Hotărârea nr. 609/2018

Modificarea HCL nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galati, ca partener, in cadrul proiectului "Achizitie de mijloace de transport public - tramvaie/troleibuze/autobuze electrice" si aprobarea cheltuielilor legate de proiect

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 609 din 08.11.2018

privind modificarea HCL nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie/troleibuze/autobuze electrice” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 646/05.11.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 08.11.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 89388/05.11.2018, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere adresa MDRAP nr. 124123/26.10.2018, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 108363/31.10.2018;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Având în vedere Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru devoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”e”, alin. (7), lit. ”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

ART I - Art. 2 din HCL nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie/troleibuze/autobuze electrice” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2 - Se aprobă forma finală a Acordului de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca lider de parteneriat și UAT, Municipiul Galați, ca partener, în vederea pregătirii și implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie/troleibuze/autobuze electrice”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

ART II - Art. 3 din HCL nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie/troleibuze/autobuze electrice” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 3 - Se aprobă forma finală a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, lider de parteneriat și UAT, Municipiul Galați, în vederea realizării în comun a achiziției de mijloace de transport public - tramvaie, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie/troleibuze/autobuze electrice”, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

ART III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa 1 la HCL 609/08.11.2018

ACORD DE PARTENERIAT

Nr. __________ /MDRAP/ _______________

Nr. _________ /UAT/ _______________

dintre

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

MUNICIPIUL GALAȚI

pentru pregătirea și implementarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport

public - tramvaie”

PREAMBUL

În contextul procesului de dezvoltare urbană durabilă, una din principalele provocări la care trebuie să răspundă orașele din România este mobilitatea urbană, concept care contribuie la îmbunătățirea factorilor de mediu (traficul reprezintă una din cele mai importante surse de poluare în mediul urban - circulația urbană produce 40% din emisiile de CO2), a elementelor de cadru social (Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile subliniază rolul transportului public în depășirea problemelor de segregare socială din mediul urban și a elementelor de cadru economic (economia europeană pierde anual aproape 100 miliarde de euro ca urmare a întârzierilor provocate în trafic; o bună mobilitate urbană reprezintă un element cheie atât pentru creșterea eficienței forței de muncă cât și pentru atragerea investitorilor și a turiștilor).

Având în vederea necesitatea înnoirii parcului de transport public din România ca măsură de îmbunătățire a mobilității urbane și de limitare a emisiilor de CO2, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, după caz, întocmește proiectul „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, denumit în continuare Proiectul, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și partenerii din proiect beneficiază de asistența tehnică acordată de către JASPERS în vederea pregătirii cererilor de finanțare și a documentațiilor pentru lansarea procedurilor de achiziții publice.

JASPERS (Asistență Comună pentru Sprijinirea Proiectelor în Regiunile Europene) este un parteneriat între Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI). Unul din obiectivele JASPERS este reprezentat de îmbunătățirea pregătirii proiectelor care urmează să fie cofinanțate din Fondul de Coeziune (FC) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în noile State Membre.

Acordul de parteneriat este încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, în scopul reglementării aspectelor tehnice, financiare și de orice altă natură care pot interveni în implementarea în parteneriat a Proiectului.

Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se semnează de toate părțile până cel târziu la data depunerii cererii de finanțare și este parte integrantă din aceasta.

TEMEIUL LEGAL

Prezentul acord de parteneriat, denumit în continuare “Acord”, are în vedere următoarea legislație națională:

-Ordonanța de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene;

-Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

-Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

-Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru devoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

-Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

-Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

PRECIZĂRI PREALABILE

 • 1.În prezentul Acord, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

 • a)cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;

 • b)cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;

 • 2. Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.

 • 3. Încheierea prezentului Acord se bazează pe buna-credință a părților în executarea obligațiilor ce decurg din prezentul Acord, precum și pe necesitatea asigurării exploatării și durabilității investițiilor finanțate prin POR 2014-2020.

Art. 1 PĂRȚILE

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin echipa de implementare a Proiectului desemnată prin Ordin al Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în calitate de Lider de parteneriat, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentant legal prin domnul Paul STĂNESCU, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului:

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare1 (FEN):

-RO14TREZ70020A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;

-RO58TREZ70020A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii precedenți.

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului București

și

Unitatea administrativ-teritorială a Municipiului Galați, în calitate de Partener, cu sediul în str. Domnească, nr. 54, localitatea Galați, județul Galati, România, cod poștal 800820, telefon: 0236307700, fax: 0236461460, poștă electronică: main@primariagalati.ro, cod fiscal: 3814810, reprezentat legal prin dl. Pucheanu Florin Ionuț, Primarul Municipiului Galați, având următoarele conturi distincte

1 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:

-RO16TREZ24A840303580101X-Transporturi-Strazi-Finanțare națională -RO32TREZ24A840303580101X     -Transporturi-Strazi-Finanțare      externă

nerambursabilă

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați

Str. Brăilei, nr.33, Galați

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:

-RO51TREZ30621A480101XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

-RO95TREZ30621A480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

-RO42TREZ30621A480103XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Prefinanțare

-RO11TREZ30621A426900XXXX - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați

Str. Brăilei, nr.33, Galați

Art. 2 SCOPUL ȘI OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Scopul prezentului Acord este de a reglementa aspectele tehnice, financiare, juridice și de orice altă natură care pot interveni în implementarea în parteneriat a Proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”.

Obiectul acestui Acord este de a stabili rolurile și responsabilitățile ce le revin părților în pregătirea și implementarea activităților specifice ale Proiectului, drepturile și obligațiile părților ce derivă din participarea în cadrul acestui parteneriat, conform legislației aplicabile și prevederilor ordinului de finanțare, precum și contribuția financiară la bugetul Proiectului finanțabil în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă., precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a ordinului de finanțare.

Fiecare parte va depune toate eforturile și va uza de toate cunoștințele de care dispune în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a prezentului Acord.

Prezentul Acord constituie anexă la cererea de finanțare.

Prezentul Acord se referă la achiziționarea a:

10 tramvaie noi, cu podea total joasă și lungimea de aproximativ 17,50 - 20,00 m, cu o valoare totală estimată de 95.200.000 Lei cu TVA.

Art. 3 ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

 • (i)În raporturile dintre părți, fiecare parte răspunde doar pentru realizarea activităților ce îi revin și nici una dintre părți nu este în nici un fel răspunzătoare pentru activitățile realizate de cealaltă parte. Astfel, obligațiile asumate prin prezentul acord au fost supuse analizei, în cadrul procedurilor interne ale fiecărui partener și se materializează în următoarele documente anexate la prezentul:

 • a) Hotărârea de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, emisă de fiecare partener;

 • b) Ordinul viceprim-ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind stabilirea echipei de implementare a Proiectului;

 • c) Decizia primarului privind constituirea echipei de implementare a proiectului la nivelul UAT;

În acest articol sunt descrise activitățile și subactivitățile specifice pe care fiecare partener trebuie să le realizeze în pregătirea și implementarea Proiectului, în strânsă corelare cu informațiile furnizate în formularul Cererii de finanțare.

 • (2) Rolurile și responsabilitățile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin echipa de implementare a Proiectului, corespunzătoare activităților și subactivităților din Cererea de finanțare:

 • a)  Realizează, cu sprijinul JASPERS, analizele necesare pentru fundamentarea necesarului de mijloace de transport public pe traseele incluse în proiect și justificarea încadrării Proiectului în cerințele Obiectivului specific 4.1, pe baza informațiilor furnizate de parteneri în cele 3 Chestionare completate, anexate la prezentul Acord;

 • b) Elaborează, semnează și depune în MySMIS cererea de finanțare și anexele solicitate de Ghidul specific, inclusiv semnează și depune în MySMIS anexele elaborate de partener, atașate la prezentul Acord;

 • c) Organizează și derulează procedura de atribuire în numele și pentru UAT Municipiul Galați a contractului de achiziție publică de mijloace de transport public, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local de călători în conformitate cu solicitările UAT Municipiul Galați;

 • d) Va întreprinde, în numele și pentru UAT Municipiul Galați demersurile necesare derulării și finalizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție a mijloacelor de transport public care fac obiectul proiectului.

 • (3)  Rolurile și responsabilitățile unității administrativ-teritoriale partenere, corespunzătoare activităților și subactivităților din Cererea de finanțare:

 • a) Colectează date cu privire la traseele de transport public existente ce fac obiectul Proiectului și le pune la dispoziția liderului de parteneriat (M.D.R.A.P.), conform Chestionarului nr. 2, anexat la prezentul Acord;

 • b) Stabilește necesarul de mijloace de transport public pentru fiecare traseu, inclusiv clasa de vehicule și capacitatea acestora, pentru care solicită participarea în cadrul Proiectului derulat în parteneriat cu M.D.R.A.P, cu precizarea fermă a numărului de vehicule solicitate și a caracteristicilor acestora, conform hotărârilor emise de organele deliberative ale UAT și Chestionarelor nr. 2 și 3, completate, anexate la prezentul Acord;

 • c) Stabilește necesarul de stații/puncte de reîncărcare și de alte echipamente specifice, sistemelor de transport inteligente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local de călători, dacă este cazul.

 • d) Organizează și derulează în cadrul proiectului, ca autoritate contractantă, procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de informare și publicitate;

 • e) Transmite liderului de parteneriat toate documentele necesare pentru pregătirea și depunerea cererii de finanțare, conform prevederilor prezentului Acord (art. 11 alin. 3) și ale Ghidului specific, precum și orice alte documente și informații solicitate de liderul de parteneriat, necesare pe parcursul procesului evaluare, selecție și contractare a Proiectului;

 • f) Transmite liderului de parteneriat minimum Anunțul de intenție publicat în Suplimentul la JOUE, conform art. 7 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 sau declarația privind încadrarea în excepția de la acest articol și se angajează sa realizeze demersurile necesare pentru a încheia și prezenta un contract de servicii publice de transport local de călători aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, inclusiv avizele solicitate aplicabile sau Acordul Comisiei Europene, după caz, în termenul de maximum un an de la data intrării în vigoare a ordinului de finanțare, în cazul atribuirii directe și de maximum 1 an și jumătate (18 luni) de la data intrării în vigoare a ordinului de finanțare, în cazul atribuirii prin procedură competitivă și pentru situația în care se solicită acordul Comisiei Europene pentru contractele atribuite înainte de data de 03.12.2009, dar înainte de recepția finală a bunurilor ce fac obiectul Proiectului.

 • g) Dacă este cazul, partenerul realizează demersurile necesare pentru prezentarea Autorizației de construire corespunzătoare lucrărilor de instalare a punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice și are obligația să asigure infrastructura necesară pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport, până la data recepționării autobuzelor electrice, conform alin. 4 lit. a) din OUG 47/2018.

 • h) Dacă este cazul, obține toate avizele și acordurilor necesare și execută lucrările de instalare a punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice.

 • i) Se obligă să realizeze demersurile necesare pentru definitivarea activităților minime necesare cu privire la infrastructura de transport public pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport public achiziționate, până la data recepționării acestora;

 • j) Se obligă să realizeze demersurile necesare pentru definitivarea până la finalul implementării POR 2014-2020 a tuturor activităților complementare cu activitățile proprii din proiect, conform celor declarate în cererea de finanțare cu privire la sistemul de transport public;

 • k) Încheie contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare;

 • l) Derulează contractul de achiziție publică conform prevederilor documentației de atribuire și a clauzelor acestuia;

 • m) Desemnează, prin dispoziție a reprezentantului legal al UAT, un membru și

un membru supleant în echipa de implementare a proiectului, în persoana d-nei/d-lui ........................................................ funcția.......................................... telefon.....................adresa electronică .............................................. (datele vor fi

completate pentru fiecare persoană desemnată);

 • n) Desemnează, prin dispoziție a reprezentantului legal al UAT, o comisie de recepție a mijloacelor de transport public și a echipamentelor, care va realiza recepția mijloacelor de transport și a echipamentelor achiziționate și va semna Procesul Verbal de Recepție cantitativă și calitativă a bunurilor;

 • o) Se obligă să efectueze demersurile privind înscrierea în proprietate a bunurilor achiziționate prin Proiect, precum și să realizeze demersurile necesare pentru includerea în contabilitatea proprie a mijloacelor de transport/echipamentelor/bunurilor achiziționate în baza prezentului Acord și să transmită un exemplar al acestor documente către Liderul de parteneriat;

 • p) Se obligă ca în termen de maximum 60 de zile de la recepția mijloacelor de transport/echipamentelor achiziționate în baza prezentului Acord, să le pună la dispoziția operatorilor de transport/transportatorilor autorizați cu care au încheiat contractul de servicii publice conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;

 • q) Se obligă să asigure toate condițiile pentru utilizarea mijloacelor de transport public achiziționate în baza prezentului Acord;

 • r) Se obligă să asigure utilizarea mijloacelor de transport și a echipamentelor conform destinației stabilite și pe toată perioada de valabilitate a ordinului de finanțare.

 • (4) Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale Proiectului

Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 6 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Partenerii vor asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente valorii eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 7 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Rata cofinanțării publice suportate către M.D.RA.P, în calitate de lider de parteneriat, de la Bugetul de stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect, conform Acordului de parteneriat.

În ceea ce privește cheltuielile eligibile ale partenerilor reprezentați de unități administrativ-teritoriale, cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităților proprii din proiect, conform Acordului de parteneriat.

Partener           Contribuția (valoarea estimată a fiecărei

activități,     defalcată pentru fiecare

partener/lider de parteneriat, conform art.34 alin.(4) din H.G. 93/2016) - 2% -1.600.400 lei fără TVA

Lider de parteriat

Partener              Valoarea totală a activităților proprii incluse în

proiect - 80.020.000 lei fără TVA

Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %) - 0 lei Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect - 80.020.000 lei fără TVA Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %) - 2% - 1.600.400 lei fără TVA

Observație: Întrucât procedura de atribuire a mijloacelor de transport și a echipamentelor se organizează și se derulează de către liderul de parteneriat în numele și pentru partener, valoarea corespunzătoare bunurilor achiziționate se va include la valoarea activităților proprii ale partenerului.

 • (5) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 20142020, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 20142020, aprobate prin HG nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform Acordului de parteneriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia (de ex.: achiziția de informare și publicitate);

 • b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată către OI/autoritatea de management, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect;

 • c) liderul de parteneriat și partenerii își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la Ordinul de finanțare.

Art.4 PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI DE PARTENERIAT

 • (1) Perioada de valabilitate începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care ordinul de finanțare a Proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a ordinului de finanțare conduce automat la extinderea perioadei de valabilitate a prezentului Acord.

 • (2) Pe perioada de valabilitate a Acordului, partenerul are obligația să asigure toate condițiile pentru utilizarea/întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar, AM POR va decide revocarea ordinului pentru finanțarea Proiectului și recuperarea sumelor plătite, iar partenerul își asumă obligația de a restitui AM, din bugetul propriu, finanțarea acordată.

Art.5 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE LIDERULUI DE PARTENERIAT

A Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informații și documente legate de Proiect, pentru a putea răspunde la solicitările primite din partea instituțiilor abilitate, naționale și europene, în vederea elaborării rapoartelor de progres, a rapoartelor de monitorizare etc.

B Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii;

 • (2) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea Proiectului și îi va informa cu privire la stadiul derulării procedurilor de achiziție publică;

 • (3) Propunerile pentru modificări importante ale Proiectului (de ex.: activități), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR;

 • (4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către autoritatea de management a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale (partenerul/partenerii fiind obligat/obligați sa transmită liderului de parteneriat toate documentele necesare îndeplinirii obligației asumate);

 • (5) Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor Proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a Proiectului, oricare intervine ultima;

 • (6) În cazul constatării unor nereguli apărute în obținerea și utilizarea fondurilor în cadrulProiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat plăților afectate de nereguli.

Art.6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTENERILOR

A Drepturile Partenerului

(1) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să

fie informat despre progresul în implementarea Proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat, la cerere, copii ale rapoartelor de progres.

(2)Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privința

propunerilor pentru modificări importante ale Proiectului (ex.: activități), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

B Obligațiile Partenerului

(1) Partenerul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în

vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii, inclusiv a celor care rezultă din Protocolul de asociere încheiat în vederea derulării achiziției publice;

(2) Partenerul va consulta liderul de parteneriat cu regularitate, îl va informa despre

progresul în implementarea Proiectului și îi va furniza, la cerere, informațiile necesare elaborării rapoartelor de progres și informațiile necesare monitorizării modului de asigurare a infrastructurii necesare pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport achiziționate până la recepția acestora și, ulterior, de realizare a celorlalte activități complementare la care s-a făcut referire în art. 3, alin. 3 lit. i) și de utilizare a bunurilor achiziționate prin Proiect;

(3) Partenerul are obligația să asigure până la recepționarea mijloacelor de transport,

condițiile pentru operarea acestora și să utilizeze miijloace de transport public solicitate la finanțare doar pentru prestarea serviciului de transport public local, organizat conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;

(4) Partenerul are obligația de a respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, pe

toată perioada de după încheierea contractului de servicii publice și până la finalizarea perioadei de durabilitate a ordinului de finanțare, în caz contrar AM POR poate dispune recuperarea sumelor plătite, în conformitate cu prevederile contractului definanțare;

(5) Pe perioada durabilității proiectului, partenerul are obligația de a publica anual pe

website-ul oficial al instituției, în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, un raport cumulativ care să cuprindă: obligațiile de serviciu public de transport de călători pentru fiecare tip de transport public prestat, operatorii selectați de serviciu public de transport de călători, procedura de atribuire utilizată, natura și întinderea eventualelor drepturi exclusive acordate operatorilor de serviciu public, plățile compensatorii acordate operatorilor, îndeplinirea de către operator a indicatorilor de performanță stabiliți prin contract etc.;

(6) În cazul gestiunii directe, partenerul are obligația ca pe toată perioada de durabilitate a

proiectului să nu ofere o compensație financiară care să depășeasca efectul financiar net, conform art. 2 din Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. În situația înregistrării unei supracompensări anuale acordate operatorului de transport public, partenerul are obligația să recupereze de la operator/transportator autorizat diferența până la valoarea corespunzătoare compensației datorate;

 • (7) Dacă este cazul, după prezentarea contractului de servicii publice conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, oricând se solicită de către AMPOR sau de către alte instituții abilitate, partenerul are obligația de a transmite un raport de audit, elaborat de un auditor financiar independent, asupra situațiilor financiare aprobate ale solicitantului și ale operatorului de transport public/transportatorului autorizat, cu privire la conformitatea calculării compensației acordate operatorului cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;

(8) Partenerul este obligat să întrețină măsurile obligatorii pentru asigurarea vizibilității

mijloacelor de transport/echipamentelor achiziționate prin POR 2014-2020, în conformitate cu Manualul de identitate vizuală a POR 2014-2020;

(9) Partenerul are obligația ca după recepția finală a mijloacelor de transport și a echipamentelor, să își înscrie bunurile achiziționate în cadrul proiectului, în evidențele contabile conform revederilor legale în vigoare;

 • (10) În situația în care unitatea administrativ teritorială, partener în proiect, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin acordul de parteneriat până la recepționarea bunurilor din proiect, aceasta este responsabilă pentru toate sancțiunile prevăzute de contractul economic în baza căruia a fost efectuată achiziția mijloacelor de transport sau a echipamentelor;

 • (11) Partenerul este obligat să pună la dispoziția liderului de parteneriat, AM/OI POR sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea activităților și rezultatelor Proiectului, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului;

 • (12) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. 11, partenerul are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor;

(13) Partenerul este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea și operarea Proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres, de monitorizare și pentru elaborarea/depunerea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare;

 • (14) Partenerul este obligat să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile efectuate în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a ordinului de finanțare;

 • (15) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor Proiectului, sunt aplicabile, după caz, prevederile OUG nr. 66/2011. În cazul constatării unor nereguli apărute în obținerea și utilizarea fondurilor în cadrul Proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat plățile afectate de nereguli.

Art.7 ACHIZIȚII PUBLICE

(1) Liderul de parteneriat va organiza și va derula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de furnizare de mijloace de transport public inclusiv stații/puncte de reîncărcare și alte echipamente specifice, cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare.

(2) Între MDRAP și UAT se va încheia un Protocol de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, anexă la prezentul Acord de parteneriat.

Art.8 PROPRIETATEA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PUBLIC ȘI A ECHIPAMENTELOR

(1) Partenerul are obligația să mențină proprietatea mijloacelor de transport public/echipamentelor achiziționate în cadrul Proiectului, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale și să asigure exploatarea și întreținerea bunurilor și serviciului de transport public în această perioadă.

(2) Partenerul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor și mijloacelor de transport în comun, ce au facut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a Proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (3) Partenerul are obligația ca pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului să asigure prestarea serviciului de transport public de călători, pentru care s-au realizat investițiile prin Obiectivul Specific 4.1 al POR 2014-2020, în caz contrar, AM POR va decide revocarea ordinului privind finanțarea Proiectului și recuperarea sumelor plătite, iar partenerul își asumă obligația de a restitui AM POR, din bugetul propriu, finanțarea acordată.

(4) Partenerul are obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă, să nu înstrăineze sau să nu scoată din uz, sub orice formă obiectele / bunurile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuarea plății finale.

Art.9 CONFIDENȚIALITATE

(1) Părțile semnatare ale prezentului Acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării Proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

(2)   Pe durata parteneriatului, atunci când prelucrează date cu caracter personal, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal.

 • (3)    Fiecare Parte își asumă în mod independent responsabilitatea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Încălcarea de către o Parte a prevederilor prezentului și a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 și a normelor general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, nu poate poate fi apreciată ca o încălcare comună și nu poate genera răspunderea solidară față de persoana sau autoritatea care constată această încălcare.

Art.10 LEGEA APLICABILĂ

(1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului Acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art.ii DISPOZIȚII FINALE

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

(2) Acordul este întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

(3) La prezentul Acord sunt anexate următoarele documente:

a)Documente necesare pentru lansarea procedurilor de achiziții publice, care vor fi transmise de partener odată cu acordul de parteneriat semnat:

- Documente privind identificarea reprezentantului legal al partenerului;

- Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, semnat de reprezentantul legal al partenerului;

- Chestionarele 1-3, actualizate după solicitările de clarificări ale JASPERS, inclusiv în ceea ce privește necesarul de mijloace de transport și echipamente, contrasemnate de către reprezentantul legal al partenerului;

- Hotărârea de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale;

b) Documente care vor fi transmise de partener ulterior, la solicitarea liderului de parteneriat, în vederea pregătirii cererii de finanțare. Aceste documente vor fi prezentate și detaliate în ghidul solicitantului.

- Declarațiile de eligibilitate, de angajament ale reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale partenere;

- Declarația privind eligibilitatea TVA;

- Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat;

- Certificatul de cazier fiscal al partenerului;

- Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016;

-  Formularul nr. 1  - „Fișă de fundamentare. Proiect propus la

finanțare/finanțat din fonduri europene” în conformitate cu H.G.93/2016;

- Lista specifică de proiecte prioritare în parteneriat cu M.D.R.A.P. pentru Obiectivul specific 4.1, din Documentul Justificativ pentru finanțarea intervențiilor din fonduri ESI, selectată de Autoritatea Urbană constituită la nivelul municipiului reședință de județ;

- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.)/Extras din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, după caz;

- Minimum Anunțul de intenție publicat în Suplimentul la JOUE (Art. 7 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007);

- Documentele statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători, dacă partenerul este membru al ADI;

- Programul de transport;

- Dacă este cazul, alte documente necesare pentru definitivarea cererii de finanțare, conform Ghidului solicitantului;

Semnături

Lider

de

Numele, prenumele

și

funcția

Semnătura

Data    și

parteneriat

reprezentantului

legal

al

locul

organizației/instituției

semnării

Ministerul

Dezvoltării

PAUL STĂNESCU

Regionale

și

Administrației

VICEPRIMINISTRU

Publice

Partener

Numele, prenumele

și

funcția

Semnătura

Data    și

reprezentantului

legal

al

locul

organizației/instituției

semnării

UNITATEA      IONUȚFLORIN PUCHEANU

ADMINISTRATIV-

TERITORIALĂ    PRIMAR

MUNICIPIUL

GALAȚI

Președinte de ședință,

Anexa 2 la HCL 609/08.11.2018

PROTOCOL DE ASOCIERE

Privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale

Nr. __________ /MDRAP/ _______________

Nr. _________ /UAT/_______________

dintre

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Și

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL GALAȚI

pentru realizarea în comun a achiziției de mijloace de transport public -tramvaie, în cadrul proiectului “Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie”

PREAMBUL

În temeiul:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene;

- Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/protocolului-cadru din - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- Acordului de parteneriat nr....../........... încheiat între Ministerul Dezvoltării

Regionale și Administrației Publice și Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Galați, pentru realizarea proiectului „ Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie”

și având în vedere:

 • - Volumul, complexitatea activităților și capacitatea profesională presupuse de realizarea achiziției de mijloace de transport și echipamente : 10 tramvaie, cu podeaua complet joasă, cu lungimea de 17,50 - 20,00 metri, pentru a căror atribuire se încheie prezentul protocol de asociere, depășește resursele existente la nivelul UAT Municipiul Galați pentru asigurarea derulării în condiții optime a procesului de achiziție publică necesare în vederea atribuirii respectivului contract și obținerea beneficiilor anticipate;

 • - Aplicarea în mod unitar va avea ca efect asigurarea premiselor necesare pentru realizarea respectivelor achiziții în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate, în sensul că: pe de o parte, se va reduce efortul presupus de realizarea activităților procedurale specifice, ceea ce va conduce la eficientizarea resurselor umane și materiale alocate derulării proceselor de achiziție publică vizate; iar pe de altă parte, se va spori capacitatea autorităților contractante asociate de a maximiza rezultatele obținute în urma aplicării procedurilor de atribuire care fac obiectul prezentului protocol de asociere printr-o poziționare competitivă a acestora prin posibilitatea de a obține prețuri mai avantajoase prin volume mai mari,

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentant legal prin domnul Paul STĂNESCU, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice în calitate de Autoritate contractantă care derulează achiziția în numele altei autorități

și

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Galați, în calitate de Partener, cu sediul în str. Domnească, nr. 54, localitatea Galați, județul Galati, România, cod poștal 800820, telefon: 0236307700, fax: 0236461460, poștă electronică: main@primariagalati.ro, cod fiscal: 3814810, reprezentat legal prin dl. Pucheanu Florin Ionuț, Primarul Municipiului Galați, în calitate de autoritate contractantă în numele căreia acționează MDRAP,

au convenit să încheie prezentul Protocol de asociere care reprezintă voința expresă a părților.

PRECIZĂRI PREALABILE

1. În prezentul Protocol, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;

b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;

2. Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.

3. Prezentul Protocol se bazează pe buna-credință în executarea obligațiilor ce decurg din prezentul Protocol, precum și pe necesitatea asigurării exploatării și durabilității investițiilor finanțate prin POR 2014-2020.

Termeni și Abrevieri

Jaspers - JASPERS (Asistență Comună pentru Sprijinirea Proiectelor în Regiunile Europene) este un parteneriat între Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI). Unul din obiectivele JASPERS este reprezentat de îmbunătățirea pregătirii proiectelor care urmează să fie cofinanțate din Fondul de Coeziune (FC) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în noile State Membre.

Proiect - O serie de activități economice indivizibile, concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată și având obiective clar stabilite, pentru a cărui realizare Beneficiarul primește fonduri nerambursabile, în cazul de față, în cadrul Programului Operațional Regional.

Art. 1 SCOPUL PROTOCOLULUI DE ASOCIERE

Prezentul protocol de asociere este încheiat în scopul efectuării în comun, de către părți, a achiziției de mijloace de transport public - tramvaie, în cadrul proiectului Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie.

Art. 2 OBIECTUL PROTOCOLULUI

(1) Obiectul protocolului îl reprezintă stabilirea de către părți a modalității de organizare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de mijloace de transport public - tramvaie, în numele și pe seama UAT Municipiul Galați, de către MDRAP, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) În sensul prevederilor alin. (1), UAT Municipiul Galați deleagă MDRAP în vederea realizării tuturor formalităților necesare pentru inițierea, aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire aferente respectivului contract.

 • (3) În aplicarea prevederilor prezentului articol UAT Municipiul Galați sprijină activitățile derulate de MDRAP, prin îndeplinirea obligației de punere la dispoziția acestuia a oricăror date/informații/documente necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care derivă din aplicarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice.

 • (4) Prezentul Protocol se referă la achiziționarea a:

- 10 tramvaie noi cu podea complet joasă și lungimea de aproximativ 17,50 - 20,00 m, cu o valoare totală estimată de 95.200.000 Lei (cu TVA)

Art. 3 DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și încetează să

producă efecte la data la care, s-au îndeplinit toate obligațiile aferente contractului economic rezultat în urma derulării procedurii de achiziție publică.

Art. 4 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • (1) Drepturile și obligațiile MDRAP

 • a) Are dreptul de organiza achiziția de mijloace de transport public -tramvaie, în numele și pe seama UAT Municipiul Galați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • b) Organizează și derulează procedura de atribuire în numele și pe seama UAT Municipiul Galați conform prevederilor legale incidente și documentației de atribuire însușite de UAT, contractul de achiziție publică a mijloacelor de transport public - tramvaie, urmând a fi semnat de către UAT cu operatorul economic desemnat câștigător;

 • c) Întreprinde, în numele și pe seama UAT Municipiul Galați, orice demers necesar derulării și finalizării procedurii de atribuire.

 • d) Întocmește și păstrează dosarul achiziției publice.

 • e) Transmite UAT Municipiul Galați, o copie a dosarului achiziției și modelul de contract pentru încheierea și derularea acestuia, după comunicarea rezultatului procedurii si expirarea termenului prevazut la art. 8 din Legea 101/2016 actualizată,

 • (2) Drepturile și obligațiile UATMunicipiul Galați

 • a) Stabilește și aprobă conform legislației naționale în vigoare, necesarul de mijloace de transport public, inclusiv clasa de vehicule și capacitatea acestora, pentru care solicită participarea în cadrul Proiectului derulat în parteneriat cu M.D.R.A.P, cu precizarea fermă a numărului de vehicule solicitate și a caracteristicilor acestora, conform hotărârilor emise de organele deliberative ale UAT și a Chestionarelor nr. 2 și 3, completate.

 • b) Asigură infrastructura necesară pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport, până la data recepționării acestora, conform prevederii art. 1 alin. (4) lit.a) din OUG 47/2018.

 • c) Răspunde, MDRAP, în termen de 2 zile lucrătoare la solicitarile de clarificări ale pontențialilor ofertanți, depuse în cadrul procedurii de achiziție publică și comunicate de către MDRAP.

 • d) Încheie contractul de achizitie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, recepționează mijloacele de transport public și achită contravaloarea acestora.

 • e) Derulează contractul de achiziție publică conform prevederilor documentației de atribuire și a clauzelor acestuia.

 • h) Transmite în cel mai scurt timp, MDRAP, dar nu mai târziu de 15 zile, copia contractului semnat în vederea transmiterii/publicării anunțului de atribuire.

 • i) Informează MDRAP cu privire la finalizarea livrării produselor, în termen de 10 zile de la acest eveniment, respectiv cu privire la data expirării perioadei de garanție tehnică produselor, în termen de 10 zile de la data expirării acestei perioadei, în vederea respectării obligației privind întocmirea și publicarea documentului constatator.

Art. 5 MODIFICAREA PROTOCOLULUI

 • (1) Părțile pot decide modificarea prezentului Protocol, oricând pe durata de valabilitate a acestuia, prin act adițional consemnat în scris.

Art. 6 NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI

 • (1) Orice solicitare, notificare sau informare, ce va fi trimisă de către o Parte celeilalte Părți, va avea formă scrisă și va fi considerată ca primită de către cealaltă parte dacă:

a) a fost înmânată persoanei destinatare și aceasta a semnat de primire, în cazul expedierii prin utilizarea unui serviciu poștal cu confirmare de primire;

b) s-a primit confirmarea de primire din partea celeilalte părți (în sensul că toate paginile constituind comunicarea au fost transmise către destinatar), în cazul în care comunicarea a fost trimisă prin fax;

c) s-a primit confirmarea de primire din partea celeilalte părți a mesajului electronic trimis prin poșta electronică persoanelor desemnate.

(2) În cazul în care solicitarea/notificarea/informarea implică luarea unor decizii a căror fundamentare trebuie să aibă la bază și documente semnate în original de către cealaltă parte, acestea vor fi formalizate prin înscrisuri în acest sens, în situația în care respectivele decizii au avut la bază comunicarea prin mijloace electronice.

Art. 7 CONFIDENȚIALITATE

(1) Partea care transmite informațiile va preciza documentele sau părțile din documente care au caracter confidențial.

(2)  Partea care primește informațiile are obligația de a respecta caracterul confidențial al informațiilor primite.

(3) Părțile semnatare se angajează să păstreze același nivel de confidențialitate a informațiilor ca și partea care a transmis respectivele informații.

Art. 8 LEGEA APLICABILĂ

(1) Prezentului Protocol i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2) Pe durata prezentului Protocol, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului Protocol va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 9 DISPOZIȚII FINALE

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul protocol sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

(2) Protocolul este întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Art. 10 ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

(1) Prezentul protocol încetează prin ajungerea le termen.

(2) În situații justificate, MDRAP poate denunța unilateral prezentul protocol fiind ținut însă de îndeplinirea obligațiilor scadente.

(3) Neîndeplinirea de către una din părțile protocolului a obligațiilor menționate la art. 4, poate conduce la rezilierea prezentului protocol, partea responsabilă de neîndeplinirea obiectului acestuia fiind obligată să își asume sancțiunile prevăzute de legislația incidentă în materia achizițiilor publice.

Art. 11 DOCUMENTELE PROTOCOLULUI

Chestionare 2-3, sunt anexate prezentului Protocol și fac parte integrantă din acesta. Semnături

MDRAP

PAUL STĂNESCU VICEPRIMINISTRU

Semnătura

Data și locul semnării

UNITATEA

ADMINISTRATIV-

TERITORIALĂ

MUNICIPIUL

GALAȚI

IONUT FLORIN PUCHEANU

PRIMAR

Semnătura

Data și locul semnării

Președinte de ședință,