Hotărârea nr. 607/2018

Aprobarea proiectului "Achizitia de mijloace de transport nepoluante - 17 troleibuze noi" si a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 607 din 08.11.2018

privind aprobarea proiectului “Achiziția de mijloace de transport nepoluante - 17

troleibuze noi” și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 644/05.11.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 31.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 89334/05.11.2018, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul MDRAP nr. 5212/02.07.2018 pentru aprobarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate”, Obiectivul specific 4.1 - ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, modificat de Ordinul M.D.R.A.P. nr. 5569 din 30.08.2018 și Ordinul MDRAP nr. 5876 din 09.10.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului ”Achiziția de mijloace de transport nepoluante - 17 troleibuze noi”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apel de Proiecte POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Achiziția de mijloace de transport nepoluante - 17 troleibuze noi”, în cuantum de 31.530.186,74 lei, cu TVA, din care 30.207.911,37 lei, cu TVA reprezintă cheltuieli eligibile, iar 1.322.275,37 lei, (cu TVA reprezintă cheltuieli neeligibile.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect, a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 1.926.433,61 lei, cu TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Achiziția de mijloace de transport nepoluante - 17 troleibuze noi”.

Art. 4 - Se aprobă asigurarea de la bugetul local al municipiului Galați, a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, reprezentând maximum 98% din cheltuielile eligibile din FEDR și de la bugetul de stat.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,