Hotărârea nr. 588/2018

Modificarea H.C.L. nr. 275/24.04.2018 privind schimbarea destinatiei unor imobile, proprietate publica a municipiului Galati, aflate in administrarea Colegiului Tehnic "Aurel Vlaicu"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 588

din 25.10.2018

pentru modificarea H.C.L. nr. 275 din 24.04.2018 privind schimbarea destinației unor imobile, proprietate publică a municipiului Galați, aflate în administrarea Colegiului Tehnic “Aurel Vlaicu”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 618/18.10.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 83892/18.10.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 83894/18.10.2018, al Direcției Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând Hotărârea nr. 136/11.10.2018, a Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic “Aurel Vlaicu”;

Având în vedere adresa nr. 14259/16.10.2018, a Inspectoratului Școlar Județean Galați înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 99031/17.10.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 112, alin. (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (3) și (4), art. 4, lit. ”b”, art. 9, alin. (1) din Ordinul nr. 5819/25.11.2016, al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c” și lit. ”d”, alin. (5) lit. ”a” și alin. (6), lit. ”a”, punctul 12 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - (1) Alin. (1) al art. 1 din H.C.L. nr. 275 din 24.04.2018 privind schimbarea destinației unor imobile, cu destinația actuală de unitate de învățământ, care aparțin domeniului public al municipiului Galați, aflate în administrarea Colegiului Tehnic “Aurel Vlaicu”, se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) - Se aprobă schimbarea de destinație, pe o perioadă de 20 ani, a corpurilor: C1 - cu excepția părții pentru care s-a emis Avizului Conform nr. 10067/28.07.2015 al Ministerului Educației Naționale, C2, C3 - cu excepția părții pentru care a fost emis Avizul Conform nr. 9693/31.07.2014 al Ministerului Educației Naționale, C4 și C5 situate în Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25, care aparțin domeniului public al municipiului Galați și sunt în administrarea Colegiului Tehnic “Aurel Vlaicu”, din spații de învățământ, în spații la dispoziția Consiliului Local Galați, pentru a fi transmise în folosință gratuită către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați.”

(2)- Corpurile C1, C2, C3, C4 și C5 sunt evidențiate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II - Spațiile prevăzute la art. I vor fi transmise în folosință gratuită după obținerea avizului conform al Ministerului Educației Naționale.

Art. III - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 588/25.10.2018

Nr. crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1.

C1(săli de clasă)

Strada 1 Decembrie 1918 nr.25 Regim de înălțime = P+3 etaje, cu excepția părții pentru care s-a emis Avizului Conform nr. 10067/28.07.2015 al Ministerului Educației Naționale.

2.

C2(magazie)

Strada 1 Decembrie 1918 nr.25 Regim de înălțime P

3.

C3(săli de clasă)

Strada 1 Decembrie 1918 nr.25

Regim de înălțime = P+3 etaje,

cu excepția părții pentru care a fost emis Avizul Conform nr. 9693/31.07.2014 al Ministerului Educației Naționale.

4.

C4(teren de sport)

Strada 1 Decembrie 1918 nr.25

5.

C5(punct trafo)

Strada 1 Decembrie 1918 nr.25

6.

Teren

Strada 1 Decembrie 1918 nr.25 Suprafață =6783 mp

Președinte de ședință,

»                             »              » s