Hotărârea nr. 635/2018

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 635 din 23.11.2018

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 678/15.11.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.11.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 92472/15.11.2018 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 92474/15.11.2018, al Serviciului Resurse Umane și Salarizare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați nr. 1006/14.11.2018, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 112501/14.11.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. "a", alin.(3), lit. "b" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galați, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Directorul General al Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

ORGANIGRAMA TEATRULUI DRAMATIC "Fani Tardinî" GALAȚI 2018, PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


TOTAL POSTURI: 82Consiliul Local - Primăria municipiului Galați

teatrul Dramatic ‘‘Fani tardlni” Galați

Galați, Str. Domnească nr. 59, cod:800008, ROMÂNIA

Tel: 0236.412745, 0236.412.330, 0336.401825, Fax: 0336.401824 e-mail: (dfanitardini@yahoo.com, pagină web: www.fanitardini.ro


STAT DE FUNCȚII PENTRU ANUL 2018

Nr. crt.

FUNCȚIA

Niv.studii Grad/Treapta

Număr posturi

Observații

Personal de specialitate (Anexa III Cap ll/b la Legea nr 153/2017) A. Funcții de conducere

I.CONDUCERE = 4

1

Director general - manager

S II

1

2

Director artistic

S I

1

3

Director tehnic administrativ

Sil

1

4

Contabil șef

S II

1

B. Funcții de execuție

II. SERVICIU ARTISTIC = 33

5

Regizor artistic

S IA

1

6

Regizor artistic

SI

1

7

Scenograf

S I

1

8

Actori

S IA

15

9

Actori

SI

9

10

Actori

S II

2

11

Sufleor

SI

1

12

Sufleor

M I

1

13

Regizor scena (culise)

SI

2

III.SERVICIU TEHNIC SCENA = 18

14

Muncitor mmd-ist-sef formație

M;G I

1

15

Muncitor mmd-ist (manip. decor)

M;G I

7

16

Recuziter

M;G I

2

17

Operator sunet

M;GI

2

18

Operator lumini

M;G I

2

19

Machior (costumiera)

M;G I

3

20

Peruchirier

M;G I

1

IV. SERVICIU PRODUCȚIE -ADTIV =18

21

Inginer producție

S IA

1

22

Referent ad-tiv

S I

1

23

Merceolog

M I

1

24

Muncitor pictor executant

M;G I

1

25

Muncitor tapiter

M;G I

1

26

Muncitor tamplar

M;G I

2

27

Muncitor croitor

M;G I

2

28

Muncitor lacatus mecanic

M;G I

1

29

Muncitor electrician reparații

M;G I

1

30

Garderobiera

M;G I

1

31

Plasatoare

M;G I

1

32

Supraveghetor sala

M;GI

1

33

Pompier

M;G l

1

34

Șofer

M;G I

2

35

Muncitor necalificat (spalatoreasa)

M;G I

1

V.COMPARTIMENT MARKETING-IMPRESARIAT ARTISTIC = 3

36

Secretar literar

S IA

1

37

Secretar PR

S I

1

38

Impresar artistic

S I

1

Personal de execuție (Anexa VIII,Cap.Il/b la Legea 153/2017 )

VI COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABIL = 3

39

Economist

S I

1

40

Contabil

S I

1

41

Magaziner

M;G I

1

VII.COMPARTIMENT R.U= 1

42

lnspector( Refer. Specialit.) RU

SI A

1

VIII.COMPARTIMENT JURIDIC=1

43

Consilier juridic

S IA

1

Personal de execuție (Anexa VIII,Cap.ll/c la Legea 153/2017 )

IX COMPARTIMENT SECRETARIAT= 1

44

Secretar dactilograf

M IA

1

TOTAL PERSONAL

82

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,