Hotărârea nr. 659/2018

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pe anul 2018

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 659

din 18.12.2018

privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2018

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 764/13.12.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată, în data de 18.12.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 100724/18.12.2018 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 19 alin. (2), art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 2/2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2018 - secțiunea de funcționare - conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2018 - secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 3, 4, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2018 - secțiunea de funcționare - conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2018 - secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 7, 8, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2018, conform anexelor 9 și IV, V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,

ROMANIA


MUNICIPIUL GALATI


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018

Sectiunea FUNCTIONARE


ANEXA 1

- Mii Lei


Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2018

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

484,910.00

18,083.86

502,993.86

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

409,579.50

-26,424.34

383,155.16

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

471,537.00

18,028.86

489,565.86

4

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

400,845.50

-20,063.34

380,782.16

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.0

00.04

128,520.00

12,582.22

141,102.22

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOA

00.05

0.00

618.00

618.00

7

Impozit pe profit(cod 01.02.01)

01.02

0.00

618.00

618.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

0.00

618.00

618.00

10

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSO

00.06

128,520.00

11,964.22

140,484.22

11

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1,245.00

0.00

1,245.00

13

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din pa

03.02.18

1,245.00

0.00

1,245.00

14

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

127,275.00

11,964.22

139,239.22

15

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

126,275.00

11,964.22

138,239.22

16

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor loca

04.02.04

1,000.00

0.00

1,000.00

23

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)

00.09

132,667.50

-36,377.22

96,290.28

24

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.

07.02

132,667.50

-36,377.22

96,290.28

25

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

109,512.50

-36,377.22

73,135.28

26

impozit si taxa pe cladiri pf

07.02.01.0

22,355.50

-3,548.00

18,807.50

27

Impozit si taxa cladiri pj

07.02.01.0:

87,157.00

-32,829.22

54,327.78

28

Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

20,048.00

0.00

20,048.00

29

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.0

6,600.00

0.00

6,600.00

30

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.0:

12,100.00

0.00

12,100.00

31

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitu

07.02.02.0.

1,348.00

0.00

1,348.00

32

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala

07.02.03

3,107.00

0.00

3,107.00

34

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.0

00.10

139,656.00

3,731.66

143,387.66

35

Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.

11.02

98,798.00

6,859.00

105,657.00

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si

11.02.02

48,843.00

0.00

48,843.00

41

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buge

11.02.06

47,818.00

6,859.00

54,677.00

43

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invata

11.02.09

2,137.00

0.00

2,137.00

44

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)

12.02

227.00

0.00

227.00

ANEXA 1

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2018

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

45

Taxe hoteliere

12.02.07

227.00

0.00

227.00

46

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

132.00

83.00

215.00

47

Impozit pe spectacole

15.02.01

132.00

83.00

215.00

49

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

16.02

40,499.00

-3,210.34

37,288.66

50

Impozitul pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

36,334.00

-3,316.34

33,017.66

51

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16.02.02.0

23,812.00

-3,316.34

20,495.66

52

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16.02.02.0:

12,522.00

0.00

12,522.00

53

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functio

16.02.03

3,495.00

106.00

3,601.00

54

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor s

16.02.50

670.00

0.00

670.00

55

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE(cod 18.02)

00.11

2.00

0.00

2.00

56

Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)

18.02

2.00

0.00

2.00

57

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.00

0.00

2.00

58

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

70,691.50

38,092.20

108,783.70

59

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)

00.13

29,649.00

164.00

29,813.00

60

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

30.02

29,649.00

164.00

29,813.00

61

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si com

30.02.01

0.00

164.00

164.00

63

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

29,382.00

0.00

29,382.00

64

Venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.3

29,382.00

0.00

29,382.00

65

Venituri din dividente(cod 30.02.08.02)

30.02.08

267.00

0.00

267.00

66

Venituri din dividente de la alti platitori

30.02.08.0:

267.00

0.00

267.00

70

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

41,042.50

37,928.20

78,970.70

71

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.

33.02

4,258.00

300.00

4,558.00

72

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

282.00

0.00

282.00

73

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

160.00

0.00

160.00

74

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

1,301.00

100.00

1,401.00

75

Contributia persoanelor asistate

33.02.13

1,826.00

200.00

2,026.00

78

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si desp

33.02.28

689.00

0.00

689.00

81

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.0

34.02

115.00

0.00

115.00

82

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

115.00

0.00

115.00

84

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02

35.02

33,352.00

0.00

33,352.00

ANEXA 1

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2018

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

85

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

35.02.01

33,352.00

0.00

33,352.00

86

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de catre alte institut

35.02.01.0:

33,352.00

0.00

33,352.00

91

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

40,158.00

34.00

40,192.00

92

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

62.00

0.00

62.00

93

Venituri din aplicarea prescriptiei

36.02.01.0

62.00

0.00

62.00

95

Taxa de habitat si ecarisaj

36.02.06

24,531.00

0.00

24,531.00

98

ven din recup chelt ef in cursul proc de exec. silita

36.02.14

215.00

34.00

249.00

101

Alte venituri

36.02.50

15,350.00

0.00

15,350.00

107

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

-36,840.50

37,594.20

753.70

108

Donatii si sponsorizari

37.02.01

753.70

0.00

753.70

109

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sec?iunii d

37.02.03

-37,594.20

37,594.20

0.00

134

IV. SUBVENTII(cod 00.18)

00.17

13,373.00

55.00

13,428.00

135

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.0

00.18

13,373.00

55.00

13,428.00

136

Subventii de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

13,373.00

55.00

13,428.00

164

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

00.20

13,373.00

55.00

13,428.00

170

Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne ca

42.02.34

150.00

0.00

150.00

171

Subventii din bugetul de stat pt finantarea unitatilor medico-sociale

42.02.35

2,400.00

0.00

2,400.00

175

Subventii de la B.S. pentru finantarea sanatatii

42.02.41

10,823.00

0.00

10,823.00

180

Subventii de la bugetul de stat pt. obiective de interes general

42.02.51.0

0.00

55.00

55.00

Presedinte de sedinta,

Rectficari Cheltuieli buget local

2018

Capitole

Titluri

Sectiunea

FUNCTIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+/-

BUGET

MODIFICAT

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

63,659.00

602.30

64,261.30

01. CHELTUIELI CURENTE

01

51,210.00

602.30

51,812.30

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

40,400.00

0.00

40,400.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,513.00

600.00

11,113.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

0.00

2.30

2.30

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

297.00

0.00

297.00

79. ACTIUNI FINANCIARE

79

12,500.00

0.00

12,500.00

TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE

81

12,500.00

0.00

12,500.00

TITLUL XIX. PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

84

-51.00

0.00

-51.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-51.00

0.00

-51.00

Alte servicii publice generale

54.02

5,040.44

-390.44

4,650.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

5,040.44

-390.44

4,650.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,310.00

0.00

4,310.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

315.00

0.00

315.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

390.44

-390.44

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

25.00

0.00

25.00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

12,800.00

0.00

12,800.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

12,800.00

0.00

12,800.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

350.00

0.00

350.00

TITLUL III. DOBANZI

30

12,450.00

0.00

12,450.00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

23,495.00

0.00

23,495.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

23,495.00

0.00

23,495.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

755.00

0.00

755.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

740.00

0.00

740.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

22,000.00

0.00

22,000.00

Invatamant

65.02

38,545.00

2,000.00

40,545.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

38,545.00

2,000.00

40,545.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

32,839.00

2,000.00

34,839.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

2,141.00

0.00

2,141.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

1,815.00

0.00

1,815.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

1,750.00

0.00

1,750.00

Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

Sanatate

Sectiunea FUNCTIONARE

INFLUENTE +/-1,780.00

- mii lei -BUGET MODIFICAT 23,583.00

cod

66.02

BUGET

APROBAT

21,803.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

21,803.00

1,780.00

23,583.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,006.00

0.00

11,006.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

623.00

0.00

623.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

10,097.00

1,780.00

11,877.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

77.00

0.00

77.00

Cultura, recreere si religie

67.02

54,550.00

1,756.00

56,306.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

54,550.00

1,756.00

56,306.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

19,760.00

1,715.00

21,475.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

25,950.00

41.00

25,991.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

8,840.00

0.00

8,840.00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

73,431.00

3,206.00

76,637.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

73,431.00

3,206.00

76,637.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

35,216.00

1,301.00

36,517.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

11,577.70

0.00

11,577.70

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

2,800.00

0.00

2,800.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

20,716.00

1,900.00

22,616.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

3,121.30

5.00

3,126.30

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

31,524.00

3,400.00

34,924.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

31,565.00

3,400.00

34,965.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

285.00

0.00

285.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

26,280.00

3,000.00

29,280.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

5,000.00

400.00

5,400.00

TITLUL XIX. PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

84

-41.00

0.00

-41.00

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-41.00

0.00

-41.00

Protectia mediului

74.02

44,259.00

1,200.00

45,459.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

38,400.00

1,200.00

39,600.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

35,700.00

1,200.00

36,900.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

1,500.00

0.00

1,500.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1,200.00

0.00

1,200.00

79. ACTIUNI FINANCIARE

79

5,859.00

0.00

5,859.00

Rectficari Cheltuieli buget local

2018

Capitole

Titluri

Sectiunea

FUNCTIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+/-

BUGET

MODIFICAT

TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE

81

5,859.00

0.00

5,859.00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

1,500.00

0.00

1,500.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,500.00

0.00

1,500.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,500.00

0.00

1,500.00

Combustibili si energie

81.02

25,994.00

3,030.00

29,024.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

25,200.00

3,030.00

28,230.00

TITLUL IV. SUBVENTII

40

15,400.00

0.00

15,400.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

9,800.00

3,030.00

12,830.00

79. ACTIUNI FINANCIARE

79

794.00

0.00

794.00

TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE

81

794.00

0.00

794.00

Transporturi

84.02

90,111.00

1,500.00

91,611.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

67,307.00

1,500.00

68,807.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

27,364.00

1,500.00

28,864.00

TITLUL IV. SUBVENTII

40

39,943.00

0.00

39,943.00

79. ACTIUNI FINANCIARE

79

22,804.00

0.00

22,804.00

TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE

81

22,804.00

0.00

22,804.00

Alte actiuni economice

87.02

1,404.00

0.00

1,404.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,404.00

0.00

1,404.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

1,404.00

0.00

1,404.00

Total :

488,115.44

18,083.86

506,199.30

Presedinte de sedinta

Rectficari


Cheltuieli buget local


2018


ROMANIA


MUNICIPIUL GALATI


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018

Sectiunea DEZVOLTARE


ANEXA 3

- Mii Lei


Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2018

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

66,264.20

7,507.00

73,771.20

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

3,189.00

5.00

3,194.00

3

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

39,036.20

-37,594.20

1,442.00

58

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

39,036.20

-37,594.20

1,442.00

70

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

39,036.20

-37,594.20

1,442.00

91

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.

36.02

1,442.00

0.00

1,442.00

100

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare

36.02.31

1,442.00

0.00

1,442.00

107

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03

37.02

37,594.20

-37,594.20

0.00

111

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

37,594.20

-37,594.20

0.00

113

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

00.15

1,747.00

5.00

1,752.00

114

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04

39.02

1,747.00

5.00

1,752.00

115

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

217.00

5.00

222.00

116

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondul statului

39.02.03

800.00

0.00

800.00

118

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

640.00

0.00

640.00

119

Rate loc.Ord.19

39.02.10

90.00

0.00

90.00

134

IV. SUBVENTII(cod 00.18)

00.17

17,669.60

5,933.20

23,602.80

135

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.0

00.18

17,669.60

5,933.20

23,602.80

136

Subventii de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

17,669.60

5,933.20

23,602.80

137

A. De capital(cod 42.02.01+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.

00.19

0.00

30.00

30.00

158

Subventii primite de la Fondul pentru dezvoltarea satului

42.02.18

0.00

30.00

30.00

159

Subventii din ven propr MS catre BL pt finantare aparatura medicala s

42.02.18.0

0.00

30.00

30.00

164

B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+

00.20

17,669.60

5,903.20

23,572.80

186

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

16,204.00

47.00

16,251.00

188

Subventii de la bug. de stat catre bug. locale necesare sustinerii pr

42.02.69

1,465.60

5,856.20

7,321.80

244

Alte sume primite din fonduri UE

46.02

0.00

39,163.00

39,163.00

245

Alte sume primite din fonduri UE

46.02.04

0.00

39,163.00

39,163.00

248

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate

48.02

7,811.40

0.00

7,811.40

249

Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02

48.02.01

7,386.40

0.00

7,386.40

250

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.0

7,386.40

0.00

7,386.40

252

FSE

48.02.02

425.00

0.00

425.00

ANEXA 3

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2018

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

253

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.0

425.00

0.00

425.00

Presedinte de sedinta,

Rectficari Cheltuieli buget local

2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Capitole

Sectiunea

cod

Titluri

DEZVOLTARE

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+/-

- mii lei -BUGET MODIFICAT

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

2,170.00

205.00

2,375.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,170.00

205.00

2,375.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,170.00

205.00

2,375.00

Alte servicii publice generale

54.02

18.00

0.00

18.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

18.00

0.00

18.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

18.00

0.00

18.00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

1,627.00

2,852.00

4,479.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

284.00

0.00

284.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

284.00

0.00

284.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,343.00

2,852.00

4,195.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,343.00

2,852.00

4,195.00

Invatamant

65.02

13,164.00

72.00

13,236.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

5,740.50

0.00

5,740.50

TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

5,740.50

0.00

5,740.50

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,423.50

72.00

7,495.50

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,423.50

72.00

7,495.50

Sanatate

66.02

1,786.00

102.00

1,888.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,497.00

62.00

1,559.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

1,497.00

62.00

1,559.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

289.00

40.00

329.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

289.00

40.00

329.00

Cultura, recreere si religie

67.02

4,614.40

80.00

4,694.40

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,756.00

0.00

1,756.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

1,720.00

0.00

1,720.00

TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

36.00

0.00

36.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,858.40

80.00

2,938.40

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,858.40

80.00

2,938.40

Asigurari si asistenta sociala

68.02

3,641.00

26.00

3,667.00

Rectficari Cheltuieli buget local

2018

Capitole

Titluri

Sectiunea

DEZVOLTARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+/-

BUGET

MODIFICAT

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,461.00

0.00

2,461.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

21.00

0.00

21.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

2,440.00

0.00

2,440.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,180.00

26.00

1,206.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,180.00

26.00

1,206.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

8,982.00

1,080.00

10,062.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,734.00

0.00

1,734.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

400.00

0.00

400.00

TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1,334.00

0.00

1,334.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,248.00

1,080.00

8,328.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

6,563.00

1,079.00

7,642.00

TITLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE

72

685.00

1.00

686.00

Protectia mediului

74.02

5,600.00

0.00

5,600.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,600.00

0.00

5,600.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,600.00

0.00

5,600.00

Combustibili si energie

81.02

4,335.00

2,525.00

6,860.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4,335.00

2,525.00

6,860.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

835.00

0.00

835.00

TITLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE

72

3,500.00

2,525.00

6,025.00

Transporturi

84.02

20,308.80

565.00

20,873.80

01. CHELTUIELI CURENTE

01

373.00

0.00

373.00

TITLUL X. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

373.00

0.00

373.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

19,935.80

565.00

20,500.80

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

19,935.80

565.00

20,500.80

Alte actiuni economice

87.02

18.00

0.00

18.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

18.00

0.00

18.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

18.00

0.00

18.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

Rectficari

Cheltuieli buget local

Capitole Titluri

2018

Sectiunea DEZVOLTARE

- mii lei -

BUGET

INFLUENTE

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

+/-

APROBAT

MODIFICAT

Total :

66,264.20

7,507.00

73,771.20

Presedinte de sedinta ,

ROMANIA


MUNICIPIUL GALATI


VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018

Sectiunea FUNCTIONARE


ANEXA 5

- Mii Lei


Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2018

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

259,193.70

579.20

259,772.90

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

142,370.70

-1,191.80

141,178.90

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

142,370.70

-1,191.80

141,178.90

9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

368.40

4.00

372.40

10

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

368.40

4.00

372.40

11

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

368.40

4.00

372.40

12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.3

368.40

4.00

372.40

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

142,002.30

-1,195.80

140,806.50

18

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33

33.10

146,787.00

-1,195.80

145,591.20

19

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

3,705.00

52.00

3,757.00

21

Venituri din prest?ri de servicii

33.10.08

78,110.50

-1,287.80

76,822.70

22

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

354.00

0.00

354.00

23

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si canti

33.10.14

2,147.50

30.00

2,177.50

24

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea propri

33.10.16

56.00

0.00

56.00

28

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de

33.10.21

50,767.00

0.00

50,767.00

29

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica

33.10.30

8,379.00

0.00

8,379.00

30

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica

33.10.31

1,876.00

0.00

1,876.00

32

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

1,392.00

10.00

1,402.00

35

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

47.50

0.00

47.50

36

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

47.50

0.00

47.50

37

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

22.00

0.00

22.00

39

Alte venituri

36.10.50

22.00

0.00

22.00

40

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

-4,854.20

0.00

-4,854.20

41

Donatii si sponsorizari

37.10.01

84.30

0.00

84.30

42

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii

37.10.03

-4,938.50

0.00

-4,938.50

49

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

116,823.00

1,771.00

118,594.00

50

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

116,823.00

1,771.00

118,594.00

61

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

116,823.00

1,771.00

118,594.00

62

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

56,054.00

-9.00

56,045.00

63

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente

43.10.10

7,697.00

1,780.00

9,477.00

ANEXA 5

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2018

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

75 Subvenții din bugetul Fondului unic de s?n?tate

43.10.33

53,072.00

0.00

53,072.00

Presedinte de sedinta,

Rectficari Cheltuieli

venituri proprii si subventii

2018

Capitole Titluri

Sectiunea

FUNCTIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+/-

BUGET

MODIFICAT

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.10

22,010.00

0.00

22,010.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

22,010.00

0.00

22,010.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20,425.00

0.00

20,425.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,585.00

0.00

1,585.00

INVATAMANT

65.10

6,332.40

96.00

6,428.40

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,332.40

96.00

6,428.40

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

30.00

0.00

30.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,302.40

96.00

6,398.40

Sanatate

66.10

128,075.00

1,780.00

129,855.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

128,075.00

1,780.00

129,855.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

101,111.00

0.00

101,111.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

26,128.00

1,780.00

27,908.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

836.00

0.00

836.00

Cultura, recreere si religie

67.10

27,157.30

-9.00

27,148.30

01. CHELTUIELI CURENTE

01

27,157.30

-9.00

27,148.30

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

15,338.00

-219.00

15,119.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

9,609.30

210.00

9,819.30

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

2,210.00

0.00

2,210.00

Asigurari si asistenta sociala

68.10

3,154.00

0.00

3,154.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,154.00

0.00

3,154.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,000.00

0.00

2,000.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,114.00

0.00

1,114.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

40.00

0.00

40.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.10

2,174.00

0.00

2,174.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,174.00

0.00

2,174.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

721.00

0.00

721.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,453.00

0.00

1,453.00

Protectia mediului

74.10

55,921.00

0.00

55,921.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

55,921.00

0.00

55,921.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12,539.00

0.00

12,539.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

43,232.00

0.00

43,232.00

Rectficari Cheltuieli

venituri proprii si subventii

2018

Capitole Titluri

Sectiunea

FUNCTIONARE

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

+/-

BUGET

MODIFICAT

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

150.00

0.00

150.00

Transporturi

84.10

16,735.00

0.00

16,735.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

16,735.00

0.00

16,735.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

616.00

0.00

616.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

16,119.00

0.00

16,119.00

Alte actiuni economice

87.10

3,729.00

-1,287.80

2,441.20

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,729.00

-1,287.80

2,441.20

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,031.00

-127.70

1,903.30

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,698.00

-1,160.10

537.90

Total :

265,287.70

579.20

265,866.90

Presedinte de sedinta ,

ROMANIA


VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ANEXA 7 MUNICIPIUL GALATI Sectiunea DEZVOLTARE

- Mii Lei

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2018

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

8,478.50

62.00

8,540.50

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

4,938.50

0.00

4,938.50

8

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

4,938.50

0.00

4,938.50

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10

00.14

4,938.50

0.00

4,938.50

40

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.10.01+37.10.0

37.10

4,938.50

0.00

4,938.50

43

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

4,938.50

0.00

4,938.50

49

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

3,540.00

62.00

3,602.00

50

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.

00.18

3,540.00

62.00

3,602.00

61

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43

43.10

3,540.00

62.00

3,602.00

64

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de cap

43.10.14

1,497.00

62.00

1,559.00

74

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

2,043.00

0.00

2,043.00

Presedinte de sedinta,

Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subventii


2018


Capitole Titluri

Sectiunea DEZVOLTARE


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR


cod


BUGET

APROBAT


INFLUENTE


+/-


BUGET

MODIFICAT


ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

61.

10

284.00

0.00

284.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

284.00

0.00

284.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

284.00

0.00

284.00

INVATAMANT

65.

10

14.00

0.00

14.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14.00

0.00

14.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

14.00

0.00

14.00

Sanatate

66.

10

4,343.00

62.00

4,405.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4,343.00

62.00

4,405.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

4,343.00

62.00

4,405.00

Cultura, recreere si religie

67.

10

1,720.00

0.00

1,720.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,720.00

0.00

1,720.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,720.00

0.00

1,720.00

Asigurari si asistenta sociala

68.

10

51.00

0.00

51.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

51.00

0.00

51.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

51.00

0.00

51.00

Protectia mediului

74.

10

2,000.00

0.00

2,000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,000.00

0.00

2,000.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,000.00

0.00

2,000.00

Alte actiuni economice

87.

10

210.50

0.00

210.50

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

210.50

0.00

210.50

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

210.50

0.00

210.50

Total :

8,622.50

62.00

8,684.50

Presedinte de sedinta

Rectficari Credite interne

2018

Capitole

Titluri

Sectiunea

DEZVOLTARE

- mii lei -

BUGET

INFLUENTE

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

+/-

APROBAT

MODIFICAT

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

51.07

880.00

0.00

880.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

880.00

0.00

880.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

880.00

0.00

880.00

INVATAMANT

65.07

16,305.27

0.00

16,305.27

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,943.27

0.00

2,943.27

TITLUL X. Proiecte cu finantare din

58

2,943.27

0.00

2,943.27

fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

13,362.00

0.00

13,362.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

13,362.00

0.00

13,362.00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

67.07

7,927.00

607.43

8,534.43

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,927.00

607.43

8,534.43

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,927.00

607.43

8,534.43

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE

70.07

6,275.05

297.00

6,572.05

PUBLICA

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,160.05

0.00

1,160.05

TITLUL X. Proiecte cu finantare din

58

1,160.05

0.00

1,160.05

fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,115.00

297.00

5,412.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,115.00

297.00

5,412.00

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

81.07

3,400.00

0.00

3,400.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,400.00

0.00

3,400.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,400.00

0.00

3,400.00

84.06

28,226.60

0.00

28,226.60

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

28,226.60

0.00

28,226.60

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

28,226.60

0.00

28,226.60

TRANSPORTURI

84.07

34,957.25

520.60

35,477.85

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

34,957.25

520.60

35,477.85

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

34,957.25

520.60

35,477.85

Total :

97,971.17

1,425.03

99,396.20

Rectficari

Credite interne

2018

Capitole Titluri

Sectiunea DEZVOLTARE

- mii lei

BUGET

INFLUENTE

BUGET

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

+/-

APROBAT

MODIFICAT

Presedinte

de sedinta ,

Presedinte de sedinta

ANEXA IV la HCL nr....

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2018 - BUGET LOCAL

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2018

Buget final

2018

Influență

LA 31.12.2017

restanțe

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.00

TOTAL

1,362,913.91

220,870.25

1,153,685.15

6,674.00

36,920.70

16,251.00

52,400.70

59,845.70

7,445.00

CAP.51.02.71-Autoritati publice si

40,879.96

33,899.00

6,980.96

860.00

1,515.00

0.00

2,170.00

2,375.00

205.00

acțiuni externe

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

37,798.20

33,899.00

3,899.20

626.00

346.00

0.00

952.00

972.00

20.00

1

Modernizare imobil str.Domneasca nr.54

H.C.L.nr.431/2013

34,610.00

33,899.00

711.00

561.00

296.00

837.00

857.00

20.00

2

Sistem informatic integrat de management al documentelor, arhivă electronică si managementul relatiei cu cetătenii si mediul de afaceri, H.C.L.nr.88/2013

3,188.20

3,188.20

65.00

50.00

115.00

115.00

B

OBIECTIVE NOI

1,793.76

0.00

1,793.76

0.00

115.00

0.00

70.00

115.00

45.00

1

Sisteme de încălzire pentru imobile ale Primăriei Mun Galați, HCL nr. 356/2018

1,638.90

0.00

1,638.90

55.00

10.00

55.00

45.00

2

Lucrări de modernizare construcție Traian 93 în vederea obținerii autorizației privind securitatea la incendiu, HCL nr. 395/2018

154.86

0.00

154.86

60.00

60.00

60.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,288.00

1,288.00

234.00

1,054.00

1,148.00

1,288.00

140.00

CAP.54.02 Alte servicii publice generale

18.00

0.00

18.00

18.00

0.00

0.00

18.00

18.00

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

18.00

18.00

18.00

0.00

18.00

18.00

CAP.61.02.71-Ordine si siguranta

4,195.00

0.00

4,195.00

526.00

3,669.00

0.00

1,343.00

4,195.00

2,852.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

4,195.00

0

4,195.00

526.00

3,669.00

0

1,343.00

4,195.00

2,852.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2018

Buget final

2018

Influență

LA 31.12.2017

restanțe

de realizat

CAP.65.02.71- INVATAMANT

123,830.23

1,048.05

122,782.18

2,714.00

2,481.50

2,300.00

7,423.50

7,495.50

72.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

33,667.85

1,048.05

32,619.80

1,826.00

389.00

2,300.00

4,515.00

4,515.00

0.00

MUNICIPIUL GALATI

31,820.28

1,048.05

30,772.23

71.00

350.00

2,300.00

2,721.00

2,721.00

0.00

1

Instalație detecție și semnalizare incendiu

Școala Gimnazilă Nr. 9, HCL 288 /31.05.2017

39.00

0.00

39.00

34.00

0.00

34.00

34.00

2

Instalație de stingere a incendiilor la Școala

Gimnazială Nr. 9, HCL 289/31.05.2017

43.70

0.00

43.70

37.00

0.00

37.00

37.00

3

Campus Scolar la Colegiul National ,,Al.I.Cuza'' H.C.L. nr. 404/2007

16,230.20

1,000.90

15,229.30

10.00

10.00

10.00

4

Campus Școlar Colegiul Național "Al. I. Cuza" - Corp B, HCL 468/2017

6,934.16

6,934.16

100.00

2,300.00

2,400.00

2,400.00

5

Anvelopare Scoala Gimnaziala nr.3 ,

H.C.L.nr.178/2017, HCL 633/2017

2,915.21

2,915.21

5.00

5.00

5.00

6

Anvelopare Scoala Gimnaziala nr.22 "Dimitrie Cantemir", H.C.L.nr. 179/2017, HCL 634/2017

2,767.61

26.69

2,740.92

5.00

5.00

5.00

7

Anvelopare Scoala Gimnaziala nr. 40 "Iulia

Hasdeu", H.C.L.nr. 180/2017

2,890.40

20.46

2,869.94

230.00

230.00

230.00

UNITATI DE INVATAMANT

1,847.57

0.00

1,847.57

1,755.00

39.00

0.00

1,794.00

1,794.00

0.00

Scoala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu"

332.75

0.00

332.75

294.00

39.00

0.00

333.00

333.00

0.00

1

Centrala termica Scoala Gimnaziala

"Constantin Gh. Marinescu", H.C.L. nr.444/2017

332.75

0.00

332.75

294.00

39.00

333.00

333.00

Scoala Gimnaziala nr.26

281.80

0.00

281.80

281.00

0.00

0.00

281.00

281.00

2

Centrala termica Scoala Gimnaziala nr.26,

H.C.L. nr. 445/2017

281.80

0.00

281.80

281.00

0.00

281.00

281.00

Colegiul National "Al.I.Cuza"

306.00

0.00

306.00

306.00

0.00

0.00

306.00

306.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2018

Buget final

2018

Influență

LA 31.12.2017

restanțe

de realizat

3

Centrala termica Colegiul National "Al.I.Cuza", H.C.L. nr. 441/2017

306.00

0.00

306.00

306.00

0.00

306.00

306.00

Colegiul Economic "Virgil Madgearu"

455.02

0.00

455.02

427.00

0.00

427.00

427.00

4

Centrala termica Colegiul Economic "Virgil

Madgearu", H.C.L. nr 442/2017

455.02

0.00

455.02

427.00

0.00

427.00

427.00

Liceul Teoretic " Emil Racoviță"

472.00

0.00

472.00

447.00

0.00

0.00

447.00

447.00

5

Centrală termică Liceul Teoretic " Emil

Racoviță" , H.C.L. nr. 443/2017

472.00

0.00

472.00

447.00

0.00

447.00

447.00

B

OBIECTIVE NOI

87,366.88

0.00

87,366.88

0.00

185.00

0.00

127.00

185.00

58.00

MUNICIPIUL GALATI

87,366.88

0.00

87,366.88

0.00

185.00

0.00

127.00

185.00

58.00

1

Reabilitare Colegiul Tehnic "Traian Vuia",

HCL nr. 616/27.11.2017

24,130.69

24,130.69

10.00

10.00

10.00

2

Reabilitare Colegiul "Paul Dimo", HCL 617/2017

25,073.91

25,073.91

1.00

1.00

1.00

3

Redimensionare instalație electrică Colegiul de Industrie alimentară ,,Elena Doamna,,, HCL 107/2018

645.00

645.00

10.00

10.00

10.00

4

Modernizare Școala Gimnazială Nr. 11, HCL 663/2017

12,116.00

12,116.00

6.00

6.00

6.00

5

Utilități Campus Cuza - Corp B, HCL nr. 397/2018

1,036.34

1,036.34

20.00

20.00

20.00

6

Reabilitare și modernizare Școala nr. 33 „Sf.

Dumitru”, HCL 213/27.04.2017

6,617.70

6,617.70

10.00

10.00

10.00

7

Centrală termică Liceul „Sf. Maria”, HCL 362/2018

956.16

956.16

18.00

0.00

18.00

18.00

8

Anvelopare Liceul Teoretic „Anghel

Saligny”, HCL 344/2018

2,071.64

2,071.64

5.00

5.00

5.00

9

Anvelopare Liceul Teoretic „Dunărea”, HCL nr. 341/2018

2,076.06

2,076.06

5.00

5.00

5.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2018

Buget final

2018

Influență

LA 31.12.2017

restanțe

de realizat

10

Anvelopare Școala Gimnazială Nr. 17, HCL 342/2018

2,318.12

2,318.12

5.00

5.00

5.00

11

Anvelopare Școala Gimnazială Nr. 31 „Gheorghe Munteanu”, HCL 343/2018

2,088.86

2,088.86

5.00

5.00

5.00

12

Modernizare și extindere Grădinița Nr. 6, Str

Ovidiu, Nr. 10, HCL 428/2018

258.08

258.08

80.00

50.00

80.00

30.00

13

Instalație de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori la școala Gimnazială constantin Gheorghe Marinescu, HCL 396/2018

138.99

138.99

5.00

0.00

5.00

5.00

14

Grădiniță cu 8 săli grupă, Nr. 40, cu program normal, HCL 587/218

7,839.33

7,839.33

5.00

5.00

5.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

2,795.50

2,795.50

888.00

1,907.50

2,781.50

2,795.50

14.00

CAP. 66.02.71-Sanatate

24,667.85

0.00

24,667.85

9.00

320.00

0.00

289.00

329.00

40.00

B

OBIECTIVE NOI

24,418.85

0.00

24,418.85

0.00

80.00

0.00

60.00

80.00

20.00

1

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment primiri - urgență pentru Spitalul Clinic pentru copii „Sf Ioan” Galați -HCL 114/22.03.2018

14,391.14

0.00

14,391.14

10.00

10.00

10.00

2

Modernizare Centrul de Permanență, Cartier

Mazepa, Str. Ovidiu, Nr. 10, HCL 427/2018

183.89

183.89

50.00

50.00

50.00

3

Construire rezervor apă, capacitate 100 mc Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire”, HCL 453/2018

506.96

506.96

10.00

0.00

10.00

10.00

4

Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan”, HCL 114/2018

9,336.86

9,336.86

10.00

0.00

10.00

10.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2018

Buget final

2018

Influență

LA 31.12.2017

restanțe

de realizat

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

249.00

249.00

9.00

240.00

229.00

249.00

20.00

CAP. 67.02.71-Cultura,recreere si religie

102,929.71

11,169.83

91,759.88

359.00

2,579.40

0.00

2,858.40

2,938.40

80.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

49,684.51

10,843.25

38,841.26

103.00

101.00

0.00

204.00

204.00

0.00

1

Modernizare Parc Eminescu,

H.C.L.nr.418/2015, HCL nr. 638/2017

5,742.80

159.30

5,583.50

103.00

5.00

0.00

108.00

108.00

2

Amenajare scuar bd.Galati- strada Otelarilor

H.C.L.nr.677/2009, H.C.L.nr.258/2015

11,703.80

166.67

11,537.13

5.00

5.00

5.00

3

Amenajare extindere Talcioc

H.C.L.nr.201/2013, H.C.L.58/2015

7,297.20

163.22

7,133.98

20.00

20.00

20.00

4

Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galati, H.C.L.nr.118/2010 ,H.C.L.nr.149/2011, HCL 576/2018

13,342.90

10,236.85

3,106.05

65.00

65.00

65.00

5

Sala Sporturilor-masuri suplimentare privind securitatea la incendiu, HCL 7/2015

936.00

47.00

889.00

5.00

5.00

5.00

6

Construire depozit HCL 320/22.06.2017

10,661.81

70.21

10,591.60

1.00

1.00

1.00

B

OBIECTIVE NOI

51,226.20

326.58

50,899.62

2.00

713.40

0.00

680.40

715.40

35.00

1

Punere in valoare sit Tirighina Barbosi, HCL 44/2016, HCL 693/2017

15,387.00

292.63

15,094.37

15.00

15.00

15.00

2

Amenajare târg auto, Strada Macului, HCL nr.278/31.05.2017

6,743.94

31.96

6,711.98

2.00

2.00

4.00

4.00

3

Amenajare zona centrală între Strada Navelor limita bloc P și Potcoava de Aur HCL 291/31.05.2017

14,499.00

1.99

14,497.01

35.00

5.00

35.00

30.00

4

Amenajare parc Strada Anghel Saligni / Strada Basarabiei, HCL 51/2018

2,968.00

2,968.00

5.00

5.00

5.00

5

Modernizare locuri de joacă, HCL nr. 345/2018

11,431.52

11,431.52

651.40

651.40

651.40

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2018

Buget final

2018

Influență

LA 31.12.2017

restanțe

de realizat

6

Amplasare sculptură metalică (statuie omagiul lui Constantin Brancuși), HCL 454/2018

196.74

196.74

5.00

0.00

5.00

5.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

2,019.00

2,019.00

254.00

1,765.00

1,974.00

2,019.00

45.00

CAP.68.02.71-Asigurari si asistenta sociala

37,352.12

1,561.63

35,790.49

59.00

1,147.00

0.00

1,180.00

1,206.00

26.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1,957.28

1,561.63

395.65

1.00

356.00

0.00

357.00

357.00

0.00

MUNICIPIUL GALATI

1

Refacere retea canalizare Centrul Multifunctional de Servicii Sociale, strada Domneasca nr. 160, HCL nr. 321/22.06.2017

379.97

8.32

371.65

1.00

332.00

333.00

333.00

2

Centrul multifunctional pentru tineri aflati in situatii de risc,H.C.L.nr.142/2009, H.C.L.nr.531/2009, H.C.L.nr.670/2009

1,577.31

1,553.31

24.00

24.00

24.00

24.00

B

OBIECTIVE NOI

34,865.84

0.00

34,865.84

0.00

320.00

0.00

315.00

320.00

5.00

CF CREȘE

5,591.00

0.00

5,591.00

0.00

185.00

0.00

185.00

185.00

0.00

1

Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36 - HCL 426/2017

2,832.00

2,832.00

85.00

85.00

85.00

2

Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 1 - HCL 447/2017

2,759.00

2,759.00

100.00

100.00

100.00

Centrului de locuințe și sprijin pentru tineri

2,697.65

0.00

2,697.65

0.00

130.00

0.00

130.00

130.00

0.00

3

Creșterea performanței energetice la clădirii Centrului de locuințe și sprijin pentru tineri, HCL 391/2017

2,698

2,697.65

130.00

130.00

130.00

Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale

6,421.00

0.00

6,421.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2018

Buget final

2018

Influență

LA 31.12.2017

restanțe

de realizat

4

Reabilitare termică și creșterea performenței energetice a clădirilor Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale, HCL 78/2018

6,421.00

0.00

6,421.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Căminul pentru persoane varstnice Sf.

Spiridon

4,054.00

0.00

4,054.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Creșterea performanței energetice la Căminul pentru persoane varstnice "Sf. Spiridon", HCL nr. 141/2018

4,054.00

0.00

4,054.00

0.00

0.00

0.00

6

Centrul de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerețe fără Bătrînețe, HCL 579/2018

16,102.19

16,102.19

5.00

0.00

5.00

5.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

529.00

529.00

58.00

471.00

508.00

529.00

21.00

CAP. 70.02.71.-Locuinte servicii si

228,039.36

50,226.71

177,812.65

1,102.00

7,226.00

0.00

7,248.00

8,328.00

1,080.00

dezvoltare publica

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

106,064.42

50,114.90

55,949.52

503.00

164.00

0.00

667.00

667.00

0.00

1

Reabilitare conducta apa str.Al.I.Cuza

H.C.L.nr.3/2014, H.C.L.nr.100/2016

1,829.73

907.41

922.32

202.00

0.00

202.00

202.00

2

Reabilitare conducta apa, str.Stadionului,V.Vilcovici, b-dul Dunarea, H.C.L.nr.2/2014

3,316.80

3,113.78

203.02

191.00

2.00

193.00

193.00

3

Construire locuinte sociale Micro 17

H.C.L.nr.415/2013

58,621.26

38,670.90

19,950.36

94.00

5.00

99.00

99.00

4

Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte,bl.G10,aferent Asociatiei de proprietari nr.380 siX4 aferent Asociatiei de proprietari nr.574 din municipiul Galati , H.C.L.nr.236/2013

1,574.00

1,571.99

2.01

1.00

0.00

1.00

1.00

5

Rampe de acces pentru persoane cu handicap locomotor , H.C.L.nr.81/2017

200.50

0.75

199.75

15.00

150.00

165.00

165.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2018

Buget final

2018

Influență

LA 31.12.2017

restanțe

de realizat

6

Construire locuinte sociale Drumul Viilor nr.8 H.C.L.nr.416/2013

33,182.50

632.40

32,550.10

1.00

1.00

1.00

7

Alimentarea cu energie electrica cartier locuinte Micro 17, H.C.L.nr.45/2015

6,657.43

5,171.07

1,486.36

5.00

5.00

5.00

8

Extindere iluminat public-zona Drum de Centura-Lac Catusa,Galati H.C.L.nr.493/2009

682.20

46.60

635.60

1.00

1.00

1.00

B

OBIECTIVE NOI

115,136.94

111.81

115,025.13

0.00

823.00

0.00

628.00

823.00

195.00

1

Extindere iluminat public în municipiul

Galați, etapa II, HCL nr. 400/2015

6,298.00

6,298.00

78.00

78.00

78.00

2

Reabilitare zona istorica Municipiul Galati-reabilitare imobil Str. Domneasca, Nr. 58 , HCL nr. 136/2017

9,567.27

111.81

9,455.46

5.00

5.00

5.00

3

Cresterea performanței energetice, bl. D, Str.Milcov, nr.25 - HCL nr. 548/2017

831.00

831.00

10.00

10.00

10.00

4

Cresterea performanței energetice, Bloc

PR3A D-dul Galati,Nnr.5, HCL nr.553/2017

732.00

732.00

10.00

10.00

10.00

5

Amenajare Piațetă aferentă Policlinica cu

Plată Galați, HCL 14/2018

520.00

520.00

25.00

25.00

25.00

6

Refacere și reparații acoperiș Cămin nr. 2-Clădire internat B2, Str Traian, Nr. 203, HCL nr. 352/2018

291.55

291.55

260.00

260.00

260.00

7

Renovare imobil Strada Crizantemelor Nr. 6, HCL nr. 425/2018

497.61

497.61

200.00

200.00

200.00

8

Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe L, aferent Asociației de Proprietari nr. 306 di municipiul Galați, HCL nr. 184/2012

1,048.10

1,048.10

225.00

30.00

225.00

195.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2018

Buget final

2018

Influență

LA 31.12.2017

restanțe

de realizat

9

Modernizare sistem de iluminat public în municipiul Galați. Schimbare corpuri de iluminat, HCL nr. 639/2017

95,351.41

95,351.41

10.00

10.00

10.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

6,838.00

6,838.00

599.00

6,239.00

5,953.00

6,838.00

885.00

CAP.74.02.71-Protectia mediului

6,589.90

837.18

5,752.72

119.00

2,199.00

3,282.00

5,600.00

5,600.00

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

841.80

796.66

45.14

3.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

1

Introducere canalizare str.Romana (str.Brailei-str.Armata Poporului), H.C.L.nr.202/2012

841.80

796.66

45.14

3.00

0.00

3.00

3.00

B

OBIECTIVE NOI

3,213.10

40.52

3,172.58

1.00

100.00

2,961.00

3,062.00

3,062.00

0.00

1

Statie epurare ape uzate cartier Dimitrie

Cantemir, H.C.L.nr.62/2017

3,213.10

40.52

3,172.58

1.00

100.00

2,961.00

3,062.00

3,062.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

2,535.00

2,535.00

115.00

2,099.00

321.00

2,535.00

2,535.00

CAP.81.02.71-Combustibili si energie

6,860.00

0.00

6,860.00

0.00

6,860.00

0.00

4,335.00

6,860.00

2,525.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

6,860.00

6,860.00

0.00

6,860.00

4,335.00

6,860.00

2,525.00

CAP.84.02.71

787,551.78

122,127.85

677,065.42

908.00

8,923.80

10,669.00

19,935.80

20,500.80

565.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

411,963.10

121,813.86

290,149.24

327.00

4,724.00

10,669.00

15,420.00

15,720.00

300.00

1

Modernizare strada Traian intre Metro si strada Brailei (largire carosabil), H.C.L.nr.465/2013,H.C.L.nr.166/2015

14,161.18

12,335.20

1,825.98

17.00

1,351.00

1,368.00

1,368.00

2

Modernizare strada Traian intre strada Brailei si Metro, H.C.L.nr.33/2011

56,052.93

37,343.31

18,709.62

30.00

331.00

1,013.00

1,074.00

1,374.00

300.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2018

Buget final

2018

Influență

LA 31.12.2017

restanțe

de realizat

3

Amenajare artera de legatura str.Al.Lapusneanu-str.Rosiori, inclusiv spatii parcare cartier Mazepa I, H.C.L.nr.165/2015

2,288.64

2,047.05

241.59

106.00

0.00

106.00

106.00

4

Modernizare strada Anghel Saligny intre str.Basarabiei si str.Gh.Asachi, H.C.L.nr.57/2014,H.C.L.nr.366/2014, H.C.L.nr.148/2016

31,778.75

17,441.81

14,336.94

2.00

22.00

24.00

24.00

5

Modernizare strada Leonida Zamfirescu,

H.C.L.nr.401/2015

7,923.90

452.61

7,471.29

4.00

110.00

3,212.00

3,326.00

3,326.00

6

Modernizari strazi Valea Orasului

H.C.L. nr.421/2002

18,363.33

16,913.33

1,450.00

19.00

20.00

39.00

39.00

7

Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa Est-Vest,intrari in Galati, H.C.L.nr.38/2016

145,101.30

430.67

144,670.63

11.00

83.00

94.00

94.00

8

Modernizare strada Pictor Isser

H.C.Lnr.14/2008

5,827.86

859.61

4,968.25

74.00

10.00

84.00

84.00

9

Resistematizare rigola Cimitir Stefan cel

Mare, H.C.L.nr.320/2014

1,348.70

35.67

1,313.03

3.00

45.00

48.00

48.00

10

Amenajare artera de legatura intre b-dul Dunarea si b-dul Marii Uniri, H.C.L.nr.394/2015

7,877.64

466.75

7,410.89

1.00

84.00

85.00

85.00

11

Reabilitare retea electrica de transport public cu troleibuze,H.C.L.nr.23/2016

21,262.90

39.27

21,223.63

56.00

752.00

808.00

808.00

12

Modernizare strada Mihai Bravu, H.C.L. nr.5/2014

7,108.96

6,351.90

757.06

1.00

3.00

4.00

4.00

13

Modernizare Aleea Pacii (strada Moruzzi nr.74-82), H.C.L.nr.231/2016

265.50

7.11

258.39

2.00

1.00

3.00

3.00

14

Amenajare parcare si parc Tiglina II, aferent bl.E6, H.C.L.nr.103/2016

4,285.20

31.67

4,253.53

1.00

31.00

32.00

32.00

15

Modernizare Strada Tecuci , HCL 59/214, HCL 364/2014

39,529.79

23,637.90

15,891.89

0.00

8.00

8.00

8.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2018

Buget final

2018

Influență

LA 31.12.2017

restanțe

de realizat

16

Eficientizarea transportului public local

H.C.L.nr.6/2014, H.C.L.nr.187/2016

34,582.14

207.10

34,375.04

1,310.00

1,310.00

1,310.00

17

Modernizare str.Cerealelor,str.Dr.Carnabel intre str.Basarabiei si str.V.Alecsandri, H.C.L.nr.389/2014

9,487.30

134.72

9,352.58

542.00

6,444.00

6,986.00

6,986.00

18

Remediere accident teren bd. Marii Uniri, Zona elice - Faleza Inferioara , H.C.L.nr. 214/2017

3,985.08

2,984.41

1,000.67

20.00

20.00

20.00

19

Drum acces stația sortare, HCL 112/2009

732.00

93.77

638.23

1.00

1.00

1.00

B

OBIECTIVE NOI

371,391.88

313.99

382,719.38

45.00

539.00

0.00

535.00

584.00

49.00

1

Modernizare Strada Siderurgistilor, Strada 1 Decembrie 1918, H.C.L.nr. 215/2017; HCL 68/2018

104,320.00

104,320.00

5.00

5.00

5.00

2

Construire parcare supratejata zona Mazepa I, aferenta bl.R5, H.C.L.nr.494/2017, HCL 584/2018

12,155.00

114.28

12,040.72

14.00

5.00

14.00

9.00

3

Modernizare Strada Al. I. Cuza - HCL nr. 474/2017

9,188.40

0.70

9,187.70

45.00

2.00

47.00

47.00

4

Sistematizare zona Colegiului National

M.Kogalniceanu, H.C.L.nr.93/2017

7,026.00

97.61

6,928.39

5.00

5.00

5.00

5

Resistematizare strada Brailei intre b-dul Dunarea si intrarea in municipiul Galati (fost DN2B Tirighina) H.C.L.nr.333/2011, H.C.L.nr.92/2017

37,268.00

101.40

37,166.60

105.00

105.00

105.00

6

Refacere sistem rutier interior cartier si regenerare urbana Țiglina I, HCL 70/2018

21,303.43

21,303.43

66.00

66.00

66.00

7

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Aurel Vlaicu, HCL 69/2018

20,228.60

20,228.60

66.00

66.00

66.00

8

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Siderurgiștilor, HCL 72/2018

11,606.37

11,606.37

66.00

66.00

66.00

9

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Dunărea, HCL 71/2018

5,287.66

5,287.66

54.00

54.00

54.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST 2018

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial 2018

Buget final

2018

Influență

LA 31.12.2017

restanțe

de realizat

10

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Mazepa II, HCL 81/2018

12,153.86

12,153.86

66.00

66.00

66.00

11

Extindere și modernizare Drumul de Centură varianta ocolitoare a mun Galați - deviere utilități , HCL 268/2018

21,431.51

21,431.51

20.00

20.00

20.00

12

Modernizare Str. Brăilei între Strada Roșiori și Potcoava de aur, HCL 457/2018

11,641,49

0.00

11,641.49

50.00

10.00

50.00

40.00

13

Modernizare linii tramvai și carosabil Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc, tronson Henri Coandă- Str. Al. Măcelaru, HCL 455/2018

104,692.84

104,692.84

10.00

10.00

10.00

14

Modernizare Str. Domnească între Str. Brăilei și Str. Gamulea (Avantului), HCL 491/2018

4,730.21

4,730.21

10.00

10.00

10.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

4,196.80

4,196.80

536.00

3,660.80

3,980.80

4,196.80

216.00

Presedinte de sedinta

Anexa IV la HCL nr..........

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2018 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget initial 2018

Buget final

2018

Influenta

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZAT

Ă la

31.12.2017

LA

31.12.2017

2018

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

13,480.22

0.00

13,480.22

345.00

3,257.00

5,082.50

8,622.50

8,684.50

62.00

CAP.61.10.71-POLITIA LOCALA

284.00

0.00

284.00

0.00

284.00

0.00

284.00

284.00

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

284.00

284.00

284.00

284.00

284.00

CAP.65.10.71-INVATAMANT

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

14.00

14.00

14.00

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

CAP.66.10.71-SANATATE

5,146.72

0.00

5,146.72

324.00

1,235.00

2,846.00

4,343.00

4,405.00

62.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

1,093.72

0.00

1,093.72

7.00

345.00

0.00

352.00

352.00

0.00

Spitalul pentru copii Sf Ioan Galati

1,093.72

0.00

1,093.72

7.00

345.00

0.00

352.00

352.00

0.00

1

Sistem de ventilatie bucatarie si spalatorie la Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf.Ioan,Galati ,H.C.L.nr. 133/2017, HCL 500/2017

257.08

0.00

257.08

7.00

250.00

257.00

257.00

2

Inlocuire inel de apa pentru alimentare Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf Ioan Galati, HCL 132/2017

836.64

0.00

836.64

0.00

95.00

95.00

95.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

4,053.00

4,053.00

317.00

890.00

2,846.00

3,991.00

4,053.00

62.00

CAP.67.10.71-CULTURA,RECREERE,RELIGIE

1,720.00

0.00

1,720.00

0.00

1,720.00

0.00

1,720.00

1,720.00

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,720.00

1,720.00

1,720.00

1,720.00

1,720.00

CAP.68.10.71-Asistenta sociala

4,105.00

0.00

4,105.00

21.00

0.00

30.00

51.00

51.00

0.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

30.00

30.00

0.00

Centrul Medico-Social Pechea

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

30.00

30.00

0.00

1

Extindere si modernizare Centrul Medico-social Pechea, HCL 170/2009, HCL 183/2009 - extindere sistem alarmare si avertizare in caz de incendiu

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

B

OBIECTIVE NOI

4,054.00

0.00

1 4,054.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Căminul pentru persoane varstnice Sf. Spiridon

4,054.00

0.00

4,054.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Creșterea performanței energetice la Căminul pentru persoane varstnice "Sf. Spiridon"

4,054.00

0.00

4,054.00

0.00

0.00

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

21.00

21.00

21.00

0.00

0.00

21.00

21.00

CAP.74.10.71-SALUBRITATE

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

CAP.87.10.71

210.50

0.00

210.50

0.00

18.00

192.50

210.50

210.50

0.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

210.50

210.50

18.00

192.50

210.50

210.50

Presedinte de sedinta

Anexa IV la HCL nr............

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2018 DIN CREDIT INTERN

NR. CRT

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST

Buget initial 2018

Buget rectificat 2018

Influenta

LA 31.12.2017

2018

0

1

2

3

4

TOTAL

290,113.26

4,005.64

286,107.62

69,744.57

71,169.60

1,425.03

CAP.51.07.71 - INVATAMANT

1,638.90

0.00

1,638.90

880.00

880.00

0.00

B

OBIECTIVE NOI

1,638.90

0.00

1,638.90

880.00

880.00

0.00

1

Sisteme de încălzire pentru imobile ale Primăriei Mun Galați, HCL nr. 356/2018

1,638.90

0.00

1,638.90

880.00

880.00

CAP.65.07 - INVATAMANT

18,249.89

0.00

18,249.89

16,305.27

16,305.27

0.00

CAP.65.07.58- INVATAMANT

4,318.73

0.00

4,318.73

2,943.27

2,943.27

0.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

4,318.73

0.00

4,318.73

2,943.27

2,943.27

0.00

1

Anvelopare Scoala Gimnaziala nr.3 ,

H.C.L.nr.178/2017, HCL 633/2017

2,233.67

0.00

2,233.67

1,515.27

1,515.27

2

Anvelopare Scoala Gimnaziala nr.22 "Dimitrie

Cantemir" , H.C.L.nr. 179/2017, HCL 634/2017

2,085.06

0.00

2,085.06

1,428.00

1,428.00

CAP.65.07.71- INVATAMANT

13,931.16

0.00

13,931.16

13,362.00

13,362.00

0.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

121.00

0.00

121.00

121.00

121.00

0.00

1

Anvelopare Scoala Gimnaziala nr.3 ,

H.C.L.nr.178/2017, HCL 633/2017

49.00

0.00

49.00

49.00

49.00

2

Anvelopare Scoala Gimnaziala nr.22 "Dimitrie

Cantemir" , H.C.L.nr. 179/2017, HCL 634/2017

72.00

0.00

72.00

72.00

72.00

B

OBIECTIVE NOI

956.16

0.00

956.16

387.00

387.00

0.00

Centrală termică Liceul „Sf. Maria”, HCL 362/2018

956.16

0.00

956.16

387.00

387.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

12,854.00

0.00

12,854.00

12,854.00

12,854.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST

Buget initial

Buget rectificat

Influenta

CRT

LA 31.12.2017

2018

2018

2018

CAP. 67.07.-Cultura,recreere si religie

27,834.36

2,288.85

25,545.51

7,927.00

8,534.43

607.43

CAP. 67.07.71-Cultura,recreere si religie

27,834.36

2,288.85

25,545.51

7,927.00

8,534.43

607.43

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

9,300.35

2,288.85

7,011.50

2,746.50

2,944.50

198.00

1

Modernizare Parc Eminescu, H.C.L.nr.418/2015,

HCL nr. 638/2017

5,200.00

0.00

5,200.00

1,135.15

1,333.15

198.00

2

Amenajare scuar bd.Galati- strada Otelarilor

H.C.L.nr.677/2009, H.C.L.nr.258/2015

4,100.35

2,288.85

1,811.50

1,611.35

1,611.35

B

OBIECTIVE NOI

18,534.01

0.00

18,534.01

5,180.50

5,589.93

409.43

1

Amenajare târg auto, Strada Macului, HCL nr.278/31.05.2017

4,037.00

0.00

4,037.00

80.50

80.50

2

Amenajare zona centrală între Strada Navelor limita bloc P și Potcoava de Aur, HCL 291/31.05.2017

14,497.01

0.00

14,497.01

5,100.00

5,509.43

409.43

CAP. 70.07-Locuinte servicii si dezvoltare

publica

13,299.22

500.24

12,798.98

6,275.05

6,572.05

297.00

CAP. 70.07.58.-Locuinte servicii si dezvoltare

publica

4,684.22

0.00

4,684.22

1,160.05

1,160.05

0.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1,784.22

0.00

1,784.22

1,012.32

1,012.32

0.00

1

Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe , Bl. G1, Str. Brăilei, Nr. 250

863.75

0.00

863.75

368.32

368.32

2

Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe , Bl. G8, Str. Brăilei, Nr. 258 bis

920.47

0.00

920.47

644.00

644.00

B

OBIECTIVE NOI

2,900.00

0.00

2,900.00

147.73

147.73

0.00

1

Reabilitare zona istorică a Municipiului Galați-reabilitare imobil Str. Domnească, Nr. 58

2,900.00

0.00

2,900.00

147.73

147.73

NR. CRT

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST

Buget initial 2018

Buget rectificat 2018

Influenta

LA 31.12.2017

2018

CAP. 70.07.71.-Locuinte servicii si dezvoltare

8,615.00

500.24

8,114.76

5,115.00

5,412.00

297.00

publica

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

8,615.00

500.24

8,114.76

5,115.00

5,412.00

297.00

1

Alimentare cu energie electrică locuințe sociale Micro 17

2,087.00

481.34

1,605.66

1,606.00

1,606.00

2

Construire locuințe sociale Micro 17

6,528.00

18.90

6,509.10

3,509.00

3,806.00

297.00

CAP. 81.07.71 - Energie termica

3,400.00

0.00

3,400.00

3,400.00

3,400.00

0.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

3,400.00

3,400.00

3,400.00

3,400.00

CAP.84.07 -Transporturi

225,690.89

1,216.55

224,474.34

34,957.25

35,477.85

520.60

CAP.84.07.71 -Transporturi

225,690.89

1,216.55

224,474.34

34,957.25

35,477.85

520.60

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

92,736.97

1,216.55

91,520.42

18,434.00

18,434.00

0.00

1

Remediere accident teren bd. Marii Uniri, Zona elice - Faleza Inferioara , H.C.L.nr. 214/2017

1,917.00

1,216.55

700.45

700.00

700.00

2

Amenajare parcare si parc Tiglina II, aferent bl.E6, H.C.L.nr.103/2016

2,207.00

0.00

2,207.00

2,200.00

2,200.00

3

Modernizare Aleea Pacii (strada Moruzzi nr.74-82),

H.C.L.nr.231/2016

160.00

0.00

160.00

140.00

140.00

4

Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa Est-Vest,intrari in Galati, H.C.L.nr.38/2016

15,000.00

0.00

15,000.00

11,430.00

11,430.00

5

Modernizare strada Pictor Isser H.C.Lnr.14/2008

2,547.00

0.00

2,547.00

0.00

0.00

6

Modernizari strazi Valea Orasului

H.C.L. nr.421/2002

6,320.00

0.00

6,320.00

200.00

200.00

7

Reabilitare retea electrica de transport public cu troleibuze,H.C.L.nr.23/2016

21,262.90

0.00

21,262.90

2,700.00

2,700.00

NR. CRT

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE

INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2017

REALIZAT

REST

Buget initial 2018

Buget rectificat 2018

Influenta

LA 31.12.2017

2018

8

Resistematizare rigola Cimitir Stefan cel Mare,

H.C.L.nr.320/2014

1,348.70

0.00

1,348.70

290.00

290.00

9

Eficientizarea transportului public local

H.C.L.nr.6/2014, H.C.L.nr.187/2016

34,582.14

0.00

34,582.14

290.00

290.00

10

Modernizare str.Cerealelor,str.Dr.Carnabel intre str.Basarabiei si str.V.Alecsandri, H.C.L.nr.389/2014

7,392.23

0.00

7,392.23

484.00

484.00

B

OBIECTIVE NOI

132,909.92

0.00

132,909.92

16,479.25

16,999.85

520.60

1

Modernizare Strada Siderurgistilor, Strada 1

Decembrie 1918, H.C.L.nr. 215/2017

104,319.92

0.00

104,319.92

0.00

0.00

2

Sistematizare zona Colegiului National

M.Kogalniceanu,H.C.L.nr.93/2017

5,220.00

0.00

5,220.00

2,150.00

2,661.00

511.00

3

Construire parcare supratejata zona Mazepa I, aferenta bl.R5, H.C.L.nr.494/2017

11,265.00

0.00

11,265.00

1,070.00

1,079.60

9.60

4

Resistematizare strada Brailei intre b-dul Dunarea si intrarea in municipiul Galati (fost DN2B Tirighina) H.C.L.nr.333/2011, H.C.L.nr.92/2017

12,105.00

0.00

12,105.00

13,259.25

13,259.25

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

44.00

44.00

44.00

44.00

0.00

Presedinte de sedinta


Anexa V la HCL nr.....

LISTA pozitiei ,,Dotari si plati proiecte pe anul 2018''- venituri proprii si subventii

mii lei

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti tate

Buget initial

2018

Buget final

2018

Influenta

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL-CAP.C

8,240.50

8,302.50

62.00

CAP.61.10-POLITIA LOCALA

284.00

284.00

0.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

123.00

123.00

0.00

1

Sistem de monitorizare autovehicule prin GPS (buget local)

buc

1

123.00

123.00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

INVESTITIILOR

161.00

161.00

0.00

1

Software - Management specific activitatilor politiilor locale (buget local)

3.00

3.00

2

Software evidenta si baza de date documente operative Politia Locala (buget local)

buc

1

158.00

158.00

CAP.65.10-INVATAMANT

14.00

14.00

0.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

14.00

14.00

0.00

COLEGIUL NATIONAL ,,VASILE

ALECSANDRI''

10.00

10.00

0.00

1

Laptop (surse proprii)

buc

1

4.50

4.50

2

Laptop ultraportabil (surse proprii)

buc

1

5.50

5.50

COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU"

4.00

4.00

0.00

1

Hota profesionala de perete (surse proprii)

buc

1

4.00

4.00

CAP.66.10-SANATATE

3,991.00

4,053.00

62.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

3,722.00

3,752.00

30.00

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf.Ioan

Galati

3,571.00

3,581.00

10.00

1

Aparat anestezie (buget local)

buc.

1

294.00

294.00

2

Autoclav 120 l (buget local)

buc.

2

0.00

0.00

3

Masa operatie (surse proprii)

buc.

2

200.00

200.00

4

Lampa scialitica (surse proprii)

buc.

2

240.00

240.00

5

Incubator neonatologie (surse proprii)

buc.

4

254.00

254.00

6

Incubator transport neonatologie cu ventilatie (surse proprii)

buc.

1

0.00

0.00

7

Sistem Holter TA si EKG (surse proprii)

buc.

1

35.00

35.00

8

Sistem Holter EEG (surse proprii)

buc.

1

0.00

0.00

9

Masa radianta (surse proprii)

buc.

1

62.00

62.00

10

Ecocardiograf (buget local)

buc.

1

430.00

430.00

11

Lampa scialitica mobila - sala ORL (surse proprii)

buc.

1

21.00

21.00

12

Masa operatie - Sala ORL (surse proprii)

buc.

1

35.00

35.00

13

Usa automata batanta plumbata pentru radiologie 800*210 (surse proprii)

buc.

1

37.80

37.80

14

Usa automata batanta plumbata pentru radiologie 1200*210(surse proprii)

buc.

3

119.70

119.70

15

Injectomat (surse proprii)

buc.

10

77.35

77.35

16

Infuziomat (surse proprii)

buc.

10

77.35

77.35

17

Cistoscop (surse proprii)

buc.

1

23.00

23.00

18

Lampa fototerapie (surse proprii)

buc.

2

50.00

50.00

19

Videobronhoscop flexibil (buget local)

buc.

1

0.00

0.00

20

Monitor functii vitale (surse proprii)

buc.

5

0.00

0.00

21

Analizor automat de biochimie uscata (surse proprii)

buc.

1

50.00

50.00

22

Analizor automat hematologie (surse proprii)

buc.

1

30.00

30.00

23

Analizor semiautomat de sumar de urina (surse proprii)

buc.

1

4.00

4.00

24

Fierastrau pendular (surse proprii)

buc.

1

6.00

6.00

25

Banc lucru cu hota pentru histologie (surse proprii)

buc.

1

83.30

83.30

26

Monitor functii vitale standard (surse proprii)

buc.

5

82.50

82.50

27

Monitor functii vitale performant (surse proprii)

buc.

2

67.00

67.00

28

Aparat electroterapie portabil (surse proprii)

buc.

1

0.00

0.00

29

Aparat recuparare medicala (surse proprii)

buc.

1

0.00

0.00

30

Combina terapie (surse proprii)

buc.

1

0.00

0.00

31

Combina terapie ultrasunete (surse proprii)

buc.

1

0.00

0.00

32

Instrument monitorizare igiena (surse proprii)

buc.

1

8.00

8.00

33

Autoclav vertical mecanic 85 l (surse proprii)

buc.

2

71.40

71.40

34

Autoclav vertical automat 110 l (surse proprii)

buc.

1

61.10

61.10

35

Ventilator pentru neonatologie (buget local)

buc.

1

0.00

0.00

36

Sistem pentru determinari imunohematologice (surse proprii)

buc.

1

35.00

35.00

37

Electroencefalograf (surse proprii)

buc.

1

50.00

50.00

38

Microscop laborator (surse proprii)

buc.

1

20.00

20.00

39

Bormasina electrica ortopedie (surse proprii)

buc.

1

65.00

65.00

40

Masina de gatit 6 ochiuri gaz (surse proprii)

buc.

1

15.00

15.00

41

Masina de gatit cu plita si dulap deschis (surse proprii)

buc.

1

12.00

12.00

42

Marmita cu gaz (surse proprii)

buc.

1

30.00

30.00

43

Tigaie basculanta (surse proprii)

buc.

1

25.00

25.00

44

Cuptor electric (surse proprii)

buc.

1

65.30

65.30

45

Masina de spalat vase profesionala (surse proprii)

buc.

1

0.00

0.00

46

Aparat sterilizat aeromicroflora (surse proprii)

buc.

1

29.70

29.70

47

Bronhofibroscop portabil (buget local)

buc.

1

70.00

70.00

48

Aparat de terapie cu oscilatii profunde (surse proprii)

buc.

1

16.50

16.50

49

Aparat de terapie combinata (surse proprii)

buc.

1

56.00

56.00

50

Combina terapie (surse proprii)

buc.

1

30.00

30.00

51

Combina terapie portabila (surse proprii)

buc.

1

20.00

20.00

52

Ventilator pentru neonatologie (surse proprii)

buc.

1

160.00

160.00

53

Aparat pentru vizualizarea venelor (surse proprii)

buc.

6

150.00

150.00

54

Analizor de gaze,electroliti si cooximetrie (surse proprii)

buc.

1

70.00

70.00

55

Sistem de ventilatie neonatal cu CPAP (surse proprii)

buc.

3

160.00

160.00

56

Server cu 2 procesoare si memorie minim 128GB si Sistem operare WINDOWS Server 2016 RAID 3,6 TB (surse proprii)

buc.

1

47.00

47.00

57

Switch 24 porturi 10 GB CU 24 SPF 1 GE Management (surse proprii)

buc.

1

17.00

17.00

58

Switch 48 porturi GB si 2 SPF de 10 GB (surse proprii)

buc.

1

8.00

8.00

59

Echipament screening auditiv (buget local)

buc.

1

0.00

10.00

10.00

Spitalul de psihiatrie ,,Elisabeta Doamna ''

69.00

69.00

0.00

1

Masina curatat pardoseli (surse proprii)

buc.

3

55.00

55.00

2

Masina curatat cartofi - profesionala (surse proprii)

buc.

1

14.00

14.00

Spitalul Buna Vestire

82.00

102.00

20.00

1

Echipament screening auditiv (buget local)

buc

2

2.00

22.00

20.00

2

Boiler / Sistem productie apa calda menajera (buget local)

buc

1

80.00

80.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

269.00

301.00

32.00

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf.Ioan Galati

155.00

165.00

10.00

1

Modernizare,extindere si dotare Ambulatoriu integrat D.A.L.I. (buget local)

90.00

90.00

2

R.K. bloc operator-D.A.L.I.(buget local)

20.00

20.00

3

Demolare garaje - proiect Modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu integrat (buget local)

35.00

35.00

4

Demolare magazie - proiect

Reabilitare,modernizare,extindere si dotare Compartiment de Primiri Urgente (buget local)

10.00

10.00

5

Soluție tehnica pentru montare RMN la Spitalul

Clinic de urgenta pentru copii Sf.Ioan Galati

0.00

10.00

10.00

Spitalul de psihiatrie ,,Elisabeta Doamna ''

114.00

136.00

22.00

1

Studiu fezabilitate pentru "Centrul Memoriei

Galati" (buget local)

23.00

23.00

2

Documentatie tehnico economica (PT+DE+CS) pentru constructie "Centrul Memoriei Galati" (buget local)

1.00

1.00

3

Studiu fezabilitate pentru "Centrul Memoriei

Galati" (surse proprii)

0.00

0.00

4

Studiu de fezabilitate si expertiza tehnica pentru RK retele si instalatii apa rece, apa calda, agent termic si utilaje producere ACM (surse proprii)

45.00

45.00

5

Documentatie privind securitatea la incendiu -

Pavilion PS 1 si 2 (buget local)

16.00

16.00

6

DALI - Reabilitarea, extinderea si dotarea Ambulatoriului de specialitate (buget local)

29.00

51.00

22.00

CAP.67.10.03-CULTURA,RECREERE,

1,720.00

1,720.00

0.00

RELIGIE

II

DOTARI INDEPENDENTE

1,714.05

1,714.05

0.00

TEATRUL DE PAPUSI GULLIVER

114.05

114.05

0.00

1

Mixer digital sunet (buget local)                 3

buc.

1

10.00

10.00

2

Obiectiv videoproiector (buget local)

buc.

1

8.55

8.55

3

Laptop (buget local)

buc.

3

6.00

6.00

4

Microfoane wireless (lavaliere) (buget local)

buc.

4

0.00

0.00

5

Boxa activa (buget local)

buc.

2

0.00

0.00

6

Monitoare TV LED (buget local)

buc.

4

0.00

0.00

7

Autoturism utilitara (buget local)

buc.

1

77.50

77.50

8

Proiectoare moving head (buget local)

buc.

4

12.00

12.00

TEATRUL DRAMATIC FANI TARDINI

1,000.00

1,000.00

0.00

1

Laptop (buget local)

buc.

1

6.00

6.00

2

Consola lumini (sala Studio) (buget local)

buc.

1

26.00

26.00

3

Reflector 2000 w (buget local)

buc.

4

0.00

0.00

4

Proiector inteligent - lumina alba (buget local)

buc.

4

0.00

0.00

5

Reflector led/culori (buget local)

buc.

8

0.00

0.00

6

Proiector led focalizare 15" - 30" (buget local)

buc.

25

0.00

0.00

7

Proiector led focalizare 25" - 50" (buget local)

buc.

25

0.00

0.00

8

Proiector inteligent profil 460 w (buget local)

buc.

6

234.00

234.00

9

Proiector inteligent profil 300 w (buget local)

buc.

5

155.00

155.00

10

Proiector inteligent wash (buget local)

buc.

6

156.00

156.00

11

Bara led (buget local)

buc.

6

63.00

63.00

12

Proiector led profil spot 300 w (buget local)

buc.

4

60.00

60.00

13

Proiector led profil spot 25 - 50 (buget local)

buc.

20

300.00

300.00

CLUB SPORTIV MUNICIPAL GALATI

600.00

600.00

0.00

1

Autocar 35 locuri (buget local)

buc

1

495.00

495.00

2

Autoutilitare (buget local)

buc

1

85.00

85.00

3

Calculatoare (buget local)

buc

4

20.00

20.00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

5.95

5.95

0.00

TEATRUL DE PAPUSI GULLIVER

5.95

5.95

0.00

1

Program informatic (buget local)

buc

1

5.95

5.95

CAP.68.10-ASISTENTA SOCIALA

21.00

21.00

0.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

0.00

0.00

0.00

Caminul pentru persoane varstnice Stefan cel Mare

0.00

0.00

0.00

1

Uscator de rufe profesional (buget local)

buc

1

0.00

0.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

21.00

21.00

0.00

Centrul Medico-Social Pechea

21.00

21.00

0.00

Modernizarea si eficientizarea energetica Pavilion C5 (buget local)

21.00

21.00

CAP .74.10-SALUBRITATE

2,000.00

2,000.00

0.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

2,000.00

2,000.00

0.00

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

2,000.00

2,000.00

0.00

1

Remorci agricole (surse proprii)

buc.

3

130.00

130.00

2

Incarcator frontal (surse proprii)

buc.

1

110.00

110.00

3

Autoutilitara transport containere 24 mc cu sistem de calare (surse proprii)

buc.

1

591.20

591.20

4

Placa compactoare (surse proprii)

buc.

1

7.00

7.00

5

Rezervor apa (surse proprii)

buc.

1

5.00

5.00

6

Autogunoiera compactoare 16 mc (surse proprii)

buc.

2

446.00

446.00

7

Autospeciala tip HOOK LIFT(surse proprii)

buc.

4

285.80

285.80

8

Aspirator urban autopropulsat, cu transmisie electrica (surse proprii)

buc.

5

385.00

385.00

9

Cupe graifer (surse proprii)

buc.

1

40.00

40.00

CAP.87.10

210.50

210.50

0.00

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD EXPERT

210.50

210.50

0.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

207.50

207.50

0.00

1

Multifunctionala (buget local)

buc.

2

0.00

0.00

2

Multifunctionala (surse proprii)

buc.

3

22.50

22.50

3

Autoutilitara (surse proprii)

buc.

2

170.00

170.00

4

Multifunctionala (buget local)

buc.

1

6.00

6.00

5

Multifunctionala (buget local)

buc.

1

9.00

9.00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

3.00

3.00

0.00

1

Licente (buget local)

buc.

3

3.00

3.00

Presedinte de sedinta


ANEXA V la HCL nr

LISTA pozitiei "Dotari si plati proiecte pe anul 2018" Buget local

mii lei

Nr. Crt

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Can titat e

Buget inițial

Buget final

Influență

TOTAL C

24,805.30

31,523.30

6,718.00

CAP. 51.02.71 - Autoritati publice si actiuni

1,148.00

1,288.00

140.00

externe

MUNICIPIUL GALATI

II

DOTARI INDEPENDENTE

553.34

623.34

70.00

1

Instalatie sonorizare sedinte CL

buc

1

97.61

97.61

2

Sistem procesare corespondenta

buc

0.00

0.00

3

Masa sala de consiliu

set

1

77.35

77.35

4

Server

buc.

2

126.00

126.00

5

Infrastructură de stocare

buc.

2

50.00

120.00

70.00

6

Infrastructură de rețea

buc.

2

37.00

37.00

7

Sistem colectare date

buc.

5

0.00

0.00

8

Imprimante

buc.

4.00

4.00

9

Calculator

buc

23

69.42

69.42

10

Multifuncțional

buc

1

0.00

0.00

11

Cititor/etichetare cod de bare

buc.

4

15.00

15.00

12

Masina numarat bani

buc.

1

12.59

12.59

13

Receptor GNSS

buc

1

51.17

51.17

14

Camera digitala si obiective

13.20

13.20

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

136.77

136.77

0.00

1

Servicii de certificare si supraveghere a conformitatii Sistemului de Management al Calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008

4.72

4.72

2

Servicii de certificare si supraveghere a conformitatii Sistemului de Management al Calitatii, conform standardului SR EN ISO 9001:2015 precum și a serviciilor de certificare si supraveghere a conformitatii Sistemului de Management al Mediului, in conformitate cu SR EN ISO 140001:2015 pentru domeniul de activitate Servicii de administrație publică generală

8.05

8.05

3

Autorizatie securitate la incendiu, sediu primaria municipiului Galati, bloc A4 (din 2016)

31.00

31.00

4

Strategia Smart City Galați

0.00

0.00

5

Sisteme de încălzire (centrale termice) imobile PMG

93.00

93.00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

457.89

527.89

70.00

1

Aplicatii informatice

15

62.00

132.00

70.00

2

Licente software

buc

54

224.00

224.00

3

Licențe antivirus

buc.

50

10.89

10.89

4

DBS Gateway

0.00

0.00

5

Receptor GNSS

buc

1

0.00

0.00

5

Software - management activitate DGILP

1

0.00

0.00

6

Sistem comunicare online taxe și impozite

buc

1

161.00

161.00

CAP. 54.02 - Alte servicii publice generale

18.00

18.00

0.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

18.00

18.00

0.00

1

Sistem Electronic de Dirijare și Ordonare

buc

1

18.00

18.00

CAP. 61.02.71 - Ordine publica si siguranta

1,343.00

4,195.00

2,852.00

naționala

II

DOTARI INDEPENDENTE

1,343.00

4,185.00

2,842.00

1

Autospeciala pentru interventie si salvare de la inaltime necesara pentru interventia in situatii de urgenta la imobilele cu 10 etaje

buc.

1

1.00

2,843.00

2,842.00

2

Sirenă electronică 1200W

buc.

4

242.00

242.00

3

Cofret pentru sirene cu motor electric trifazat

buc.

8

53.00

53.00

4

Cofret pentru sirene electronică

buc.

5

34.00

34.00

5

Sirenă electronică 600W

buc.

5

197.00

197.00

6

Sirenă electronică 1200W

buc.

5

298.00

298.00

7

Cofret inteligent pentru sirene cu motor electric trifazat

buc.

10

66.00

66.00

8

Complet amplificare 600Wcu câte 4 trivere necesare pentru creșterea puterii sirenelor S.E.M.

buc.

4

0.00

0.00

9

Boxă amplificator 600W sirenă S.E.M.

buc.

6

0.00

0.00

10

Boxă unutate centrală sirenă S.E.M.

buc.

4

0.00

0.00

11

Boxă alimentare B.A.S. sirenă S.E.M.

buc.

4

0.00

0.00

12

Boxă alimentare B.A.R. sirenă S.E.M.

buc.

4

0.00

0.00

13

Autoturism/autospecială

buc.

1

0.00

0.00

14

Centrală de înștiințare și alarmare

buc.

2

105.00

105.00

15

Autoutilitară

buc.

1

84.00

84.00

16

Dulap comanda sirena electronica 1200w

buc.

7

193.00

193.00

17

Dulap comanda sirena electronica 600w

buc.

3

54.00

54.00

18

Panou frontal cu afisor pentru sirena alarmare

buc.

5

16.00

16.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

0.00

10.00

10.00

MUNICIPIUL GALATI

RK Sediu Secția 3 Poliția Locala, bloc G1 (DALI)

0.00

10.00

10.00

CAP. 65.02.71 - Invatamant

2,781.50

2,795.50

14.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

1,008.00

1,008.00

0.00

UNITATI DE INVATAMANT - dotari

916.00

916.00

0.00

Gradinita cu Program Prelungit nr. 1

28.00

28.00

0.00

1

Centrala termica Gradinita cu program normal nr.6

21.00

21.00

2

Centrală termică Grădinița cu Program Perelungit Nr. 1

7.00

7.00

Gradinita cu program prelungit "Licurici"

22.00

22.00

0.00

3

Centrala termica Gradinita cu program prelungit "Licurici"

22.00

22.00

Gradinita cu program prelungit nr.39

19.00

19.00

0.00

4

Centrala termica Gradinita cu program prelungit nr.47

19.00

19.00

Scoala Gimnaziala nr.17

295.00

295.00

0.00

5

Centrala termica Scoala Gimnaziala nr.17

295.00

295.00

Colegiul National "Mihail Kogalniceanu"

296.00

296.00

0.00

6

Centrala termica Colegiul National "Mihail Kogalniceanu"

296.00

296.00

Gradinita cu program prelungit nr.39

7.00

7.00

0.00

7

Grădinița cu PP Nr. 39 - pompă CT

7.00

7.00

Școala Gimnazială Mihai Viteazul

5.00

5.00

0.00

8

Școala Gimnazială Mihai Viteazu- 2 pompe pt CT

5.00

5.00

Gradinita cu program prelungit "Sf. Stelian"

15.00

15.00

0.00

9

Rampa de acces pentru persoane cu handicap Gradinita cu program prelungit "Sf. Stelian"

15.00

15.00

Școala Gimnazială Nr. 28

15.00

15.00

0.00

10

Rampă pentru persoane cu handicap Școala

Gimnazială Nr. 28

15.00

15.00

Școala Gimnazială Ludovic Cosma

20.00

20.00

0.00

11

Arzător centrală termică Școala Gimnazială Ludovic Cosma

20.00

20.00

Școala Gimnazială ,,Elena Cuza,,

30.00

30.00

0.00

12

Camere video de supraveghere Școala Gimnazială ,,Elena Cuza,,

30.00

30.00

Liceul Teoretic ,,Sf. Maria,,

38.00

38.00

0.00

13

Camere video de supraveghere Liceul Teorecic ,,Sf. Maria,,

38.00

38.00

Grădinița cu PP ,,Prichindel,,

10.00

10.00

0.00

14

Camere video de supraveghere Grădinița cu PP ,,Prichindel,,

10.00

10.00

Colegiul tehnic Paul Dimo

6.00

6.00

0.00

15

Laptop

6.00

6.00

MUNICIPIUL GALATI - centrale unitati

0.00

0.00

Grădinița cu PP „Step byStep”

8.00

8.00

0.00

16

Camere video de supraveghere Grădinița „Step by Step”

8.00

8.00

Grădinița Camil Ressu

21.00

21.00

0.00

17

Sistem antiefracție

21.00

21.00

Grădinița cu PP Nr. 64

7.00

7.00

0.00

18

Centrală termică Grădinița PP Nr. 64

7.00

7.00

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”

60.00

60.00

0.00

19

Generatoare aer cald Școala „Mihai Viteazul”

60.00

60.00

Gradinita cu program prelungit nr. 9

5.00

5.00

0.00

20

Sistem antiefractie si sistem de securitate

5.00

5.00

Gradinita Sf Stelian

9.00

9.00

0.00

21

Calculatoare

buc

3

9.00

9.00

UNITATI DE INVATAMANT - avize centrale

87.00

87.00

0.00

Gradinita cu Program Prelungit nr.7

1.00

1.00

0.00

1

Centrala termica Gradinita cu program saptamanal nr.32

1.00

1.00

Gradinita cu program prelungit nr.30

5.00

5.00

0.00

2

Centrala termica Gradinita cu program prelungit nr.30

5.00

5.00

Gradinita cu program prelungit "Camil Ressu"

2.00

2.00

0.00

3

Centrala termica Gradinita cu program prelungit "Camil Ressu"

1.00

1.00

4

Centrala termica Gradinita cu program prelungit nr.56

1.00

1.00

Scoala Gimnaziala nr.5

5.00

5.00

0.00

5

Centrala termica Scoala Gimnaziala nr.5

2.00

2.00

6

Centrala termica Scoala Gimnaziala nr.9

3.00

3.00

Scoala Gimnaziala nr.10

1.00

1.00

0.00

7

Centrala termica Scoala Gimnaziala nr.10

1.00

1.00

Scoala Gimnaziala "Mihai Sadoveanu"

1.00

1.00

0.00

8

Centrale termice Scoala Gimnaziala "Mihai Sadoveanu"

1.00

1.00

Scoala Gimnaziala "Miron Costin"

7.00

7.00

0.00

9

Centrala termica Scoala Gimnaziala "Miron Costin"

7.00

7.00

Scoala Gimnaziala nr.16

1.00

1.00

0.00

10

Centrala termica Scoala Gimnaziala nr.16

1.00

1.00

Scoala Gimnaziala nr.18

5.00

5.00

0.00

11

Centrala termica Scoala Gimnaziala nr.18

5.00

5.00

Scoala Gimnaziala nr.24

2.00

2.00

0.00

12

Centrala termica Scoala Gimnaziala nr.24

2.00

2.00

Scoala Gimnaziala nr.29

5.00

5.00

0.00

13

Centrala termica Scoala Gimnaziala nr.29

5.00

5.00

Scoala Gimnaziala nr.33

1.00

1.00

0.00

14

Centrala termica Scoala Gimnaziala nr.33

1.00

1.00

Scoala Gimnaziala "Grigore Moisil"

1.00

1.00

0.00

15

Centrala termica Scoala Gimnaziala "Grigore Moisil"

1.00

1.00

Scoala Gimnaziala "Sf. Grigorie Teologul"

5.00

5.00

0.00

16

Centrala termica Scoala Gimnaziala "Sf. Grigorie Teologul"

5.00

5.00

Scoala Gimnaziala "Sf. Imparati"

1.00

1.00

0.00

17

Centrala termica Scoala Gimnaziala "Sf. Imparati"

1.00

1.00

Colegiul National "Costache Negri"

28.00

28.00

0.00

18

Centrala termica Colegiul National "Costache Negri"

28.00

28.00

Liceul Tehnologic de Marina

5.00

5.00

0.00

19

Centrala termica Liceul Tehnologic de Marina

5.00

5.00

Colegiul Tehnic "Traian Vuia"

6.00

6.00

0.00

20

Centrala termica Colegiul Tehnic "Traian Vuia"

6.00

6.00

Liceul Tehnologic transporuri cai ferate

4.00

4.00

0.00

21

Centrala termica Liceul Tehnologic transporturi cai ferate

4.00

4.00

Liceul Tehnologic "Anghel Saligny"

1.00

1.00

0.00

22

Centrala termica Liceul Tehnologic "Anghel Saligny"

1.00

1.00

MUNICIPIUL GALATI

5.00

5.00

0.00

1

Rampe pentru acces persoane cu dizabilitati

5.00

5.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1,217.50

1,231.50

14.00

MUNICIPIUL GALATI

969.50

983.50

14.00

1

Documentații pentru accesare finanțare europeană

10.00

10.00

2

Modernizare Colegiul Tehnic Traian Vuia -actualizare

67.00

67.00

3

Expertize tehnice unitati de invatamant

2.00

2.00

4

Extindere Gradinita cu program prelungit "Elena

Doamna" nr. 5

5.00

5.00

5

R.K. Centrala termica Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna"

2.00

2.00

6

Gradinita cu 8 Sali Grupa nr.40 cu program normal - actualizare

29.00

29.00

7

Utilități Campus Cuza, Corp B

52.00

52.00

8

Modernizare Scoala Gimnaziala nr.11

57.00

57.00

9

Intrarea in legalitate imobil din str.Traian nr.318(Scoala Gimnaziala nr.20,Gradinita cu Program Prelungit Mugurel)

10.00

10.00

10

Redimensionare instalatie electrica Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna

22.00

22.00

11

Modernizare Scoala Gimnaziala nr.33, actualizare

57.00

57.00

12

Centrala termica Liceul Teoretic "Sf.Maria"

20.00

20.00

13

Demolare magazii Colegiul Național Vasile Alecsandri

30.00

30.00

14

Intrare in legalitate Corp A Colegiul National Vasile Alecsandri

30.00

30.00

15

Modernizare si reabilitare Scoala Gimnaziala Nr. 13 Stefan cel Mare

46.00

46.00

16

Modernizare si reabilitare Scoala Gimnaziala Nr. 18

50.00

50.00

17

Modernizare si reabilitare Scoala Gimnaziala Grigore Teologul

47.00

47.00

18

Sală de sport de 180 locuri Colegiul Național Vasile Alecsandri

20.00

20.00

19

Reparație capitală instalație electrică Grădinița cu program prelungit ,,Step by step,,

0.00

0.00

20

Sală de sport de 102 locuri Colegiul Național Mihail Kogălniceanu

10.00

10.00

21

Anvelopare Scoala Gimnaziala nr.31

35.00

35.00

22

Anvelopare Scoala Gimnaziala nr.17

35.00

35.00

23

Anvelopare Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny,,

35.00

35.00

24

Anvelopare Liceul Teoretic ,,Dunarea,,

35.00

35.00

25

Reabilitare imobil Strada Tecuci, 116 (Grădinița Mihaela)

36.00

41.00

5.00

26

Construire corp nou Școala Gimnazială ,,Dan Barbilian,,

84.00

84.00

27

RK instalații termice unități de învățământ

4.50

4.50

28

Modernizare și extindere Grădinița Nr. 6, Str. Ovidiu, Nr. 10

14.00

14.00

29

Extindere Scoala 25 - actualizare SF

0.00

0.00

30

Branșament apă Cămin C Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”

30.00

30.00

31

Documentație pentru securitate la incendiu Colegiul tehnic „Paul Dimo”

10.00

10.00

32

Grădiniță cu 12 săli de grupă, Nr. 10 cu PP, actualizare SF

35.00

35.00

33

Extindere Școala Nr. 25- Actualizare SF

10.00

10.00

34

Documentație ISU sală de Sport Colegiul Al. I. Cuza

20.00

24.00

4.00

45

Intrare în legalitate corp grădiniță Școala

Gimnazială Nr. 15

10.00

10.00

46

Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială Nr. 16

10.00

10.00

46

Demolare corp CA,CB, CC, CD, CI Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” (DALI)

0.00

5.00

5.00

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT - cheltuieli proiectare

162.00

162.00

0.00

Școala Gimnazială ,,Sf. Grigore Teologul,,

1.00

1.00

0.00

1

Școala Gimnazială ,,Sf. Grigore Teologul,,-Autorizare porți minifotbal

1.00

1.00

Școala Gimnazială Nr. 26

1.00

1.00

0.00

2

Școala Gimnazială Nr. 26 - Autorizare panouri baschet

1.00

1.00

Liceul cu Program Sportiv

6.00

6.00

0.00

3

Liceul cu Program Sportiv- Autorizare panouri baschet și porți fotbal

6.00

6.00

Școala Gimnazială ,,Elena Cuza,,

3.00

3.00

0.00

4

Grădinița cu program normal ,,Mihaela,,-Documentație autorizare teren de sport

3.00

3.00

Școala Gimnazială Nr. 16

3.00

3.00

0.00

5

Școala Gimnazială Nr. 16 - Documentație pentru autorizare teren de sport

3.00

3.00

Școala Gimnazială Nr. 18

6.00

6.00

0.00

6

Școala Gimnazială ,,Gh. Munteanu,, -Documentație pentru autorizare teren de sport

6.00

6.00

Școala Gimnazială Nr. 26

3.00

3.00

0.00

7

Școala Gimnazială Nr. 26 - Documentație pentru autorizare teren de sport

3.00

3.00

Școala Gimnazială Nr. 28

3.00

3.00

0.00

8

Școala Gimnazială Nr. 28 - Documentație pentru autorizare teren de sport

3.00

3.00

Școala Gimnazială Nr. 29

3.00

3.00

0.00

9

Școala Gimnazială Nr. 29 - Documentație pentru autorizare teren de baschet

3.00

3.00

Școala Gimnazială Iulia Hasdeu

3.00

3.00

0.00

10

Școala Gimnazială Iulia Hasdeu - Documentație pentru autorizare teren de sport

3.00

3.00

Școala Gimnazială Sf. Grigore Teologul

3.00

3.00

0.00

11

Școala Gimnazială Sf. Grigore Teologul -Documentație pentru autorizare teren de sport

3.00

3.00

Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri,,

6.00

6.00

0.00

12

Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri,, Documentație pentru autorizare teren de sport

6.00

6.00

Colegiul Național ,,Mihail Kogălniceanu,,

6.00

6.00

0.00

13

Colegiul Național ,,Mihail Kogălniceanu,, Documentație pentru autorizare teren de sport

6.00

6.00

Colegiul Național ,,Costache Negri,,

6.00

6.00

0.00

14

Colegiul Național ,,Costache Negri,, -Documentație pentru autorizare teren de sport

6.00

6.00

Liceul cu Program Sportiv

6.00

6.00

0.00

15

Liceul cu Program Sportiv - Documentație pentru autorizare teren de sport

6.00

6.00

Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu,,

6.00

6.00

0.00

16

Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu,,-Documentație pentru autorizare teren de sport

6.00

6.00

Colegiul Tehnic P,,Paul Dimo,,

3.00

3.00

0.00

17

Colegiul Tehnic P,,Paul Dimo,, - Documentație pentru autorizare teren de sport

3.00

3.00

Colegiul Tehnologic Transporturi Căi Ferate

3.00

3.00

0.00

18

Colegiul Tehnologic Transporturi Căi Ferate -Documentație pentru autorizare teren de sport

3.00

3.00

Școala Gimnazială Nr. 28

81.00

81.00

0.00

19

Modernizare si reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 28 - SF (DALI)

81.00

81.00

Grădinița 43 Step by Step

10.00

10.00

0.00

20

RK instalații electrice Grădinița Step by Step

10.00

10.00

UNITATI DE INVATAMANT - centrale termice cheltuieli proiectare

86.00

86.00

0.00

Scoala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu

19.00

19.00

0.00

1

Centrala termica Scoala Gimnaziala "Constantin Gh. Marinescu

19.00

19.00

Colegiul National "Al.I.Cuza"

4.00

4.00

0.00

2

Centrala termica Colegiul National "Al.I.Cuza"

4.00

4.00

Grădinița cu program prelungit Nr. 7

14.00

14.00

0.00

3

Documentație aviz ISU Grădinița cu program prelungir Nr. 45

14.00

14.00

Colegiul National Al. I. Cuza

11.00

11.00

0.00

4

Colegiul Național Al. I. Cuza - Documentație aviz ISU

11.00

11.00

Școala Gimnazială ,,Constantin Ghe. Marinescu,,

8.00

8.00

0.00

5

Școala Gimnazială ,,Constantin Ghe. Marinescu -Documnetație aviz ISU

8.00

8.00

Liceul Teoretic Sf Maria

10.00

10.00

0.00

6

Centrala termica Liceul Teoretic Sf. Maria

10.00

10.00

Gradinita cu PP Prichindel

10.00

10.00

0.00

7

Grădinița cu program prelungit Prichinde-Documnetație aviz ISU

10.00

10.00

Liceul Dunarea

10.00

10.00

0.00

8

Amenajare spatiu

10.00

10.00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

556.00

556.00

0.00

MUNICIPIUL GALATI

553.00

553.00

0.00

1

R.K. Instalatie electrica Gradinita cu program Prelungit nr.52 ,,Camil Ressu'' (din 2016)

2.00

2.00

2

RK centrală termică Colegiul ,,Elena Doamna,,

547.00

547.00

3

RK instalaței electrică Școala Gimnazială Nr. 17

1.00

1.00

4

RK instalație electrică Școala Gimnazială Nr. 13

1.00

1.00

5

RK instalație electrică Școala Gimnazială Nr. 20

1.00

1.00

6

RK instalație electrică Liceul cu Program Sportiv

1.00

1.00

Gradinita Sf Stelian

3.00

3.00

0.00

1

Licente

3.00

3.00

CAP. 66.02.71 - Sanatate

229.00

249.00

20.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

4.00

4.00

0.00

Serviciul de Asistență Medicală

4.00

4.00

0.00

1

EKG portabil

buc

1

4.00

4.00

III

CONSOLIDARI

5.00

5.00

0.00

MUNICIPIUL GALATI

5.00

5.00

0.00

1

Consolidare Pavilion 1 si 2 al Spitalului de Psihiatrie

1.00

1.00

2

Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie

4.00

4.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

220.00

240.00

20.00

1

Reabilitare Maternitatea Buna Vestire- Etapa I-Experize tehnice, Etapa II- DALI

162.00

162.00

2

Construire rezervor apă, capacitate 100 m.c.

Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Buna Vestire

25.00

25.00

3

Transformare Maternitate ,,Buna Vestire,, în clinică

0.00

0.00

4

Modernizare Centrul de Permanență Cartier Mazepa

18.00

18.00

5

Reabilitare termică Maternitate ,,Buna Vestire,,

5.00

5.00

6

Alimentare cu energie electrică Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire”

10.00

30.00

20.00

CAP. 67.02.71 - Cultura, recreere si religie

1,974.00

2,019.00

45.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

814.00

859.00

45.00

MUNICIPIUL GALATI

814.00

859.00

45.00

1

Patinoarul Artificial "Dunarea"

185.00

185.00

0.00

Cazane

buc.

2

125.00

125.00

Compresor frigorific

buc

2

60.00

60.00

2

Sistem de irigații

buc

1

46.00

46.00

3

Aparate de aer condiționat Artena de box

buc

2

10.00

10.00

4

Tractor 120 CP

buc

1

50.00

50.00

5

Utilaj complex scos cioate

buc

1

130.00

130.00

6

Sistem de irigații ceas Micro 19

buc

1

105.00

105.00

7

Sistem de irigații Str Brăilei (Inel Rocadă- Tribunal)

150.00

150.00

8

Sistem de irigații Ada Marinescu

0.00

0.00

9

Sistem filtrare și curățare parc Viva

97.00

97.00

10

Sisteme de supraveghere video in Gradina Publica

41.00

41.00

11

Mese de șah

0.00

45.00

45.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1,160.00

1,160.00

0.00

1

Documentații pentru accesare finanțare europeană

10.00

10.00

2

Modernizare si extindere Patinoar

80.00

80.00

3

Amenajare Parc Anghel Saligny/strada Basarabiei

1.00

1.00

4

Actualizare registrul spatiilor verzi

3.00

3.00

6

Amenajare Inelul de Rocada

85.00

85.00

7

Expertiza tehnica dig (baraj) lac Vanatori

3.00

3.00

8

Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor-Galati VELOCity

36.00

36.00

9

Modernizare Parc Strada Domnească, aferent Viața Liberă

75.00

75.00

10

Cavoul roman - cercetare arheologică

205.00

205.00

11

Poarta de han turceasca - cercetare arheologică

148.00

148.00

12

Cavoul roman (DALI)

2.00

2.00

13

Poarta de han turceasca (DALI)

30.00

30.00

14

Amplasare sculptură metalică (statuie) omagiul lui C.Brancuși

48.00

48.00

15

Reabilitare/modernizare locuri de joaca

35.00

35.00

16

Modernizare Monumentul ostașilor români din războiul de independență și zonei adiacente acestuia

10.00

10.00

17

Documentație autorizație ISU Baia Comunală

45.00

45.00

18

Modernizare Faleza Dunării- actualizare DALI

5.00

5.00

19

Suprafață de joc Patinoarul artificial

10.00

10.00

20

Modernizare pista atletism Stadionul Dunarea

47.00

47.00

21

Expertiza tehnica Baza Siderurgistul

60.00

60.00

22

Expertiza tehnica Plaja Dunarea

50.00

50.00

23

Modernizare Plaja Dunărea - SF

150.00

150.00

24

Terase/ foișor pentru petrecerea timpului liber

22.00

22.00

CAP. 68.02.71 - Asigurari si asistenta sociala

508.00

529.00

21.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

182.00

182.00

0.00

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

69.00

69.00

0.00

1

Instalație de climatizare Cantina de Ajutor Social

buc

1

57.00

57.00

2

Masină de curațat cartofi

buc.

1

12.00

12.00

Caminul pentru persoane varstnice Stefan cel Mare

30.00

30.00

0.00

1

Uscator de rufe profesional (buget local)

buc

1

30.00

30.00

Directia de Asistenta Sociala

38.00

38.00

0.00

1

Calculatoare

buc

38.00

38.00

CAMINUL SF. SPIRIDON

45.00

45.00

0.00

1

Masina de gatit profesionala

buc

1

45.00

45.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

319.00

340.00

21.00

MUNICIPIUL GALATI

283.00

304.00

21.00

1

Documentații pentru accesare finanțare europeană

10.00

10.00

2

Construire magazie Cantina de Ajutor Social, strada Salistei nr.8

12.00

22.00

10.00

3

Camin de batrani Stefan cel Mare, strada Traian nr.203 corp C6

100.00

111.00

11.00

4

Centrul de zi și recreere pentru Persoane Varstnice strada Traian nr.203 - corp C1, C2, C4

100.00

100.00

5

Centru integrat pentru copii aflati in situatii de risc

Str. Ariesului nr. 6

50.00

50.00

6

Centrul Multifuncțional pentru profesii creative

0.00

0.00

7

Modernizare Cantina de ajutor social Dogariei 26 A

1.00

1.00

8

Amenajare creșă

10.00

10.00

C.F.Crese

36.00

36.00

0.00

1

Instalație de detecție și semnalizare incendiu

Cresa nr. 36

0.00

0.00

2

Instalație de stingere a incendiilor Creșa Nr. 36

0.00

0.00

3

Instalație de detecție și semnalizare incendiu

Cresa nr. 1

0.00

0.00

4

Instalație de stingere a incendiilor Creșa Nr. 1

0.00

0.00

5

Proiect de instalatii de detectie si semnalistica incendiu + verificare tehnica MLPAT Cresa nr. 36

5.00

5.00

6

Proiect de instalatii de stingere cu hidranti + verificare tehnica MLPAT Cresa nr. 36

5.00

5.00

7

Proiect de instalatii de detectie si semnalistica incendiu + verificare tehnica MLPAT Cresa nr. 1

5.00

5.00

8

Proiect de instalatii de stingere cu hidranti + verificare tehnica MLPAT Cresa nr. 1

5.00

5.00

9

Piese desenate arhitectura, instalatii electrice si termice Cresa nr. 36

5.00

5.00

10

DALI Cresa nr. 36

3.00

3.00

11

Piese desenate arhitectura, instalatii electrice si termice Cresa nr. 1

5.00

5.00

12

DALI Cresa nr. 1

3.00

3.00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

7.00

7.00

0.00

Directia de Asistenta Sociala

7.00

7.00

0.00

1

Licente

7.00

7.00

CAP. 70.02.71 - Locuinte, servicii si dezvoltare

5,953.00

6,838.00

885.00

publica

I

Achizitie imobil

5.00

5.00

0.00

1

Achizitie imobil Str. Domneasca nr. 24

5.00

5.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

1,073.00

1,610.00

537.00

MUNICIPIUL GALATI

1,073.00

1,610.00

537.00

1

Centrale termice imobil strada Traian nr.203

buc.

4

2.00

2.00

2

Centrale termice la imobile PMG

0.00

531.00

531.00

3

Toalete publice modulare

710.00

710.00

4

Echipamente ceasuri publice

107.00

107.00

5

Panouri afișaj

60.00

60.00

6

Camere supraveghere video

0.00

0.00

7

Drapel

4.00

4.00

8

Autoutilitare

buc.

2

165.00

165.00

9

Centrale termice imobil PMG (Regiment 11 Siret)

25.00

25.00

10

Centrală termică Cimitir Eternitatea

0.00

6.00

6.00

III

CONSOLIDARI

260.00

261.00

1.00

Consolidari imobile - locuinte

260.00

261.00

1.00

1

Demolări imobile

200.00

200.00

2

Consolidări imobile

0.00

0.00

3

Consolidare versant, Strada Al. I. Cuza 72

60.00

60.00

4

Consolidare versant aferent, Cuza, 46

0.00

1.00

1.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

3,930.00

4,276.00

346.00

1

Consolidari imobile (SF/DALI)

10.00

10.00

2

Demolari imobile

0.00

0.00

3

Expertize tehnice imobile

250.00

590.00

340.00

4

Documentații pentru accesare finanțare europeană

10.00

10.00

5

Documentatii cadastrale

1,900.00

1,900.00

6

Consolidare Faleza - punere in siguranta

5.00

5.00

7

P.U.Z. Tiglina II

6.00

6.00

8

P.U.Z. UTR 37,39,40,41

174.00

174.00

9

P.U.Z. Filesti

33.00

33.00

10

P.U.Z. Constantin Levaditti, Nr. 18

53.00

53.00

11

Avizari P.U.Z.-uri in derulare

6.00

6.00

12

P.U.Z introducere in intravilan T130, T131 P458, 465, T133 P 471/1 (2017)

117.00

117.00

13

PUZ Regenerare urbană ANL, Brateș , Rizer, Calea Prutului și similare

0.00

0.00

14

Serviciu online privind emiterea CU, prelungire CU, prelungire AC și similare

20.00

20.00

15

Documentații urbanism zone propuse pentru restructurare/regenerare urbană - inclusiv ,,proiect fanion,,

139.00

139.00

16

Actiuni urbane inovatoare si proiecte similare

0.00

0.00

17

Reabilitare conducte de apa bruta Firul 4, Priza Dunarii (din 2016)

73.70

76.70

3.00

18

Modernizarea sistemului de iluminat public al municipiului Galati

78.00

78.00

19

Cresterea performantelor energetice la blocurile de locuinte,ptr.bl.X5,b-dul Galati nr.11,bl.X6,b-dul Galati nr.13,bl.A5,sc.6,7,str.Brailei nr.205, (actualizare documentatie)

34.00

34.00

20

Cresterea performantelor energetice la blocurile de locuinte,ptr.bl.D,str.Milcov nr.25,bl.GS1,str.Regiment 11 Siret nr.47, bl.PR3A,b-dul Galati nr.5,bl.M,str.Albatrosului, (actualizare documentatie)

66.00

66.00

21

Consolidare imobil strada Eroilor nr.34

10.00

10.00

22

Regenerare urbana Uzina de Apa-,,Spatiu tematic, multifunctional de recreere, sport si educatie activa''

57.30

57.30

23

Reabilitare conducta alimentare cu apa Dn 800-

Barbosi-Micro 19

56.00

56.00

24

Amenajare Piațetă aferentă Policlinica cu Plată Galați

50.00

50.00

25

Sisteme de incalzire imobile PMG

25.00

25.00

26

Cresterea performantelor energetice la blocurile de locuinte, pentru bloc CD1, scara 1 și 2, Str. Alexandru Davila, Nr.5, bloc CD2, scara 1 și scara 2, Str. Alexandru Davila, Nr. 3, bloc CD3, scara 1 și scara 2, Str. Alexandru Davila, Nr. 2, bloc CD4, scara 1 și scara 2, Str. Alexandru Davila, Nr. 7

96.00

96.00

27

Cresterea performantelor energetice la blocurile de locuinte, pentru bloc E7, Str. Regimentul 11 Siret, Nr. 27, pentru bloc E8, Str. Regimentul 11 Siret, Nr. 35, pentru bloc C21, Str. Regimentul 11 Siret, Nr. 29, pentru bloc C22, Str. Regimentul 11 Siret, Nr. 31, Țiglina I

96.00

96.00

28

Reabilitare imobil Strada Domnească, Nr. 24

200.00

200.00

29

Rampa acces persoane cu dezabilitati între Bdul Marea Unire și Faleza inferioara a Dunarii

0.00

0.00

30

Expertiză tehnică versant Str. Al. I Cuza, 72

6.00

6.00

31

Cresterea performantelor energetice la blocuri in municipiul Galati

0.00

0.00

32

Cresterea perform. energ. pentru Bloc G2, G3 Tiglina II

42.00

42.00

33

Cresterea perf. energ. Bloc C6C IC Frimu, CL3 -Str. Armata Poporului

42.00

42.00

34

Cresterea perform. energ. pentru Bloc PR6, C4

Micro 21

42.00

42.00

35

Consolidare / reabilitare imobil Strada Gării Nr. 28

0.00

0.00

36

LTE Cartier Siret - Gospodărie de apă și rețele de distribuție

10.00

10.00

37

Reabilitare/amenajare corp extindere Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu pentru biblioteca ,,Paul Păltânea,,

0.00

0.00

38

Consolidare versant Str. Al. I Cuza, 72

36.00

36.00

39

Modernizare iluminat public în municipiul Galați -Cartier Țiglina I, II

10.00

10.00

40

Modernizare iluminat public în municipiul Galați -Cartier Mazepa

10.00

10.00

41

Creșterea performanței energetice bloc D, strada Domnească, Bl. SD9C

48.00

48.00

42

Modernizare imobil Str. Crizantemelor, Nr. 6

3.00

3.00

43

Refacere si reparatii acoperis Camin nr. 2 -

Cladire internat B2, Str. Traian nr. 203

36.00

36.00

44

P.U.D- uri

50.00

50.00

45

Extindere Cimitir Sf. Lazăr

10.00

10.00

46

Reabilitare si modernizare bloc Pexco

20.00

20.00

47

Amenajare birouri evidența populației

0.00

1.00

1.00

48

Masterplan privind rețeaua de spații publice din Municpiul Galați

0.00

1.00

1.00

49

Reabilitare corp D, Strada Traian, Nr.254

0.00

1.00

1.00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

685.00

686.00

1.00

1

Participare la capitalul social -Piata

685.00

686.00

1.00

CAP. 74.02.05 - Salubritate

2,535.00

2,535.00

0.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

1,944.00

1,944.00

0.00

1

Autoutilitara frigorifica 109CP EU5 -T.E.

buc.

1

215.00

215.00

2

Autoutilitara 3,5 tone-T.E.

buc.

1

101.30

101.30

3

Baza de ecarisaj -T.E.

buc.

1

850.00

850.00

4

Statie (instalatie) de sortare materiale reciclabile din deseuri municipale in incinta depozitului ecologic de deseuri nepericuloase Tirighina

0.00

0.00

5

Autoutilitara 3,5 tone - TE

buc.

1

102.00

102.00

6

Tractor agricol cu auxiliare - FA

buc.

1

224.00

224.00

7

Sararita cu motor auxiliar capacitate 6 mc FA

buc.

1

135.00

135.00

8

Autoutilitara Pick - up, cabina 2 locuri TE

buc.

1

190.00

190.00

9

Autoutilitara, cabina 5 locuri TE

buc.

1

126.70

126.70

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

270.00

270.00

0.00

1

Documentatii pentru accesare finantare europeana

10.00

10.00

2

Construire guri de scurgere

62.00

62.00

3

Servicii de elaborare studiu si asistenta tehnica pentru realizarea Planului de calitate a aerului in municipiul Galati

16.00

16.00

4

Servicii de consultanta in vederea valorificarii unor fractii a deseurilor colectate de pe raza municipiului Galati

38.00

38.00

5

Sistematizare teren strada Lunca Siretului nr.1K

90.00

90.00

6

Servicii pentru realizarea cartarii zgomotului , revizuirea hartilor strategice de zgomot si a rapoartelor de date specifice

24.00

24.00

7

Folosirea biogazului din depozitul conform Tirighina in statia de epurare ape uzate

20.00

20.00

8

Amenajare si modernizare puncte de colectare deseuri

10.00

10.00

9

Inchidere celula 1 si deschidere celula 2 groapa de gunoi Tirighina

0.00

0.00

10

Centru de prelucrare și sortare a deșeurilor inerte

0.00

0.00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

321.00

321.00

0.00

1

R.K.-retea canalizare bl.I1,I2, Complex

Studentesc, strada Domneasca

321.00

321.00

II

CAP. 81.02.71 - Combustibili si energie

4,335.00

6,860.00

2,525.00

DOTARI INDEPENDENTE

650.00

650.00

0.00

1

Cazane centrale termice blocuri S9 si CF4 ANL

buc

2

100.00

100.00

2

Cazane pentru PT Cristal, PT Policlinică, PT CFR1, PT Plomba

546.00

546.00

3

Centrale termice in PT uri (achizitie + montaj)

4.00

4.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

185.00

185.00

0.00

1

Transformare PT Cristal în centrală termică

50.00

50.00

2

Centrală termică imobil Strada Mihai Bravu, Nr. 48

0.00

0.00

3

Centrală termică imobil Strada Eroilor, Nr. 34

0.00

0.00

4

Expertiza tehnica cazane Baza Siderurgistul

65.00

65.00

5

Expertize tehnice puncte termice

70.00

70.00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

3,500.00

6,025.00

2,525.00

1

Participare la capitalul social -Calorgal

3,500.00

6,025.00

2,525.00

CAP. 84.02.71 - Transporturi

3,980.80

4,196.80

216.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

1,646.80

1,646.80

0.00

1

Achiziții și montaj adăposturi stații autobuz și tramvai

buc.

20

1,228.80

1,228.80

2

Autobuze

buc.

10

9.00

9.00

3

Tractoare agricole -F.A.

buc.

2

334.00

334.00

4

Tramvaie

10.00

10.00

5

Sistem rovinietă intrare în Galați

10.00

10.00

6

Parcometre cu sistem autotaxare

2.00

2.00

7

Dispozitiv de diagnoza STS texa

buc.

1

18.00

18.00

8

Dispozitiv de descarcare

buc.

1

27.00

27.00

9

Notebook

buc.

1

7.00

7.00

10

Troleibuze

1.00

1.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1,681.00

1,887.00

206.00

1

Documentații pentru accesare finanțare europeană

0.00

0.00

2

Restructurare urbana -studiu trafic

108.00

108.00

3

Modernizare strada Al.I.Cuza

46.00

46.00

4

Resistematizare rigole Strada Macului

5.00

5.00

5

Expertiză tehnică Viaduct Sidex

0.00

0.00

6

Expertiză tehnică pod Filești

15.00

15.00

7

Amenajare Str. Brăilei între Str. Roșiori și Porcoava de Aur

88.00

88.00

8

Modernizare str. Domnească între Str. Brăilei și Str. Gamulea (Avantului)

40.00

40.00

9

Expertiză tehnică scară Faleză

42.00

42.00

10

Modernizare depou tramvaie, Strada Combinatului

20.00

20.00

11

Modernizare Drum Centura - actualizare

354.00

354.00

12

Amenajare terminal transport strada Ionel Fernic aferent bloc A1-B1

5.00

5.00

13

Modernizare Strada Traian Vuia, Str. Henry Coandă, Bdul George Coșbuc

130.00

130.00

14

Reabilitare Pasaj Dunărea

50.00

50.00

15

Amenajare parcare , strada Eroilor, Nr. 1

3.00

3.00

16

Parcare etajată Strada Romană

0.00

0.00

17

Modernizare drum centură varianta ocolitoare -deviere utilități

10.00

10.00

18

Relocare autobază Strada Macului

1.00

1.00

19

Modernizare strada Libertatii

10.00

10.00

20

Refacere sistem rutier interior Cartier Mazepa I

66.00

66.00

21

Refacere sistem rutier Strada Brăilei

20.00

95.00

75.00

22

Refacere sistem rutier și regenerare urbană

Cartier Micro 19, 20, 21

135.00

135.00

23

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Micro 38, 39A,B,C

170.00

170.00

24

Refacere sistem rutier și regenerare urbană zona Siderurgiștilor, Gheorghe Doja, Bdul G. Coșbuc, Aurel Vlaicu

105.00

105.00

25

Intrare în legalitate linii de tramvai Strada Basarabiei între Str Traian și Bdul George Coșbuc

7.00

7.00

26

Modernizare alee pietonală zona cuprinsă între Str. Navelor și parc Elice

70.00

70.00

27

Resistematizare rutieră la intersecția Bdul Marii Uniri cu prelungirea Bdul G. Coșbuc prin realizarea unui sens giratoriu și a unui punct de belvedere

10.00

10.00

28

Consolidare scara Faleza Dunării - DALI

10.00

10.00

29

Consolidare si modernizare pod Calea Smardan (DJ251 Filesti)

10.00

10.00

30

Sistem de sonorizare strazi

151.00

151.00

31

Rețea de alimentare fir troleibuze Str. Domnească

0

5.00

5.00

32

Stații de reîncărcare autovehicule electrice

0

120.00

120.00

33

Actualizarea, revizuirea, completarea și implementarea Planului de mobilitate durabilă pentru municipiul Galați

0

1.00

1.00

34

Introducere canalizare Aleea Smardan

5.00

5.00

III

CONSOLIDARI

650.00

650.00

0.00

1

Remediere accident tehnic Strada Rizzer

150.00

150.00

2

Remediere accident tehnic conducta Dn 600mm Drumul de Centura

500.00

500.00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

3.00

13.00

10.00

1

Program software kibes 32

buc

1

3.00

3.00

2

RK Pasaj Dunărea

0.00

10.00

10.00

Presedinte de sedinta

ANEXA V la HCL nr ...

LISTA pozitiei "Dotari si plati proiecte pe anul 2018" - CREDIT INTERN

mii lei

Nr. Crt

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M

Cantit

ate

Buget initial 2018

Buget rectificat 2018

Influenta

TOTAL C

16,298.00

16,298.00

0.00

CAP. 65.07.71 - Invatamant

12,854.00

12,854.00

0.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

12,854.00

12,854.00

0.00

1

Centrale termice unitati de invatamant

12,854.00

12,854.00

CAP. 81.07.71 - Energie termica

3,400.00

3,400.00

0.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

3,400.00

3,400.00

0.00

1

Achizitie si montaj instalatii de producere a energiei termice in Municipiul Galati

3,400.00

3,400.00

CAP. 84.07.71 - Transporturi

44.00

44.00

0.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

44.00

44.00

0.00

1

Autobuze

44.00

44.00