Hotărârea nr. 587/2018

Modificarea H.C.L. nr. 138/28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul "Gradinita cu program normal nr.40 - 8 sali"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 587 din 25.10.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 138/28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul "Grădinița cu program normal nr.40 - 8 săli"

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 617/16.10.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 85026/22.10.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 85028/22.10.2018, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit b), art. 5, alin. (1), lit a) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Titlul H.C.L nr. 138/28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Grădiniță cu program normal nr. 40-8 săli” se modifică și va avea următorul cuprins:

“privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul <Grădiniță cu 8 săli de grupă nr.40 cu program normal>.”

Art. II - Anexa la H.C.L nr. 138/28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul <Grădiniță cu 8 săli de grupă nr.40 cu program normal> se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 587/25.10.2018

Grădiniță cu 8 săli de grupă nr.40 cu program normal

Principalele lucrări prevăzute în documentație sunt:

Construirea unei clădiri cu destinația de grădiniță, regim de înălțime P+2E ( etajul 2 parțial).

Funcțiile principale preconizate prin proiect sunt: săli de grupă, săli polifuncționale, încăperi anexe, grupuri sanitare, spații tehnice, holuri + casa scării.

Acoperișul este tip terasa termo-hidroizolată.

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției: 7.839.330 lei Din care C+M: 5.922.820 lei

Capacități: regim de inaltime P+2E

Ac = 503mp

Durata de realizare a investiției: 12 luni Sursa de finanțare: Buget local -2%

Buget stat-13% Fondul European de Dezvoltare Regionala-85%

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Beneficiar: ' - Executant:

Proiectant: ' Obiectivul:


ARHIDESIGN GS SRLIn mii lel/mii euro la cursul 4.6437 lel/euro din data de 01/09/2018

Nr,

......

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de '        cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA):

Mll tei

MII euro

MII lei

MII lei

MII euro

2 .

3       ...

4

5

6

7    ? •:

obiincm|llHllHll

r

1.1

Obținerea terenului

. - . '0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

48.66

16.48

9.25

57.91

12.47

1.2.1

OBJ AMENAJARI EXTERIOARE .

48.66

.10.48

9.25

57.91

12.47

Dev AMENAJARE TEREN

22.10

4.76

4.20

26.30

5.66

Dev PLATFORME SI ALEI SISTEMATIZARE VERTICALA

26.56

5.72

5.05

31.61

6.81

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului ia starea inițiala

26.56

5.72

5.05

31.61

6.81

1.3.1

OBJ AMENAJARI EXTERIOARE

26.56

5.72

5.05

31.61

6.81

l .•

Dev SPATII VERZI AMENAJATE

26.56

5.72

5.05

31.61

6.81

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prptectla utilităților

43.50

9.37

8.26

. 51.76

11,15

TOTAL CAPITOL 1

118.73

25.57

22.56

141,29

30.43

șșCiiXpÎT

ivului de investiții

WO88i

2.1

racord gaze naturale

22.50

4.85

4.28

26.78

5.77

22

taxe avize (ISCIRWoșar.Gaze)...^      X

8.70

1.87

1;65

10.35

2.23

2.3/X

Taxa racordare alimentare cu energie electrica               ■           • -

36.70

7$

6.97

/A.-  43.67

2.4 •• •

Obj CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ      ...... ......

.. A 161,^3

34.72

30.63

191.86

41.32

Dev INSTALAȚII DE GAZE NATURALE

24,30

5.23

•4.6#

28.92

6.23

Dev REȚELE SI RAC.HIDROEDILITARE APA-CANAL (EXT)

24.33

5.24

4.62

28.95

6.24

Dev REȚEA CANALIZARE

112.60

24.25

21.39

133.99

28.86

TOTAL CAPITOL 2

229.13

49.34

43.53

272.67

58.7#

•AA '      ' V       ■

Ml

3.1

studii

J 2.00

0.43

0.38

2.38

3.1.1

studii de teren GEO, TOPO, HIDRO

2.00

0.43

0.38

2.38

3.1.2

Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

O-Pp

w

3.1.3

• Alte studii specifice

6.00

• 0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatli-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

6.00

0.0.0

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

,           ___________________________________________________ . ' i_________________ _________________________________________________-_______:________________________

5j®flZJ®lZ®W£© (iindata de 01/09/20X8

Nr.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (farâ TVA)

7 VA

Valoare (cu TVA)

MII lei

M|| euro

MII lei

MII lei

MII euro

1

2

•3-. •

4

5

6

7

3.4

Certificarea performantei energetice sl auditul energetic al clădirilor

15.60

3.36

2.96

18.56

4.00

3.5

Proiectare                            "

150.00

32.30

28.50

178.5C

38.44

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitâte/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții sl deviz general        • ;

19.00

4.09

3.61

22.61

4.87

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avlzelor/acordurilor/autorizatlilor

2.00

0.43

0.38

2.38

0.51

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.00

1.94

1.71

10.71

2.31

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție 3% din pct.4.1

120.00

25.84

22.80

142.80

30.75

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

71.00

15.29

13,49

84.49

18.19

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

64.50

13.89

12.26

76.76

16.53

3.7.2

Auditul financiar

6.50

1.40

1.24

7.74

1.67

3.7.3

Studiu de marketing

0.00

0.00

0.00

0.Q0

0.00

3.8

Asistenta tehnica

104.00

22.40

19.76

123.76

26.65

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

41.00

8.83

7.79

48.79

10.51

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor 1% din pct.4.1

41.00

8.83

7.79

48.79

10.51

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat In Construcții

0.00

0.00

0.00

: 0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier 1,5% din pct. 4.1

63.00

13.57

11.97

74.97

16.14

TOTAL CAPITOL 3        . ... -

...... 342.®O

73.7S

65.09

407.69

87.80

o»®

iiUPi

. (..>iieltuieli pentru investiția (io baza.

i«S«i

MM*

Construcții sl instalații ’ ț                     :

4,509.66

971.13

856.83

5,366.49

1,155.65

4.1,1

OBJ AMENAJARI EXTERIOARE

98.44

21.20

18.70

117.14

25.23

Dev ÎMPREJMUIRE

53.94

11.62

10.25

64.19

13.82

' Dev INSTALAȚII ELECTRICE EXTERIOARE

44.50

9.58

8.46

52.96

11,40

4.1.2

ObJ CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ

4,411.22

949.94

838.13

5,249.35

1,130.42

Dev ARHITECTURA

2,542.85

547.59

483.14/

3,025.99

651.63

Dev REZISTENTA TERASAMENTE

42.53

9.16

8.08

50.61

40W

Dev REZISTENTA INFRASTRUCTURA

503.02

108.32

9551

598.59

128.90

Dev REZISTENTA SUPRASTRUCTURA

659.72

142.07

125.35

785.06

ies®

Dev REZISTENTA SCĂRI EXT SI RAMPE

36.70

7.90

6.97

43.67

9.40

Dev INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

146.26

31.50

27,79

174.05

37.48

Dev INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE

78.31

16.86

14.88

93.19

20.07

Dev INSTALAȚII DE INCALZIRE-RACIRE

91.53

19.71

17.39

108.92

23.46

Dev INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALA        ..... ..  . .

41.00

8.83

7.79

48.79

10.51

Dev INSTALAȚII APA RĂCITĂ

6.81

1.47

1.29

8.11

1,75

1


\ 'n mli leVmll euro la cursul 4.6437 Îal/GUTO din data de O3./O9/2O3.8

Wr.

Denumirea capltolaîor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) .

TVA •-

Valoare (eu TVA)

MII lei

MII curo

Mii lei

MII lei

MII euro

1

2 .......

3

4

5

6

7

Dev 1N STALATIITERMOMECANICE

47.59

10.25

9.04

56.63

12.19

Dev INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

128.84

27.74

24.48

153.32

33.02

Dev sistem supraveghere video

9,64

2.08

1.83

11.47

2.47

Dev sistem de securitate si telecomunicații

2.85

0.61

0.54

3.39

0.73

Dev CURENTI SLÂBI-RETEĂ STRUCTURATA VOCE-DATE

13.34

2.87

2.53

15.87

3.42

Dev INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI SLABI-DESFUMARE

17.80

3.83

3.38

21.18

4.56

Dev INSTALAȚII ELECTRICE IN CT

4.50

0.97

0.86

5.36

1.15

DEV INSTALAȚIE DE SEMNALIZ SI ALERTARE INCENDIU

3.45

0.74

0.66

4.11

0.88

Dev PREPARARE APA CALDA CU PANOURI SOLARE .                .

34.5Q

7.43

6.56

41.06

8.84

L2 ’.■...

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale                  ...      .... ,

52.64

11.34

10.00

62.64

13.49

.2.1

OBJ AMENAJARI EXTERIOARE

8.85

1.91

1.68

10.53

2.27

Dev montaj

8.85

1.91

1.68

10.53

2.27

.2.2

ObJ CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ

43.79

9.43

8.32

52.11

11.22

Dev MONTAJ

43.79

9.43

8.32

52.11

11.22

.3

Utilaje,, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

236.66

50.96

44.96

281.62

60.65

.3.1

ObJ CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ

236.66

50.96

44.96

281.62

60.65

.4

Jtilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si schlpamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.5

Cotari

510.32

109.90

96.96

607.29

130.78

.5.1

ObJ CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ

367.55

79.15

69.83

437.39

:   94.19

.5.2

OBJ AMENAJARI EXTERIOARE

142.77

30.75

27.13

169.90

36.59

.6 /

Xctlve necorporale

7.15

1.54

1.36

8.51

1.83

6.1

ObJ CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ

7.15

1.54

1.36

8.51

1.83

□TAL CAPITOL 4 .................................. '

5,31^,43

1,144.87

1,010.12

8,326.55

1,362.39

MM

BăiiB

IHO

Organizare de șantier

117.30

25.26

22.29

139.59

30.06

Lucrări de construcții si instalații aferente '5%dinC+M

67.00

14.43

12,73

79.73

17.17

■»leli conexe organizării șantierului 1%

50.30

10.83

9.56

59.86

4             ..

12.89

ue, cote, taxe, costul creditului

57.22

12.32

0.48

57.70

12.42

Jsloanele si dobânzile aferente jditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

• 0.00

0.00

Jota aferenta ISC pentru controlul călit lucr.de constr. 0,5% din CM

25.15

5.42

0.00

25.15

5.42

Cota ISC ptr.contr.statulul in amenaj.țerițoriului, urbnism si ptr.autoriz. lucr.consțr. 0,1% din CM

3.50

0.75

0.00

3.50

0.75

4.4

Cota aferenta Casei Sociale a. Constructorilor- CSC- 0,5% din CM

25.15

5.42

0.00

25.15

5.42

2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.90

0.19

0.00

0.90

0.19

-estUI© - DEVIZ GENERAL

Pagina 3 din 4

Formular generat cu programul ’WDcuize (www.eDevize.ro)

în mii lei/rnll euro la cursul 4.6437 lel/euro din data de 01/09/20X8

Nr.-

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

MII lei

MII euro

mii iei

MII lei

MII euro

i

2

3

4

5

6

7

5.2.6

Taxa timbru arhitectura 0,05% din CM

2.52

0.54

0.48

2.99

0.64

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

410.00

88.29

77.90

487.90

105.07

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

..." 5.00

1.08

0.95

5.95

1.28

TOTAL CAPITOL 5

589.52

■ . 126.95

101.61

601.13

148.83

yîCh'olW<Jentru:prOb6 tehnofos

6;1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

Ț?......'.0.00

0.00

0.00

o.oo

TOTAL CAPITOL 6   .

0.00

o.âo

. ••'■■ 0.00

; ■ 0.00

0.00

iioi

TOTAL Constructli^Montaj ■              :

4,077.16

f 1,071.81

045.6®

5,922.821  1,275.45]


întocmit


arht (Srstlela Carmen StanoRBiRuramcntor

DIN ROMÂNIA „ 763 .___

Paul STAN

Arhitect

cu drept de somnoluf^