Hotărârea nr. 646/2018

Acordarea distinctiei "Premiul Municipiului Galati" unor sportivi

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 646

din 23.11.2018

privind acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați” unor sportivi

Inițiator: Primarul municipiului Galați - Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 667/13.11.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.11.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 91550/13.11.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați - Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 91552/13.11.2018, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați nr. 2926/18.10.2018, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 101007/18.10.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 52/23.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a distincției „Premiul Municipiului Galați”;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați” următorilor sportivi:

  • a)   Dogaru Corina Elena - CS Kodo Galați;

  • b)   Banu Diana- CSS Galați.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,