Hotărârea nr. 621/2018

Insusirea raportului de evaluare si aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situat in municipiul Galati, str. Calea Prutului nr. 154, lot 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 621

din 23.11.2018

privind însușirea raportului de evaluare și aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situat în municipiul Galați, str. Calea Prutului, nr. 154, lot 2

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 659/13.11.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 23.11.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 91332/13.11.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 91334/13.11.2018, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea nr. 5101.329./21.02.2018, a societății Damen S.A., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 17963/21.02.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 755 - 772 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul dispozițiile art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se însușește raportul de evaluare a terenului, în suprafață de 268 mp, situat în municipiul Galați, str. Calea Prutului, nr. 154, lot 2, proprietate privată a municipiului Galați, identificat prin număr cadastral 126908, înscris în Cartea Funciară nr. 126908, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă constituirea unui drept de servitute de trecere, cu plată, pe o perioadă de 25 de ani, asupra imobilului identificat la art. 1, în favoarea imobilului situat în Galați, str. Calea Prutului, nr. 162, lot 1, identificat prin număr cadastral 125086, înscris în Cartea Funciară nr. 125086, proprietate a societății DAMEN SA Galați.

Art. 3 - (1) Se aprobă contravaloarea lipsei de folosință a terenului prevăzut la art. 1, în cuantum de 9916 euro, fără TVA;

  • (2) Plata se va efectua în lei, în 25 rate anuale, ce vor fi indexate cu indicele de inflație, la cursul stabilit de BNR, la data plății, cu termen de plată 31 ianuarie a fiecărui an;

  • (3) Pentru neachitarea la termenul de scadență se datorează penalități de întârziere, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

  • (4) Cheltuielile ocazionate de încheierea sub formă autentică a actului de constituire a dreptului de servitute de trecere vor fi suportate de solicitant.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 621/23.11.2018

Carte Funciară Nr. 126908 Comuna/Oraș/Mun

icipiu

Ga/atf|

Anexa Nr. 1 La Partea 1 Teren

Nr cadastral (Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

'                                : l

126908          268

Urnitele imobilului sunt materializate pe laturile 5-6-3 prin gard de. plasa, [ 2-5 prin gard de beton, iar pe latura 2-3 este nematerializat. Lot 2 :

te iaturaț

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

*                       DETALII LINIARE IMOBIL

- -— -----------------------------"■—-i— ---------— —

.... .1.,. ■'
■. .......


126S07


126908


110454


Date referitoare la terenNr Crt

Categorie folosință

intra yllan

Suprafață (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Refe

k "S?

c

..„V. .1

l

curți construcții

DA

268

—.........■

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(*• (m)

1

2

33.671

2

3

7.999

3

4

33.338

4

1

8.0

in


de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 rnitim


etru,i *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru


Președinte de ședință,


Document care conține date cu caracter personal, protejata de prevederile Legii Nr. &77/2001.
■r

1-

i

i-

l