Hotărârea nr. 615/2018

Aprobarea atribuirii unei licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Transdan S.R.L. pentru Societatea Unicom Tranzit S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 615 din 23.11.2018

privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Transdan S.R.L. pentru Societatea Unicom Tranzit S.A.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 650/09.11.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.11.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 90822/09.11.2018, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 90824/09.11.2018, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății Transdan S.R.L., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 103227/25.10.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31 și art. 34 din anexa la Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353 / 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport Societatea Transdan S.R.L., pentru Societatea Unicom Tranzit S.A., pe următoarea rută:

Micro 19 (Mașnița Nouă) - str. Oțelarilor - str. Brăilei - str. Frunzei - str. Gheorghe Asachi - str. Siderurgiștilor - Piața Energiei - str. 1 Decembrie 1918 - str. Milcov - str. Traian Vuia - str. Drumul Viilor - str. Nicolae Mantu - str. Siderurgiștilor -S.C. Arcelor Mittal S.A. (Stația Cătușa) și retur.

Art. 2 Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,