Hotărârea nr. 624/2018

Atribuirea numarului de autorizatii taxi si a numerelor de ordine ale acestora pentru desfasurarea transportului de persoane in regim taxi in municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 624

din 23.11.2018

privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 664/13.11.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.11.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 91358/13.11.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 91360/13.11.2018 al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17 lit. „a” din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 356/29.11.2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H o ta R A Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea a 4 autorizații taxi cu numerele de ordine stabilite în Registrul Special de atribuire a autorizațiilor taxi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Nr.

Crt.

Transportatori cărora li s-au retras autorizațiile taxi

Nr. autorizație taxi

Motivul disponibilizării numărului de ordine

Transportatori din lista de așteptare cărora li se vor atribui autorizații taxi

1.

DRAGUSANU

COSTEL BOGDAN

091

Retragere autorizație nevizata

HARIISU SRL

2.

SIRGHI MARIUS

092

Retragere autorizație nevizata

SEREA FLORIN PFA

3.

BERCEA FLORIN

214

Retragere autorizație nevizata

GEOLDU TAXI SRL

4.

CHESCA

SPEDITION SRL

908

Retragere autorizație nevizata

JOJOLINA DR SRL

Președinte de ședință,