Hotărârea nr. 632/2018

Modificarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice desfasurate de catre Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 632

din 23.11.2018

pentru modificarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 675/14.11.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.11.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 92164/14.11.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 92166/14.11.2018 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea societății Gospodărire Urbană S.R.L. nr. 19613/02.11.2018, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 107777/05.11.2018;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați , cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 28, alin. „j”, art. 39, alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (4) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. (6), lit. „a”, pct. 19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa Ai din H.C.L. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Directorul General al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri..

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL 632 / 23.11.2018

"Anexa A1"

TARIFE UTILAJE

( cu manoperă)

Nr.

DENUMIRE UTILAJ

Tarif aprobat

crt.

lei/ora fara TVA

1

Tractor U 650 cu remorca

- functionare

55.54

- stationare

20.57

2

Tractor U 683 cu remorca

- functionare

63.72

- stationare

20.57

3

Tractor U 445 cu remorca

- functionare

39.61

- stationare

19.30

4

Tractor agricol tip 804 cu remorca

- functionare

60.10

- stationare

19.80

5

Autoutilitara FIAT

- functionare

51.65

- stationare

19.80

6

Autoutilitara FIAT cu remorca

- functionare

54.16

- stationare

19.80

7

Autocamioneta Dacia - tip papuc

- functionare

43.83 lei/ora sau

2.92 lei/km

- stationare

19.20

8

Autoturism Dacia Logan GL. 02.ADP

- funcționare

31.99 lei/ora sau

2,13 lei/km

- stationare

20.57

9

Platforma Rotativa cu Brat - 35 PMG

- functionare

88.48

- stationare

21.84

10

TRACTOR Zetor Proxima 100 cu remorca

- functionare

86.91

- stationare

21.20

11

Platforma Rotativa cu Brat - 24 ADP

- functionare

100.32

- stationare

20.21

Autocisterna profesionala cu bena

- functionare

65.20

12

- stationare

20.57

- motopompa cisterna

28.00

13

Minicamioneta pt. transport cu bena basculanta

- functionare

45. 33

- stationare

19.93

14

Mini - Incarcator

- functionare

56.49

- stationare

19.93

15

Automacara 40 tone

- functionare

156.65

- stationare

21.20

16

Tractor Farmatrac 690 DT cu remorca

- functionare

89.69

- stationare

20.57

17

Mini - Buldoexcavator

- functionare

61.79

- stationare

16.44

Tractor Farmatrac 690 DT +

- functionare

86.85

18

Freza deszapezire Samasz Tornado

- stationare

20.57

19

Motocultor BCS 738

- functionare

34.42

20

Autoutilitara Renault Master

- functionare

48.82

- stationare

22.30

Tarifele nu includ CCI de 17.4 %, beneficiu 5% si TVA.

Președinte de ședință,