Hotărârea nr. 626/2018

Majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2019, pentru o parte din cladirea situata in Galati, str. Nicolae Holban nr. 30, apartament 2

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 626

din 23.11.2018

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru o parte din clădirea situată în Galați, str. Nicolae Holban nr. 30, apartament 2

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați - Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 648/08.11.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.11.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 90396/08.11.2018 a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați - Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 90398/08.11.2018 al Direcției Impozite, Taxe și alte Venituri Locale;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Nota tehnică de constatare finală a clădirilor neîngrijite situate pe raza Municipiului Galați, nr. 85056/23.10.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (2) și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 168 din Secțiunea I a Capitolului X - Alte dispoziții comune din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 112/20.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind identificarea și evaluarea clădirilor și terenurilor neîngrijite de pe raza municipiului Galați în vederea aplicării impozitului majorat;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b” și alin. (4) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru o parte din clădirea situată în Galați, str. Nicolae Holban nr. 30, apartament 2, proprietatea lui Andraș Iulian-Marcel domiciliat în Galați, str. Nicolae Holban nr. 30, apartament 2.

Art. 2 - Clădirea situată în Galați, str. Nicolae Holban nr. 30, apartament 2 se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice, conform Notei tehnice de constatare finală a clădirilor neîngrijite nr. 85056/23.10.2018, în baza criteriilor stabilite prin Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 112/20.10.2016, având un punctaj procentual de 100%.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,