Hotărârea nr. 661/2018

Validarea unui mandat de consilier local

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 661 din 19.12.2018

privind validarea unui mandat de consilier local

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 744/10.12.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară, în data de 19.12.2018;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 97960/10.12.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 98120/10.12.2018 al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere Adresa nr. 14/07.12.2018 a Uniunii Naționale pentru Progresul României, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 119703/10.12.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 660/19.12.2018 privind încetarea unui mandat de consilier local;

Având în vedere dispozițiile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se validează mandatul de consilier local al domnului Ilie Ghețu, înscris pe lista de candidați a Uniunii Naționale pentru Progresul României pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 05.06.2016.

Art. 2 - Se completează componența Consiliului Local al Municipiului Galați, în mod corespunzător.

Art. 3 - Domnul Ilie Ghețu este desemnat membru în Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologice și protecția mediului înconjurător.

Art. 4 - H.C.L. nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5  - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și

publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,