Hotărârea nr. 629/2018

Aprobarea proiectului "Modernizare linii tramvai si carosabil strazile Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918" si a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 629 din 23.11.2018

privind aprobarea proiectului „Modernizare linii tramvai și carosabil străzile

Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918” și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 670/13.11.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.11.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 91424/13.11.2018 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 91426/13.11.2018, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.5 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, modificat de Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6438/12.10.2017 și Ordinul MDRAP 2522/22.03.2018,

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă - Apel de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918 în cuantum de 104.373.966,18 lei, cu TVA, din care 89.687.719,52, cu TVA, reprezintă cheltuieli eligibile, iar 14.686.246,66 lei, cu TVA, reprezintă cheltuieli neeligibile.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 16.480.001,07 lei, cu TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918.

Art. 4 - Se aprobă asigurarea, de la bugetul local, a resurselor financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente proiectului ce compun cererea de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, reprezentând maximum 98% din cheltuielile eligibile din FEDR și de la bugetul de stat.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,