Hotărârea nr. 637/2018

Aprobarea cuantumului si numarului de burse care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati pentru anul scolar 2018-2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 637 din 23.11.2018

privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați pentru anul școlar 2018-2019

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 682/16.11.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.11.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 92562/16.11.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 92564/16.11.2018, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa nr. 13420/09.11.2018, a Inspectoratului Școlar Județean Galați înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 113355/15.11.2018;

Văzând adresa nr. 3508/15.11.2018, a Direcției Județene de Statistică Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 108895/15.11.2018;

Având în vedere dipozițiile art. 105, alin. (2), lit. “d” din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completrile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3 - art. 19 din anexa la Ordinul nr.5576/07.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul educației, cercetarii, tineretului și sportului, cu modificările și completurile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b” și alin. (4) lit. ”a”, coroborat art. 36, alin. (2), lit. “d” și alin. (6), lit. ”a”, pct. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă acordarea cuantumului lunar al unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați, astfel:

  • a) 196 lei/elev/lună pentru bursa de performanță care se încadrează în prevederile art. 6, art. 17 și art. 18 din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • b) 52 lei/elev/lună pentru bursa de merit care se încadrează în prevederile art. 8 art. 17 și art. 18 din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • c) 46 lei/elev/lună pentru bursa de studiu care se încadrează în prevederile art. 9, art. 10, art. 15, art. 17 și art. 18 din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • d) 46 lei/elev/lună pentru bursa de ajutor social care se încadrează în prevederile art.11, art.12, art.13, art.14, art.15 și art.19 din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 - Se aprobă acordarea unui număr de 6264 de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați, astfel:

  • a) 221 burse de performanță;

  • b) 4956 burse de merit;

  • c) 277 burse de studiu;

  • d) 456 burse de ajutor social.

Art. 3 - Se aprobă numărul și tipul de bursă pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Finanțarea cheltuielilor prevăzute de prezenta hotărâre se face din bugetul local, cap. 65.02.”Învățământ”.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Numărul și tipul de bursă pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați

Anul școlar 2018 - 2019                  Anexa la HCL nr. 637/23.11.2018

Nr

Denumire unitate școlară

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 9, art. 10, art.15, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 11, art. 12, art.13, art.14, art.15 și art.19 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr burse de performanță conf.

art.6 lit. a din

Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf.

art.6 lit. c din

Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit.

c din Ordin

5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf.

Art.11 lit.a din

Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf.

Art.11 lit. c din

Ordin 5576/2011

1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, CONSTANTIN GH. MARINESCU” GALAȚI

0

0

0

77

0

0

0

0

0

1

2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 GALAȚI

0

0

1

45

0

0

0

0

2

2

3

SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 GALAȚI

0

0

0

55

0

0

0

0

3

21

SCOALA GIMNAZIALA NR. 9 GALAȚI

0

0

0

30

0

0

0

0

0

16

4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GALAȚI

0

0

0

105

0

0

0

0

3

13

5

SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 GALATI

0

0

0

55

0

0

0

0

9

4

6

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU" GALAȚI

0

0

0

158

0

0

0

0

4

3

7

SCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN" GALAȚI

0

0

0

197

0

0

1

0

5

1

8

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Galați

3

0

1

220

0

0

0

0

6

3

Nr

Denumire unitate școlară

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 9, art. 10, art.15, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 11, art. 12, art.13, art.14, art.15 și art.19 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr burse de performanță conf.

art.6 lit. a din

Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf.

art.6 lit. c din

Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit.

c din Ordin

5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf.

Art.11 lit.a din

Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf.

Art.11 lit. c din

Ordin 5576/2011

9

SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA" GALATI

0

0

0

7

0

0

0

0

0

30

10

SCOALA GIMNAZIALA NR.16 GALAȚI

0

0

0

10

0

0

0

0

0

9

11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 GALAȚI

0

0

2

55

0

0

0

0

13

25

12

ȘCOALA GIMN. NR. 18 GALAȚI

0

0

0

52

0

2

0

0

20

14

13

SCOALA GIMNAZIALA LUDOVIC COSMA GALATI

0

0

0

8

0

0

0

0

2

1

14

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

15

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22, GALAȚI

0

0

0

105

0

0

0

0

5

12

16

SCOALA GIMNAZIALA NR.24 GALATI

0

0

0

23

0

0

0

0

0

16

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.25 GALAȚI

2

0

0

119

0

0

3

0

12

16

18

SCOALA GIMNAZIALA NR. 26 GALATI

0

0

1

48

0

0

0

0

1

3

Nr

Denumire unitate școlară

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 9, art. 10, art.15, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 11, art. 12, art.13, art.14, art.15 și art.19 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr burse de performanță conf.

art.6 lit. a din

Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf.

art.6 lit. c din

Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit.

c din Ordin

5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf.

Art.11 lit.a din

Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf.

Art.11 lit. c din

Ordin 5576/2011

19

SCOALA GIMNAZIALA NR. 28

0

0

0

265

0

0

0

0

1

1

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29, GALAȚI

44

0

0

229

2

0

6

0

11

9

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.33 GALAȚI

0

0

1

108

0

0

0

0

1

9

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” GALAȚI

0

0

0

31

0

0

0

0

7

3

23

SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL GALATI

0

0

0

102

0

0

0

0

1

7

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IULIA HASDEU” GALAȚI

0

0

0

56

0

0

0

0

0

12

25

SCOALA GIM. "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL" GALATI

0

0

0

56

0

0

0

0

2

14

26

SCOALA GIMNAZIALA"SFINTII IMPARATI" GALATI

0

0

1

61

0

0

0

0

1

6

27

SCOALA GIMNAZIALA"DAN BARBILIAN" GALATI

0

0

2

96

0

0

0

0

2

1

28

COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI

3

0

9

724

0

0

0

1

0

0

Nr

Denumire unitate școlară

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 9, art. 10, art.15, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 11, art. 12, art.13, art.14, art.15 și art.19 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr burse de performanță conf.

art.6 lit. a din

Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf.

art.6 lit. c din

Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit.

c din Ordin

5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf.

Art.11 lit.a din

Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf.

Art.11 lit. c din

Ordin 5576/2011

29

COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL

KOGALNICEANU"GALATI

2

0

3

462

15

0

0

1

2

1

30

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" GALAȚI

4

0

2

205

4

0

1

0

1

4

COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRI" GALAȚI

0

0

4

442

68

5

0

2

3

0

31

LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA"GALATI

0

0

2

0

7

1

52

195

1

0

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALATI

0

0

0

107

0

0

0

0

8

3

32

LICEUL TEORETIC "DUNAREA" GALATI

2

0

0

132

0

0

0

0

2

5

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" GALATI

0

0

0

126

1

1

0

0

6

4

LICEUL TEORETIC"SFÂNTA MARIA" GALATI

0

0

0

23

0

0

0

0

2

0

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" GALATI

2

0

0

21

0

0

0

0

0

7

Nr

Denumire unitate școlară

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 9, art. 10, art.15, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 11, art. 12, art.13, art.14, art.15 și art.19 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr burse de performanță conf.

art.6 lit. a din

Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf.

art.6 lit. c din

Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit.

c din Ordin

5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf.

Art.11 lit.a din

Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf.

Art.11 lit. c din

Ordin 5576/2011

LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN VUIA " GALATI

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU " GALATI

0

0

0

0

0

0

0

15

5

5

34

LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN" GALATI

110

0

0

80

0

0

0

0

3

1

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE GALATI

0

0

0

5

0

0

0

0

1

0

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY " GALATI

0

0

0

16

0

0

0

0

1

1

LICEUL TEHNOLOGIC "Simion MEHEDINTI" GALATI

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" GALATI

0

0

0

5

0

0

0

0

1

0

LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU MOTOC" GALATI

1

0

0

17

0

0

0

0

0

0

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

1

0

12

39

0

0

0

0

0

0

Nr

Denumire unitate școlară

Număr - Burse de performanță acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 6, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de merit acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 8, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de studiu acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul

Galați care se încadrează în prevederile art. 9, art. 10, art.15, art.17 și art.18 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr - Burse de ajutor social acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Galați care se încadrează în prevederile art. 11, art. 12, art.13, art.14, art.15 și art.19 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011

Număr burse de performanță conf.

art.6 lit. a din

Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf. art.6 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de performanță conf.

art.6 lit. c din

Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. a din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit. b din Ordin 5576/2011

Număr burse de merit conf. art. 8 lit.

c din Ordin

5576/2011

Număr burse de studiu din clasele V-VIII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de studiu din clasele IX-XII (conf. Ordin 5576/2011)

Număr burse de ajutor social conf.

Art.11 lit.a din

Ordin 5576/2011

Număr burse de ajutor social conf.

Art.11 lit. c din

Ordin 5576/2011

LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA GALATI

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO" GALATI

1

0

0

11

1

0

0

0

0

0

36

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF.ANDREI" GALAȚI

5

0

0

38

3

0

0

0

0

0

NUMĂR BURSE DE ACORDAT

180

0

41

4846

101

9

63

214

173

283

Număr Total General Burse

221

4956

277

456

Președinte de ședință,