Hotărârea nr. 627/2018

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2019, pentru o parte din cladirea situata in Galati, str. Nicolae Holban nr. 30

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 627

din 23.11.2018

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru o parte din clădirea situată în Galați, str. Nicolae Holban nr. 30

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați - Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 649/08.11.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.11.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 90310/08.11.2018 a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați - Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 90312/08.11.2018 al Direcției Impozite, Taxe și alte Venituri Locale;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Nota tehnică de constatare finală a clădirilor neîngrijite situate pe raza Municipiului Galați, nr. 85056/23.10.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (2) și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 168 din Secțiunea I a Capitolului X - Alte dispoziții comune din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 112/20.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind identificarea și evaluarea clădirilor și terenurilor neîngrijite de pe raza municipiului Galați în vederea aplicării impozitului majorat;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b” și alin. (4) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru o parte din clădirea situată în Galați, str. Nicolae Holban nr. 30, proprietatea lui Condruz Gabriel domiciliat în București, sector 6, str. Valea Călugărească nr. 9, bl. Z4, et. 5, ap. 34.

Art. 2 - Clădirea situată în Galați, str. Nicolae Holban nr. 30, restituită parțial, în suprafață de 409.31 mp, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice, conform Notei tehnice de constatare finală a clădirilor neîngrijite nr. 85056/23.10.2018, în baza criteriilor stabilite prin Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 112/20.10.2016, având un punctaj procentual de 100%.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,