTRAVILAN

130/1

774/1

D

INTRAVILAN

130/1

777

D

INTRAVILAN

Str. N. Mantu

130/1

779

D

INTRAVILAN

131

780/1

D

INTRAVILAN

131

780/2

D

INTRAVILAN

131

780/3

D

INTRAVILAN

131

781

D

INTRAVILAN

131

782

C

INTRAVILAN

Str. Drumul Viilor

132

783

D

INTRAVILAN

132

784

C

INTRAVILAN

132

785

C

INTRAVILAN

132

786

C

INTRAVILAN

132

787

C

INTRAVILAN

132

788

C

INTRAVILAN

132

789

C

INTRAVILAN

132

790

C

INTRAVILAN

132

791

C

INTRAVILAN

132

792

C

INTRAVILAN

132

793

C

INTRAVILAN

132

794

C

INTRAVILAN

132

795

C

INTRAVILAN

132

796

C

INTRAVILAN

132

797

C

INTRAVILAN

132

798

C

INTRAVILAN

132

799

C

INTRAVILAN

132

800

C

INTRAVILAN

132

801

C

INTRAVILAN

132

802

C

INTRAVILAN

132

803

C

INTRAVILAN

132

804

C

INTRAVILAN

132

805

C

INTRAVILAN

133

806

C

INTRAVILAN

133

807

C

INTRAVILAN

133

808

C

INTRAVILAN

133

809

C

INTRAVILAN

133

810

C

INTRAVILAN

133

811

C

INTRAVILAN

133

811/1

C

INTRAVILAN

133

812

C

INTRAVILAN

133

813

C

INTRAVILAN

133

814

C

INTRAVILAN

133

815

C

INTRAVILAN

133

816

C

INTRAVILAN

133

817

C

INTRAVILAN

133

818

C

INTRAVILAN

133

819

C

INTRAVILAN

133

820

C

INTRAVILAN

133

821

C

INTRAVILAN

133

822

C

INTRAVILAN

133

823

C

INTRAVILAN

133

824

C

INTRAVILAN

133

825

C

INTRAVILAN

133

825/1

C

INTRAVILAN

133

826

C

INTRAVILAN

133

827

C

INTRAVILAN

133

828

C

INTRAVILAN

133

829

C

INTRAVILAN

133

830

C

INTRAVILAN

133

831

C

INTRAVILAN

133

832

C

INTRAVILAN

133

833

C

INTRAVILAN

133

834

C

INTRAVILAN

133

835

C

INTRAVILAN

133

836

C

INTRAVILAN

133

837

C

INTRAVILAN

133

838

C

INTRAVILAN

133

839

C

INTRAVILAN

133

840

C

INTRAVILAN

133

841

C

INTRAVILAN

133

842

C

INTRAVILAN

133

843

C

INTRAVILAN

133

844

C

INTRAVILAN

133

845

C

INTRAVILAN

133

846

C

INTRAVILAN

133

847

C

INTRAVILAN

133

848

C

INTRAVILAN

133

849

C

INTRAVILAN

133

850

C

INTRAVILAN

134

851

C

INTRAVILAN

134

852

C

INTRAVILAN

134

853

C

INTRAVILAN

134

854

C

INTRAVILAN

134

855

C

INTRAVILAN

134

856

C

INTRAVILAN

134

857

C

INTRAVILAN

134

858

C

INTRAVILAN

134

859

C

INTRAVILAN

135

860

C

INTRAVILAN

135

861

C

INTRAVILAN

135

862

C

INTRAVILAN

135

863

C

INTRAVILAN

135

864

C

INTRAVILAN

135

865

C

INTRAVILAN

135

866

C

INTRAVILAN

135

867

C

INTRAVILAN

135

868

C

INTRAVILAN

135

869

C

INTRAVILAN

135

870

C

INTRAVILAN

135

871/1

C

INTRAVILAN

135

871/2

C

INTRAVILAN

135

872

C

INTRAVILAN

135

873

C

INTRAVILAN

135

874

C

INTRAVILAN

135

875/1

C

INTRAVILAN

135

878

C

INTRAVILAN

135

879

C

INTRAVILAN

135

toată

C

INTRAVILAN

136

880

C

INTRAVILAN

136

881

C

INTRAVILAN

136

882

C

INTRAVILAN

136

883

C

INTRAVILAN

136

884

C

INTRAVILAN

136

885

C

INTRAVILAN

136

886

C

INTRAVILAN

136

887

C

INTRAVILAN

136

888

C

INTRAVILAN

136

889

C

INTRAVILAN

136

890

C

INTRAVILAN

136

891

C

INTRAVILAN

136

892

C

INTRAVILAN

136

893

C

INTRAVILAN

136

894

C

INTRAVILAN

136

895

C

INTRAVILAN

136

896

C

INTRAVILAN

136

897

C

INTRAVILAN

136

898

C

INTRAVILAN

136

899

C

INTRAVILAN

136

900

C

INTRAVILAN

136

901

C

INTRAVILAN

136

902

C

INTRAVILAN

136

903

C

INTRAVILAN

136

904

C

INTRAVILAN

136

915

C

INTRAVILAN

136

toată

C

INTRAVILAN

137

916

C

INTRAVILAN

137

917

C

INTRAVILAN

138/1

918/1

C

INTRAVILAN

138/1

923

C

INTRAVILAN

140

924

C

INTRAVILAN

140

925

C

INTRAVILAN

140

926

C

INTRAVILAN

140

927

C

INTRAVILAN

140

928

C

INTRAVILAN

Drum de Centura

140

toată

C

INTRAVILAN

141

936

C

INTRAVILAN

141

937/1

C

INTRAVILAN

141

938

D

INTRAVILAN

141

942

D

INTRAVILAN

141

943

D

INTRAVILAN

142

944

D

INTRAVILAN

142

945

D

INTRAVILAN

142

946

D

INTRAVILAN

142

947

D

INTRAVILAN

142

948

D

INTRAVILAN

142

949

D

INTRAVILAN

142

950

D

INTRAVILAN

142

951

D

INTRAVILAN

142

952

D

INTRAVILAN

142

953

D

INTRAVILAN

142

954

D

INTRAVILAN

142

955

D

INTRAVILAN

142

956

D

INTRAVILAN

142

957

D

INTRAVILAN

142

958

D

INTRAVILAN

142

959

D

INTRAVILAN

142

960

D

INTRAVILAN

143

961

D

INTRAVILAN

143

962

D

INTRAVILAN

143

963

D

INTRAVILAN

143

964

D

INTRAVILAN

143

965

D

INTRAVILAN

143

966

D

INTRAVILAN

144/1

967

D

INTRAVILAN

144/1

968

D

INTRAVILAN

144/1

969

D

INTRAVILAN

144/1

970

D

INTRAVILAN

144/1

971

D

INTRAVILAN

144/1

972

D

INTRAVILAN

144/1

973

D

INTRAVILAN

145

974/1

D

INTRAVILAN

145

974/2/1

D

INTRAVILAN

144/1

974/2/2

D

INTRAVILAN

145

976

D

INTRAVILAN

146

977

D

INTRAVILAN

146

978

D

INTRAVILAN

147

979

D

INTRAVILAN

147

982

D

INTRAVILAN

148

983

D

INTRAVILAN

148

984

D

INTRAVILAN

148

985

D

INTRAVILAN

148

986

D

INTRAVILAN

149

987/1

D

INTRAVILAN

148

987/2

D

INTRAVILAN

149

988

D

INTRAVILAN

150

989

D

INTRAVILAN

150

990

D

INTRAVILAN

150

991/1

D

INTRAVILAN

150

993

D

INTRAVILAN

150

994

D

INTRAVILAN

150

995

D

INTRAVILAN

150

996

D

INTRAVILAN

151

1006/1

D

INTRAVILAN

151

1008

D

INTRAVILAN

151

1010

D

INTRAVILAN

151

1011

D

INTRAVILAN

152/1

1014/1

D

INTRAVILAN

152/1

1034/1

D

INTRAVILAN

152/1

1050/1

D

INTRAVILAN

152/1

1054

B

INTRAVILAN

152/1

1055

B

INTRAVILAN

156/1

1059/1

B

INTRAVILAN

156/1

1059/2

B

INTRAVILAN

156/1

1064

B

INTRAVILAN

156/1

1065

B

INTRAVILAN

156/1

1066

B

INTRAVILAN

156/1

1067

B

INTRAVILAN

Str. Dr. P. Groza

156/1

toată

B

INTRAVILAN

157

1068/1

B

INTRAVILAN

157

1068/2

B

INTRAVILAN

157

1069

B

INTRAVILAN

Str. Leonida Eliza

Zamfirescu

158

1070

B

INTRAVILAN

158

1071

B

INTRAVILAN

158

1074/1

B

INTRAVILAN

158

1075

B

INTRAVILAN

158

1076

D

INTRAVILAN

158

1077

B

INTRAVILAN

158

1078

B

INTRAVILAN

158

1079

D

INTRAVILAN

159

1080/1

B

INTRAVILAN

159

1080/2

B

INTRAVILAN

159

1081/1

B

INTRAVILAN

159

1081/2

B

INTRAVILAN

159

1081/4

D

INTRAVILAN

159

1082/1

B

INTRAVILAN

159

1082/2

B

INTRAVILAN

160

1083

B

INTRAVILAN

160

1084

B

INTRAVILAN

160

1085

B

INTRAVILAN

160

1086

B

INTRAVILAN

160

1087

B

INTRAVILAN

160

1088

B

INTRAVILAN

160

1089

B

INTRAVILAN

160

1090

B

INTRAVILAN

160

1091

D

INTRAVILAN

160

1092

D

INTRAVILAN

160

1093

B

INTRAVILAN

160

1094

D

INTRAVILAN

160

1095

B

INTRAVILAN

161

1096/1/1

B

INTRAVILAN

161

1096/1/2

B

INTRAVILAN

161

1096/2

D

INTRAVILAN

161

1097

B

INTRAVILAN

161

1098

D

INTRAVILAN

162/1

1099

C

INTRAVILAN

p.v. nr.

79692/28.09.2018

162/1

1099/1

C

INTRAVILAN

162/1

1099/2

C

INTRAVILAN

162/1

1099/3

D

INTRAVILAN

162/1

1099/4

C

INTRAVILAN

162/1

1108

D

INTRAVILAN

162/1

1115/1

D

INTRAVILAN

164

1150/1

D

INTRAVILAN

164

1151

D

INTRAVILAN

164

1152

D

INTRAVILAN

164

1153

D

INTRAVILAN

164

1154

D

INTRAVILAN

164

1155

D

INTRAVILAN

165

toată

B

INTRAVILAN

p.v. nr.

79692/28.09.2018

166

1161

D

INTRAVILAN

166

1162

D

INTRAVILAN

166

1163

D

INTRAVILAN

166

1164

D

INTRAVILAN

167

1165

D

INTRAVILAN

167

1166

D

INTRAVILAN

167

1167

D

INTRAVILAN

167

1168

D

INTRAVILAN

167

1169

D

INTRAVILAN

168

1170

D

INTRAVILAN

169

1171

D

INTRAVILAN

169

1172

D

INTRAVILAN

169

1173

D

INTRAVILAN

169

1174

D

INTRAVILAN

169

1175

D

INTRAVILAN

169

1176

D

INTRAVILAN

169

1177

D

INTRAVILAN

169

1178

D

INTRAVILAN

169

1179

D

INTRAVILAN

169

1180

D

INTRAVILAN

169

1181

D

INTRAVILAN

169

1182

D

INTRAVILAN

169

1183

D

INTRAVILAN

169

1184

D

INTRAVILAN

169

1185

D

INTRAVILAN

169

1186

D

INTRAVILAN

169

1187

D

INTRAVILAN

169

1188

D

INTRAVILAN

169

1189

D

INTRAVILAN

169

1189/1

D

INTRAVILAN

169

1189/2

D

INTRAVILAN

169

1189/3

D

INTRAVILAN

169

1189/4

D

INTRAVILAN

169

1190

D

INTRAVILAN

169

1191

D

INTRAVILAN

169

1192

D

INTRAVILAN

169

1193

D

INTRAVILAN

169

1194

D

INTRAVILAN

169

1195

D

INTRAVILAN

169

1196

D

INTRAVILAN

169

1197

D

INTRAVILAN

169

1198

D

INTRAVILAN

169

1199

D

INTRAVILAN

169

1200

D

INTRAVILAN

169

1201

D

INTRAVILAN

169

1202

D

INTRAVILAN

169

1203

D

INTRAVILAN

170

1204/1

D

INTRAVILAN

170

1205

D

INTRAVILAN

170

1208

D

INTRAVILAN

170

1209

D

INTRAVILAN

170

1210

D

INTRAVILAN

170

1211

D

INTRAVILAN

170

1212

D

INTRAVILAN

171

1213

D

INTRAVILAN

171

1214/1

D

INTRAVILAN

171

1214

D

INTRAVILAN

171

1215

D

INTRAVILAN

171

1216

D

INTRAVILAN

171

1217

D

INTRAVILAN

171

1217/1

D

INTRAVILAN

171

1217/2

D

INTRAVILAN

171

1218

D

INTRAVILAN

171

1219

D

INTRAVILAN

171

1220

D

INTRAVILAN

171

1221

D

INTRAVILAN

171

1222

D

INTRAVILAN

171

1223

D

INTRAVILAN

171

1224

D

INTRAVILAN

171

1225

D

INTRAVILAN

171

1226

D

INTRAVILAN

Str. Garofiței

171

toată

D

INTRAVILAN

172

1227/1

D

INTRAVILAN

173

1231/1

D

INTRAVILAN

174

1233

D

INTRAVILAN

174

1234

D

INTRAVILAN

174

1234/1

D

INTRAVILAN

174

1235

D

INTRAVILAN

174

1236

D

INTRAVILAN

174

1237

D

INTRAVILAN

174

1238

D

INTRAVILAN

174

1239

D

INTRAVILAN

174

1240

D

INTRAVILAN

174

1241

D

INTRAVILAN

174

1242

D

INTRAVILAN

174

1243

D

INTRAVILAN

174

1244

D

INTRAVILAN

174

1245

D

INTRAVILAN

174

1246

D

INTRAVILAN

Str. Gheorghieni

174

1247

D

INTRAVILAN

175

1248

D

INTRAVILAN

174

1249

D

INTRAVILAN

174

1250

D

INTRAVILAN

176

1251

D

INTRAVILAN

176

1252

D

INTRAVILAN

176

1253

D

INTRAVILAN

176

toată

D

INTRAVILAN

177

1254

D

INTRAVILAN

177

1255

D

INTRAVILAN

178

1256

D

INTRAVILAN

178

1257

D

INTRAVILAN

178

1258

D

INTRAVILAN

178

1259

D

INTRAVILAN

178

1260

D

INTRAVILAN

178

1261

D

INTRAVILAN

178

1261/1

D

INTRAVILAN

178

1261/2

D

INTRAVILAN

178

1261/3

D

INTRAVILAN

178

1262

D

INTRAVILAN

178

1263

D

INTRAVILAN

178

1264

D

INTRAVILAN

178

1265

D

INTRAVILAN

178

1266

D

INTRAVILAN

178

1267

D

INTRAVILAN

178

1268

D

INTRAVILAN

178

1269

D

INTRAVILAN

178

1270

D

INTRAVILAN

178

1271

D

INTRAVILAN

178

1272

D

INTRAVILAN

178

1273

D

INTRAVILAN

178

1274

D

INTRAVILAN

178

1275

D

INTRAVILAN

178

1276

D

INTRAVILAN

178

1277

D

INTRAVILAN

178

1278

D

INTRAVILAN

178

1279

D

INTRAVILAN

178

1280

D

INTRAVILAN

178

1281

D

INTRAVILAN

178

1282

D

INTRAVILAN

178

1283

D

INTRAVILAN

178

1284

D

INTRAVILAN

178

toată

D

INTRAVILAN

179

1285

D

INTRAVILAN

179

1286

D

INTRAVILAN

180

1287/1

D

INTRAVILAN

182/1

1293

D

INTRAVILAN

182/1

1292/1

D

INTRAVILAN

183

1294/1

D

INTRAVILAN

183

1298/1

B

INTRAVILAN

183

1298

D

INTRAVILAN

184

1299

D

INTRAVILAN

184

1299/1

C

INTRAVILAN

184

1301

D

INTRAVILAN

184

1304

D

INTRAVILAN

184

1307

D

INTRAVILAN

189/1

1313

D

INTRAVILAN

189/1

1316

D

INTRAVILAN

189/1

1317

D

INTRAVILAN

189/1

1318

D

INTRAVILAN

189/1

1319

D

INTRAVILAN

189/1

1320

D

INTRAVILAN

189/1

1321

D

INTRAVILAN

189/1

1322

D

INTRAVILAN

189/1

1323

D

INTRAVILAN

189/1

1324

D

INTRAVILAN

189/1

1325

D

INTRAVILAN

189/1

1326

D

INTRAVILAN

189/1

1327

D

INTRAVILAN

189/1

D

INTRAVILAN

190/1

1328

D

INTRAVILAN

190/1

1329

C

EXTRAVILAN

190/1

1330

C

EXTRAVILAN

190/1

1331

D

INTRAVILAN

190/1

1337

D

INTRAVILAN

193/1

1338

C

EXTRAVILAN

193/1

1339

D

EXTRAVILAN

194

1340

C

INTRAVILAN

194

1340/1

C

INTRAVILAN

194

1341

C

INTRAVILAN

195

1342

C

INTRAVILAN

195

1343

C

INTRAVILAN

196

1344

C

INTRAVILAN

196

1345

C

INTRAVILAN

196

1346

C

INTRAVILAN

196

1347

C

INTRAVILAN

196

1348

C

INTRAVILAN

196

1349

C

INTRAVILAN

196

toată

C

INTRAVILAN

197/1

1351

D

INTRAVILAN

197/1

1352/1

D

INTRAVILAN

198/1

1353/1

C

INTRAVILAN

198/1

1354

C

INTRAVILAN

198/1

1355

C

EXTRAVILAN

199/1

1360/1

C

INTRAVILAN

199/1

1361/1

D

INTRAVILAN

200/1

1362

C

INTRAVILAN

200/1

1363/1

D

INTRAVILAN

200/1

1365

C

INTRAVILAN

200/1

C

INTRAVILAN

201/1

1366

C

INTRAVILAN

201/1

C

INTRAVILAN

201

toată

c

INTRAVILAN

P.v. nr.

15280/20.02.2018

202

1367

D

INTRAVILAN

202

1368

D

INTRAVILAN

203

1369

D

INTRAVILAN

203

1370

B

INTRAVILAN

203

1371

D

INTRAVILAN

203

1372

D

INTRAVILAN

203

1373

D

INTRAVILAN

Str. Castrul Roman

204

1374

D

INTRAVILAN

205

1375

D

INTRAVILAN

205

1376

D

INTRAVILAN

Str. I. Călugăru

205

1377

D

INTRAVILAN

206

1379

C

INTRAVILAN

206

1380

C

INTRAVILAN

206

1381/1

C

INTRAVILAN

207

1383

D

INTRAVILAN

207

1384

D

INTRAVILAN

207

1385

D

INTRAVILAN

207

1386

D

INTRAVILAN

207

1387

D

INTRAVILAN

207

1388

D

INTRAVILAN

208

1389

D

INTRAVILAN

208

1390

D

INTRAVILAN

208

1391

D

INTRAVILAN

209

1392

D

INTRAVILAN

209

1393

D

INTRAVILAN

209

1394

D

INTRAVILAN

209

1395

D

INTRAVILAN

209

1396

D

INTRAVILAN

209

1397

D

INTRAVILAN

209

1398

D

INTRAVILAN

210

1399

D

INTRAVILAN

210

1400

D

INTRAVILAN

210

toată

D

INTRAVILAN

211

1401

D

INTRAVILAN

211

1402

D

INTRAVILAN

211

1403

D

INTRAVILAN

211

1404

D

INTRAVILAN

211

1405

D

INTRAVILAN

211

1406

D

INTRAVILAN

211

1407

D

INTRAVILAN

211

1408

D

INTRAVILAN

211

1409

D

INTRAVILAN

212

1410

D

INTRAVILAN

212

1411

D

INTRAVILAN

212

1412/1

D

INTRAVILAN

212

1412/2

D

INTRAVILAN

212

1413

D

INTRAVILAN

213

1414

D

INTRAVILAN

213

1414/1

D

INTRAVILAN

213

1414/2

D

INTRAVILAN

213

1415/1

D

INTRAVILAN

213

1419/2

D

INTRAVILAN

213

toată

D

INTRAVILAN

214

1420

D

INTRAVILAN

214

1421/1

D

INTRAVILAN

215/1

1426/1

D

INTRAVILAN

215/1

1434

D

INTRAVILAN

215/1

1435/1

D

INTRAVILAN

215/1

1437

D

INTRAVILAN

215/1

1438

D

INTRAVILAN

215/1

1439/1

D

INTRAVILAN

216/1

1439/2

D

INTRAVILAN

216/1

1443/1

D

INTRAVILAN

216/1

1445

D

INTRAVILAN

216/1

1446

D

INTRAVILAN

216/1

1447

D

INTRAVILAN

217

1448

D

INTRAVILAN

217

1449

D

INTRAVILAN

217

1450

D

INTRAVILAN

218

1451

D

INTRAVILAN

219

1452/1

D

INTRAVILAN

219

1453

D

INTRAVILAN

219

1459

D

INTRAVILAN

219

1460

D

INTRAVILAN

219

1463

D

INTRAVILAN

219

1464

D

INTRAVILAN

Str. G. Bacovia

220

1465

D

INTRAVILAN

220

1466

D

INTRAVILAN

220

1467

D

INTRAVILAN

220

1468

D

INTRAVILAN

220

1469

D

INTRAVILAN

220

1470

D

INTRAVILAN

220

1471

D

INTRAVILAN

221

1472

D

INTRAVILAN

221

1472/1

D

INTRAVILAN

221

1473/1

D

INTRAVILAN

221

1476

D

INTRAVILAN

221

1477

D

INTRAVILAN

222

1478/1

D

INTRAVILAN

222

1478/2

D

INTRAVILAN

222

1478/3

D

INTRAVILAN

222

1479

D

INTRAVILAN

222

1480

D

INTRAVILAN

222

1481

D

INTRAVILAN

222

1482

D

INTRAVILAN

222

1483

D

INTRAVILAN

222

1484

D

INTRAVILAN

222

1485/1

D

INTRAVILAN

223

1045/1

D

INTRAVILAN

224/1

1491/1

D

INTRAVILAN

224/1

1492

D

INTRAVILAN

225

1493/1

D

INTRAVILAN

225

1497

D

INTRAVILAN

225

1498

D

INTRAVILAN

226

1500

D

INTRAVILAN

226

1501/1

D

INTRAVILAN

226

1503/1

D

INTRAVILAN

227

1507

D

INTRAVILAN

227

1508

D

INTRAVILAN

228

1509

D

INTRAVILAN

229

1510/1

D

INTRAVILAN

229

1514

D

INTRAVILAN

230

1515

D

INTRAVILAN

230

1516/1

D

INTRAVILAN

230

1520

D

INTRAVILAN

230

1521/1

D

INTRAVILAN

230

1521/2

D

INTRAVILAN

230

1522/1

D

INTRAVILAN

230

1525/1

D

INTRAVILAN

230

1527

D

INTRAVILAN

230

1528

D

INTRAVILAN

230

1529

D

INTRAVILAN

230

1530

D

INTRAVILAN

str. Bărboși

231/1

1531/1

D

INTRAVILAN

231/1

1533

D

INTRAVILAN

231/1

1535

D

INTRAVILAN

233

1536/1

D

INTRAVILAN

233

1539

D

INTRAVILAN

234

1540

D

INTRAVILAN

234

1541

B

INTRAVILAN

236/1

1553/1

B

INTRAVILAN

237/1

1555/1

B

INTRAVILAN

238/1

1557/1

B

INTRAVILAN

239/1

1561/1

B

INTRAVILAN

239/1

1683

B

INTRAVILAN

239/1

1687

B

INTRAVILAN

247

1631

B

INTRAVILAN

str. Incubatorului

249/1

1686/1

B

INTRAVILAN

250

D

INTRAVILAN

253/2

1637/1

B

INTRAVILAN

253/2

1641

B

INTRAVILAN

253/2

1642

B

INTRAVILAN

253/2

1643

B

INTRAVILAN

253/2

1643/1

B

INTRAVILAN

253/2

1644

B

INTRAVILAN

253/2

1645

B

INTRAVILAN

253/2

1646

B

INTRAVILAN

252/1

1689/1

B

INTRAVILAN

252/1

1690

B

INTRAVILAN

253/2

1692

B

INTRAVILAN

253/1

1693/1

B

INTRAVILAN

254

1694

B

INTRAVILAN

255

1695

B

INTRAVILAN

256

1696

B

INTRAVILAN

256

1696/1/1

B

INTRAVILAN

256

1696/1/2

B

INTRAVILAN

257

1697

B

INTRAVILAN

257

1698

B

INTRAVILAN

Notă: Conform documentației de urbanism “Actualizare Plan Urbanistic

5

General, Regulament Local de Urbanism și Strategia de Dezvoltare Spațiala a municipiului Galați” aprobată prin H.C.L. nr. 62/26.02.2015 - tarlalele colorate cu galben se află amplasate cadastral în intravilanul municipiului Galați.

5

Președinte de ședință,

5                  5        5’