Hotărârea nr. 586/2018

Aprobarea tarifului de utilizare a toaletelor publice modulare racordate la retelele de utilitati, din municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 586 din 25.10.2018

privind aprobarea tarifului de utilizare a toaletelor publice modulare racordate la rețelele de utilități, din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 616/16.10.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 83482/16.10.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 83484/16.10.2018, al Direcției Financiar Contabilitate și Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art.3 alin. (1), lit. m), art. 7 alin. (1) si ale art. 10 alin. (3) și (4) din Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5, art. 10 alin. (1) și alin. (2), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1) și alin. (2), art. 34, art. 64 din anexa 1 la H. G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a) pct. 19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă tariful de utilizare a toaletelor publice modulare racordate la rețelele de utilități, din municipiul Galați, în cuantum de 1 leu/utilizare.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,