Hotărârea nr. 653/2018

Modificarea si completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati, incheiat cu Societatea Transurb S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 653

din 06.12.2018

privind modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare

a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb SA

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 686/16.11.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Extraordinară în data de 06.12.2018;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 93588/20.11.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 9 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 actualizat, emis de Ministerul Internelor și Reformei Administrative;

Având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (1) lit. b), lit. c), lit. i) și lit. n), art. 18 și art. 43 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, actualizată;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune, în Municipiul Galați, încheiat cu Societatea Transurb SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 653/06.12.2018

ACT ADIȚIONAL

NR. 15 /________2018

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII

SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 49.304/03.05.2016

Nr. __________ / __________

Municipiul Galati, persoana juridica, cu sediul in Galați, str. Domnească nr.54, având cod fiscal nr. 3814810 cont nr RO62TREZ30621300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin ___________, având functia de

Primar in calitate de delegatar, pe de o parte, denumit in continuare Autoritatea Contractanta;

si

Operatorul de transport Societatea Transurb SA, cu sediul in Galați, str. Basarabiei nr. 4, inregistrat sub nr. J17 / 684 / 1998 la Registrul comertului Galați, avand contul RO50RNCB0141032879600001, deschis la BCR codul unic de inregistrare RO 10890801, reprezentat legal prin ________, avand functia de Director General, in

calitate de delegant, denumit in continuare Operatorul, pe de alta parte,

Articolul 1

Se modifică Capitolul 5. Durata Contractului, care va avea următoarea formă:

“CAPITOLUL 5. DURATA CONTRACTULUI

 • 5.1 Durata Contractului este de 6 ani (72 luni).

 • 5.2 Contractul poate fi prelungit prin act aditional, in conditiile legii.

 • 5.3 De asemenea, Contractul poate fi prelungit, prin act aditional, in circumstantele exceptionale prevazute de art. 5 (5) din Regulamentul CE nr. 1370/2007.“

Articolul 2

Se completează Capitolul 6. Redevența, care va avea următoarea formă:

“CAPITOLUL 6. REDEVENTA

6.1 In schimbul dreptului si obligatiei de exploatare a bunurilor concesionate, prevazute in Anexa 4.1, Operatorul se obliga sa plateasca redeventa Autoritatii Contractante, calculata anual ca 5,51 % din totalul valorii ramase a bunurilor concesionate, conform Anexei 4.1.

6.2 Operatorul va achita trimestrial Autoritatii Contractante valoarea redeventei anuale datorate, impartita in transe egale, cel tarziu pana la data de 15 a ultimei luni a trimestrului pentru care redeventa este datorata, pentru trimestrul 4 data limită fiind 15.noiembrie.

 • 6.3 Pentru nerespectarea termenului de plata a redeventei, Operatorul datoreaza Autoritatii Contractante penalitati de intarziere, calculate prin aplicarea procentului stabilit conform Codului de procedură fiscală.

 • 6.4 Valoarea redevenței plătite efectiv este luată în considerare drept cheltuială eligibilă.

 • 6.5 Nivelul redevenței va fi actualizat anual, pe toată durata de derulare contractului. Pentru diferența dintre valoarea redevenței care ar fi trebuit plătită și valoarea redevenței efectiv plătită, operatorul nu beneficiază de fonduri din partea autorității contractante.

Tabel cu valori estimate a diferentei intre valoarea redeventei care ar fi trebuit platita si cea efectiv platita:

An

2018

2019

2020

2021

2022

Valoare mijloace fixe in adm

55216914

55216914

55216914

55216914

55216914

Amortizare anuala

338032

351151

314268

196767

90026

Redeventa platita

117204

94338

74990

57673

46832

Redeventa de plata cf contract

117204

94338

74990

57673

46832

Diferenta

117204

258813

239278

139093

43194

Articolul 3

Se modifică și se completează Capitolul 9. Compensația, care va avea următoarea formă:

“CAPITOLUL 9. COMPENSATIA

9.1. Autoritatea Contractanta va plati Operatorului Compensatia pentru efectuarea Obligatiilor de serviciu public, dupa următoarea formulă:

Compensatia pentru efectuarea Obligatiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare + Profit rezonabil + Amortizarea investitiilor achiziționate după data de 09.08.2017 destinate transportului de călători în regim regulat - Venituri ale Operatorului asociate Obligatiei de serviciu public.

C = CE + Pr + AI - V

C - reprezinta Compensatia

CE - reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public, calculate dupa urmatoarea formula:

(P x Km), unde

P reprezinta pretul in lei stabilit per km pentru fiecare categorie de mijloc de transport;

P este calculat cu includerea amortizarii investitiilor destinate transportului de călători în regim regulat si a cheltuielilor financiare aferente.

P tramvaie = 8,90 lei/ km,

P troleibuze = 5,80 lei/ km,

P autobuze = 7,20 lei/ km, începând cu data de 01.12.2018

Km reprezinta numărul de km efectivi realizati de Operator in luna pentru care se acorda Compensatia, pe traseele stabilite in Programul de Transport atribuit Operatorului , pentru fiecare categorie de mijloc de transport;

Astfel

CE = (P tramvai x Km tramvaie) +(P troleibuze x Km troleibuze)+(P autobuze x Km autobuze)

Pr - reprezinta profitul rezonabil al Operatorului, reprezentand o rata de rentabilitate a capitalului normala pentru sectorul de activitate de transport public si care tine seama de nivelul de risc al Serviciului de transport public local suportat de Operator. Nivelul profitului rezonabil va fi evaluat si stabilit anual de catre Autoritatea Contractanta, pana la data de 30 ianuarie a fiecarui an, pe baza balantei la 31 decembrie a anului precedent si va fi aplicat la total cheltuieli eligibile CE. Rata profitului stabilita de parti pe întreaga durată a contractului, care nu va depăși rata Swap pentru România stabilită de Comisia Europeană(4,07%), plus un procent de 1%, este de 3% pentru anul 2019 .

AI - reprezinta valoarea lunara a amortizarii investitiilor achiziționate după data de 09.08.2017 destinate transportului de călători în regim regulat.

V - reprezinta totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv:

 • - venituri din activitatea de vânzare aTitlurilor de călătorie la care Operatorul este îndreptățit;

 • - venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători;

- orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public de călători.

Diferentele de tarif stabilite de catre Autoritatea Contractanta sunt cuprinse in compensatie.

Operatorul va fi obligat să ia toate măsurile pentru eficientizarea activității inclusiv respectarea Măsurilor prevăzute în Anexa 18, pentru încadrarea în limitele prevăzute în Programul de transport - Anexa 2 - și costurile pe kilometru pentru fiecare mod de transport și chiar scăderea costurilor.”

Articolul 4

Se modifică anexele 8.1, 8.2 si anexa 17 asa cum este prezentat in Anexa prezentului Act Aditional.

Articolul 5

Se modifică Programul de transport începând cu data de 17.12.2018, așa cum este prezentat în Anexa prezentului Act adițional.Programul de transport astfel modificat reprezinta si Programul de transport pentru anul 2019.

Articolul 6

Toate celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 rămân neschimbate.

Municipiul Galați                                      Operator

Președinte de ședință,

Anexa la Actul Adițional nr. 15/________

Anexa 2 — Program de Transport al Operatorului

Anexa 2.1 Programul de transport al Operatorului

Programul anual de transport al Operatorului S.C. Transurb S.A.

Program de Transport in functie de gradele de mobilitate se prezinta astfel:

1. Program normal: de la data de 01 ianuarie - 31 decembrie cu excepția vacanței de vară

2 Program redus: pe perioada vacanței de vară și de sărbatorile legale

 • 3. Program de noapte : nu există

 • 4. Curse suplimentare asigurate conform diagramei : nu există

 • 5. Program la evenimente speciale: in vederea suplimentarii mijloacelor de transport pentru evenimente administrative si socio culturale se va face notificare scrisa catre

 • 5. C. Transurb S.A. de catre U.A.T. cu cel putin 2 zile inainte (ex.: 31dec - 1 ianuarie, Noaptea de Inviere, Ziua Marinei, Serbarile Galatiului etc.).

 • 6. Traseele 32 și 33 vor circula la comanda autorității.

  Linia

  Km. efectiv Planificați

  Tramvai

  1.184.850,60

  Troleibuz

  862.491,30

  Autobuz

  6.789.005,86

  Total Km planificați

  8.836.347,76

Anexa 2.1.1. Program de transport al operatorului pentru rețeaua de tramvaie

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a tramvaielor de LUNI pana VINERI - PROGRAM NORMAL

TRS.

ITINERAR

NR.

STATII

LUNGIME

traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE

IN

CURSA

DURATA

cursa

[min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

7

MICRO 19

28

17,6

05:17

22:27

74

2

37

4

19

4

19

4

19

2

37

2

37

PTA. CENTRALA

05:19

22:28

MICRO 19

39

MICRO 19

39

18

05:00

22:27

74

6

12

9

8

8

9

9

8

6

12

4

19

CIM. ISRAELIT

04:59

22:26

MICRO 19

44

COMAT

22

13,9

05:25

21:56

62

2

31

2

31

2

31

2

31

2

31

1

62

PTA CENTRALA

05:25

22:27

COMAT

Traseul 41 desființat

TOTAL CAPACITATI:

10

15

14

15

10

7

DIAGRAMA DE CIRCULATIE a tramvaielor de in zile de Sambata- Duminica si Sarbatori Legale - PROGRAM NORMAL

TRASEUL

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME

traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE

IN

CURSA

DURATA

cursa

[min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:30

20:30 - 22:30

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Frecv.

Nr. capacitati

Fr ec v.

Nr. capacitat i

Fr ec v.

7

MICRO 19

28

17,6

05:17

22:27

74

2

37

4

19

4

19

4

19

2

3

7

2

37

PIATA CENTRALA

05:19

22:28

MICRO 19

39

MICRO 19

39

18

05:00

22:27

74

4

19

6

12

6

12

6

12

6

1

2

4

19

CIMITIR ISRAELIT

05:00

22:26

MICRO 19

44

COMAT

22

13,9

06:58

21:56

62

2

31

2

31

2

31

2

31

1

6

2

1

62

PIATA CENTRALA

06:58

22:27

COMAT

Traseul 41 desființat

TOTAL CAPACITATI:

8

12

12

12

9

7

Anexa 2.1.2. Program de transport al operatorului pentru rețeaua de troleibuze

DIAGRAM

[A DE CI]

RCULATIE a tro

leibuzelor de LUNI până VINETI program NOR

MAL

ITINERAR

PRIMA PLECARE

IN

CURSA

ULTIMA PLECARE

IN

CURSA

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

102

29

16,8

80

8

10

16

5

14

6

14

6

6

13

6

13

PARC C.F.R.

05:06

22:22

MICRO 19

104

TIGLINA III

29

14,1

05:12

22:12

72

4

18

4

18

4

4

18

4

18

4

18

PARC C.F.R.

05:12

22:12

TIGLINA III

TOTAL CAPACITATI TROLEIBUZE:

12

20

18

18

10

10

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a troleibuzelor SAMBATA-DUMINICA si in SARBATORILE RELIGIOASE

PROGRAM NORMAL

TRS.

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME

traseu [km]

PRIMA PLECARE IN CURSA

ULTIMA PLECARE

IN

CURSA

DURATA

cursa

[min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

102

MICRO 19

29

16,8

05:06

22:33

80

8

10

8

10

8

10

8

10

6

13

6

13

PARC C.F.R.

05:06

22:33

MICRO 19

104

TIGLINA III

29

14,1

05:18

22:06

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

PARC

05:18

22:06

C.F.R.

TIGLINA III

TOTAL CAPACITATI TROLEIBUZE:

10

10

10

10

8

8

Anexa 2.1.3. Program de transport al operatorului pentru rețeaua de autobuze

DIAGRAMA DE CIRCULATIE a autobuzelor de LUNI pana VINERI - PROGRAM NORMAL

TRS.

ITINERAR

NR.

STATII

LUNGIME

traseu [km]

PRIMA PLECARE

IN

CURSA

ULTIMA PLECARE

IN

CURSA

DURATA

cursa

[min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

11

MICRO 13

36

16,6

05:06

22:26

80

8

10

10

8

8

10

8

10

6

13

4

20

PTA. CENTRALA

05:06

22:26

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22,3

05:03

22:31

96

6

16

6

16

6

16

6

16

4

24

4

24

B. TRAIAN

05:03

22:31

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19,1

05:00

22:20

80

2

40

4

20

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16,9

05:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

05:00

22:30

MICRO 13

25

TASTROM 2

18

12,6

05:30

20:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

CARREFOUR

06:00

20:00

TASTROM 2

26

MICRO 13

23

14,2

05:00

22:30

70

4

18

6

12

4

18

4

18

2

35

2

35

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 13

36

COMAT

23

14,5

05:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

05:16

23:20

COMAT

9

TIGLINA III

27

13,1

05:00

22:24

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:00

23:20

TIGLINA III

19

C. ȘIRETUL

30

14,4

05:15

22:15

60

2

30

4

15

2

30

4

15

2

30

2

30

G. PUBLICA

05:15

22:15

C. ȘIRETUL

20

C. ȘIRETUL

20

11,3

05:05

22:35

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

05:05

23:20

C. ȘIRETUL

10

D. CANTEMIR

39

25,6

05:00

22:36

96

4

24

4

24

4

24

4

24

2

48

2

48

DAMEN

05:00

22:36

D. CANTEMIR

17

D. CANTEMIR

48

27,6

05:22

22:02

100

2

50

4

25

2

50

4

25

2

50

2

50

METRO

05:22

22:02

D. CANTEMIR

27

D. CANTEMIR

44

26,8

05:14

22:12

96

4

24

4

24

4

24

4

24

2

48

2

48

B. TRAIAN

05:14

22:12

D. CANTEMIR

28

MICRO 19

43

21,63

05:00

22:33

100

8

13

8

13

8

13

8

13

8

13

6

17

B. TRAIAN

05:00

22:33

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20,6

04:56

22:16

80

2

40

4

20

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

04:56

23:20

MICRO 19

31

MICRO 19

10

6,3

05:00

22:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BARBOSI

05:20

22:45

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

05:03

22:23

80

6

13

8

10

6

13

6

13

6

13

6

13

G. PUBLICA

05:03

22:23

MICRO 19

12

PTA. CENTRALA

27

16,9

05:17

22:12

70

2

35

2

35

2

35

2

35

1

70

1

70

METRO

05:17

23:15

PTA. CENTRALA

13

PTA. CENTRALA

16

14,4

06:00

20:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

IAS BADALAN

06:30

20:30

PTA. CENTRALA

15

PTA. CENTRALA

15

9,2

05:20

21:10

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

GARA C.F.R.

05:45

21:35

PTA. CENTRALA

16

PTA. CENTRALA

21

11,3

06:20

19:50

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

TRECERE BAC

06:50

20:20

PTA. CENTRALA

35

PTA. CENTRALA

27

11,1

05:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

1

60

METRO

05:15

23:15

PTA. CENTRALA

23

CARREFOUR

34

17,1

05:18

22:38

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

AUCHAN

05:18

22:38

CARREFOUR

30

MICRO 19

8

6,7

06:30

18:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BORCAN

07:00

19:00

MICRO 19

24

CARREFOUR

43

22,4

05:12

22:24

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

DAMEN

05:12

22:24

CARREFOUR

Traseul 14 desființat

TOTAL CAPACITATIAUTOBUZE:

72

88

81

76

60

54

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE a autobuzelor SAMBATA-DUMINICA si in SĂRBĂTORILE RELIGIOASE

PROGRAM NORMAL

TRS.

ITINERAR

NR. STATII

LUNGIME

traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE

IN

CURSA

DURATA

cursa

[min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

11

MICRO 13

36

16,6

05:06

22:33

80

6

13

6

13

6

13

6

13

4

20

4

20

PTA. CENTRALA

05:06

22:33

MICRO 13

18

MICRO 13

49

22,3

05:03

21:51

96

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

2

48

B. TRAIAN

05:03

21:51

MICRO 13

22

MICRO 40

26

19,1

05:00

22:20

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 40

34

MICRO 13

36

16,9

05:00

22:30

70

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

2

35

INTFOR

05:00

22:30

MICRO 13

25

TASTROM 2

18

12,6

05:30

20:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

CARREFOUR

06:00

20:00

TASTROM 2

26

MICRO 13

23

14,2

05:00

22:30

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

05:00

23:20

MICRO 13

36

COMAT

23

14,5

05:16

22:20

64

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

2

32

GARA C.F.R.

05:16

23:20

COMAT

9

TIGLINA III

27

13,1

05:00

22:24

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

GARA C.F.R.

05:00

23:20

TIGLINA III

19

C. ȘIRETUL

30

14,4

05:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

G. PUBLICA

05:15

22:15

C. SIRETUL

20

C. SIRETUL

20

11,3

05:05

22:35

60

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

2

30

GARA C.F.R.

05:05

23:20

C. SIRETUL

10

D. CANTEMIR

39

25,6

05:00

22:36

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

05:00

22:36

D. CANTEMIR

17

D. CANTEMIR

48

27,6

05:22

22:02

100

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

2

50

METRO

05:22

22:02

D. CANTEMIR

27

D. CANTEMIR

44

26,8

05:14

22:02

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

B. TRAIAN

05:14

22:02

D. CANTEMIR

28

MICRO 19

43

21,63

05:00

22:30

100

6

17

6

17

6

17

6

17

6

17

6

17

B. TRAIAN

05:00

22:30

MICRO 19

29

MICRO 19

32

20,6

04:56

22:16

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

GARA C.F.R.

04:56

23:20

MICRO 19

31

MICRO 19

10

6,3

05:00

22:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BARBOSI

05:20

22:45

MICRO 19

105

MICRO 19

29

17

05:03

22:30

80

6

13

6

13

6

13

6

13

4

20

4

20

G. PUBLICA

05:03

22:30

MICRO 19

12

PTA. CENTRALA

27

16,9

05:17

22:12

70

2

35

2

35

2

35

2

35

1

70

1

70

METRO

05:17

23:15

PTA. CENTRALA

13

PTA. CENTRALA

16

14,4

06:00

20:00

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

IAS BADALAN

06:30

20:30

PTA. CENTRALA

15

PTA. CENTRALA

15

9,2

05:20

21:10

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

GARA C.F.R.

05:45

21:35

PTA. CENTRALA

16

PTA. CENTRALA

21

11,3

06:20

19:50

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

1

60

TRECERE BAC

06:50

20:20

PTA. CENTRALA

35

PTA. CENTRALA

27

11,1

05:15

22:15

60

2

30

2

30

2

30

2

30

1

60

1

60

METRO

05:15

23:15

PTA. CENTRALA

23

CARREFOUR

34

17,1

05:18

22:38

80

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

40

AUCHAN

05:18

22:38

CARREFOUR

30*

MICRO 19

8

6,7

06:30

18:30

60

1

60

1

60

1

60

1

60

BORCAN

07:00

19:00

MICRO 19

24

CARREFOUR

43

22,4

05:12

22:00

96

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

2

48

DAMEN

05:12

22:48

CARREFOUR

Traseul 14 desființat

TOTAL CAPACITATIAUTOBUZE:

58

58

57

57

52

49

Anexa 2.2 Program de circulație

Anexa 2.2.3 Program de circulație autobuze

ZILE LUCRATOARE

Autobuze TRASEUL 11

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

11

TUR

8/10'

10/8'

8/10'

8/10'

6/13'

4/20'

05:06

22:26

96

TUR

Micro 13 Casa Rosie Parfumul

Teilor

Piata Centrala

10

16.6 km

RETUR

8/10'

10/8'

8/10'

8/10'

6/13'

4/20'

05:06

22:26

RETUR

Piata Centrala Centru

Casa Rosie

Micro 13

10

Numar kilometri

1593,6

74

96 curse x 16.6 km = 1593.6 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

6 abz. capat de linie 1 => 6 x 4.50 km = 27 km

4 abz. capat de linie 2 => 4 x 2.50 km = 10 km

TOTAL TUR: 37 km

TOTAL RETUR: 37 km

TOTAL KM DISLOCARI: 74 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 11 intr-o ZI LUCRATOARE

1667.6 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 11 in ZILE LUCRATOARE: 1667.6 km/zi x 22 ZL = 36687.2 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI LEGALE

Autobuze TRASEUL 11

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

11

TUR

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

4/20'

4/20'

05:06

22:33

73

TUR

Micro 13

Casa Rosie

Parfumul Teilor

Piata Centrala

6

16.6 km

RETUR

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

4/20'

4/20'

05:06

22:33

RETUR

Piata Centrala Centru

Casa Rosie

Micro 13

6

Numar kilometri

1211,8

42

73 curse x 16.6 km = 1211.80 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

3 abz. capat de linie 1 => 3 x 4.5 km = 13.50 km

3 abz. capat de linie 2 => 3 x 2.5 km = 7.5 km

TOTAL TUR: 21 km

TOTAL RETUR: 21 km

TOTAL KM DISLOCARI: 42 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 11 intr-o ZI NELUCRATOARE

1253.8 km/zi

1

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 11 in ZILE NELUCRATOARE: 1253.8 km/zi x 9 ZN = 11284.2 km/luna

TOTAL KILOMETRIPLANIFICATIPENTRU TRASEUL 11 ZL + ZN = 47971.4 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE

Autobuze TRASEUL 13

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

13

TUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

06:00

20:00

15

TUR

Piata Centrala Calea Prutului Bazinul Nou / Agrogal

1

11.8 km (16.2 km)

RETUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

06:30

20:30

RETUR

Agrogal /

Bazinul Nou

Calea Prutului

Piata Centrala

1

Numar kilometri

258

8

15 curse x 11.8 km = 177 km/zi ; 5 curse x 16.2 km = 81 km/zi TOTAL: 258 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.00 km = 4.00 km

TOTAL TUR: 4.00 km

TOTAL RETUR: 4.00 km

TOTAL KM DISLOCARI: 8 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 13 intr-o ZI LUCRATOARE

266 km/zi

1

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 13 in ZILE LUCRATOARE: 266 km/zi x 22 ZL = 5852 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI

LEGALE                                                                 Autobuze TRASEUL 13

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

13

11.8 km (16.2 km)

TUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

06:00

20:00

15

TUR

Piata Centrala Calea Prutului Bazinul Nou / Agrogal

1

RETUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

06:30

20:30

RETUR

Agrogal /

Bazinul Nou

Calea Prutului

Piata Centrala

1

Numar kilometri

15 curse x 11.8 km = 177 km/zi ; 5 curse x 16.2 km = 81 km/zi TOTAL: 258 km/zi

258 km/zi

8 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.00 km = 4.00 km

TOTAL TUR: 4.00 km

TOTAL RETUR: 4.00 km

TOTAL KM DISLOCARI: 8 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 13 intr-o ZI NELUCRATOARE

266 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 13 in ZILE NELUCRATOARE: 266 km/zi x 9 ZN = 2394 km/luna

TOTAL KILOMETRIPLANIFICATIPENTRU TRASEUL 13: ZL + ZN = 8246

km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE

Autobuze TRASEUL 16

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

16

11.3 km

TUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

06:20

19:50

14

TUR

Piata Centrala

1

Centru

C. Francezi

Trecere Bac

RETUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

06:50

20:20

RETUR

Trecere Bac

1

C. Francezi

Potcoava de Aur

Piata Centrala

Numar kilometri

14 curse x 11.3 km = 158.2 km/zi

158,2

km/zi

9 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.50 km = 4.50 km 1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.50 km = 4.50 km TOTAL TUR: 4.50 km

TOTAL RETUR: 4.50 km

TOTAL KM DISLOCARI: 9 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 16 intr-o ZI LUCRATOARE

167.2 km/zi

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 16 in ZILE LUCRATOARE: 167.2 km/zi x 22 ZL =

3678.4 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI LEGALE

Autobuze TRASEUL 16

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

16

TUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

06:20

19:50

14

TUR

Piata Centrala Centru

C. Francezi Trecere Bac

1

11.3 km

RETUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

06:50

20:20

RETUR

Trecere Bac

C. Francezi Potcoava de Aur Piata Centrala

1

Numar kilometri

158,2

9

14 curse x 11.3 km = 158.2 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.50 km = 4.50 km

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.50 km = 4.50 km

TOTAL TUR: 4.50 km

TOTAL RETUR: 4.50 km

TOTAL KM DISLOCARI: 9 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 16 intr-o ZI N

ELUCRATOARE

167.2 km/zi

|

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 16 in ZILE NELUCRAT 1504.8 km/luna

OARE: 167.2 km/zi x 9 ZN =

TOTAL KILOMETRIPLANIFICATIPENTRU TRASEUL 16: ZL + ZN = 5183.2 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE

Autobuze TRASEUL 18

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

18

TUR

6/16'

6/16'

6/16'

6/16'

4/24'

4/24'

05:03

22:31

61

TUR

Micro 13 Tiglina I Universitate Bariera Traian

6

22.3 km

RETUR

6/16'

6/16'

6/16'

6/16'

4/24'

4/24'

05:03

22:31

RETUR

Bariera Traian Universitate Tiglina II Micro 13

6

Numar kilometri

1360,3

18,6

61 curse x 22.3 km = 1360.3 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

3 abz. capat de linie 1 => 3 x 2.50 km = 7.50 km

3 abz. capat de linie 2 => 3 x 0.6 km = 1.80 km

TOTAL TUR: 9.3 km

TOTAL RETUR: 9.3 km

TOTAL KM DISLOCARI: 18.6 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 18 intr-o ZI LUCRATOARE

1378.9 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 18 in ZILE LUCRATOARE: 1378.9 km/zi x 22 ZL = 30335.8 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI LEGALE

Autobuze TRASEUL 18

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

18

TUR

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

2/48'

05:03

21:51

41

TUR

Micro 13 Tiglina I Universitate Bariera Traian

4

22.3 km

RETUR

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

4/24'

2/48'

05:03

21:51

RETUR

Bariera Traian Universitate Tiglina II Micro 13

4

Numar kilometri

914,3

12,4

41 curse x 22.3 km = 914.3 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

2 abz. capat de linie 1 => 2 x 2.50 km = 5.00 km

2 abz. capat de linie 2 => 2 x 0.6 km = 1.2 km

TOTAL TUR: 6.20 km

TOTAL RETUR: 6.20 km

TOTAL KM DISLOCARI: 12.40 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 18 intr-o ZI NELUCRATOARE

926.7 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 18 in ZILE NELUCRATOARE: 926.7 km/zi x 9 ZN = 8340.3 km/luna

TOTAL KILOMETRIPLANIFICATIPENTRU TRASEUL 18: ZL + ZN = 38676.1 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE

Autobuze TRASEUL 26

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

26

TUR

4/18'

6/12'

4/18'

4/18'

2/35'

2/35'

05:00

22:30

57,5

TUR

Micro 13 Bariera Traian Liceul de Arta

Gara C.F.R.

6

14.2 km

RETUR

4/18'

6/12'

4/18'

4/18'

2/35'

2/35'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R. Gradina Publica Bariera Traian Micro 13

6

Numar kilometri

816,5

42

57.5 curse x 14.2 km = 816.5 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

3 abz. capat de linie 1 => 3 x 4.5 km = 13.5 km

3 abz. capat de linie 2 => 3 x 2.5 km = 7.5 km

TOTAL TUR: 21 km

TOTAL RETUR: 21 km

TOTAL KM DISLOCARI: 42 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 26 intr-o ZI LUCRATOARE

858.5 km/zi

1

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 26 in ZILE LUCRATOARE: 858.5 km/zi x 22 ZL =18887 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI LEGALE

Autobuze TRASEUL 26

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

26

TUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

05:00

22:30

36,5

TUR

Micro 13 Bariera Traian Liceul de Arta Gara C.F.R.

2

14.2 km

RETUR

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

2/30'

05:00

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

Gradina Publica Bariera Traian

Micro 13

2

Numar kilometri

518,3

14

36.5 curse x 14.2 km = 518.3 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.5 km = 4.5 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 2.5 km = 2.5 km

TOTAL TUR: 7 km

TOTAL RETUR: 7 km

TOTAL KM DISLOCARI: 14 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 26 intr-o ZI NELUCRATOARE

532.3 km/zi

1

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 26 in ZILE NELUCRATOARE: 532.3 km/zi x 9 ZN = 4790.7 km/luna

TOTAL KILOMETRIPLANIFICATIPENTRU TRASEUL 26: ZL + ZN = 23677.7 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE

Autobuze TRASEUL 28

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

28

TUR

8/13'

8/13'

8/13'

8/13'

8/13'

6/17'

05:00

22:33

78

TUR

Micro 19

Lidl

Spitalul Militar Bariera Traian

8

20.55 km

RETUR

8/13'

8/13'

8/13'

8/13'

8/13'

6/17'

05:00

22:33

RETUR

Bariera Traian Spitalul Militar Lidl Micro 19

8

Numar kilometri

1602,9

68,8

78 curse x 20.55 km = 1602.9 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

4 abz. capat de linie 1 => 4 x 0.6 km = 2.4 km

4 abz. capat de linie 2 => 4 x 8.0 km = 32 km

TOTAL TUR: 34.4 km

TOTAL RETUR: 34.4 km

TOTAL KM DISLOCARI: 68.8 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 28 intr-o ZI LUCRATOARE

1671.7 km/zi

1

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 28 in ZILE LUCRATOARE: 1671.7 km/zi x 22 ZL = 36777.4 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI LEGALE

Autobuze TRASEUL 28

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

28

TUR

6/17'

6/17'

6/17'

6/17'

6/17'

6/17'

05:00

22:30

64

TUR

Micro 19

Lidl

Spitalul Militar

Bariera Traian

6

20.55 km

RETUR

6/17'

6/17'

6/17'

6/17'

6/17'

6/17'

05:00

22:30

RETUR

Bariera Traian

Spitalul Militar Lidl

Micro 19

6

Numar kilometri

1315,2

51,6

64 curse x 20.55 km = 1315.2 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

3 abz. capat de linie 1 => 3 x 0.6 km = 1.8 km

3 abz. capat de linie 2 => 3 x 8.0 km = 24 km

TOTAL TUR: 25.8 km

TOTAL RETUR: 25.8 km

TOTAL KM DISLOCARI: 51.6 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 28 intr-o ZI NELUCRATOARE

1366.8 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 28 in ZILE NELUCRATOARE: 1366.8 km/zi x 9 ZN = 12301.2 km/luna

TOTAL KILOMETRIPLANIFICATIPENTRU TRASEUL 28: ZL + ZN = 49078.6 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE

Autobuze TRASEUL 30

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

30

TUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

06:30

18:30

6

TUR

Micro 19 Iatsa Tirighina Borcan

1

6.7 km

RETUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

07:00

19:00

RETUR

Borcan Tirighina Iatsa Micro 19

1

Numar kilometri

40,2

48

6 curse x 6.7 km = 40.2 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 8 km = 8 km ; 8 x 3 = 24 km

TOTAL TUR: 24 km

TOTAL RETUR: 24 km

TOTAL KM DISLOCARI: 48 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 30 intr-o ZI LUCRATOARE

88.2 km/zi

1

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 30 in ZILE LUCRATOARE: 88.2 km/zi x 22 ZL = 1940.4 km/luna

ZILE NELU SARBATOR

rCRATOARE si l! LEGALE

(NU CIRCULA DUMINICA )

Autobuze TRASEUL 30

|

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

30

TUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

06:30

18:30

6

TUR

Micro 19 Iatsa Tirighina Borcan

1

6.7 km

RETUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

07:00

19:00

RETUR

Borcan Tirighina Iatsa

Micro 19

1

Numar kilometri

40,2

48

6 curse x 6.7 km = 40.2 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 8 km = 8 km ; 8 x 3 = 24 km

TOTAL TUR: 24 km

TOTAL RETUR: 24 km

TOTAL KM DISLOCARI: 48 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 30 intr-o ZI N

ELUCRATOARE

88.2 km/zi

|

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 30 in ZILE NELUCRATOARE: 88.2 km/zi x 5 ZN = 441 km/luna

TOTAL KILOMETRIPLANIFICATIPENTRU TRASEUL 30: ZL + ZN = 2381.4 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE

Autobuze TRASEUL 31

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

31

TUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

05:00

22:00

18

TUR

Micro 19

Iatsa Poligon Barbosi

1

6.3 km

RETUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

05:20

22:30

RETUR

Barbosi Poligon Prichindel Micro 19

1

Numar kilometri

113,4

16

18 curse x 6.3 km = 113.4 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 8.0 km =8.0 km

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 8.0 km = 8.0 km

TOTAL TUR: 8.0 km

TOTAL RETUR: 8.0 km

TOTAL KM DISLOCARI: 16 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 31 intr-o ZI LUCRATOARE

129.4 km/zi

1

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 31 in ZILE LUCRATOARE: 129.4 km/zi x 22 ZL = 2846.8 km/luna

ZILE NELU SARBATOR

rCRATOARE si l! LEGALE

Autobuze TRASEUL 31

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

31

TUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

05:00

22:00

18

TUR

Micro 19

Iatsa Poligon Barbosi

1

6.3 km

RETUR

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

1/60'

05:20

22:30

RETUR

Barbosi Poligon Prichindel Micro 19

1

Numar kilometri

113,4

16

18 curse x 6.3 km = 113.4 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 8.0 km =8.0 km

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 8.0 km = 8.0 km

TOTAL TUR: 8.0 km

TOTAL RETUR: 8.0 km

TOTAL KM DISLOCARI: 16 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 31 intr-o ZI N

ELUCRATOARE

129.4 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 31 in ZILE NELUCRATOARE: 129.4 km/zi x 9 ZN = 1164.6 km/luna

TOTAL KILOMETRIPLANIFICATIPENTRU TRASEUL 31: ZL + ZN = 4011.4 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE

Autobuze TRASEUL 36

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalu

de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

36

TUR

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

05:16

22:20

33,5

TUR

Comat

I.C.Frimu Str.

Domneasca

Gara C.F.R.

2

15.4 km

RETUR

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

05:16

23:20

RETUR

Gara C.F.R. Str.

Domneasca I.C.Frimu Comat

2

Numar kilometri

515,9

12

33.5 curse x 15.4 km = 515.9 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.5 km = 4.5 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 1.5 km = 1.5 km

TOTAL TUR: 6.0 km

TOTAL RETUR: 6.0 km

TOTAL KM DISLOCARI: 12 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 36 intr-o ZI LUCRATOARE

527.9 km/zi

1

Total kilometri planificați pentru TRASEUL 36 in ZILE LUCRATOARE: 527.9 km/zi x 22 ZL = 11613.8 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI LEGALE

Autobuze TRASEUL 36

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

36

TUR

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

05:16

22:20

33,5

TUR

Comat

I.C.Frimu

Str. Domneasca

Gara C.F.R.

2

15.4 km

RETUR

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

2/32'

05:16

23:20

RETUR

Gara C.F.R.

Str. Domneasca

I.C.Frimu

Comat

2

Numar kilometri

515,9

12

33.5 curse x 15.4 km = 515.9 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

1 abz. capat de linie 1 => 1 x 4.5 km = 4.5 km

1 abz. capat de linie 2 => 1 x 1.5 km = 1.5 km

TOTAL TUR: 6.0 km

TOTAL RETUR: 6.0 km

TOTAL KM DISLOCARI: 12 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 36 intr-o ZI NELUCRATOARE

527.9 km/zi

1

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 36 in ZILE NELUCRATOARE: 527.9 km/zi x 9 ZN = 4751.1 km/luna

TOTAL KILOMETRIPLANIFICATIPENTRU TRASEUL 36: ZL + ZN = 16364.9 km efectivi / luna

ZILE LUCRATOARE

Autobuze TRASEUL

105

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

105

TUR

6/13'

8/10'

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

05:03

22:30

80

TUR

Micro 19

Zenner

Directia

Agricola

Gradina Publica

4

17 km

RETUR

6/13'

8/10'

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

05:03

22:30

RETUR

Gradina Publica Liceul de Arta Zenner

Micro 19

4

Numar kilometri

1360

88

80 curse x 17 km = 1360 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

4 abz. capat de linie 1 => 4x 3.00 km = 12.00 km

4 abz. capat de linie 2 => 4 x 8.00 km = 32.00 km

TOTAL TUR: 44 km

TOTAL RETUR: 44 km

TOTAL KM DISLOCARI: 88 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 105 intr-o ZI LUCRATOARE

1448 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 105 in ZILE LUCRATOARE: 1448 km/zi x 22 ZL = 31856 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SĂRBĂTORI LEGALE

Autobuze TRASEUL 105

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

105

TUR

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

4/20'

4/20'

05:03

22:30

73

TUR

Micro 19

Zenner Directia Agricola Gradina Publica

6

17 km

RETUR

6/13'

6/13'

6/13'

6/13'

4/20'

4/20'

05:03

22:30

RETUR

Gradina Publica Liceul de Arta Zenner Micro 19

6

Numar kilometri

1241

66

73 curse x 17 km = 1241 km/zi

km/zi

km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

3 abz. capat de linie 1 => 3 x 3.00 km = 9.00 km

3 abz. capat de linie 2 => 3 x 8.00 km = 24.00 km

TOTAL TUR: 33 km

TOTAL RETUR: 33 km

TOTAL KM DISLOCARI: 66 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 10

5 intr-o ZI NELUCRATOARE

1307 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 105 in ZILE NELUCRATOARE: 1307 km/zi x 9 ZN = 11763 km/luna

TOTAL KILOMETRIPLANIFICATIPENTRU TRASEUL 105: ZL + ZN = 43619 km efectivi / luna

Anexa 2.4 Grafie de circulație

Anexa 2.4.3 Grafic de circulație autobuze Programul normal de transport

TRASEUL 11

Plecări MICRO 13

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

1

2

3

4

5

6

7

8

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:06

07:16

07:26

07:36

07:46

07:56

08:06

08:16

08:26

08:36

08:46

08:56

09:06

09:16

09:26

09:36

09:46

09:56

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

10:56

11:06

11:16

11:26

11:36

11:46

11:56

12:06

12:16

12:26

12:36

12:46

12:56

13:06

13:16

13:26

13:36

13:46

13:56

14:06

14:16

14:26

14:36

14:46

14:56

15:06

15:16

15:26

15:36

15:46

15:56

16:06

16:16

16:26

16:36

16:46

16:56

17:06

17:16

17:26

17:36

17:46

17:56

18:06

18:20

18:33

18:46

19:00

19:13

19:26

19:40

19:53

20:06

20:26

20:46

21:06

21:26

21:46

22:06

22:26

Grafic

9

10

07:12

07:20

Nota:

Propunere grafic

Numar total de curse planificate: 96 curse

Gr. 1: 13,5 curse Gr.2: 10 curse Gr. 3: 13 curse Gr.4: 11 curse Gr.5: 13,5 curse

Gr. 6: 10 curse Gr.7:13 curse Gr.8: 11 curse Gr.9: 0.5 curse Gr.10- 0,5 curse

TRASEUL 11

Plecari PIATA CENTRALA

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

5

6

7

8

1

2

3

4

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:06

07:16

07:26

07:36

07:46

07:56

08:06

08:16

08:26

08:36

08:46

08:56

09:06

09:16

09:26

09:36

09:46

09:56

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

10:56

11:06

11:16

11:26

11:36

11:46

11:56

12:06

12:16

12:26

12:36

12:46

12:56

13:06

13:16

13:26

13:36

13:46

13:56

14:06

14:16

14:26

14:36

14:46

14:56

15:06

15:16

15:26

15:36

15:46

15:56

16:06

16:16

16:26

16:36

16:46

16:56

17:06

17:16

17:26

17:36

17:46

17:56

18:06

18:20

18:33

18:46

19:00

19:13

19:26

19:40

19:53

20:06

20:26

20:46

21:06

21:26

21:46

22:06

22:26

Nota:

Propunere grafic

Numar total de curse planificate: 96 curse

Gr. 1: 13,5 curse Gr.2: 10 curse Gr. 3: 13 curse Gr.4: 11 curse Gr.5: 13,5 curse

Gr. 6: 10 curse Gr.7:13 curse Gr.8: 11 curse Gr.9: 0.5 curse Gr.10- 0,5 curse

PLECĂRI TRASEUL 13

Zile: de Luni pana Duminica si Sarbatori Legale

Traseu

13

Grafic

PIATA CENTRALA

G1

06:30*

07:30*

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30*

15:30*

16:30*

17:30

18:30

19:30

20:30

Nota:Numar total de curse planificate: 15 curse

10 curse: Piata Centrala -Bazinul Nou

*5 curse: Piata Centrala -Agrogal

PLECĂRI TRASEUL 13

Zile: de Luni pana Duminica si Sărbători Legale

Traseu

13

Grafic:

AGROGAL * / BAZINUL NOU

G1

07:00*

08:00*

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00*

16:00*

17:00*

18:00

19:00

20:00

21:00

Nota:Numar total de curse planificate: 15 curse

10 curse: Piata Centrala -Bazinul Nou

*5 curse: Piata Centrala -Agrogal

TRASEUL

16

ZILE de Luni pana Duminica si Sărbători Legale

Traseu

16

16

Grafic

P-ta Centrala

Trecere Bac

06:20

06:50

07:20

07:50

08:20

08:50

09:20

09:50

10:20

10:50

11:20

12:20

12:50

13:20

13:50

14:20

14:50

15:20

15:50

16:20

16:50

17:20

17:50

18:20

18:50

19:20

19:50

20:20

Nota:

Numar total de curse planificate: 14 curse

TRASEUL 18

Plecari Bariera Traian

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

4

5

6

1

2

3

05:03

05:19

05:35

05:51

06:07

06:23

06:39

06:55

07:11

07:27

07:43

07:59

08:15

08:31

08:47

09:03

09:19

09:35

09:51

10:07

10:23

10:39

10:55

11:11

11:27

11:43

11:59

12:15

12:31

12:47

13:03

13:19

13:35

13:51

14:07

14:23

14:39

14:55

15:11

15:27

15:43

15:59

16:15

16:31

16:47

17:03

17:19

17:35

17:51

18:07

18:31

18:55

19:19

19:43

20:07

20:31

20:55

21:19

21:43

22:07

22:31

Nota:

Numar total de curse planificate:61 curse

Gr. 1: 8.5 curse Gr.2: 11 curse Gr. 3: 11 curse

Gr. 4: 8.5 curse

Gr.5: 11 curse Gr.6: 11 curse

TRASEUL 18

Plecări MICRO 13

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

1

2

3

4

5

6

05:03

05:19

05:35

05:51

06:07

06:23

06:39

06:55

07:11

07:27

07:43

07:59

08:15

08:31

08:47

09:03

09:19

09:35

09:51

10:07

10:23

10:39

10:55

11:11

11:27

11:43

11:59

12:15

12:31

12:47

13:03

13:19

13:35

13:51

14:07

14:23

14:39

14:55

15:11

15:27

15:43

15:59

16:15

16:31

16:47

17:03

17:19

17:35

17:51

18:07

18:31

18:55

19:19

19:43

20:07

20:31

20:55

21:19

21:43

22:07

22:31

Nota:

Numar total de curse planificate:61 curse

Gr. 1: 8.5 curse Gr.2: 11 curse Gr. 3:

11 curse Gr. 4: 8.5 curse

Gr.5: 11 curse Gr.6: 11 curse

TRASEUL 26

PLECARI GARA C.F.R.

Zile: de

Luni -

Vineri

Grafic

3

4

5

1

2

6

05:00

05:17

05:35

05:52

06:10

06:27

06:45

07:02

07:11

07:20

07:37

07:46

07:55

08:12

08:21

08:30

08:47

08:56

09:05

09:22

09:40

09:57

10:15

10:32

10:50

11:07

11:25

11:42

12:00

12:17

12:35

12:52

13:10

13:27

13:45

14:02

14:20

14:37

14:55

15:12

15:30

15:47

16:05

16:22

16:40

16:57

17:15

17:32

17:50

18:07

18:42

19:17

19:52

20:27

21:02

21:37

22:12

23:20*

NOTA:

Nr. Total de curse planificate

57.5 curse

Gr.1 - 11.5 curse Gr.2 - 15.5 curse Gr.3 - 11.5 curse

Gr.4 - 15 curse Gr.5 - 2 curse

Gr.6 - 2 curse

TRASEUL 26

PLECARI MICRO 13

Zile: de

Luni -

Vineri

Grafic

1

2

6

3

4

5

05:00

05:17

05:35

05:52

06:10

06:27

06:45

07:02

07:11

07:20

07:37

07:46

07:55

08:12

08:21

08:30

08:47

08:56

09:05

09:22

09:40

09:57

10:15

10:32

10:50

11:07

11:25

11:42

12:00

12:17

12:35

12:52

13:10

13:27

13:45

14:02

14:20

14:37

14:55

15:12

15:30

15:47

16:05

16:22

16:40

16:57

17:15

17:32

17:50

18:07

18:42

19:17

19:52

20:27

21:02

21:37

22:12

NOTA:

Nr. Total de curse planificate

57.5 curse

Gr.1 - 11.5 curse Gr.2 - 15.5 curse Gr.3 - 11.5 curse

Gr.4 - 15 curse Gr.5 - 2 curse

Gr.6 - 2 curse

TRASEUL 28

Plecări

BARIERA

TRAIAN

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

5

6

7

8

1

2

3

4

05:00

05:13

05:26

05:40

05:53

06:06

06:20

06:33

06:46

07:00

07:13

07:26

07:40

07:53

08:06

08:20

08:33

08:46

09:00

09:13

09:26

09:40

09:53

10:06

10:20

10:33

10:46

11:00

11:13

11:26

11:40

11:53

12:06

12:20

12:33

12:46

13:00

13:13

13:26

13:40

13:53

14:06

14:20

14:33

14:46

15:00

15:13

15:26

15:40

15:53

16:06

16:20

16:33

16:46

17:00

17:13

17:26

17:40

17:53

18:06

18:20

18:33

18:46

19:00

19:13

19:26

19:40

19:53

20:06

20:22

20:38

20:55

21:11

21:27

21:43

22:00

22:17

22:33

Nota:

Numar total de curse planificate:78 curse

GR. 1 - 10 curse Gr.2 - 9.5 curse Gr.3 - 9.5 curse

Gr.4 - 10 curse Gr.5 - 10 curse Gr.6 - 9.5 curse

Gr. 7: 9.5 curse Gr:8: 10 curse

TRASEUL 28

Plecari MICRO 19

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

1

2

3

4

5

6

7

8

05:00

05:13

05:26

05:40

05:53

06:06

06:20

06:33

06:46

07:00

07:13

07:26

07:40

07:53

08:06

08:20

08:33

08:46

09:00

09:13

09:26

09:40

09:53

10:06

10:20

10:33

10:46

11:00

11:13

11:26

11:40

11:53

12:06

12:20

12:33

12:46

13:00

13:13

13:26

13:40

13:53

14:06

14:20

14:33

14:46

15:00

15:13

15:26

15:40

15:53

16:06

16:20

16:33

16:46

17:00

17:13

17:26

17:40

17:53

18:06

18:20

18:33

18:46

19:00

19:13

19:26

19:40

19:53

20:06

20:22

20:38

20:55

21:11

21:27

21:43

22:00

22:17

22:33

Nota:

Numar total de curse planificate:78 curse

GR. 1 - 10 curse Gr.2 - 9.5 curse Gr.3 - 9.5 curse

Gr.4 - 10 curse Gr.5 - 10 curse Gr.6 - 9.5 curse

Gr. 7: 9.5 curse Gr:8: 10 curse

TRASEUL 28

Plecări BARIERA TRAIAN

ZILE de Sambata -

Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

4

5

6

1

2

3

05:00

05:16

05:33

05:50

06:06

06:23

06:40

06:56

07:13

07:30

07:46

08:03

08:20

08:36

08:53

09:10

09:26

09:43

10:00

10:16

10:33

10:50

11:06

11:23

11:40

11:56

12:13

12:30

12:46

13:03

13:20

13:36

13:53

14:10

14:26

14:43

15:00

15:16

15:33

15:50

16:06

16:23

16:40

16:56

17:13

17:30

17:46

18:03

18:20

18:36

18:53

19:10

19:26

19:43

20:00

20:16

20:33

20:50

21:06

21:23

21:40

21:56

22:13

22:30

NOTA:

Numar total de curse planificate: 64 curse

Gr.1 - 11 curse Gr.2 -

10.5 curse Gr.3 - 10.5

curse

Gr.4 - 11 curse Gr.5 -

10.5 curse Gr.6 - 10.5 curse

TRASEUL 28

Plecări MICRO 19

ZILE de Sambata -

Duminica si Sarbatori Legale

Grafic

1

2

3

4

5

6

05:00

05:16

05:33

05:50

06:06

06:23

06:40

06:56

07:13

07:30

07:46

08:03

08:20

08:36

08:53

09:10

09:26

09:43

10:00

10:16

10:33

10:50

11:06

11:23

11:40

11:56

12:13

12:30

12:46

13:03

13:20

13:36

13:53

14:10

14:26

14:43

15:00

15:16

15:33

15:50

16:06

16:23

16:40

16:56

17:13

17:30

17:46

18:03

18:20

18:36

18:53

19:10

19:26

19:43

20:00

20:16

20:33

20:50

21:06

21:23

21:40

21:56

22:13

22:30

NOTA:

Numar total de curse planificate: 64 curse

Gr.1 - 11 curse Gr.2 -

10.5 curse Gr.3 - 10.5 curse

Gr.4 - 11 curse Gr.5 -

10.5 curse Gr.6 - 10.5 curse

TRASEUL

30

ZILE de Luni - Duminica si Sarbatori Legale

Propunere grafic

Micro 19

Borcan

06:30

07:00

07:30

08:00

13:00

13:30

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

Nota:

Propunere grafic

Numar total de curse planificate:6 curse

Numar total de curse planificate:6 curse

TRASEUL

31

Plecări Barbosi

ZILE de Luni - Duminica si Sărbători Legale

05:30

06:30

07:30

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

21:30

22:30

Nota:

Numar total de curse planificate: 18 curse

TRASEUL

31

Plecari Micro 19

ZILE de Luni - Duminica si Sarbatori Legale

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Nota:

Numar total de curse planificate: 18 curse

TRASEUL 105

Plecări

GRADINA

PUBLICA

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

4

5

6

1

2

3

05:03

05:16

05:30

05:43

05:56

06:10

06:23

06:36

06:50

07:03

07:16

07:30

07:43

07:56

08:10

08:23

08:36

08:50

09:03

09:16

09:30

09:43

09:56

10:10

10:23

10:36

10:50

11:03

11:16

11:30

11:43

11:56

12:10

12:23

12:36

12:50

13:03

13:16

13:30

13:43

13:56

14:10

14:23

14:36

14:50

15:03

15:16

15:30

15:43

15:56

16:10

16:23

16:36

16:50

17:03

17:16

17:30

17:43

17:56

18:10

18:23

18:36

18:50

19:03

19:16

19:30

19:43

19:56

20:10

20:23

20:36

20:50

21:03

21:16

21:30

21:43

21:56

22:10

22:23

Numar total de curse planificate: 80 curse

Gr.1 - 13.5 curse; Gr. 2 - 13 curse; Gr. 3 - 13 curse;

Gr. 4 - 13.5 curse; Gr. 5 - 13 curse; Gr. 6 - 13 curse;

Gr. 7 - 0.5 curse

Gr. 8 -

0.5

curse

TRASEUL 105

Plecari MICRO 19

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

1

2

3

4

5

6

05:03

05:16

05:30

05:43

05:56

06:10

06:23

06:36

06:50

07:03

07:16

07:30

07:43

07:56

08:10

08:23

08:36

08:50

09:03

09:16

09:30

09:43

09:56

10:10

10:23

10:36

10:50

11:03

11:16

11:30

11:43

11:56

12:10

12:23

12:36

12:50

13:03

13:16

13:30

13:43

13:56

14:10

14:23

14:36

14:50

15:03

15:16

15:30

15:43

15:56

16:10

16:23

16:36

16:50

17:03

17:16

17:30

17:43

17:56

18:10

18:23

18:36

18:50

19:03

19:16

19:30

19:43

19:56

20:10

20:23

20:36

20:50

21:03

21:16

21:30

21:43

21:56

22:10

22:23

Grafic

7

8

07:23

07:36

Nota:

Numar total de curse planificate:

80 curse

Gr.1 - 13.5 curse; Gr. 2 - 13 curse; Gr. 3 - 13 curse;

Gr. 4 - 13.5 curse; Gr. 5 - 13 curse; Gr. 6 - 13 curse;

Gr. 7 - 0.5 curse

Gr. 8 -

0.5

curse

Anexa 8.1 - Raport Lunar de Constatare

Raport Lunar de Constatare

Valoare

Luna: (...) Anul (...)

Luna curenta

(Km)Numar total de vehicul* ilometric efectuați (Dilometri conform Anexei 13)

Tramvai

Troleibuz

Autobuz

(P)Pret Dilomet per kilometru

Tramvai

Troleibuz

Autobuz

Cost Total (Veh*Km efectuati x Pret pe Km)

Tramvai

Troleibuz

Autobuz

Amortizarea investițiilor achiziționate după data de 09.08.2017 destinate transportului de călători în regim regulat

(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public

Venituri din vanzari de titluri de calatorie

Alte venituri in cadrul retelei unde se presteaza PSO

(Pr) Profit rezonabil

[...]% din Total Costuri pentru Planul de Transport PSO

©Compensatia (conform contract)

Compensatie per total vehicul* ilometric efectuati

Din care Diferente de tarif cuvenite operatorului

*valori in RON, fara TVA.

Operatorul va anexa documente justificative detaliate pentru fiecare rand din Nota Lunara de Constatare.

Anexa 8.2 - Raport Anual de Constatare

Calculul compensatiei pentru prestarea serviciilor de transport public

Valoare

Anul

(Km)Numar total de vehicul*kilometru

Tramvai

Troleibuz

Autobuz

(P)Pret unitar per kilometru

Tramvai

Troleibuz

Autobuz

(CFI) Cheltuieli financiare anuale aferente investitiilor

(C1) TOTAL COMPENSATIE ANUALA PLATITA (pe baza calcu Anexa 10)

.ului lunar din

Venituri din servicii de transport public din:

Venituri din vanzari de titluri de calatorie

Alte venituri in cadrul retelei unde se presteaza PSO

(I) TOTAL VENITURI

Costuri asociate realizarii Planului de Transport PSO

Cheltuieli variabile de transport

Carburant si electricitate

Exploatare, mentenanta si reparatii

Costuri cu personalul

Cheltuieli fixe directe

Costuri cu personalul

Alte costuri de exploatare

Cheltuieli administrative

Costuri cu personalul

Alte costuri de exploatare

Costuri financiare

Cheltuielicu vanzarea titlurilor de calatorie si de marketing

Cheltuieli aferente activitatilor de implementare a investitiilor autoritatii contractante

Amortizarea investitiilor achiziționate după data de 09.08.2017 destinate transportului de călători în regim regulat

(II) TOTAL CHELTUIELI AUDITATE asociate realizarii Planului de Transport PSO

(Pr) Profit rezonabil

[...]% din Total Costuri asociate Planului de Transport PSO

(III) (C2)TOTAL COMPENSATIE ANUALA (pe baza costurilor inregistrate contabil si auditate)

(Efectul Financiar Net)

(ii -I) + III

COMPENSATIA ANUALA MAXIMA

Valoarea minima dintre C1 si C2 valoarea maxima anuala a Compensatiei

DIFERENTA CARE VA FI PLATITA DE CATRE OPERATOR Autoritatii Contractante          (daca C1 > C2)

Diferente de tarif cuvenite operatorului sunt cuprinse in compensatia anual estimate(C2).

Anexa 17 - Estimarea anuala a compensației

Calculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport public

Nr. crt.

Anul

2018

2019

2020

2021

2022

1

Nr. km.anuali

(km) Nr.total de km.efectuați

8.517.960,12

8.517.960,12

8.517.960,12

8.517.960,12

8.517.960,12

2

Tramvai(km efectuați)

1.165.238,88

1.165.238,88

1.165.238,88

1.165.238,88

1.165.238,88

3

(c. unitar) Cost unitar per kilometru tramvai

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

4

I cost Total (tramvai*km.efectuați)

10.370.626,08

10.370.626,08

10.370.626,08

10.370.626,08

10.370.626,08

5

Troleibuz (km efectuați)

1.000.027,92

1.000.027,92

1.000.027,92

1.000.027,92

1.000.027,92

6

(c. unitar) Cost unitar per kilometru troleibuz

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

7

II cost Total (troleibuz*km.efectuați)

5.800.161,96

5.800.161,96

5.800.161,96

5.800.161,96

5.800.161,96

8

Autobuz (km efectuați)

6.352.693,32

6.352.693,32

6.352.693,32

6.352.693,32

6.352.693,32

9

(c. unitar) Cost unitar per kilometru autobuz

6,00

7,20

7,20

7,20

7,20

10

III cost Total (autobuz*km.efectuați)

38.116.159,92

45.739.392,00

45.739.392,00

45.739.392,00

45.739.392,00

11

(IV) Cost total(Veh.*Km. Efectuați*c unitar pe Km)I+II+III

54.286.947,96

61.910.180,04

61.910.180,04

61.910.180,04

61.910.180,04

12

Venituri din servicii de transport public din:

- venituri din vânzări de titluri de călătorie

23.247.568,44

27.042.231,86

27.307.351,78

27.572.471,70

27.837.591,62

-alte venituri

1.923.517,08

1.961.987,34

1.923.517,08

1.923.517,08

1.923.517,08

13

(V)TOTAL VENITURI PLANIFICATE

25.171.085,52

29.004.219,20

29.230.868,86

29.495.988,78

29.761.108,70

14

(VI) PROFIT 3%

1.628.608,44

1.857.305,40

1.857.305,40

1.857.305,40

1.857.305,40

15

C) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLANIFICATĂ

(IV-V+VI) din care

30.744.470,88

34.763.266,24

34.536.616,58

34.271.496,66

34.006.376,74

Diferențe de tarif (I+II+III-IV)

29.355.216,72

33.477.276,26

33.477.276,26

33.477.276,26

33.477.276,26